Układ wydruku

Zawartość oraz układ wydruku definiowany jest w pliku Layout.xml. Głównym elementem w pliku jest document. Musi zawierać on element body, który zawiera główną część wydruku. Zawartość elementów body czy też footer może zostać skomponowana z innych elementów opisanych poniżej. Elementy te mogą być zagnieżdżane. Parametr class odwołuje się do klasy stylu zdefiniowanej w pliku Styles.xml dla danego elementu stylującego.

Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane poniżej. Opis każdego elementu zawiera następujące sekcje:

 • Parametry – opisuje wszystkie dostępne atrybuty jakie można dodać do elementu i co oznaczają.
 • Elementy stylujące – zawiera listę selektorów, które dopasowują dany element w pliku Styles.xml
 • Elementy podrzędne – opcjonalna sekcja opisująca elementy, które mogą wystąpić tylko wewnątrz danego elementu. Dla każdego elementu podrzędnego zachowany jest układ opisu taki sam jak dla głównego elementu.
 • Przykład – zawiera fragment kodu z przykładowym wykorzystanie opisywanego elementu.

Wszystkie dostępne elementy, które mogą zostać zastosowane podczas tworzenia układu wydruku zostały opisane poniżej.

 

Elementy – wydruk do pdf

 

Nazwa Document
Opis Otwarcie/zamknięcie dokumentu
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa Body
Opis Główna część wydruku
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Body

 

Nazwa Footer
Opis Stopka wydruku
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Footer

 

Nazwa pageNumber
Opis Numeracja stron
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przyklad
<footer>
Comarch Mobile,
v <data set=”FooterAppVersionNumber” var=”MajorVersion” />.<data set=”FooterAppVersionNumber” var=”MinorVersion” />.<data set=”FooterAppVersionNumber” var=”BuildVersion” />,
Operator: <data set=”FooterOperatorCode” var=”OperatorCode” />,
nr kopii: <data set=”FooterCopyNumber” var=”Numbers” />
<br />
Strona <pageNumber/>
</footer>

 

Nazwa Horizontal
Opis Podział na sekcje ułożone poziomo
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Horizontal
Elementy podrzędne
 • Section

 

Nazwa Horizontal: Section
Opis Sekcja
Parametry
 • weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1.
Elementy stylujące
 • Section
Przyklad
<horizontal>
<section class=”header”>
<p class=”header”>Nabywca</p>
</section>
<section weight=”0.05″/>
<section class=”header”>
<p class=”header”>Odbiorca</p>
</section>
</horizontal>

 

Nazwa Image
Opis Obraz z bazy lub z dysku
Parametry
 • path – ścieżka do pliku względnie do katalogu głównego definicji wydruku. Jeżeli ustawiamy parametr path pozostałe parametry będą ignorowane.
 • set – Nazwa źródła danych
 • var – Nazwa kolumny w źródle danych
 • index – Indeks wiersza w źródle danych
Elementy stylujące
 • Image
Przyklad
<image set=”Logo” var=”Data” />

 

Nazwa P
Opis Paragraf
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • P
Przyklad
<p class=”centered”>Uprawniony do odbioru dokumentu</p>

 

Nazwa Data
Opis Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej
Parametry
 • set – nazwa zestawu danych
 • var – nazwa kolumny
 • index – indeks wiersza ze źródła danych (wartość domyślna 0)
 • format – todo
Elementy stylujące Brak
Przyklad
<data set=”Header” var=”CompanyName” />

 

Nazwa Hr
Opis Linia pozioma
Parametry Brak
Elementy stylujące
 • Hr
Przyklad
<section>
<hr/>
<p class=”centered”>Uprawniony do wystawienia dokumentu</p>
</section>

 

Nazwa Br
Opis Złamanie linii w tekście
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przyklad
<data set=”Header” var=”CompanyName” /><br/>
<data set=”Header” var=”Street” /><br/>

 

Nazwa Spacer
Opis Separator
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przyklad

</horizontal>
<spacer/><spacer/>
<if>

 

Nazwa If
Opis Element testowy pozwalający na układ wydruku zależny od dowolnych warunków
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Elementy podrzędne
 • Test
 • True
 • False

 

Nazwa If: Test
Opis Element zawierający warunek decydujący o tym czy do wydruku zostaną dodane elementy z sekcji true czy false . Warunek może mieć postać: eq – równy, lt – mniej niż, gt – więcej niż.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa If: True
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test zostanie spełniony.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak

 

Nazwa If: False
Opis Element zawierający elementy, które zostaną w przypadku kiedy warunek z sekcji test nie zostanie spełniony.
Parametry Brak
Elementy stylujące Brak
Przyklad
<if>
<test><data set=”Header” var=”ReverseCharge” /> eq 1</test>
<true>
<p class=”right”>*) – odwrotne obciążenie</p>
</true>
<false>
<p class=”right”>Odwrotne obciążenie nie występuje</p>
</false>
</if>

 

Nazwa Table
Opis Tabela dynamiczna o ustalonej liczbie kolumn.
Zawartość Jeden lub więcej elementów column
Parametry
 • split – określa czy tabela może zostać podzielona na kilka stron. Parametr może przyjmować wartość true lub false.
 • set – nazwa zestawu danych.
Elementy stylujące
 • Table
Elementy podrzędne
 • Column
 • TableData

 

Nazwa Table: Column
Opis Element definiujący kolumnę tabeli.
Zawartość Dowolne elementy tekstowe
Parametry
 • description – nagłówek kolumny.
 • weight – waga szerokości kolumny. Wartość domyślna 1
Elementy stylujące
 • DataCell
 • HeadCell

 

Nazwa Table: TableData
Opis Element zwracający wartość tekstową ze zbioru danych bazującą na zbiorze danych tabeli,
kolumnie podanej w parametrze var oraz aktualnym wierszu tabeli.
Zawartość Element nie może zawierać żadnych elementów.
Parametry
 • var – nazwa kolumny ze zbioru danych.
 • format – format danych
Elementy stylujące Brak
Przyklad
<table set=”DocumentPositions”>
<column weight=”2″ description=”Lp.” class=”number”>
<rowNumber />
</column>
<column weight=”12″ description=”[Kod] Nazwa towaru”>
[<tableData var=”Code” />] <tableData var=”Name” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Ilość” class=”number”>
<tableData var=”RealizedQuantity” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Jm. (podstawowa)”>
<tableData var=”BasicUnitSymbol” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Ilość” class=”number”>
<tableData var=”SecondaryQuantityRealized” />
</column>
<column weight=”4″ description=”Jm. (pomocnicza)”>
<tableData var=”SecondaryUnitSymbol” />
</column>
</table>

 

 

Elementy – wydruk termiczny

 

Nazwa Document
Opis Otwarcie/zamknięcie dokumentu
Parametry Brak

 

Nazwa Command
Opis
Parametry
 • comment
 • format 
 • code
Przyklad
<command comment=”next_line” format=”hex” code=”0A”/>

 

Nazwa Data
Opis Element zwracający dane ze źródła danych w postaci tekstowej
Parametry
 • query – nazwa zbioru danych z pliku data
 • columnName – nazwa kolumny
 • offset – miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element
 • length – szerokość elementu
 • align – pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center
 • maxlines – maksymalna ilość linii, którą może zająć element

 

Nazwa Text
Opis Element testowy
Parametry
 • offset – miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element
 • length – szerokość elementu
 • align – pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center

 

Nazwa Line
Opis Znacznik linii
Parametry Brak
Przyklad
<line>
<text offset=”30″ length=”35″ align=”left”>Data dostawy/wykonania usługi: </text>
<data query=”Header” columnName=”ExecutionDate” offset=”65″ length=”15″ align=”left” />
</line>

 

Nazwa Table
Opis Tabela dynamiczna o ustalonej liczbie kolumn.
Parametry
 • query – nazwa zbioru danych z pliku data
 • length – szerokość elementu
Elementy podrzędne
 • Header
 • Row

 

Nazwa Table: Header
Opis Nagłówek tabeli (nazwy kolumn).
Parametry Brak
Elementy podrzędne
 • Column

 

Nazwa Table: Header: Column
Opis Element definiujący kolumnę tabeli.
Parametry
 • offset – miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element
 • length – szerokość elementu
 • align – pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center

 

Nazwa Table: Row
Opis Element definiujący wiersz tabeli.
Parametry
 • offset – miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element
 • length – szerokość elementu
 • align – pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center
Elementy podrzędne
 • Row_item

 

Nazwa Table: Row: Row_item
Opis Element definiujący zawartość wiersza tabeli.
Parametry
 • offset – miejsce (licząc od lewej strony), od której ma być drukowany element
 • length – szerokość elementu
 • align – pozycja elementu, możliwe wartości: left, right, center
Przyklad
<table query=”DocumentsPositions” length=”80″>
<header>
<column offset=”0″>L.p.</column>
<column offset=”7″>[Kod]Nazwa</column>
<column offset=”22″>Ilość</column>
<column offset=”32″>J.M.</column>
<column offset=”39″><data query=”Header” columnName=”PriceType”/></column>
<column offset=”53″>Rabat</column>
<column offset=”61″>Wartość</column>
<column offset=”77″>VAT</column>
</header>
<row>
<line>
<row_item name=”Ordinal” offset=”0″ length=”7″ align=”center” />
<row_item name=”ItemName” offset=”7″ length=”70″ align=”left” maxlines=”2″/>
</line>
<line>
<row_item name=”Quantity” offset=”17″ length=”10″ align=”right” />
<row_item name=”UnitName” offset=”28″ length=”9″ align=”left” />
<row_item name=”Price” format=”currency” decimal-places=”PriceDecimalPlaces” offset=”37″ length=”10″ align=”right” />
<row_item name=”Discount” format=”currency” offset=”52″ length=”7″ align=”right” />
<row_item name=”Value” format=”currency” offset=”60″ length=”10″ align=”right” />
<row_item name=”VatRateValue” offset=”70″ length=”10″ align=”right” />
</line>
</row>
</table>

Czy ten artykuł był pomocny?