Rodzaje zapytań ofertowych zakupu

Przegląd tematu

Niniejszy dokument opisuje rolę rodzajów zapytań ofertowych w procesie ich przetwarzania. Zawiera informacje o domyślnych wartościach i ustawieniach dla zapytań ofertowych, przechowywanych w typach zapytań ofertowych, a także o ich wpływie na dalsze przetwarzanie zapytań ofertowych.

Definicje terminów

Zapytanie ofertowe zakupu

Zapytanie ofertowe to zaproszenie do złożenia oferty jednemu lub większej liczbie dostawców. Zapytanie ofertowe zawiera zazwyczaj informacje na temat artykułu, ilości, czasu dostawy, miejsca dostawy i terminu złożenia oferty.

Opis użycia

Rodzaje zapytań ofertowych służą do identyfikacji zapytań ofertowych. Zawierają one również wartości domyślne i ustawienia dla zapytań ofertowych tego typu.

Aplikacja Rodzaje zapytań zakupowych składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Niektóre dane zdefiniowane w typie są automatycznie przyjmowane jako wartości domyślne we wszystkich nowych zapytaniach o zamówienie tego typu. Jeśli nie istnieją inne reguły, zastępują one wartości domyślne, które wynikałyby z danych podstawowych dostawcy odpowiedniego partnera lub ze specyfikacji w aplikacji Konfiguracja. W razie potrzeby dane pozycji zapytania są sugerowane wartościami z danych podstawowych artykułu.

Obszar identyfikacji

Nagłówek aplikacji składa się z następujących pól:

 • Rodzaj – unikalna identyfikacja typu zapytania ofertowego jest wprowadzana w polu Rodzaj. Może on zostać zdefiniowany przez użytkownika. W przypadku systemów z kilkoma organizacjami zaleca się wprowadzenie zakresu numerów w polu Schematy numeracji dla rodzajów zapytania w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zakup, podfunkcja Schematy numeracji. Jeśli dla organizacji zakupowej wybranej na pasku tytułowym zapisany jest zakres numerów, to przy wprowadzaniu nowego typu sugerowany jest kolejny wynikający z niego numer. Identyfikacja rodzaju służy do znalezienia właściwego typu zapytania ofertowego w dalszych aplikacjach i zapytaniach, np. w celu przypisania właściwego typu do zapytania ofertowego, a tym samym przyjęcia określonych wartości domyślnych i ustawień.
 • Oznaczenie – oznaczenie definiowane jest jako dodatkowa funkcja identyfikacyjna. Może składać się z dowolnie wybranego tekstu. W celu ułatwienia wyszukiwania, należy wprowadzić w tym polu jednoznacznie identyfikującą rodzaj zamówienia wartość.
 • Schemat numeracji – w rodzaju zapytania zakupowego wybierany jest zakres numerów, który system wykorzystuje do automatycznego generowania numeru, zgodnie z określonym wzorcem dla nowych zapytań ofertowych zakupu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie Schematy numeracji.
 • Status nowych dokumentów – status nowych dokumentów definiuje ogólny status nowych zapytań ofertowych zakupu tego rodzaju. Można wybrać jeden z dostępnych statusów: W opracowaniu lub Zwolnione.

Uwaga
Jeśli pozycja zapytania ofertowego zakupu lub powiązane zapytanie ofertowe ma status W opracowaniu, może być dalej przetwarzane z dokumentami powiązanymi, takimi jak oferta zamówienia, tylko wtedy, gdy status został wcześniej ręcznie zmieniony na Zwolnione.

Uwaga
Zapytania lub pozycji zapytania ze statusem Zwolnione nie można zresetować do statusu W opracowaniu. Zamiast tego należy zastosować status Zablokowane.

 • Określ status zamówienia (pole wyboru) – funkcja stosowana jest w celu określenia, czy status zamówienia definiowany jest w ramach tego rodzaju zapytania ofertowego, na podstawie wymaganej i zamówionej ilości. Jeśli funkcja jest aktywna, można również zdefiniować pole Wpływa na dostępność. Jeśli funkcja jest wyłączona, zapytania ofertowe zakupu tego typu nie wpływają na dostępność. Jeśli rodzaj zapytania zakupowego został już użyty, tego ustawienia nie można już zmienić.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji zawiera główne pola i funkcje, służące do wprowadzania wartości domyślnych, które powinny mieć zastosowanie do zapytań ofertowych zakupu.

Sekcja Dane dostawy

 • Magazyn – miejsce przechowywania w tym polu wskazuje miejsce przechowywania odbiorczego, do którego mają zostać dostarczone zamawiane pozycje. Należy wybrać istniejącą lokalizację magazynu w systemie jako lokalizację magazynu odbiorczego. Jeśli w tym polu nie zostanie wprowadzona żadna lokalizacja magazynu, zostanie ona przyjęta jako wartość domyślna z danych podstawowych partnera dostawy w zapytaniu. Jeśli nie wprowadzono tam również miejsca przechowywania, miejsce przechowywania zapisane w aplikacji Konfiguracja, funkcja Logistyka magazynowa dla organizacji zaopatrzeniowej jest używane jako miejsce przechowywania odbiorczego. Jeśli również tam brakuje miejsca przechowywania, w zamówieniu nie można zaproponować miejsca przechowywania.

Uwaga
Należy pamiętać, że miejsce przechowywania artykułu może również wynikać z danych podstawowych artykułu.

 • Wartość domyślna magazynu – to pole służy do określenia, czy lub na jakich warunkach ma być proponowane miejsce przechowywania. Wybrany wpis jest używany jako wartość domyślna podczas definiowania nagłówka zapytania. Ustawienie to można również zmienić dla każdej pozycji zapytania. Możliwy jest wybór jednej spośród następujących opcji:
  • Proponuj zawsze – to ustawienie zawsze ponownie oblicza miejsce przechowywania, jeśli zmieni się wartość istotna dla określenia wartości domyślnej, taka jak partner dostawy lub pozycja. Dzieje się tak również wtedy, gdy przykładowo, ręcznie wprowadzono inne miejsce przechowywania.
  • Wstaw, jeśli puste – ustawienie stosuje te same zasady, co ustawienie Proponuj zawsze. Bieżąca lokalizacja przechowywania nie jest jednak nigdy zmieniana automatycznie. Wartość domyślna jest wprowadzana tylko wtedy, gdy w danym momencie nie ma miejsca przechowywania.
  • Brak wartości domyślnej – w przypadku tej funkcji, żadna wartość domyślna dla miejsca przechowywania nie jest określana na podstawie danych podstawowych. Należy użyć tego ustawienia, jeśli użytkownik chce zawsze ręcznie określić miejsce przechowywania w każdej pozycji zamówienia.

Uwaga
Dzięki ustawieniom Proponuj zawsze i Wstaw, jeśli puste można ponownie określić wartość domyślną dla miejsca przechowywania w zapytaniu, jeśli usunięty zostanie wpis dotyczący miejsca przechowywania.

 • Warunki dostawy – warunki dostawy opisują umowy między kupującym a sprzedającym. Mogą być używane do określenia rodzaju dostawy i miejsca realizacji, np. bezpłatne miejsce zamieszkania lub odbiór. W tym miejscu należy wybrać warunek dostawy, który zostanie następnie przyjęty jako wartość domyślna w nowych zapytaniach ofertowych zakupu tego typu.
 • Warunki wysyłki – warunki wysyłki opisują sposób, w jaki przedmioty są transportowane, np. przez spedytora, kuriera lub pocztę. Należy wybrać warunek wysyłki, który zostanie następnie przyjęty jako wartość domyślna w tym rodzaju zapytań ofertowych zakupu.
 • Preferowany termin – w zapytaniu o zamówienie można wprowadzić preferowany termin. Wartością domyślną jest data wprowadzenia zapytania ofertowego. Można użyć tego pola, aby przenieść preferowaną datę w przyszłość, wprowadzając liczbę dni. Wprowadzona liczba dni może zostać użyta do obliczenia preferowanego terminu. Podczas obliczeń brany jest pod uwagę określony kalendarz zakładu, a obliczona data jest ustawiana na następny dzień roboczy, jeśli jest to konieczne i sugerowane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zdefiniowania preferowanego terminu jako zero dni, sugerowana jest data otrzymania zapytania o zamówienie.
 • Wpływa na dostępność – reguły dostępności dla zapytań ofertowych definiowane są w aplikacji Reguły dostępności. Funkcja Wpływa na dostępność umożliwia zdefiniowanie, czy zapytania ofertowe tego rodzaju są brane pod uwagę jako planowane wpływy przy obliczaniu dat dostępności i kiedy te daty dostępności są zmieniane. W tym polu możliwy jest wybór następujących opcji:
  • Nie wpływa – żadne dane dostępności nie są generowane z pozycji zapytania
  • Do pierwszego zamówienia – dane dostępności generowane są z pozycji zapytania. Dane ustawiane są na zero, jeśli zamówiono część wymaganej ilości artykułu.
  • Do pełnego zamówienia – dane dostępności są generowane na podstawie pozycji zapytania. Dane te są zmieniane przez powiązane pozycje zamówienia, które zawierają tylko część wymaganej ilości. Dane dostępności pozycji zapytania są ustawiane na zero, jeśli cała wymagana ilość pozycji została zamówiona. Dane dotyczące dostępności pozycji zapytania są również zawsze ustawiane na zero, gdy pozycja zostanie skompletowana.

Uwaga
Dane dostępności są generowane na podstawie zapytań ofertowych, ale nie danych rezerwacji. Oznacza to, że żądana ilość jest brana pod uwagę na przykład w planowaniu zapotrzebowania materiałowego, ale nie jest rezerwowana.

Uwaga
Jeśli funkcja Określ status zamówienia nie jest aktywna, nie ma to wpływu na dostępność i nie możesz zmienić tego ustawienia. Jeśli funkcja jest aktywna, można zmienić ustawienie do momentu wprowadzenia zapytania ofertowego tego typu.

 • Pochodzenie obowiązywania jednostek – to pole służy do określenia, skąd pobierane jest ustawienie dla zobowiązania jednostkowego. Wybrany wpis jest wartością domyślną dla żądań zamówień tego typu. Wartość można wybrać spośród następujących możliwości:
  • Artykuł – ta wartość przyjmuje ustawienia dla pochodzenia obowiązywania jednostek z danych podstawowych artykułu
  • Ręcznie – po wybraniu tej wartości możliwe będzie wprowadzanie indywidualnych ustawień dla obowiązywania jednostek

Konfiguracja

Możliwe jest zapisanie zakresu numerów w polu Schemat numeracji dla rodzajów zapytań w aplikacji Konfiguracja, funkcja Zakup, podfunkcja Schematy numeracji. Jeśli dla wybranej organizacji zakupowej zapisany jest zakres numerów, po wprowadzeniu rodzaju zapytania, sugerowany jest następny wynikający z niego numer.

Pole Pochodzenie obowiązywania jednostek jest widoczne tylko wtedy, gdy funkcja Ewidencja stanów w jednostkach logistycznych jest aktywna dla klienta a aplikacji Konfiguracja, funkcja Logistyka magazynowa, podfunkcja Stany magazynowe.

Jednostki biznesowe

Poniższa jednostka biznesowa jest istotna dla aplikacji Rodzaje zapytań zakupowych pod kątem:

 • Przypisywania uprawnień
 • Konfiguracji definicji działań
 • Importu lub eksportu danych

Rodzaje zapytań ofertowych

com.cisag.app.purchasing.obj.RequestForProposalType

Jednostka biznesowa należy do następującej grupy jednostek biznesowych:

Dane dokumentu zamówienia

com.cisag.app.purchasing.OrderData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przypisywane zarówno przy użyciu aplikacji Role uprawnień, jak i poprzez przypisanie organizacji.

Więcej informacji na temat autoryzacji można znaleźć w dokumentacji technicznej Role uprawnień.

Przypisania organizacji

Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywna w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Rodzaje zapytań zakupowych jest wyświetlana osobie tylko wtedy, gdy przypisano jej organizację w danych podstawowych partnera, która jest zintegrowana z co najmniej jedną z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zamówienia – aplikacja Rodzaje zapytań zakupowych zawiera tabelę Uprawnienia. Aby dana osoba mogła korzystać z typu zapytania ofertowego, musi być przypisana do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych partnera, która została wprowadzona w tabeli Uprawnienia dla odpowiedniego typu zapytania ofertowego.

Uwaga
Tabela jest widoczna tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do odczytu danych dla powiązanego podmiotu gospodarczego za pośrednictwem roli autoryzacji. Aby móc edytować uprawnienia związane z treścią, użytkownik musi mieć również nadane możliwość wprowadzania zmian. Musi posiadać również przypisane ogólne możliwości otwierania odpowiedniej aplikacji oraz otwierania i edytowania odpowiedniej jednostki biznesowej.

Więcej informacji na temat tabeli Uprawnienia oraz kompleksowy przegląd uprawnień związanych z treścią można znaleźć w dokumentacji Uprawnienia do treści.

Funkcje specjalne

Nie ma żadnych specjalnych funkcji dla aplikacji Rodzaje zapytań zakupowych.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Rodzaje zapytań zakupowych nie jest autoryzowana dla partnerów biznesowych.

Czy ten artykuł był pomocny?