Partnerzy widok Marketing

Opis zagadnienia

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące widoku Marketing w aplikacji Partnerzy.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji Partnerzy znajdują się w dokumencie Partnerzy.

Uwaga
Korzystanie z aplikacji Partnerzy, widok Marketing, możliwe jest jedynie w przypadku, gdy użytkownik jest przypisany do organizacji, która jest powiązana ze strukturą organizacyjną: Sprzedaż.

Instrukcje dotyczące partnera marketingowego znajdują się w dokumencie Procedura: Partnerzy, widok Marketing.

Obszar roboczy: widok Marketing

Widok Marketing składa się z następujących zakładek:

 • Dane marketingowe
 • Inne pola
Aplikacja Partnerzy widok Marketing

Zakładka Dane marketingowe

Zakładka pozwala na wprowadzanie, wyświetlanie oraz edycję danych marketingowych.

Zakładka Dane marketingowe
 • Status – należy wybrać status dla roli Marketing:
  • Dostępny
  • Zablokowany
Uwaga
Domyślna wartość dla tego pola jest pobierana z Konfiguracji à Funkcje à Podstawowe à Partner à pole Status.
 • Zablokowany do – pole aktywne, gdy wybrano status Zablokowany, należy wprowadzić datę, do której rola Marketing ma być zablokowana
Uwaga
Po upływie daty z pola Zablokowany do nie nastąpi automatyczna zmiana w polu Status na opcję Dostępny.
 • Klasyfikacja 15 – pozwala na wskazanie hierarchii w klasyfikacji marketingowej do partnera marketingowego. W tym widoku partner marketingowy jest przypisany do hierarchii marketingowych.
Uwaga
Klasyfikacje tworzone są w aplikacji Klasyfikacje w module Podstawowe.
 • Klasyfikacja ABC – dodatkowa klasyfikacja mówiąca o tym czy dany partner z rolą marketing jest wykorzystywany w systemie często – A, czy rzadko – C. Klasyfikacja ta ma charakter informacyjny dla użytkownika.
 • Preferowana osoba kontaktowapole pozwalana na wskazanie osoby kontaktowej, która jest dostępna dla działań marketingowych (takich jak listy mailingowe).

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola

Zakładka Inne pola pozwala na wprowadzenie dodatkowych pól, na przykład gdy wymagane jest określenie pól zdefiniowanych przez użytkownika, w celu uzupełnienia informacji. Pola zdefiniowane przez użytkownika są powiązane z obiektem biznesowym i dlatego muszą być zdefiniowane niezależnie od siebie we wszystkich widokach.

Na zakładce dostępne są przyciski:

 • [Właściwości] – otwiera okno właściwości pól zdefiniowanych przez użytkownika
 • [Dodaj] – otwiera okno tworzenia nowego pola, przez użytkownika
 • [Usuń] – otwiera okno, w którym można usunąć wybrane pole zdefiniowane przez użytkownika, można usunąć wyłącznie te pola, z których wygenerowana był schemat tabeli
 • [Organizuj] – otwiera okno, w którym można modyfikować rozmieszczenie nowych pól
 • [Utwórz schemat tabeli] – tworzy zlecenie w tle, generowania schematu tabeli nowo zdefiniowanych pól

Rodzaje pól i ich znaczenie zostały opisane w dokumencie Instrukcja obsługi. Dokument opisuje również procedury do tworzenia takich pól.

Konfiguracja

W systemie istnieje możliwość automatycznego nadawania numerów partnerom zgodnie ze zdefiniowaną wcześniej sekwencją, dzięki czemu dla wszystkich partnerów pełniących rolę marketingową, przyporządkowany będzie automatyczny zakres numeryczny.

Z poziomu aplikacji KonfiguracjaFunkcje Podstawowe Partner w sekcji Sekwencje numerów można wskazać zakres numerów dla wszystkich partnerów z określoną rolą.

Funkcja Partner na liście funkcji aplikacji Konfiguracja

Pole Inne jest powiązane z widokiem Marketing. System automatycznie generuje numer nowo utworzonego partnera na podstawie zapisanego zakresu numerycznego, która jest przejmowana jako domyślna.

Aplikacja Konfiguracja funkcja Partner

Czy ten artykuł był pomocny?