Partnerzy widok Relacje

Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące widoku Relacje w aplikacji Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Obszar roboczy: widok Relacje

W obszarze roboczym widoku Relacje znajduje się tabela zawierająca informacje o wszystkich rodzajach relacji tzn. wychodzących, a także przychodzących, które posiada dany partner.

Partnerzy widok Relacje
Partnerzy widok Relacje

Relacje wychodzące, to takie w których edytowany partner jest źródłem relacji. Są one oparte na predefiniowanych typach relacji partnera, możliwych do zdefiniowania w aplikacji Typy relacji partnera.

W systemie po zapisaniu karty partnera, tworzona jest zawsze relacje z partnerem, która go utworzyła. Nie ma możliwości usunięcia  predefiniowanej relacji.

Relacje przychodzące są wyświetlane po przejściu z Relacji za pomocą przycisku  na Wykaz zastosowania. Są to relacje, w których edytowany partner został wskazany jako relacja wychodzącą (źródłowa).

Partnerzy widok Relacje tabela Wykaz zastosowania

Dodawanie nowych relacji możliwe jest jedynie z poziomu relacji wychodzących (tabela: Relacje). W tym celu należy wybrać przycisk [Dodaj].

Dostępne pola w tabeli Relacji i Wykaz zastosowania:

  • Typ – graficzna informacja o typie partnera: Organizacja lub Osoba
  • Partner – numer/identyfikator Możliwe jest utworzenie różnych typów relacji z jednym partnerem. Natomiast nie ma możliwości utworzenia tego samego typu relacji z tym samym partnerem.

Jeżeli dla danego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera dla pola Model relacji wskazano opcję 1:1 nie ma możliwość utworzenia kilku typów relacji z różnymi partnerami. Aby istniała tak możliwość pole Model relacji należy zmienić na opcję: 1:n.

  • Typ relacji – oznaczenie typu relacji, pobrane z aplikacji Typy relacji partnera
  • Klasyfikacja – pole nie podlega edycji, pobierane jest na podstawie przypisanego typu relacji partnera w aplikacji Typy relacji partnera
  • Preferowane – pole podlega edycji po wybraniu opcji 1:n w polu Model relacji w aplikacji Typy relacji partnera. W polu należy określić preferowanego partnera w przypadku wielokrotnego przypisania tego samego typu relacji, np. w przypadku kilku odbiorców faktur.
Uwaga
Opcja Preferowany może zostać zaznaczona tylko raz dla danego typu relacji.
  • Kolejność – pole dostępne do edycji w przypadku gdy dla wskazanego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera zaznaczono parametr Kolejność. W przypadku gdy parametr nie został zaznaczony pole nie podlega edycji i domyślnie ustawiona jest wartość 0. Wymagany jest priorytet dla typu relacji Przedstawiciel, który jest wykorzystywany na zamówieniu sprzedaży.

Uwaga
Zamówienie sprzedaży obsługuje do trzech przedstawicieli handlowych stąd koniecznym jest nadanie im odpowiedniego priorytetu.

  • Obowiązuje od – data, od której obowiązuje dany typ relacji. Pole uzupełniane automatycznie, jeżeli dla wskazanego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera zaznaczono parametr Zależność od czasu. W przypadku gdy parametr jest został zaznaczony pole nie podlega edycji i pozostaje puste.
  • Obowiązuje do – data, do której obowiązuje dany typ relacji.
Uwaga
Pole dostępne do edycji, jeżeli dla wskazanego typu relacji w aplikacji Typy relacji partnera zaznaczono parametr Zależność od czasu. Pole uzupełniane automatycznie uzupełniane dla istniejących już relacji:

  • Obowiązuje od – nie podlega edycji, domyślna wartość 01.01.1000
  • Obowiązuje do – podlega edycji, domyślna wartość 31.12.9999

W przypadku gdy parametr jest został zaznaczony pole nie podlega edycji i pozostaje puste.

Czy ten artykuł był pomocny?