Zlecenie produkcyjne – akcje

W aplikacji Zlecenie produkcyjne są dostępne akcje, które umożliwiają przetworzenie zlecenia produkcyjnego. Poniżej przestawiono opis i możliwości związane z przyciskami:

 • [Zmień termin i ilość]:
  • [Zmień termin i ilość] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmień termin i/lub ilość.
  • [Przelicz ponownie daty] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmiana terminu dla punktu odniesienia.
 • [Wybierz akcję]:
  • [Uruchom] – pobiera dane do zlecenia produkcyjnego – jeśli w ustawieniach zostały zdefiniowane technologia lub marszruta z zestawieniem materiałowym. Następuje również rezerwacja materiałów oraz zasobów.
  • [Uruchom i zwolnij] – umożliwia wykonanie dwóch kroków jednocześnie – pobranie danych oraz zwolnienie zlecenia produkcyjnego.
  • [Zwolnij] – umożliwia zwolnienie zlecenia produkcyjnego do dalszego procesowania. Funkcja aktywuje się po wcześniejszym uruchomieniu zlecenia.
  • [Zarezerwuj ilości stanu zapasów] – umożliwia ręczną rezerwację stanów magazynowych dla potrzebnych do procesu produkcyjnego materiałów.
  • [Przydziel ilości] – umożliwia przydzielenie ilości materiałów pod konkretne zlecenie produkcyjne. Warunkiem jest, aby takie zlecenie produkcyjne miało status: Zwolnione oraz w typie zlecenia produkcyjnego miało aktywną opcję Zastosuj zadysponowane ilości. Wówczas można ręcznie przydzielić materiały z wykorzystaniem aplikacji alokacji zasobów wraz z księgowaniem stanów magazynowych.
  • [Utwórz komplementację i drukuj dokumenty komplementacji] – umożliwia wyeksportowanie dokumentów komplementacji dla materiałów. Dotyczy tylko przypadków, kiedy materiał musi być pobrany z innego magazynu niż magazyn produkcyjny.
  • [Drukuj dokumenty produkcji] – umożliwia wydruk dokumentów produkcji.
  • [Drukuj kopie dokumentów produkcji] – umożliwia wydruk kopii dokumentów produkcji. Funkcja uaktywnia się po wyeksportowaniu oryginalnych dokumentów.
  • [Ustal dostępność] – umożliwia ręczne ustalenie dostępności materiałów w magazynach, będzie ona wyświetlana w tabeli.
  • [Usuń pozycje] – umożliwia usunięcie pozycji ze zlecenia produkcyjnego.
  • [Podziel zlecenie] – umożliwia podzielenie realizacji zlecenia na części.
  • [Blokuj] – uniemożliwia zablokowanie zlecenia produkcyjnego.
  • [Zakończ zlecenie] – realizuje wszystkie operacje oraz rezerwacje materiałowe, a status zlecenia produkcyjnego zmienia na Zrealizowany.
  • [Utwórz/Aktualizuj zlecenie dystrybucyjne rozchodu wewnętrznego] – umożliwia rozliczenie operacji produkcji obcej wewnętrznej.

[Zmień termin i ilość] → [Zmień termin i ilość]

[Zmień termin i ilość] → [Zmień termin i ilość] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmień termin i/lub ilość.

Okno dialogowe Zmień termin i/lub ilość

Okno dialogowe zawiera zakładki Parametry oraz Ustawienia przetwarzania. Zakładka Parametry składa się z następujących pól:

 • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – parametr, który umożliwia włączenie funkcji automatycznego akceptowania ostrzeżeń.
 • Ilość docelowa – umożliwia zmianę ilości produkowanego artykułu, dla której zostanie przeliczone zlecenie produkcyjne.
 • Przesunięcie:
  • W przódzmienia datę rozpoczęcia o określoną ilość dni do przodu wobec zdefiniowanej daty referencyjnej.
  • W tył – zmienia datę rozpoczęcia o określoną ilość dni wstecz wobec zdefiniowanej daty referencyjnej.

Uwaga
System umożliwia zaplanowanie produkcji w przeszłości.

 • Na termin – umożliwia zdefiniowanie konkretnego terminu rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego.
 • Liczba dni roboczych – w przypadku wyboru opcji W przód lub W tył pole określa liczbę dni, o które ma się przesunąć termin rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego.
 • Termin rozpoczęcia – jest to proponowana data, na którą ma zostać przesunięty początek zlecenia produkcyjnego. Jest pobierana automatycznie z pola Aktualny termin rozpoczęcia z zakładki Harmonogramowanie. W przypadku wyboru funkcji Na termin możliwe jest jej ustawienie, wtedy zlecenie przyjmie zadany termin rozpoczęcia.
 • Typ harmonogramu – zmienia tryb harmonogramowania operacji, umożliwia ustawienie:
  • Do przodu – tryb harmonogramowania, który uruchamia produkcję w najbliższym możliwym terminie rozpoczynając rezerwację od pierwszej operacji do ostatniej.
  • Wstecz – tryb harmonogramowania, który uruchamia produkcję w najpóźniejszym możliwym terminie, rozpoczynając rezerwację od ostatniej operacji do pierwszej.
 • Z limitem wydajności – parametr umożliwia wybór czy zlecenie weźmie pod uwagę zdefiniowane dane dotyczące rezerwacji materiałów i zasobów.
 • Uwzględniaj ustawienia rezerwacji dla zasobów – parametr umożliwia wybór czy zlecenie weźmie pod uwagę zdefiniowane dane dotyczące rezerwacji materiałów i zasobów.
 • Ustal ponownie ilości i czas – parametr, umożliwia wybór czy ilości oraz czasy zostaną przeliczone przy ponownym uruchomieniu zlecenia.
 • Przywróć status drukowania – umożliwia wybór sposobu postępowania z eksportem dokumentów.
  • Wycofaj – usuwa opublikowane dokumenty do zlecenia produkcyjnego i umożliwia stworzenie nowych.
  • Zachowaj – zachowuje dotychczas opublikowane dokumenty do zlecenia produkcyjnego
  • Wg rodzaju zlecenia – wykorzystuje ustawienia pochodzące z aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych dla zdefiniowanego typu zlecenia.
 • Uwzględnij czas administracji – w kalkulacjach bierze pod uwagę czas przygotowania zlecenia produkcyjnego.

Zakładka Ustawienia przetwarzania okna dialogowego Zmień termin i/lub ilość pozwala na zdefiniowanie standardowych ustawień procesowania zadania w tle.

[Zmień termin i ilość] → [Przelicz ponownie daty]

[Zmień termin i ilość] → [Przelicz ponownie daty] – w momencie wyboru przycisku uruchomi się okno dialogowe Zmiana terminu dla punktu odniesienia.

Okno dialogowe Zmiana terminu dla punktu odniesienia

Okno dialogowe zawiera zakładki Parametry oraz Ustawienia przetwarzania.

Zakładka Parametry składa się z następujących pól i tabeli:

 • Zlecenie (pole automatyczne) – wyświetla typ oraz numer edytowanego zlecenia produkcyjnego.
 • Automatycznie zatwierdzaj ostrzeżenia – parametr, który umożliwia włączenie funkcji automatycznego akceptowania ostrzeżeń.
 • Z limitem wydajności – parametr umożliwia wybór czy zlecenie weźmie pod uwagę zdefiniowane dane dotyczące rezerwacji materiałów i zasobów.
 • Uwzględnij czas administracji – w kalkulacjach bierze pod uwagę czas przygotowania zlecenia produkcyjnego.
 • Ilość docelowa – umożliwia ustawienie ilości produkowanego artykułu, dla której zostanie przeliczone zlecenie produkcyjne.
 • Przywróć status drukowania – umożliwia wybór sposobu postępowania z eksportem dokumentów.
  • Wycofaj – usuwa opublikowane dokumenty do zlecenia produkcyjnego i umożliwia stworzenie nowych.
  • Zachowaj – zachowuje dotychczas opublikowane dokumenty do zlecenia produkcyjnego.
  • Wg rodzaju zlecenia – wykorzystuje ustawienia pochodzące z aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych dla zdefiniowanego typu zlecenia.
 • Przycisk [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W tabeli okna dialogowego Zmiana terminu dla punktu odniesienia znajdują się poniższe kolumny:

 • Zlecenie produkcyjne – numer rodzaju oraz zlecenia produkcyjnego.
 • Pozycja – numer pozycji w tabeli.
 • Operacja – nazwa operacji w tabeli.
 • Pozycja zamówienia zakupu – numer zamówienia zakupu. Pozycja zawiera dane w przypadku zdefiniowania w zleceniu operacji produkcji obcej.
 • Data rozpoczęcia – data rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego. Wartość pola automatycznie pobiera się ze zlecenia produkcyjnego.
 • Preferowana data rozpoczęcia – pole do uzupełnienia, które umożliwia zdefiniowanie nowej daty rozpoczęcia zlecenia produkcyjnego.
 • Rzeczywisty początek – faktyczny początek operacji, jeśli została już zaraportowana w zleceniu produkcyjnym.
 • Data zakończenia – data zakończenia zlecenia produkcyjnego. Wartość pola automatycznie pobiera się ze zlecenia produkcyjnego.
 • Preferowany termin zakończenia – pole do uzupełnienia, które umożliwia zdefiniowanie nowej daty zakończenia zlecenia produkcyjnego.
 • Parametr zaplanuj ponownie – umożliwia wybór operacji, które zostaną przeplanowane.

Zakładka Ustawienia przetwarzania okna dialogowego Zmiana terminu dla punktu odniesienia pozwala na zdefiniowanie standardowych ustawień procesowania zadania w tle.

[Wybierz akcję] → [Uruchom]

[Wybierz akcję] → [Uruchom] – pobiera dane do zlecenia produkcyjnego – jeśli w ustawieniach zostały zdefiniowane technologia lub marszruta z zestawieniem materiałowym. Następuje również rezerwacja materiałów oraz zasobów. Po wybraniu opcji wyświetli cię poniższe okno dialogowe:

Okno dialogowe Uruchomienie zleceń produkcyjnych

Okno dialogowe składa się z zakładek Potwierdź ustawienia oraz Ustawienia przetwarzania. Zakładka Potwierdź ustawienia zawiera następujące pola oraz parametry:

 • Zatwierdź ostrzeżenia – parametr, który umożliwia włączenie funkcji automatycznego akceptowania ostrzeżeń.
 • Ustawienia rezerwacji dla zasobów
  • Zgodnie z ustawieniami – rezerwuje zasoby zgodnie z ustawieniami przyjętymi dla zasobów w edytorze pozycji.
  • Ignoruj ustawienia – ignoruje ustawienia przyjęte dla zasobów w edytorze pozycji oraz w zleceniu produkcyjnym, na zakładce Harmonogramowanie.
  • Zgodnie ze zleceniem produkcyjnym – rezerwuje zasoby zgodnie z ustawieniami przyjętymi w zleceniu produkcyjnym, na zakładce Harmonogramowanie.
 • Limit wydajności – umożliwia zdefiniowanie czy rezerwacja będzie brać pod uwagę wydajność zasobów zdefiniowaną w wartości procentowej produktywności.
  • Z limitem wydajności – uwzględnia dostępność zasobów.
  • Bez limitu wydajności – nie uwzględnia dostępności zasobów.
  • Zgodnie ze zleceniem produkcyjnym – wybrana funkcja przyjmuje wartość zdefiniowaną na zakładce Harmonogramowanie w zleceniu produkcyjnym.
 • Typ harmonogramu – umożliwia zdefiniowanie procesu planowania zlecenia produkcyjnego
  • Do przodu jednostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Wstecz jednostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Do przodu wielostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Wstecz wielostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Do przodu wielostopniowo w zleceniu – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Wstecz wielostopniowo w zleceniu – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Zgodnie ze zleceniem produkcyjnym – wybrana funkcja przyjmuje wartość zdefiniowaną na zakładce Harmonogramowanie w zleceniu produkcyjnym.

Zakładka Ustawienia przetwarzania okna dialogowego Uruchom zlecenie produkcyjne pozwala na zdefiniowanie standardowych ustawień procesowania zadania w tle.

[Wybierz akcję] → [Uruchom i zwolnij]

[Wybierz akcję] → [Uruchom i zwolnij] – umożliwia wykonanie dwóch kroków jednocześnie – pobranie danych oraz zwolnienie zlecenia produkcyjnego. Przyciski pozwalają na jego dalsze procesowanie za pomocą okna dialogowego Uruchom zlecenie produkcyjne opisanego powyżej.

[Wybierz akcję] → [Zwolnij]

[Wybierz akcję] → [Zwolnij] – umożliwia zwolnienie zlecenia produkcyjnego do dalszego procesowania. Funkcja aktywuje się po wcześniejszym uruchomieniu zlecenia.

[Wybierz akcję] → [Zarezerwuj ilości stanu zapasów]

[Wybierz akcję] → [Zarezerwuj ilości stanu zapasów] – umożliwia ręczną rezerwację stanów magazynowych dla potrzebnych do procesu produkcyjnego materiałów. Otwiera okno dialogowe Rezerwacja ilości stanu zapasów.

Okno dialogowe Rezerwacja ilości stanu zapasów

Okno dialogowe składa się z poniższych przycisków:

 • [Aktualizuj] – odświeża dane w tabeli
 • [Zaproponuj ilości rezerwacji dla kolumny „Nowa rezerwacja ilości ze stanu”] – w kolumnie Nowa rezerwacja ilości ze stanu system wprowadzi ilości niezbędne do wykonania zlecenia produkcyjnego.
 • [Zarezerwuj] – ilości z kolumny Nowa rezerwacja ilości ze stanu zostają zarezerwowane.
 • [Niepełne rezerwacje stanu] – filtr pozwala na wyświetlenie w tabeli wpisów, dla których nie została utworzona całkowita rezerwacja zgodnie z danymi wprowadzonymi w kolumnie Nowa rezerwacja ilości ze stanu. Przycisk uaktywnia się po użyciu przycisku [Zarezerwuj].
 • [Ukryj całkowite rezerwacje zapasów] – filtr pozwala na wyświetlenie w tabeli wpisów, dla których nie została utworzona całkowita rezerwacja.
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W tabeli okna dialogowego znajdują się następujące kolumny:

 • Pozycja – numer pozycji dla materiału pobierany z tabeli zlecenia produkcyjnego.
 • Artykuł – nazwa artykułu
 • Specyfikacja – wyświetla zdefiniowaną specyfikację materiału w aplikacji Artykuły
 • Otwarta ilość dokumentu – zapotrzebowanie produkcyjne na materiał zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
 • Zarezerwowane ilości przychodu – ilość przetworzona już przez zlecenie produkcyjne
 • Zarezerwowane ilości na stanie – ilości, które zostały zarezerwowane na magazynie pod aktualnie otwarte zlecenie produkcyjne.
 • Nowa rezerwacja ilości ze stanu – ilość wprowadzana przez użytkownika, która ma być zarezerwowana na magazynie dla aktualnie otwartego zlecenia produkcyjnego.
 • Jednostka obowiązująca – graficzna wizualizacja jednostki zgodna z jednostką zdefiniowaną w aplikacji Artykuły.
 • Status rezerwacji – wyświetla status rezerwacji dla materiału w postaci symbolu kropkowego:
  • Brak rezerwacji materiału
  • Pełna rezerwacja materiału
  • Częściowa rezerwacja materiału, wprowadzona ręcznie
  • Brak rezerwacji materiału, wprowadzony ręcznie
  • Całkowita rezerwacja materiału, wprowadzona ręcznie
Uwaga
Funkcja rezerwacji stanów magazynowych jest aktywna, gdy nie są dozwolone stany ujemne na magazynie produkcyjnym oraz, gdy funkcja jest aktywna w aplikacji KonfiguracjaLogistyka magazynowaRezerwacje.

[Wybierz akcję] → [Przydziel ilości]

[Wybierz akcję] → [Przydziel ilości] – umożliwia przydzielenie ilości materiałów pod konkretne zlecenie produkcyjne. Warunkiem jest, aby takie zlecenie produkcyjne miało status: Zwolnione oraz w typie zlecenia produkcyjnego miało aktywną opcję Zastosuj zadysponowane ilości. Wówczas można ręcznie przydzielić materiały z wykorzystaniem aplikacji alokacji zasobów wraz z księgowaniem stanów magazynowych.

[Wybierz akcję] → [Utwórz komplementację i drukuj dokumenty komplementacji]

[Wybierz akcję] → [Utwórz komplementację i drukuj dokumenty komplementacji] – umożliwia wyeksportowanie dokumentów komplementacji dla materiałów. Dotyczy tylko przypadków, kiedy materiał musi być pobrany z innego magazynu niż magazyn produkcyjny.

[Wybierz akcję] → [Drukuj dokumenty produkcji]

[Wybierz akcję] → [Drukuj dokumenty produkcji] – umożliwia wydruk dokumentów produkcji.

[Wybierz akcję] → [Drukuj kopie dokumentów produkcji]

[Wybierz akcję] → [Drukuj kopie dokumentów produkcji] – umożliwia wydruk kopii dokumentów produkcji. Funkcja uaktywnia się po wyeksportowaniu oryginalnych dokumentów.

[Wybierz akcję] → [Ustal dostępność]

[Wybierz akcję] → [Ustal dostępność] – umożliwia ręczne ustalenie dostępności materiałów w magazynach, będzie ona wyświetlana w tabeli.

[Wybierz akcję] → [Usuń pozycje]

[Wybierz akcję] → [Usuń pozycje] – umożliwia usunięcie pozycji ze zlecenia produkcyjnego.

[Wybierz akcję] → [Podziel zlecenie]

[Wybierz akcję] → [Podziel zlecenie] – umożliwia podzielenie realizacji zlecenia na części. Po wybraniu akcji wyświetla się okno dialogowe Podział zlecenia produkcyjnego.

Okno dialogowe Podział zlecenia produkcyjnego

Okno dialogowe Podział zlecenia produkcyjnego składa się z dwóch zakładek Parametry oraz Ustawienia przetwarzania. Zakładka parametry składa się z następujących pól oraz parametrów:

 • Zatwierdź ostrzeżenia – parametr, który umożliwia włączenie funkcji automatycznego akceptowania ostrzeżeń.
 • Ilość podziału – ilość, która zostanie zdefiniowana dla nowego zlecenia produkcyjnego, utworzonego w ramach funkcji podziału.
 • Rodzaj zlecenia produkcyjnego – umożliwia wybranie typu zlecenia produkcyjnego, które zostanie utworzone w ramach funkcji podziału.
 • Artykuł produkcyjny – umożliwia zdefiniowanie artykułu produkcyjnego dla nowego zlecenia produkcyjnego, powstającego w wyniku podziału.
 • Metoda produkcji – w przypadku istnienia alternatywnych metod produkcji, umożliwia jej zdefiniowanie dla nowego zlecenia produkcyjnego, powstającego w wyniki podziału.
 • Oznaczenie – dodatkowy opis nowego zlecenia produkcyjnego, powstającego w wyniku podziału.
 • Zredukuj ilość zlecenia – parametr, jeśli jest zaznaczony ilość zlecenia produkcyjnego zostanie zmniejszona o wartość z pola Ilość podziału.
 • Kolejna akcja – umożliwia zdefiniowanie akcji
  • Brak – następstwem aktywacji podziału nie jest żadna akcja.
  • Uruchomienie – następstwem akceptacji podziału jest automatyczne uruchomienie zlecenia produkcyjnego.
  • Uruchom i zwolnij – następstwem akceptacji podziału jest automatyczne uruchomienie oraz zwolnienie zlecenia produkcyjnego.
 • Rodzaj harmonogramowania – umożliwia zdefiniowanie procesu planowania zlecenia produkcyjnego, które powstanie w wyniku podziału.
  • Do przodu jednostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Wstecz jednostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Nie uwzględnia konieczności produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie.
  • Do przodu wielostopniowo – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Wstecz wielostopniowo – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie. W tym celu tworzy dodatkowe zlecenia produkcyjne, które zawierają produkcję półfabrykatów.
  • Do przodu wielostopniowo w zleceniu – od daty rozpoczęcia obliczana jest data zakończenia zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Wstecz wielostopniowo w zleceniu – od daty zakończenia obliczana jest data początku zlecenia. Uwzględnia konieczność produkcji półfabrykatów, które są wytwarzane wewnętrznie dodając je do tworzonego zlecenia produkcyjnego.
  • Zgodnie ze zleceniem produkcyjnym – wybrana funkcja przyjmuje wartość zdefiniowaną naw zakładce Harmonogramowanie w zleceniu produkcyjnym.
 • Termin rozpoczęcia – data odniesienia dla nowego zlecenia produkcyjnego, powstającego w wyniku podziału

Zakładka Ustawienia przetwarzania okno dialogowego Podział zlecenia produkcyjnego pozwala na zdefiniowanie standardowych ustawień procesowania zadania w tle.

[Wybierz akcję] → [Blokuj]

[Wybierz akcję] → [Blokuj] – uniemożliwia zablokowanie zlecenia produkcyjnego.

[Wybierz akcję] → [Zakończ zlecenie]

[Wybierz akcję] → [Zakończ zlecenie] – realizuje wszystkie operacje oraz rezerwacje materiałowe, a status zlecenia produkcyjnego zmienia na Zrealizowany.

[Wybierz akcję] → [Utwórz/Aktualizuj zlecenie dystrybucyjne rozchodu wewnętrznego]

[Wybierz akcję] → [Utwórz/Aktualizuj zlecenie dystrybucyjne rozchodu wewnętrznego] – umożliwia rozliczenie operacji produkcji obcej wewnętrznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?