Artykuły widok rachunkowość

Opis zagadnienia

W artykule zawarte są informacje dotyczące widoku Rachunkowość w aplikacji Artykuły.
Szczegółowe informacje na temat aplikacji Artykuły znajdują się w dokumencie Artykuły.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji można utworzyć dane podstawowe dla artykułu. Okno to nie zmienia się i jest wyświetlane w każdym widoku. Pełny opis typów danych, jakie można utworzyć w nagłówku aplikacji oraz informacje o widoku Podstawowe, znajduje się w dokumencie Artykuły.

Nagłówek aplikacja Artykuły

Obszar roboczy

Do poprawnego działania systemu polski klient powinien przed rozpoczęciem pracy wybrać za pomocą przycisku [Wybierz i organizuj widok] opcję Comarch ERP Enterprise dla Polski.

Widoki w aplikacji Artykuły

Obszar roboczy w widoku Rachunkowość składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Dane magazynu
 • Controlling
 • Inne pola
Aplikacja Artykuły widok Rachunkowość

Zakładka Ogólne

Pozwala na określenie podstawowych danych. Dostępne na tej zakładce pola: EAN, Typ specyfikacji, Artykuł alternatywny, Alias artykułu, Stosuj w zamówieniach (parametr) nie podlegają edycji i prezentują dane skonfigurowane w widoku Podstawowe.

Zakładka Ogólne w aplikacji Artykuły
Uwaga
Pole Typ specyfikacji ma zastosowanie dla widoku Logistyka magazynowa.

Sekcja Klasyfikacje

Sekcja Klasyfikacje
 • Klasyfikacja VAT naliczonegoklasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jaki kod podatku zostanie przypisany do artykułu przy wprowadzaniu i księgowaniu dokumentów zakupowych. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Klasyfikacje znajdują się w dokumencie Klasyfikacje, a informacje na temat przyporządkowania kodu podatku znajdują się w dokumencie Przyporządkowania podatku.
 • Klasyfikacja VAT należnego – klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jaki kod podatku zostanie przypisany do artykułu przy wystawianiu dokumentów sprzedażowych. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Klasyfikacje znajdują się w dokumencie Klasyfikacje, a informacje na temat przyporządkowania kodu podatku znajdują się w dokumencie Przyporządkowania podatku
 • Klasyfikacja konta kosztowegoklasyfikacja jest wykorzystywana do automatycznego przyporządkowania konta KG dla poszczególnych pozycji wprowadzanej faktury zakupu. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Klasyfikacje znajdują się w dokumencie Klasyfikacje, a informacje na temat przyporządkowania kont znajdują się w dokumencie Przyporządkowania kont. Jeśli nie wprowadzono żadnej klasyfikacji konta kosztowego dla artykułu, korzystanie z widoku Zakup jest zablokowane. W środowisku wielofirmowym taka blokada ma zastosowanie dla wszystkich organizacji, do których aktualnie wybrana organizacja jest przypisana jako firma.
 • Klasyfikacja konta przychodów klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jakie konto zostanie przypisane na dokumenty sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Klasyfikacje znajdują się w dokumencie Klasyfikacje, a informacje na temat przyporządkowania kont znajdują się w dokumencie Przyporządkowania kont. Jeśli nie wprowadzono żadnej klasyfikacji konta przychodów dla artykułu, korzystanie z widoku Sprzedaż jest zablokowane. W środowisku wielofirmowym taka blokada ma zastosowanie dla wszystkich organizacji, do których aktualnie wybrana organizacja jest przypisana jako firma.
 • Klasyfikacja konta zapasów określane jest konto zapasów dla wyceny zapasów. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Klasyfikacje znajdują się w dokumencie Klasyfikacje. Jeśli nie wprowadzono żadnej klasyfikacji konta zapasów dla artykułu, korzystanie z widoku Logistyka magazynowa jest zablokowane. W środowisku wielofirmowym taka blokada ma zastosowanie dla wszystkich organizacji, do których aktualnie wybrana organizacja jest przypisana jako firma.
 • Klasyfikacja rodzajów kosztów dane wprowadzane w aplikacji Klasyfikacje pomagają w konfiguracji controllingu sprzedaży. Klasyfikacja jest wykorzystywana w aplikacji mapującej oraz na jej podstawie powstają paczki do tworzenia księgowań controllingowych. Przyporządkowania rodzajów kosztów dotyczą informacji służących do przygotowania danych na temat artykułu na przykład przychodu, ilości, rabatów, kosztów transportu, kosztów towarów na fakturze lub pozycji faktury. Klasyfikacja rodzajów kosztów dzieli się na następujące pola:
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów – Sprzedaż – klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jakie rodzaje kosztów są ponoszone w odniesieniu do sprzedaży artykułu. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji rodzajów kosztów sprzedaży znajdują się w dokumencie Przyporządkowania rodzajów kosztów sprzedaży.
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów – Zakup – klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jakie rodzaje kosztów są ponoszone w odniesieniu do zakupu artykułu. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji rodzajów kosztów zakupu znajdują się w dokumencie Przyporządkowania rodzajów kosztów zakupu.
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów – Produkcja – klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jakie rodzaje kosztów są ponoszone w odniesieniu do produkcji artykułu. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji rodzajów kosztów produkcji znajdują się w dokumencie Przyporządkowania rodzajów kosztów produkcji.
  • Klasyfikacja rodzajów kosztów – Logistyka – klasyfikacja jest wykorzystywana do określenia, jakie rodzaje kosztów są ponoszone w odniesieniu do logistyki magazynowej artykułu. Szczegółowe informacje na temat klasyfikacji rodzajów kosztów logistyki znajdują się w dokumencie Przyporządkowania rodzajów kosztów logistyki magazynowej.
 • Grupa towarów i usług – służy do wskazania kodu GTU w przypadku artykułów, dla których jest to konieczne. Gdy pole zostanie uzupełnione, pojawia się komunikat sugerujący, że należy zweryfikować czy parametr Mechanizm podzielonej płatności nie powinien zostać również zaznaczony.
 • Mechanizm podzielonej płatności – parametr określający czy artykuł podlega mechanizmowi podzielonej płatności. Gdy parametr zostanie zaznaczony pojawia się komunikat sugerujący, że należy zweryfikować czy pole Grupa towarów i usług nie powinno również zostać uzupełnione.
 • Wymiar ceny z menu wyboru należy wybrać wartość dla wymiaru ceny. Wymiar ceny definiuje liczbę jednostek, dla której ma zastosowanie cena. Definicje są wyrażane w wartościach do dziesiątej potęgi, zatem cena może być ustalana np. dla 1, 10 lub 100 jednostek. Artykuł można przypisać do odpowiedniego cennika w aplikacji Cenniki zakupu lub Cenniki sprzedaży. Wymiar ceny wraz z ceną jednostki jest często wprowadzany ręcznie na zamówieniach zakupu. Pole określające jednostkę artykułu nie jest edytowalne, jego wartość pobierana jest z pola Podstawowa jednostka artykułu uzupełnianego w nagłówku aplikacji Artykuły.
 • Cena 1-5pola służą do wprowadzania cen rozliczeniowych
  Uwaga
  Aby zmienić domyślną walutę należy z poziomu Konfiguracja -> sekcja Podstawowe -> funkcja Ogólne aktywować preferowaną walutę wewnętrzną, wybierając ją w polu Waluta wiodąca.
 • Cena inwentaryzacyjnanależy wprowadzić cenę inwentaryzacyjną. Cena ta będzie używana do wyceny zapasów opartej na wartości.

Zakładka Dane magazynu

Zakładka Dane magazynu

W obszarze roboczym zakładki Dane magazynu wyświetlana jest tabela. W tym miejscu użytkownik ma możliwość zdefiniowania cen szacunkowych artykułu w odniesieniu do magazynu. Ceny te będą wykorzystywane do kalkulacji.

 • Magazynkolumna prezentuje magazyny danego artykułu. W tej kolumnie artykułowi można przyporządkować inny magazyn.
 • Cena 1-5możliwe jest wprowadzanie zmian w cenach szacunkowych artykułu. Ilości dla cen można zmieniać bezpośrednio w polu.
  Uwaga
  Ceny 1-5 mogą zostać zaktualizowane dla artykułu produkcyjnego na podstawie kalkulacji kosztów produktu. Więcej informacji na temat kalkulacji kosztów produktu znajduje się w artykule Kalkulacje kosztów.  
 • Cena inwentaryzacyjna należy wprowadzić cenę inwentaryzacyjną. Cena ta będzie używana do wyceny zapasów opartej na wartości.

Zakładka Controlling

Zakładka Controlling

Zakładka Controlling pozwala na określenie parametrów związanych z miejscem powstawania kosztów.

 • Centrum kosztówcentrum kosztów tworzone jest w aplikacji Centra kosztów i wskazywane jest na dokumentach np. na zamówieniach sprzedaży. Domyślnie ustawiana jest tutaj wartość centrum kosztów przyporządkowana dla artykułu, która będzie wykorzystywana w poszczególnych procesach.
 • Jednostka kosztowajednostka kosztowa tworzona jest w aplikacji Jednostka kosztowa i wskazywana jest na dokumentach, np. na zamówieniach sprzedaży. Domyślnie ustawiana jest tutaj wartość jednostki kosztowej przyporządkowana dla artykułu, która będzie wykorzystywana w poszczególnych procesach.

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola

W celu wprowadzenia dodatkowych informacji, użytkownik może dodać zdefiniowane przez siebie pola w zakładce Inne pola. Pola te są zasadniczo związane z jednostką biznesową i dlatego są one widoczne dla wszystkich artykułów. Wartości wprowadzone w polach zdefiniowanych przez użytkownika mają zastosowanie dla aktualnie wyświetlanego artykułu.

Czy ten artykuł był pomocny?