Rodzaje zleceń produkcyjnych

Aplikacja umożliwia zdefiniowanie rodzaju zlecenia produkcyjnego, który jest niezbędny do utworzenia zlecenia produkcji. Zawiera szereg ustawień możliwych do skonfigurowania jako predefiniowane dla odpowiedniego rodzaju zlecenia produkcyjnego. Dodatkowo w rodzajach zleceń produkcyjnych istnieje szereg danych, które są wykorzystywane w logistyce, księgowości lub też umożliwiają ograniczenie uprawnień dla innych organizacji do konkretnego rodzaju zlecenia produkcyjnego.

Aplikacja Rodzaje zleceń produkcyjnych

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – umożliwia zdefiniowanie podstawowych danych dotyczących rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • Obszaru roboczego – składa się z zakładek, umożliwiających zdefiniowanie konkretnych informacji dotyczących logistyki magazynowej, dokumentów oraz produkcji obcej.
 • Tabeli uprawnień – umożliwia zdefiniowanie uprawnień organizacji do danego rodzaju zlecenia produkcyjnego.

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych umożliwia zdefiniowanie podstawowych danych dla zlecenia produkcyjnego. Pasek nagłówka oprócz przycisków podstawowych zawiera następujące przyciski:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie oraz duplikację rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • [Usuń] – umożliwia usunięcie rodzaju zlecenia produkcyjnego oraz dodanie lub usunięcie znacznika usuwania. Nie jest możliwe usunięcie rodzaju zlecenia produkcyjnego w przypadku, w którym ten rodzaj jest wykorzystywany przez inne rodzaje dokumentów, np. rodzaj zamówienia sprzedaży.

Nagłówek aplikacji składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Rodzaj – nazwa rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • Oznaczenie – opis identyfikacyjny rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • Schemat numeracji – przypisana do rodzaju zlecenia produkcyjnego sekwencja numerów zdefiniowana w aplikacji Sekwencje numerów, która będzie odpowiednio numerować zlecenia produkcyjne.
 • Magazyn produkcyjny – magazyn dla operacji zlecenia produkcyjnego, na którym odbywać się będzie faktyczna produkcja.
 • Magazyn przyjęcia/Magazyn wydania – domyślny magazyn dla materiałów oraz produktów ubocznych, jeśli nie został zdefiniowany w zestawieniu materiałowym lub pozycji produktu ubocznego.
 • Klucz transakcji rozchodu – umożliwia przypisanie klucza transakcyjnego, zdefiniowanego w aplikacji Klucz transakcji, w celu ewidencji transakcji.
 • Priorytet zlecenia – umożliwia zdefiniowanie priorytetu zlecenia. Pozwala na sortowanie zleceń produkcyjnych w aplikacji typu Lista.
 • Typ harmonogramu – umożliwia wybranie domyślnego typu planowania dla rodzaju zlecenia produkcyjnego, do wyboru są:
  • Do przodu jednostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Wstecz jednostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Do przodu wielostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Wstecz wielostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Do przodu wielostopniowo w zleceniu – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Wstecz wielostopniowo w zleceniu – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
 • Z limitem wydajności – umożliwia wybór, czy dla danego zlecenia produkcyjnego zostaną uwzględnione moce zasobów. Domyślnie wyłączone.
 • Uwzględniaj ustawienia rezerwacji dla zasobów – jeśli funkcja jest aktywna to system umożliwia pracę na modelu czasu pracy z wykorzystaniem danych zdefiniowanych w polu Analiza przerw jako braku ciągłości w aplikacji Zasoby. Domyślnie wyłączone.
 • Wymagane ręczne odniesienie do zlecenia – umożliwia wymuszenie stworzenia odniesienia w zleceniu produkcyjnym. Odniesienie dotyczy wskazania na podstawie jakiego dokumentu sprzedażowego dane zlecenie zostało wygenerowane. Domyślnie wyłączone.
 • Kilkustopniowe uruchomienie wg danych dyspozycji – umożliwia uruchomienie produkcji dla wszystkich półproduktów niezbędnych do wykonania artykułu produkcyjnego. Użycie funkcji jest możliwe tylko w przypadku, gdy dla danego materiału składowego, w aplikacji Artykuły w widoku Planowania, w sekcji Dane planowania, w polu Pokrycie zapotrzebowania jest zdefiniowana opcja Produkcja. Domyślnie włączone.
 • Automatyczne raportowanie produkcji – umożliwia zdefiniowanie momentu zaraportowania procesu produkcyjnego w systemie:
  • Podczas przyjęcia towaru z produkcji – raport produkcyjny powstaje w momencie przyjęcia wyrobu gotowego na magazyn.
  • Podczas raportowania operacji – raport z produkcji powstaje po zaraportowaniu ostatniej operacji.
 • Rodzaj zamówienia zakupu – umożliwia wybór rodzaju zamówienia zakupu zdefiniowanego w aplikacji Rodzaje zamówień zakupu.
 • Zastosuj jednostkę kosztową w produkcji – umożliwia zdefiniowanie wymagalności stosowania jednostki kosztowej przez zlecenie produkcyjne, do wyboru:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – ustawienia są pobierane z aplikacji Konfiguracja
  • Tak – dla danego rodzaju zlecenia produkcyjnego zostanie zastosowana jednostka kosztowa.
  • Nie – dla danego rodzaju zlecenia produkcyjnego nie zostanie zastosowana jednostka kosztowa.
 • Automatyczne zgłoszenie przyjęcia z produkcji – umożliwia zdefiniowanie momentu przyjęcia wyrobu gotowego po produkcji na magazyn, do wyboru:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – ustawienia są pobierane z aplikacji Konfiguracja, sekcja
  • Podczas raportowania ostatniej operacji – wyrób gotowy jest automatycznie przyjmowany na magazyn po zaraportowaniu ostatniej operacji.
  • Brak – brak automatycznego przyjęcia produktu na magazyn.
 • Czas ustalania numeru identyfikacyjnego – ustalenie momentu zlecenia produkcyjnego, w którym następuje przypisanie identyfikacji do produkowanego materiału:
  • Podczas generowania zlecenia produkcyjnego bez opcji przerwania – charakterystyka jest określana lub generowana podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego.
  • Podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego z opcją przerwania – charakterystyka jest określana lub generowana podczas tworzenia zlecenia produkcyjnego z możliwością przerwania zlecenia produkcyjnego.
  • Podczas raportowania w przyjęciu towaru – specyfikacja dla artykułu produkcyjnego jest ustalana w momencie przyjęcia na magazyn w aplikacji Przyjęcia towaru.
  • Podczas uruchomienia zlecenia produkcyjnego – charakterystyka jest określana lub generowana podczas uruchomienia zlecenia produkcyjnego.
  • Podczas zwalniania zlecenia produkcyjnego – charakterystyka jest określana lub generowana po zwolnieniu zlecenia produkcyjnego.

Obszar roboczy

Obszar roboczy umożliwia zdefiniowanie ustawień logistyki magazynowej, dokumentacji oraz wewnętrznej produkcji obcej.

Zakładka Udostępnienie materiału

Zakładka Udostępnienie materiału aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych

Zakładka składa się z następujących pól:

 • Reguła dostępności – umożliwia wybranie rodzaju reguły dostępności dla rezerwacji materiału zdefiniowanej w aplikacji Reguły dostępności.
 • Weryfikacja dostępności dla materiałów – po zaznaczeniu tego parametru system weryfikuje dostępność materiałów, umożliwiając skorzystanie z akcji [Ustal dostępność] w aplikacji Zlecenia produkcyjne. Domyślnie wyłączone.
 • Rodzaj kompletacji – umożliwia wybór rodzaju kompletacji, czyli przesunięcia materiałów niezbędnych do produkcji z magazynu komponentów. Definiowany w aplikacji Rodzaje kompletacji.
 • Rodzaj zlecenia dostawy – umożliwia wybór rodzaju zlecenia dostawy zdefiniowanego w aplikacji Rodzaje zleceń dostawy.
 • Priorytet dostawy – umożliwia zdefiniowanie priorytetu dostawy od 0 (najwyższy priorytet) do 8 (najniższy priorytet).
 • Zastosuj zadysponowane ilości – umożliwia przydzielenie ilości materiałów pod konkretne zlecenie produkcyjne. Pozwala na skorzystanie z akcji [Ustaw zadysponowaną ilość] w aplikacji Zlecenia produkcyjne. Domyślnie wyłączone.
 • Podział szarży dla materiałów do produkcji obcej – umożliwia podział ilości materiałów, które muszą zostać przetworzone w operacji produkcji obcej. Domyślnie wyłączone.
 • Zezwalaj na kompletację z nadwyżką – umożliwia zarezerwowanie materiałów ponad potrzebne ilości. Domyślnie wyłączone.
 • Czas rezerwacji – definiuje moment rezerwacji zasobów oraz materiałów. Możliwe do wyboru:
  • Podczas uruchomienia – rezerwacja następuje w momencie uruchomienia zlecenia produkcyjnego.
  • Podczas zwalniania – rezerwacja następuje w momencie zwolnienia zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Dokumenty

Zakładka Dokumenty aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych

Zakładka Dokumenty składa się z pól wyboru oraz tabeli umożliwiającej zdefiniowanie standardu dokumentu dla danego rodzaju zlecenia produkcyjnego. Pola wyboru dostępne w aplikacji:

 • Wydruk:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty.
  • Bez wydruku – nie generuje dokumentacji związanej ze zleceniem produkcyjnym.
  • Wszystkie dokumenty razem (domyślnie) – generuje wszystkie dokumenty związane z procesem produkcyjnym w jednym dokumencie.
  • Dokumenty pracy oddzielnie – generuje dokumenty związane z czynnościami na podstawie danych zdefiniowanych w aplikacji Operacje lub Zasoby.
  • Dokumenty materiałowe oddzielnie – generuje dokumenty związane z zabezpieczeniem materiałowym na podstawie danych zdefiniowanych w aplikacji Magazyny.
  • Wszystkie dokumenty oddzielnie – generuje wszystkie typy dokumentów oddzielnie.
 • Dokumenty zleceń produkcyjnych – umożliwia zdefiniowanie dokumentów, które zostaną wydrukowane z poziomu akcji zlecenia produkcyjnego, do wyboru są:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty.
  • Bez dokumentów zleceń produkcyjnych – nie generuje dokumentów związanych ze zleceniem produkcyjnym.
  • Dokument produkcyjny – generuje tylko dokument produkcyjny.
  • Karta obiegowa – generuje tylko kartę obiegową.
  • Wszystkie dokumenty zlecenia produkcyjnego – generuje wszystkie dokumenty związane ze zleceniem produkcyjnym.
 • Dokumenty materiałowe:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty.
  • Brak dokumentów materiałowych – nie generuje dokumentów związanych z zabezpieczeniem materiałowym procesu produkcyjnego.
  • Specyfikacja materiałów – generuje tylko specyfikacje materiałową.
  • Lista materiałów – generuje tylko listę materiałów.
 • Pozycje materiałowe:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty.
  • Wyświetl wszystkie pozycje – wyświetla na dokumentach materiałowych wszystkie materiały zdefiniowane w procesie produkcyjnym.
  • Wydaj tylko pozycje, które wymagają ręcznego zgłoszenia – wyświetla na dokumentach materiałowych tylko te materiały, które nie mają zaznaczonej opcji automatycznego raportowania.
 • Dokumenty robocze
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja, funkcja ProdukcjaDokumenty.
  • Brak dokumentów roboczych – nie generuje dokumentów związanych z czynnościami w procesie produkcyjnym.
  • Karta pracy – generuje tylko kartę pracy.
  • Lista prac – generuje tylko listę prac.
 • Pozycje pracy:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja sekcja ProdukcjaDokumenty.
  • Wyświetl wszystkie pozycje – wyświetla na dokumentach roboczych wszystkie operacje zdefiniowane w procesie produkcyjnym.
  • Wydaj tylko pozycje, które wymagają ręcznego zgłoszenia – wyświetla na dokumentach roboczych tylko te operacje, które nie mają zaznaczonej opcji automatycznego raportowania.
 • Status wydruku po zmianie:
  • Zgodnie z ustawieniami konfiguracji – system pobiera ustawienia dla dokumentów z aplikacji Konfiguracja sekcja ProdukcjaDokumenty.
  • Cofnij – w przypadku zmiany danych w zleceniu produkcyjnym definiowanego typu dokumentacja zostanie cofnięta z wydania.
  • Zachowaj – w przypadku zmiany danych w zleceniu produkcyjnym definiowanego typu dokumentacja pierwotna zostanie zachowana.

Tabela Szablony dokumentów na zakładce dokumenty składa się z następujących przycisków i kolumn:

 • [Dodaj] – umożliwia zdefiniowanie nowego dokumentu w tabeli.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania do pozycji w tabeli. Pozycja zostanie usunięta po zapisaniu rodzaju zlecenia produkcyjnego.
 • Dokument końcowy – umożliwia wybór definiowanego typu dokumentu produkcyjnego. Do wyboru są:
  • Dokument produkcyjny
  • Karta obiegowa
  • Lista materiałów
  • Specyfikacja materiału
  • Lista prac
  • Karta pracy
  • Dostawa do produkcji obcej
 • Medium – umożliwia wybór medium eksportu definiowanego dokumentu spośród:
  • Drukarka
  • Faks
  • E-mail
 • Szablon dokumentu końcowego – umożliwia przypisanie do dokumentu szablonu zdefiniowanego w aplikacji Szablony dokumentów.
 • Adres odbiorcy – w przypadku wyboru medium Faks lub e-mail umożliwia zdefiniowanie danych odbiorcy dokumentu.
  • Telefax, biznesowy
  • Telefax, prywatny
  • E-mail, prywatny
  • E-Mail, biznesowy
  • (puste)
 • Preferowane – w przypadku zdefiniowania kilku standardów dla jednego rodzaju dokumentu, parametr ten umożliwia wybór rodzaju preferowanego, który będzie domyślnie dodawany do zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Wewnętrzna produkcja obca

Zakładka Wewnętrzna produkcja obca aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych

Zakładka Wewnętrzna produkcja obca aktywuje się w momencie wyboru parametru Wewnętrzna produkcja obca i składa się z następujących pól:

 • Odpowiedzialny pracownik – pracownik odpowiedzialny za proces.
 • Rodzaj zlecenia dystrybucyjnego dla transportu powrotnego – umożliwia wybranie rodzaju zlecenia dystrybucji dla transportu powrotnego z rodzajów zdefiniowanych w aplikacji Rodzaje zleceń dystrybucyjnych.
 • Magazyn docelowy dla transportu powrotnego – magazyn, w którym mają być zmagazynowane produkty po powrocie od poddostawcy/zleceniobiorcy.
 • Rodzaj zlecenia dystrybucyjnego dla rozliczenia – umożliwia wybór zlecenia dystrybucyjnego służącego do rozliczenia, zdefiniowanego w aplikacji Rodzaje zleceń dystrybucyjnych.
 • Rodzaj kalkulacji – umożliwia wybranie rodzaju kalkulacji do obliczania kosztów zdefiniowanego w aplikacji Rodzaje kalkulacji.
 • Magazyn źródłowy usługi – magazyn źródłowy dla procesu operacji obcej wewnętrznej.
 • Magazyn docelowy usługi – magazyn docelowy dla procesu operacji obcej wewnętrznej.

Tabela uprawnień

Tabela uprawnień w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych umożliwia nadanie uprawnień organizacji umożlwiających korzystanie z danego rodzaju zlecenia. Dane organizacji oraz poziom uprawnień są dodawane w tabeli składającej się z następujących przycisków oraz kolumn:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie uprawnień w tabeli – dodaje wiersz.
 • [Wyszukaj i dodaj organizację] – otwiera okno dialogowe umożliwiające wyszukanie oraz dodanie jednej lub wielu organizacji do tabeli.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania przy wierszu w tabeli. Pozycja usunie się po zapisaniu zlecenia produkcyjnego.
 • Organizacja – umożliwia zdefiniowanie organizacji, dla której nadawane są uprawnienia.
 • Uprawnienie organizacji – umożliwia wybór uprawnień dla definiowanej organizacji. Do wyboru są:
  • Odczyt – definiowana organizacja może tylko odczytać dany rodzaj zlecenia produkcyjnego.
  • Obsługa – definiowana organizacja może wykorzystywać dany rodzaj zlecenia produkcyjnego.
 • Uprawnienie innych organizacji – umożliwia zdefiniowanie uprawnień dla pozostałych organizacji. Do wyboru są:
  • Odczyt – pozostałe organizacje mogą tylko odczytać dany rodzaj zlecenia produkcyjnego.
  • Obsługa – pozostałe organizacje mogą wykorzystywać dany rodzaj zlecenia produkcyjnego.

 

Czy ten artykuł był pomocny?