Partnerzy widok Podstawowe

 

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące widoku Podstawowe w aplikacji Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy  znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Obszar roboczy: widok Podstawowe

Widok Podstawowe składa się z następujących zakładek:

 • Ogólne
 • Tekst
 • Inne pola
 • Inne adresy
 • Konta użytkowników
 • Statystyka
Aplikacja Partnerzy widok Podstawowe
Uwaga
Zakładka Konta użytkowników jest dostępna, jeżeli Partner jest o typie Osoba. Zakładka Statystyka jest dostępna, jeżeli Partner ma przypisaną rolę Przedstawiciela.

Zakładka Ogólne

Ta zakładka służy do wprowadzania, wyświetlania oraz edycji danych podstawowych. W zależności od typu partnera, zakładka ta posiada inne pola do wprowadzania.

Zakładka Ogólne dla typu partnera Organizacja
Zakładka Ogólne dla typu partnera Osoba
 • Język korespondencji – należy wybrać język korespondencji dla Partnera z dostępnych w systemie, który będzie wykorzystywany przy wysyłaniu dokumentów
Uwaga
Nowy język można wprowadzić w aplikacji Języki dostępnej w module Podstawowe.
 • Pracownik odpowiedzialny – należy wprowadzić pracownika, domyślnie system wprowadza dane identyfikacyjne Pracownika, który dodaje nowego Partnera
Uwaga
Jako Pracownik odpowiedzialny może być wybrany wyłącznie Partner z rolą Pracownik.
 • Typ organizacji – opcje dostępne do wyboru:
  • Przedsiębiorstwo (wartość domyślna)
  • Jednostka biznesowa
  • Oddział
  • Dział
  • Grupa
  • Pseudopartner
 • Przynależność – określenie, czy Partner jest wewnętrzny (pracownicy), czy zewnętrzny (klienci, dostawcy, pracownicy). Opcja domyślna podczas tworzenia Partnera: Zewnętrzny.
 • DUNS – należy wpisać kod DUNS (Uniwersalny system numeracji danych). Jest to dziewięciocyfrowy kod, który zapewnia firmie unikalną globalną identyfikację, wykorzystywany najczęściej na rynku niemieckim.
 • GLN – należy wprowadzić numer GLN (Globalny numer lokalizacji) partnera. Pozwala on na określenie unikalnej identyfikacji adresów firmy, poszczególnych działów i innych jednostek biznesowych należących do firmy.
 • Klasyfikacja NACE – pole pozwala na wprowadzenie klasyfikację NACE (Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczych w Unii Europejskiej). Jest zbudowana z szeregu liter oraz cyfr, odpowiada pięciu poziomom klasyfikacji.
 • Kontakt – aktywowanie parametru przypisanie roli Kontakt do Partnera.
Uwaga
Parametr Kontakt jest dostępny w widoku Podstawowe tylko dla partnerów, którym nie przypisano jeszcze innej roli. Zostaje dezaktywowany w momencie przypisania nowej roli.
 • Przedstawiciel – aktywowanie parametru powoduje przypisanie roli Przedstawiciela do Partnera.
Uwaga
Dane przedstawiciela są wykorzystywane w aplikacjach dostępnych w ramach zarządzania sprzedażą i relacjami. Dodatkowo Partnera w roli Przedstawiciela można przypisać partnerom pełniącym rolę Klienta.
 • Konkurencja – zaznaczenie parametru powoduje przypisanie roli Konkurencji do Partnera.
 • Spedytor zaznaczenie parametru powoduje przypisanie roli Spedytor do Partnera.
 • Organizacja nadrzędnapole umożliwia tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych struktur organizacyjnych.

Uwaga
Pole Organizacja nadrzędna jest dostępne, jeżeli wybrano jedną z następujących typów organizacji:

 • Jednostka biznesowa
 • Oddział
 • Dział
 • Grupa
 • Koncern – pole wymaga uzupełnienia w przypadku gdy Partner należy do koncernu.
 • Przyporządkowana organizacja – należy przydzielić Partnerowi jedną lub więcej organizacji, do których będzie miał dostęp.

Sekcja Dane kontaktowe

Sekcja Dane kontaktowe dla typu partnera Organizacja i Osoba

W tej sekcji można dodać dane kontaktowe Partnera:

 • Numery telefonów firmowych, prywatnych
 • E-Mail
 • Fax

Można wprowadzić kilka numerów telefonów np. biznesowych za pomocą przycisku .

Kolumna priorytet określa, który numer ma być wykorzystany jako preferowany.

Tabela Osoba kontaktowa

W tabeli można wprowadzić osobę kontaktową.

Tabela Osoba kontaktowa dla partnera o typie Organizacja i Osoba

Zakładka Tekst

Na tej zakładce można tworzyć dodatkowe opisy dla Partnera. Zwykle są używane przy wydruku dokumentów.

Zakładka Tekst

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola dla typu partnera Organizacja i Osoba

Zakładka Inne pola pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól, na przykład gdy wymagane jest określenie pól zdefiniowanych przez użytkownika, w celu uzupełnienia informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są powiązane z obiektem biznesowym i dlatego muszą być zdefiniowane niezależnie od siebie we wszystkich widokach.

Zakładka Inne adresy

Zakładka Inne adresy pozwala na wprowadzenie alternatywnych adresów, oraz określenie zastosowania ich przy fakturach i dostawach.

Zakładka Inne adresy dla typu partnera Organizacja i Osoba

Zakładka Konta użytkowników

Na tej zakładce istnieje możliwość przypisania jednego lub więcej użytkowników do partnera typu Osoba. Można przypisać tylko jednego partnera do użytkownika. Dla każdego przypisanego użytkownika pojawi się nowy wiersz.

Zakładka Konta użytkowników dla typu partnera Osoba

Zakładka Statystyka

Zakładka wyświetla statystyki sprzedaży dla wskazanego Przedstawiciela. Dzięki statystykom można analizować obroty generowane przez przedstawiciela za pomocą pozycji na fakturze klienta.

Zakładka Statystyka dla Partnera z rolą Przedstawiciel

Dostępne pola:

 • Poziom agregacji – pole wyświetla poziom agregacji statystyk Przedstawiciela, zmiana wartości nie jest możliwa
 • Miesiąc (pole nieedytowalne), wyświetla wartość domyślną jaką jest Aktualny miesiąc
 • Wartość 1należy wprowadzić ilość referencyjną do wyświetlenia w statystykach, można wskazać:
  • Obrót rzeczywisty
  • Rzeczywista marża pokrycia
 • Wartość 2w tym polu można wybrać inną wartość referencyjną
 • Rok 1należy wprowadzić rok referencyjny, w którym będą wyświetlane odpowiednie statystyki
 • Rok 2w polu można wyświetlić kolejny rok referencyjny, dzięki czemu możliwy jest podgląd wzrostu obrotów w porównaniu z poprzednim rokiem

Czy ten artykuł był pomocny?