Przyjęcie i zwrot towarów

Aby móc przyjąć zasoby na magazyn mobilny Przedstawiciela handlowego, w centrali firmy (w systemie ERP) powinno zostać wystawione i zatwierdzone przesunięcie między-magazynowe, które użytkownik (po wykonaniu synchronizacji) musi potwierdzić. Przesunięcie takie będzie dostępne z poziomu kafelka Towary na zakładce Przyjęcia. Niezrealizowane przyjęcia wyświetlane są na zielono, natomiast dokumenty, częściowo zrealizowane wyświetlane są na żółto.

Zsynchronizowane z systemu ERP przesunięcie na magazyn mobilny, widoczne z poziomu listy przyjęć
Zsynchronizowane z systemu ERP przesunięcie na magazyn mobilny, częściowo zrealizowane

Towary znajdujące się na takim przesunięciu można przyjąć na dwa sposoby:

Przyjmowanie towarów na magazyn mobilny
  • poprzez wybór `Przyjmij wszystkie`: wówczas automatycznie wszystkie towary z przesunięcia przyjmowane są na stan magazynu mobilnego,

Po wybraniu opcji przyjmij wszystkie, aplikacja zapyta nas czy na pewno chcemy przyjąć wszystkie towary z przesunięcia.

Komunikat wyświetlany w aplikacji, po wyborze opcji ‘Przyjmij wszystkie’
  • poprzez wybór `Przyjmij wybrane`: wówczas z poziomu Towarów do przyjęcia (druga zakładka na kaflu Towary) sami wybieramy, które towary chcemy przyjąć na magazyn mobilny.
Zaznaczenie towarów, które chcemy przyjąć na magazyn mobilny
Pojedyncze zatwierdzenie dokumentu MM+

Przyjęcie towaru na magazyn mobilny możliwe jest również z poziomu karty towaru. Jeśli na dokumencie MM+ znajduje się dany towar na jego karcie w sekcji „U mnie”, pojawia się możliwość przyjęcia tego towaru oraz wyświetla się ilość sztuk do przyjęcia, jak na rysunku poniżej:

Przyjęcie towaru z poziomu karty danego towaru

Zwrotu towarów do centrali, także dokonuje się z poziomu kafelka Towary poprzez wybranie opcji `Zwróć`:

Możliwość zwrotu towaru z magazynu mobilnego na magazyn lokalny

W zależności od tego jak w aplikacji został skonfigurowany proces dokonywania zwrotów, zwrotu można dokonać ręcznie lub automatycznie.

Przy opcji ręcznego zwrotu towarów po wybraniu pozycji, które chcemy zwrócić, dokument MM- należy zatwierdzić.

Zatwierdzenie dokumentu MM-

Jeżeli na dokumencie chcemy jeszcze dokonać zmian, przed dokonaniem synchronizacji można go zapisać do bufora. Będzie wówczas wyświetlał się na liście zwrotów w kolorze zielonym:

Niezatwierdzony dokument MM-

Jeśli towar podzielony jest na partie, podczas dokonywania zwrotu towaru istnieje możliwość wskazania danej cechy, w zależności od tego z jaką cechą towar ma zostać zwrócony:

Szczegóły zwracanego towaru

W oknie: Koszyk podczas generowania dokumentu, również prezentowana jest cecha, która została wskazana w oknie szczegółów pozycji.

W przypadku, gdy w ustawieniach aplikacji w sekcji: Parametry dokumentów zostanie wybrana opcja: Zwrot zasobów: Automatycznie, wówczas po naciśnięciu przycisku [Zwróć] dostępnego na liście towarów, nastąpi automatyczne dodanie wszystkich pozycji towarowych dostępnych na magazynie na dokument.

Zatwierdzenie dokumentu nastąpi po wybraniu przycisku  .

Czy ten artykuł był pomocny?