Dlaczego w wypłacie pojawia się element „Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia”?

image_print

Kontynuując przykład z pytania (pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego w przypadku wystąpienia nieobecności), do tak wyliczonej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, należy dodatkowo zastosować przepisy Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz.1679, z późn. zm.). Program Comarch ERP Optima kontroluje, czy wynagrodzenie pracownika obliczone za czas przepracowany nie jest zbyt niskie, i czy nie należy dopełnić go do ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Kwotę minimalnego wynagrodzenia pobierana jest z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia.

Od lipca 2023 r. płaca minimalna wynosi 3 600,00 zł. W związku z powyższym, należy sprawdzić, czy wynagrodzenie za czas przepracowany przez pracownika w miesiącu lipcu 2023 r. nie jest niższe od płacy minimalnej.

Wyliczenie jest następujące:
3600/168* 48(40h przepracowane + 8h urlopu wliczane do czasu pracy) = 1 028,57

Otrzymana kwota jest minimalnym wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymać za przepracowane godziny w miesiącu lipcu. W podanym przykładzie wynagrodzenie pracownika w miesiącu lipcu wyniosło 840,00 zł, tj. wynagrodzenie zasadnicze po pomniejszeniach 668,57 zł + wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego 171,43 zł.

Otrzymane wynagrodzenie jest niższe, niż wynika to z powyższych wyliczeń, pracownikowi należy dopłacić wyrównanie do najniższego wynagrodzenia w wysokości 188,57 zł. Jeżeli po wyliczeniu wypłaty zostały dokonane zmiany, tj. dodano lub usunięto element wypłaty, konieczne jest ponowne przeliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia.

Uwaga
W przypadku, gdy pracownik w danym miesiącu pracował w różnych strefach np. w strefie czas pracy podstawowy oraz strefie przestoju, to  podczas wyliczania Wyrównania do najniższego wynagrodzenia uwzględniany jest czas przepracowany we wszystkich strefach zaliczanych do czasu pracy oraz wszystkie elementy wynagrodzenia, które są wliczane do najniższego wynagrodzenia.

Przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłącza się niektóre składniki wypłacane pracownikom (np. potrącenia z wypłaty netto pracownika, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno– rentowe, itp.). Z poziomu Start/Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat, po otwarciu formularza edycji składnika, na zakładce [3 Szczegółowe] znajduje się parametr Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia. Zaznaczenie parametru powoduje, iż dany typ wypłaty będzie uwzględniany podczas analizy minimalnego wynagrodzenia pracownika, gwarantowanego przepisami.

Podgląd standardowych typów wypłat i weryfikacja ich ustawień jest możliwa po wybraniu w konfiguracji (Start/Konfiguracja / Firma / Płace / Typy wypłat) przycisku ‘Pokaż standardowe’.

Z poziomu Start/Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametry/ 2 Naliczanie wypłat dostępny jest parametr Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob., który odpowiada za naliczanie wyrównania do najniższego wynagrodzenia, w przypadku gdy pracownik nie otrzymał minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany, w związku wystąpieniem nieobecności typu ZUS, np. zwolnienia chorobowego. Działanie parametru:

  • zaznaczony – w przypadku gdy pracownik w danym miesiącu ma nieobecność typu ZUS i w związku z tym nie osiąga minimalnego wynagrodzenia za czas przepracowany, ale przed pomniejszeniem za tą nieobecność miał zagwarantowane wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za godziny przepracowane łącznie z czasem pracy przypadającym w okresie nieobecności ZUS, to wyrównanie do najniższego wynagrodzenia nie zostanie naliczone w wypłacie. Podczas weryfikowania czy pracownik miał zagwarantowane minimalne wynagrodzenie, uwzględniane są naliczone w wypłacie elementy zaliczane do najniższego wynagrodzenia (zaznaczony parametr ‘Przyrównuj do najniższego wynagrodzenia’ w typie wypłaty), przed pomniejszeniem za nieobecności typy ZUS, np. zwolnienie chorobowe. Jeśli pracownik nie miał zagwarantowanego minimalnego wynagrodzenia, wyrównanie do najniższego wynagrodzenia zostanie naliczone tak jak dotychczas. W przypadku gdy zostaną zaznaczone parametry Nie licz wyrównania do najniższego wynagr. przy pomniejszeniu za zwoln.chorob. oraz Licz wyrównanie wynagr. zasad. za pracę wg stawki zaszeregowania, w wypłacie naliczy się ‘Wyrów. wynagr. zasad. wg stawki zaszer.’, jeśli wynagrodzenie zasadnicze zostało pomniejszone do zera w związku z nieobecnościami, a pracownik ma przepracowane godziny w ramach obowiązującej go normy w danym miesiącu.
  • Niezaznaczony (domyślne ustawienie) – jeśli pracownik za czas przepracowany osiągnął wynagrodzenie w kwocie niższej niż to wynika z minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, automatycznie w wypłacie zostanie naliczony element ‘Wyrównanie do najniższego wynagrodzenia’. Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia odbywa się według dotychczasowych zasad.

Wyliczenie wyrównania do najniższego wynagrodzenia uzależnione od parametru dotyczy wszystkich rodzajów wypłat etatowych: dla ‘zwykłych’ pracowników, dla pracowników oddelegowanych za granicę i dla pracowników tymczasowych.

Czy ten artykuł był pomocny?