Parametry dokumentów

W ustawieniach aplikacji Comarch Mobile znajdują się następujące parametry dokumentów:

Widok listy towarów

Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji dotyczących widoku listy towarów – widok:

  • Standardowy
  • Uproszczony
  • Uproszczony z klawiaturą

Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów, podczas dodawania towarów na dokumentach  pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

 pozycja nie jest dodana do koszyka

 pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..

 ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Ostrzegaj])

 blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik lub niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Zablokuj]). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.

W widoku katalogowym na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Po zaznaczeniu opcji widoku [Uproszczony z klawiaturą] klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk [9]. Dłuższe przytrzymanie przycisku [0x] powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą

Używaj elementu skróconego

Wybór opcji [Tak] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji do koszyka będzie podnoszone okno małej kalkulacji.

Wybór opcji [Nie] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji na dokument podnoszone będzie okno pełnej kalkulacji.

Zwrot zasobów

Jest to parametr decydujący o tym, czy zasoby będą wydawane automatycznie – w momencie wystawienia dokumentu MM. do koszyka zostaną dodane wszystkie towary w takich ilościach jakie znajdują się na magazynie mobilnym, czy „ręcznie” –  podczas tworzenia dokumentów MM, operator sam wybierze towar i ilość jaką chce zwrócić do centrali.

Obliczaj hipotetyczny rabat

Parametr decyduje o tym, czy na nagłówku dokumentu będzie widoczny aktualny hipotetyczny rabat przypisany do tego dokumentu.

Pokazuj wagę towarów

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na kartach towaru oraz na nagłówku dokumentu będzie prezentowana waga dodanych pozycji.

Pokazuj limit kredytowy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota limitu kredytowego pozostająca do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.

Włączony parametr: Pokazuj limit kredytowy

Pokazuj przeterminowane płatności

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota przeterminowanych płatności kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.

Włączony parametr: Pokazuj płatności przeterminowane

Automatyczna zapłata

Parametr określa, czy będzie dokonywana automatyczna zapłata oraz dla jakich typów dokumentów handlowych ma być ona dokonywana. Po naciśnięciu tego obszaru pola podnoszone jest okno: Wybierz typy dokumentów z listą typów dokumentów handlowych wraz z ich symbolami, których wystawienie zostało umożliwione w centrum mobilnym, np.: Paragon (PA), Faktura sprzedaży (FS), Wydanie zewnętrzne (WZ).

Ustawienia aplikacji, automatyczna zapłata

Używaj szybkiego wybierania

W kaflu [Dokumenty] istnieje możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów, za pomocą przycisku w dolnej części okna. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w ustawieniach aplikacji należy wybrać opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów, które mają być dostępne dla użytkownika w tym oknie.

Czy ten artykuł był pomocny?