Rodzaje terminów

Aplikacja Rodzaje terminów umożliwia zdefiniowanie jednostki czasowej wraz z przesunięciem czasowym, dzięki czemu m.in. na dokumentach zamówień i ofert istnieje możliwość ustawienia odpowiedniego terminu dostawy/wysyłki.

Rodzaj terminu można wskazać:

 • w aplikacji Konfiguracja -> Funkcje -> funkcja Sprzedaż/Zakup -> zakładka Ustawienia -> pole Rodzaj terminu
 • na karcie partnera w aplikacji Partnerzy -> widok Klient/Dostawca -> sekcja Dane klienta/Dane dostawcy -> pole Rodzaj terminu – wskazane rodzaje terminów będą pobierane na dokumenty na których zostali wybrani dani partnerzy

Wskazane rodzaje terminów używane są przez pola Preferowany termin w dokumentach:

 • zamówień sprzedaży/zakupu
 • ofert sprzedaży/zakupu
 • zapytań ofertowych sprzedaży/zakupu

Wartość pola Preferowany termin jest domyślnie wypełniona na podstawie rodzaju terminu wskazanego w aplikacji Konfiguracja.

Aplikacja Rodzaje terminów

Aplikacja Rodzaje terminów składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji można wybrać zastosowanie rodzaju terminu dla którego tworzone będą w obszarze roboczym rodzaje terminów wraz z przesunięciem czasowym. Zastosowanie rodzaju terminu tworzone jest w aplikacji Zastosowanie rodzaju terminu, gdzie można określić między innymi dla jakiego obszaru (np. Sprzedaż) stosowane będą rodzaje terminów.

 • Zastosowanie rodzaju terminu – identyfikator rodzaju terminu. Wartość można wskazać na liście dostępnej pod przyciskiem [Pomoc uzupełniania wartości].

Obszar roboczy

W obszarze roboczym możliwe jest dodanie nowego zastosowania poprzez wybranie przycisku [Nowy]. Można również zduplikować istniejący wpis za pomocą opcji [Duplikuj].

Jeśli w nagłówku aplikacji nie zostało wskazane zastosowanie rodzaju terminu, w obszarze roboczym zostaną wyświetlone domyślne rodzaje terminów utworzone przez system.

Uwaga
Nie ma możliwości zdefiniowania kilku rodzajów terminów o takich samych danych.

Obszar roboczy składa się z kolumn:

 • Rodzaj terminu – pozwala na zdefiniowanie jednostki czasowej, która następnie prezentowana jest na dokumentach Preferowany termin:
 • Znacznik czasu  – na dokumencie prezentowana jest data bieżąca dokumentu oraz godzina 00:00
 • Data i godzina – na dokumencie prezentowana jest data i godzina uwzględniająca zdefiniowane przesunięcie czasowe
 • Data – na dokumencie prezentowana jest data bieżąca w formie DD:MM:RRRR
 • Tydzień kalendarzowy – na dokumencie prezentowany jest aktualny tydzień kalendarzowy
 • Miesiąc – na dokumencie prezentowany jest aktualny miesiąc roku
 • Kwartałna dokumencie prezentowana jest informacja o aktualnym kwartale
 • Rok – na dokumencie prezentowany jest aktualny rok
Przykład
W przypadku wybrania w aplikacji Rodzaje terminów opcji np.: Kwartał, to w zależności od daty, w polu Preferowany termin prezentowany będzie kwartał, do którego należy określona data.
 • Przesunięcie czasowe – pole podzielone jest na dwie części. Pozwala na zdefiniowanie okresu czasowego o jaki ma zostać  przesunięta preferowana data na dokumencie. W pierwszej części pola, za pomocą przycisku [Pomoc uzupełniania wartości] należy wybrać wartość liczbową, a następnie w drugiej części pola, za pomocą listy wskazać jednostkę czasową.
Wskazówka
Rodzaj terminu na dokumencie można podejrzeć poprzez najechanie kursorem na pole. Zostanie wyświetlona informacja między innymi o rodzaju terminu i przesunięciu czasowym.
Uwaga
Wartość pola Preferowany termin pobierana jest z aplikacji Konfiguracja z funkcji Sprzedaż/Zakup z pola Rodzaj terminu z możliwością zmiany.
Uwaga
Nie ma możliwości usunięcia zdefiniowanego rodzaju terminu powiązanego z aplikacją Partnerzy w widoku Klient/Dostawca w polu Rodzaj terminu, z aplikacją Konfiguracja lub użytego na dokumencie.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Rodzaje terminów istotna jest jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.PointInTimePrecision. Jest ona wykorzystywana m.in. podczas:

 • nadawania uprawnień
 • ustawiania definicji aktywności
 • importowania lub eksportowania danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być nadawane zarówno za pomocą ról uprawnień jak i poprzez przyporządkowania do organizacji. Reguły zarządzania uprawnieniami opisane są w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Funkcje specjalne

Dla aplikacji Rodzaje terminów nie istnieją żadne funkcje specjalne.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje terminów nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?