Rodzaje kalkulacji

Moduł Kalkulacje umożliwia przeprowadzanie kalkulacji kosztów na potrzeby obliczenia kosztów produktów, wyliczeń handlowych oraz porównania kosztów produktów. Aplikacja Rodzaje kalkulacji, należąca do modułu Kalkulacje umożliwia skonfigurowanie typów kalkulacji zgodnie z potrzebami firmy. Aplikacja Rodzaje kalkulacji określa rodzaje obliczeń i wartości domyślne dla wybranego typu kalkulacji.

Aplikacja Rodzaje kalkulacji

Aplikacja składa się z:

 • nagłówka – umożliwiającego zdefiniowanie podstawowej identyfikacji dla tworzonego rodzaju kalkulacji.
 • obszaru roboczego – składającego się z:
  • sekcji Wartości domyślne – umożliwiającej zdefiniowanie szczegółowych ustawień w zależności od wybranego typu kalkulacji w polu Typ
  • tabeli Uprawnienia – pozwalającej na przypisanie uprawnień organizacji dla tworzonego rodzaju kalkulacji

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się ze standardowych przycisków oraz następujących pól:

 • Rodzaj – umożliwia zdefiniowanie unikalnej nazwy rodzaju kalkulacji. W aplikacji Konfiguracja, funkcji Kalkulacje w polu Schemat numeracji rodzajów kalkulacji możliwe jest przypisanie schematu numeracji dla nazw rodzajów kalkulacji.
 • Oznaczenie – umożliwia zdefiniowanie opisu rodzaju kalkulacji
 • Typ – lista rozwijana z predefiniowanymi wartościami przeznaczenia kalkulacji. Po wybraniu typu kalkulacji zostają odblokowane do edycji pola, w których można wprowadzić wartości domyślne które będą używane w różnych aplikacjach do kalkulacji. Dostępne są:
  • Porównanie kalkulacji produktu – umożliwia porównanie kosztów produktów w celu identyfikacji możliwości redukcji kosztów
  • Kalkulacja produktu – umożliwia obliczenie kosztów produkcji produktu. Bazuje na strukturach produkcyjnych (zestawienia materiałowe, marszruty etc.).
  • Kalkulacja handlowa artykułu sprzedaży – umożliwia obliczenie ceny sprzedaży artykułu
  • Kalkulacja handlowa artykułu zakupu – umożliwia obliczenie ceny zakupu artykułu
  • Nieokreślone – umożliwia przypisanie istniejących kalkulacji bez typu, np. zaimportowanych z poprzednich wersji systemu, w których pole Typ nie było dostępne.
 • Organizacja zakupu – umożliwia wybór organizacji odpowiedzialnej za zamówienia zakupu. System użyje zdefiniowanej organizacji w przypadku, organizacja nie została określone w module Planowanie.

Obszar roboczy

Sekcja Wartości domyślne

Sekcja Wartości domyślne umożliwiającej zdefiniowanie szczegółowych ustawień w zależności od wybranego typu kalkulacji. Poniższa tabela zawiera zestawienie dostępności pól opisanych w dalszej części dokumentu.

Dostępność pól w sekcji Wartości domyślne w zależności od typu kalkulacji

Sekcja składa się z następujących pól:

 • Schematy numeracji – umożliwia przypisanie schematu numeracji dla tworzonego rodzaju kalkulacji. Schemat numeracji musi zostać wcześniej zdefiniowany w aplikacji Schematy numeracji.
 • Schemat kalkulacji – umożliwia zdefiniowanie schematu kalkulacji, który zostanie użyty do obliczenia wybranych kosztów.
 • Typ kalkulacji produktu – umożliwia wybranie typu kalkulacji produktu, który odnosi się do konkretnego momentu w cyklu produkcyjnym. Dostępne są:
  • Kalkulacja wstępna
  • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do oferty
  • Kalkulacja wstępna w odniesieniu do zamówienia
  • Niekompletna
  • Kalkulacja zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja kosztów rzeczywistego zlecenia produkcyjnego
  • Kalkulacja wstępna z usługą
 • Podział koszów – umożliwia zdefiniowanie metody podziału kosztów wytworzenia na produkt oraz półprodukt w kalkulacji. Do wyboru są:
  • Zgodnie z udziałem kosztów z zestawienia materiałowego jako udział 100% – koszt produktu równoległego jest pobierany z zestawienia materiałowego i określany jako udział w całkowitym koszcie produktu. 100% są to koszty produktu oraz produktu równoległego.
  • Zgodnie z udziałem kosztów z zestawienia materiałowego – koszt produktu równoległego jest pobierany z zestawienia materiałowego, ale jest oddzielnym składnikiem kalkulacji. Z uwagi na to, że produkt oraz produkt równoległy są to dwie oddzielne pozycje w kalkulacji, koszty produkcji mogą przekraczać 100% wartości.
  • Zgodnie z ilością – podział kosztów produkcji następuje zgodnie z ilością produktu oraz produktu równoległego
  • Zgodnie z wagą – podział kosztów produkcji następuje zgodnie z wagą produktu oraz produktu równoległego
  • Brak podziału kosztów – 100% kosztów produkcji jest przypisane do produktu głównego
 • Kalkulacja podstawowa – umożliwia wybranie numeru kalkulacji od 1 do 4, która będzie kalkulacją podstawową w przypadku porównania kalkulacji produktu.
 • Kalkulacja porównawcza – umożliwia wybranie numeru kalkulacji od 1 do 4, która będzie kalkulacją porównywaną w przypadku porównania kalkulacji produktu.
 • Rodzaj porównania – umożliwia wybranie typu kalkulacji kosztów produktu, dla kalkulacji wstępnej produktu w celu porównania kosztów z ostatecznym kosztorysem zlecenia produkcyjnego.

Tabela Uprawnienia

Tabela Uprawnienia umożliwia przypisanie uprawnień organizacji, dla tworzonego rodzaju kalkulacji. Dostępne są następujące przyciski oraz kolumny:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie pozycji do tabeli Uprawnienia
 • [Wyszukaj i dodaj organizację] – wyświetla okno dialogowe Wyszukiwanie: Organizacje, które umożliwia wybranie jednej lub kilku organizacji istniejących w systemie i dodanie ich do tabeli Uprawnienia.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia dodanie lub usunięcie znacznika usuwania z tabeli. Pozycja zostanie usunięta po zapisaniu tworzonego Rodzaju kalkulacji.
 • Organizacja – umożliwia wybór organizacji, dla której definiowane są uprawnienia.
 • Uprawnienie organizacji – umożliwia zdefiniowanie uprawnień dla wybranej organizacji. Do wyboru są Odczyt lub Obsługa.
 • Uprawnienie innych organizacji – umożliwia zdefiniowanie uprawnień dla pozostałych organizacji. Do wyboru są Odczyt lub Obsługa.

Konfiguracja

Moduł Kalkulacje należy aktywować w aplikacji Konfiguracja → funkcja Kalkulacje.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje kalkulacji istotna jest jednostka biznesowa com.cisag.app.costing.product.obj.ProductCostCalculationType, która należy do grupy jednostek com.cisag.app.costing.OrderData. Jest ona wykorzystywana m. in podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w artykule Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Reguły konfiguracji produktu nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Przyporządkowania organizacji

Aplikacja Rodzaje kalkulacji będzie widoczna w menu użytkownika tylko wtedy, gdy jest on przyporządkowany do organizacji podpiętej przynajmniej do jednej z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Logistyka magazynowa

Dodatkowo uprawnienia, dla tworzonego rodzaju kalkulacji można przypisać w tabeli uprawnień.

Cechy szczególne

Dla aplikacji Rodzaje kalkulacji nie istnieją żadne cechy szczególne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje kalkulacji nie jest udostępniona dla partnerów biznesowych.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?