Instrukcje: Partnerzy widok Marketing

W dokumencie znajdują się wskazówki dotyczące obsługi widoku Marketing w aplikacji Partnerzy.

Więcej informacji na temat widoku Marketing w aplikacji Partnerzy znajduje się w dokumencie Partnerzy widok Marketing.

Tworzenie nowych danych marketingowych

Warunki wstępne

W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywowanymi Uprawnieniami do treści, wybrana organizacja musi być organizacją zakupową. Tylko użytkownicy przypisani do tej samej organizacji, która jest podana jako Właściwa organizacja dla danego partnera, mogą generować nowe role partnera.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, dla którego wprowadzone zostaną dane marketingowe.
 3. Wybierz status danych marketingowych w obszarze roboczym pod zakładką Dane marketingowe. Możesz wybrać spośród statusów Dostępny i Zablokowany.
 4. Jeżeli to konieczne, należy wypełnić również pozostałe pola.
 5. Wybierz przycisk [Zapisz] na standardowym pasku przycisków.

Usuwanie danych marketingowych

Aby usunąć dane marketingowe w pierwszej kolejności należy wstawić znacznik usuwania. Usunięte mogą być tylko te wersje danych marketingowych, których cały okres ważności  zawarty jest w przyszłości (których wersja jeszcze nie obowiązuje), ponieważ nie można było ich jeszcze użyć.

Wstawianie znacznika usuwania do danych marketingowych

Warunki wstępne

Dane marketingowe nie zostały jeszcze oznaczone do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, którego dane marketingowe mają zostać oznaczone do usunięcia.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Wybierz przycisk [Wstaw znacznik usuwania].
Uwaga
Jeśli pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem oznacza to, że  operacja ta wpłynie na kilka innych obszarów np. zmiany mogą wpłynąć na kilka organizacji.

Akcja Usuń znacznik usuwania nie usuwa całkowicie znacznika ze wszystkich danych, których dotyczyła.

Uwaga
Okno z ostrzeżeniem pojawia się wtedy, gdy akcja może mieć wpływ również na inne dane marketingowe od tych, które są aktualnie otwarte.
 1. Po potwierdzeniu ostrzeżenia dane marketingowe będą oznaczone do usunięcia i zapisane.
Uwaga
Dane marketingowe zawierają znacznik usuwania we wszystkich wersjach. Jeśli w środowisku wielofirmowym wybrany jest mandant, dane marketingowe będą oznaczone do usunięcia we wszystkich organizacjach.

Usuwanie znacznika usuwania z danych marketingowych

Warunki wstępne

Dane marketingowe zostały oznaczone do usunięcia.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, dla którego danych marketingowych, znacznik usuwania ma być usunięty.
 3. W środowisku wielofirmowym należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Wybierz przycisk [Usuń znacznik usuwania].

Znacznik usuwania zostanie usunięty z danych marketingowych.

Uwaga
W środowisku wielofirmowym: nawet jeśli wybrana organizacja jest mandantem, znacznik będzie usunięty tylko z wybranej organizacji.

Usuwanie wersji danych marketingowych

Warunki wstępne

Istnieje wersja danych marketingowych, która będzie obowiązywała w przyszłości.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Dane marketingowe.
 2. Otwórz partnera, którego wersja danych marketingowych ma zostać usunięta.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Korzystając z przycisków [Dalej] i [Powrót] przejrzyj pole Obowiązuje od i przejść do wersji danych marketingowych, która ma być usunięta.
 5. Wybierz przycisk [Usuń] na standardowym pasku przycisków, wersja danych marketingowych zostanie usunięta.
Uwaga
Po usunięciu przyszłej wersji, okres ważności poprzedniej wersji będzie odpowiednio wydłużony.

Tworzenie nowej wersji danych marketingowych

Warunki wstępne

W celu wygenerowania nowej wersji, ważne jest, aby partner posiadał dane marketingowe. W środowisku wielofirmowym wybrana organizacja powinna mieć możliwość edycji danych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, dla którego danych marketingowych ma być utworzona nowa wersja.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Po wybraniu przycisku [Nowa wersja] na standardowym pasku przycisków wygenerowana zostanie nowa wersja danych marketingowych.
 5. Należy wprowadzić przyszłą datę w polu Obowiązuje od, od którego dane marketingowe obowiązywać.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowa wersja danych marketingowych zostanie zapisana.

Zmiana statusu zastosowania dla danych marketingowych

Można zmienić status zastosowania danych marketingowych poprzez jego udostępnienie lub zablokowanie.

Uwaga
W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści, blokada ustawiona dla mandanta jest ważna dla wszystkich organizacji.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz dane marketingowe, dla których ma zostać zmieniony status zastosowania.
 3. W środowisku wielofirmowym, należy wskazać organizację, dla której edytowany jest partner.
 4. Zmienić wartość pola Status na Dostępny lub Zablokowany.
 5. W przypadku zablokowania, w polu Zablokowany do wprowadź przyszłą datę, do której dane marketingowe nie mogą być używane.
 6. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, nowy status zostanie zapisany.

Zastosowanie danych marketingowych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym lub jednofirmowym z aktywnymi Uprawnieniami do treści.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, którego dane marketingowe mają być przejęte.
 3. Wybierz organizację, dla której chcesz przejąć dane marketingowe.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.
 5. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków dane marketingowe zostaną przejęte przez wybraną organizację z organizacji nadrzędnej.

Zastosowanie edycji danych dla wybranych organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mieć uprawnienia do edycji swoich danych podstawowych.

Instrukcje

 1. Otwórz aplikację Partnerzy i przejdź do widoku Marketing.
 2. Otwórz partnera, dla którego chcesz przejąć przetwarzanie danych.
 3. Wybierz organizację, dla której ma nastąpić przejęcie danych marketingowych.
 4. Wybierz przycisk [Zastosuj edycję danych dla wybranej organizacji] na standardowym pasku przycisków.

Dane marketingowe mogą być edytowane w wybranej organizacji.

 1. Dane mogą zostać zmodyfikowane.
 2. Po wybraniu przycisku [Zapisz] na standardowym pasku przycisków, edytowane dane zostaną zapisane.

Czy ten artykuł był pomocny?