Raport: Kursy walutowe

Aplikacja Raport: Kursy walutowe daje możliwość drukowania lub przesłania w formie pliku informacji na temat dostępnych kursów walutowych, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami i ustawieniami.

Za pomocą raportu pobierane są wartości wprowadzone w aplikacji Kursy walutowe.

Wskazówka
Raport jest używany jako szablon. Jego parametry można dostosować według własnych preferencji w aplikacji Raporty.

Aplikacja Raport: Kursy walutowe składa się ze standardowego paska przycisków oraz sekcji Parametry i Ustawienia.

Aplikacja Raport: Kursy walutowe

Sekcja Parametry

Za pomocą dostępnych w sekcji  parametrów można zawęzić kryteria wyszukiwania kursów walutowych:

 • Tytuł raportu – w polu można wprowadzić tytuł raportu. Tytuł domyślny: Kurs walutowy.
 • Zastosowanie – w polu można wybrać zastosowanie kursu walutowego, które zostanie pobrane do raportu. Dostępne zastosowania znajdują się na rozwijanej liście pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Waluta źródłowa – pole umożliwia wyszukanie i pobranie do raportu kursów według wskazanej dla nich w aplikacji Kursy walutowe waluty źródłowej. Wartości można wskazać za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości].
 • Czas odniesienia – pole pozwala wyszukiwać kursy walut według czasu ich obowiązywania. Pole jest automatycznie wypełnione aktualną datą i godziną, jest dostępne do edycji.
 • Kierunek notowań – pole automatycznie uzupełnione według kierunku notowań kursu zdefiniowanego w aplikacji Konfiguracja -> obszar Podstawowe -> funkcja Ogólne -> pole Kierunek notowań kursu walutowego.
Uwaga
Brak określenia kryteriów wyszukiwania i pobierania zastosowań kursów walutowych skutkuje pobraniem do raportu wszystkich dostępnych kursów walutowych.

Sekcja Ustawienia

Uwaga
Domyślne ustawienia dotyczące wydruków można zdefiniować w aplikacji Ustawienia użytkownika, na dolnej zakładce Eksport danych.
 • Język – wartością domyślną jest oryginalny język raportu
Uwaga
Raporty mogą być tworzone we wszystkich językach licencjonowanych w systemie. Należy pamiętać, że nie wszystkie teksty, etykiety itp. są tłumaczone na wszystkie języki. Jeśli tekst nie zostanie znaleziony w wybranym języku, używany jest tekst w języku zastępczym, definiowany w ustawieniach użytkownika.
 • Zabarwienie tła (dotyczy tabel) – pole określa, czy w raporcie wiersze mają mieć naprzemiennie kolorowane tło. Używany kolor tła jest określany na podstawie bieżącego tematu wybranego w ustawieniach użytkownika.
 • Medium wydania (pole obowiązkowe) – z rozwijanej listy należy wybrać, czy raport ma zostać wydrukowany, wysłany faksem, czy mailem

Po wybraniu opcji Drukarka pojawiają się następujące pola:

  • Drukarka – za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać jedno z dostępnych urządzeń
  • Podajnik papieru 1 strona – można zdefiniować w tym polu podajnik do papieru dla pierwszej strony
Uwaga
Opcja Podajnik papieru 1 strona jest aktywna, gdy w ustawieniach drukarki istnieje możliwość wybrania podajnika papieru dla pierwszej strony.
  • Podajnik papieru – za pomocą tego parametru można wybrać podajnik papieru, z którego drukarka będzie czerpać papier
  • Format – z listy rozwijanej można wybrać format, w którym raport zostanie wydrukowany. Domyślnie ustawiona jest wartość A4.
  • Dwustronnie – parametr określa, czy wydruk ma być jedno– (wartość podpowiadana domyślnie), czy dwustronny. Przy wydruku dwustronnym można zlecić wydruk przerzucony według dłuższej lub krótszej krawędzi.
Uwaga
Opcja dostępna w sytuacji, gdy drukarka ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Liczba kopii – liczba kopii wydruku. Pole należy wypełnić ręcznie.
  • Sortowanie – pole określa, czy wydruk ma być realizowany według kopii (domyślnie zaznaczona opcja), czy według strony.
Przykład
Raport zawiera 5 stron i ma zostać wydrukowany w trzech kopiach. Po zaznaczeniu opcji Według strony wydruk będzie wyglądał następująco: 111,222,333,444,555. Po zaznaczeniu opcji Według kopii raport zostanie wydrukowany posortowany, w trzech egzemplarzach: 12345,12345,12345.
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranej drukarki. Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Kolor – umożliwia wybór wydruku w kolorze (jeśli drukarka posiada taką możliwość) lub pozostawienia go w kolorystyce czarno – białej
  • Priorytet – parametr określa kolejność wydruku według nadanego priorytetu. Z rozwijanej listy można wybrać parametry od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Przekierowanie raportu – pole umożliwiające przekierowanie raportu. Dostępne opcje:
   • Nie – raport nie zostanie przekierowany
   • Do pliku – raport zostanie zapisany w pliku
   • Do pliku i na drukarkę kliencką – raport zostanie zapisany w pliku i przesłany na drukarkę klienta
Uwaga
Wartości Nie oraz Do pliku i na drukarkę kliencką dostępne są w zależności od rodzaju wybranej drukarki.
  • Folder – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Daje możliwość wyboru folderu, w którym ma zostać zapisany raport.
  • Nazwa pliku – pole dostępne po wybraniu Przekierowanie wydania –> Do pliku. Nazwę dla pliku należy wpisać.
  • Typ pliku – parametr dostępny po wybraniu wartości Do pliku w polu Przekierowanie wydania. Za jego pomocą z rozwijanej listy można wybrać format w jakim raport zostanie zapisany. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
  • Okno dialogowe wydruku klienta – wyświetla okno dialogowe dla wydruku raportu
  • Drukarka klienta – pozwala wskazać drukarkę klienta
Uwaga
Pola Okno dialogowe wydruku klienta i Drukarka kliencka są widoczne, gdy w polu Przekierowanie raportu została wybrana wartość Do pliku i na drukarkę klienta.

Po wybraniu wartości Faks wyświetlane są ustawienia:

  • Faks (pole obowiązkowe) – wybór jednego z dostępnych urządzeń
  • Identyfikator nadawcy – dane nadawcy faksu
  • Sekwencja znaków kontrolnych – ciąg znaków, który będzie miał zastosowanie podczas sterowania faksem. Numer ten będzie przeniesiony bezpośrednio do systemu.
  • Nr faksu – w tym polu należy wpisać numer urządzenia odbiorczego
  • Temat – w polu należy wpisać ręcznie tytuł faksu
  • Format – wybór rozmiaru papieru z rozwijanej listy. Domyślnie ustawioną wartością jest A4.
  • Priorytet – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu. Do wyboru z rozwijanej listy są możliwości od 1–najwyższy, do 9–najniższy
  • Rozdzielczość – w tym polu wyświetlane są dostępne ustawienia rozdzielczości wydruku dla wybranego faksu: Dostępne opcje:
   • Normalny
   • Pion
   • Projekt
   • 200×1.200 dpi
   • 600×600 dpi
  • Dwustronnie – określa, czy raport ma zostać wydrukowany jedno– (wartość domyślna), czy dwustronnie. Opcja dostępna w przypadku, gdy faks ma możliwość drukowania dwustronnego.
  • Orientacja wydruku – pozwala wybrać orientację wydruku z rozwijanej listy. Ikona karty papieru z prawej strony wiersza wizualizuje wybraną orientację wydruku.
  • Wysyłanie – należy wybrać, czy raport ma zostać przesłany natychmiast, czy po odczekaniu określonego czasu (czas ten należy dodatkowo zdefiniować w polu poniżej)
  • Czas wysłania – czas w jakim raport ma zostać przesłany

Po wybraniu wariantu E–mail pokazują się opcje:

  • Bramka e–mail (pole obowiązkowe) za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] można wybrać bramkę e–mail, poprzez którą odbędzie się wysłanie raportu.
  • Od – adres mailowy nadawcy wiadomości. Pole to uzupełnione jest domyślnie adresem mailowym użytkownika.
   • Odpowiedź do – adres mailowy na który ma zostać przesłana odpowiedź. Pole należy wypełnić tylko w sytuacji, gdy odpowiedź ma zostać wysłana do innej osoby niż nadawca wiadomości.
   • Odbiorca – pole uzupełnia się adresem lub adresami mailowymi odbiorcy/odbiorców
   • DW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Adresaci wiadomości wprowadzeni w tym polu będą widoczni dla siebie nawzajem.
   • UDW – w tym polu należy wprowadzić adresy e–mail osób, które mają otrzymać wiadomość jako kopię. Te adresy nie będą widoczne dla innych odbiorców.
   • Temat – miejsce na temat wiadomości, pole do uzupełnienia ręcznie
   • Tekst – treść wiadomości (do wyboru jest tekst zwykły lub HTML). Aby uzupełnić pole należy nacisnąć ikonę rombu, która otworzy okno dialogowe umożliwiające wprowadzenie treści wiadomości.
   • Załącznik – pole umożliwia dodanie do wiadomości załącznika, np. obrazu lub dokumentu
   • Typ pliku – z rozwijanej listy należy wybrać typ pliku. Domyślnie ustawioną wartością jest PDF.
   • Priorytet raportu – parametr określa kolejność wysyłki według nadanego priorytetu: 1–najwyższy, 9–najniższy

Wynik raportu

Po wydaniu raport wygląda następująco:

Wynik raportu

Na raporcie znajdują się informacje o kursach walutowych dostępnych w systemie. Kolumny prezentują następujące dane:

 • Zastosowanie – dane dotyczące kursów podzielone są na sekcje według zastosowania, określonego w aplikacji Zastosowanie kursu wymiany
 • Przelicznik waluty źródłowej – przelicznik waluty źródłowej, określony w aplikacji Kurs walutowe
 • Waluta źródłowa – waluta źródłowa
 • Kursy waluty – kurs, według którego waluty są przeliczane
 • Kurs sprzedaży – kurs sprzedaży walut
 • Kurs średni – kurs średni (wyliczony na podstawie kursu waluty i sprzedaży)
 • Kurs referencyjny – kurs referencyjny
 • Przelicznik waluty docelowej przelicznik waluty docelowej, określony w aplikacji Kurs walutowe
 • Waluta docelowa – waluta docelowa przeliczenia
 • Obowiązujący od – początek okresu obowiązywania kursu

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Raport: Kursy walutowe istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.ExchangeRate używana m.in. do:

 • eksportu i importu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji.

Specjalne możliwości

Nie istnieją żadne specjalne możliwości dla aplikacji Raport: Kursy walutowe.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Raport: Kursy wymiany nie jest powiązana ze strukturą organizacyjną.

Funkcje specjalne

Nie istnieją żadne funkcje specjalne dla aplikacji Raport: Kursy walutowe.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Raport: Kursy walutowe nie  jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?