Płace i Kadry

image_print

Nowości

 1. Nowe kody ZUS. Wprowadzono zmiany w liście kodów ZUS:
  • Zaktualizowano słownik kodów tytułu ubezpieczenia. Dodano nowe kody 0942 i 1823 oraz zmodyfikowano opisy dla kodów: 1110, 1811, 1812, 2110, 2210, 2510, 2511.
  • W słowniku kodów ‘Pozycje na deklaracji ZUS’ dostępnym na formularzu typu wypłaty/nieobecności dodano nowe pozycje:
   • w sekcji ‘Przerwy w opłacaniu składek’:
    – 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
   • w sekcji ‘Zasiłki związane z rozliczeniem nieobecności’:
    – 337 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
    – 338 – zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
    – 339 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
    – 340 – wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługującego w wymiarze do 9 tygodni na podstawie art. 182(1a) § 4 albo art. 183 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
  • W związku z nowymi kodami ZUS dla nieobecności urlop rodzicielski dodano trzy nowe przyczyny nieobecności: ‘Urlop rodzicielski 70% (do 9 tygodni)’, ‘Urlop rodzicielski 70% (ustawa 'Za życiem’)’, ‘Urlop rodzicielski 81,5% (ustawa 'Za życiem’)’. W zależności od wybranej przyczyny w wypłacie pracownika naliczy się nowy typ wypłaty: ‘Zasiłek macierzyński (rodz. 9 tyg.)’ lub ‘Zasiłek macierzyński (rodz. za życiem)’ z odpowiednim procentem zasiłku. Dodano także nowe standardowe wyrównania zasiłków związanych z rodzicielstwem: ‘Wyrówn. zasiłku macierz. (rodz. 9 tyg.)’, ‘Wyrówn. zas. macierz. (rodz. Za życiem)’.
  • Zmieniono kod z jakim będzie wykazywana na raporcie ZUS RSA nieobecność Urlop opiekuńczy kp 173(1) (5dni). Nieobecność będzie wykazywana z kodem 131 – urlop opiekuńczy w rozumieniu art. 173(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2023, poz. 1388).
 2. Pakiet mobilności. Dostosowano program do zmian wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym: 
   • Wprowadzono pomniejszanie podstawy opodatkowania o diety przysługujące z tytułu wykonywania przewozów międzynarodowych dla kierowców wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
   • W związku z wprowadzeniem 60 EUR jako stawki diety dziennej pomniejszającej podstawę oskładkowania oraz 20 EUR jako diety dziennej pomniejszającej podstawę opodatkowania wprowadzono zmiany w wyliczaniu podstawy opodatkowania. Do tej pory podstawa opodatkowania była pomniejszana o 30% kwoty wprowadzonych danemu pracownikowi diet, po zmianie będzie to 1/3 tej kwoty.
  Powyższe zmiany będą stosowane dla wypłat mających datę wypłaty 19.08.2023 lub późniejszą.
  Podstawa prawna: : Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U.2023, poz.1523).
 3. Wynagrodzenie uczniów i młodocianych. Zmieniono procent wyliczania wynagrodzenia minimalnego dla uczniów (Start/Konfiguracja/ Program/ Płace/ Wynagrodzenia). Od września 2023 r. program będzie wyliczał:
  • 8% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia I klasy
  • 9% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia II klasy
  • 10% przeciętnego wynagrodzenia dla ucznia III klasy
  • 7% przeciętnego wynagrodzenia dla pracownika młodocianego
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2023, poz. 1348).

Zmiany

 1. Konfiguracja dodatków. Zmieniono domyślne ustawienie w polu Okres wypłaty w konfiguracji dodatków 'Ryczałt z tytułu pracy zdalnej’ i 'Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej’. Od wersji 2023.6.1, w nowych bazach domyślnie ustawia się opcja 'co 1 miesiąc’.
 2. Konfiguracja PPK. W konfiguracji firmy w gałęzi Płace/Pracownicze Plany Kapitałowe w polu ‘Instytucja finansowa’ na liście instytucji zmieniono nazwę instytucji ‘NN Investment Partners TFI S.A.’ na ‘Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.’ Zmiana spowodowana jest przejęciem NN Investment Partners przez Goldman Sachs.
 3. Algorytm 12. W algorytmie 12, w funkcjach CzasPracaDni() i CzasNormaDni(), dodano możliwość odwołania się do wybranej strefy, w przypadku rozliczania czasu pracy według zestawienia.

Poprawiono

 1. Naliczanie wypłat:
  • Gdy pracownik miał naliczone w miesiącu dwie wypłaty, pierwsza była naliczona z datą wypłaty taką samą jak data zwolnienia, a druga po zwolnieniu, to w drugiej wypłacie była naliczona zawyżona zaliczka podatku. Działanie poprawiono.
  • W przypadku, gdy na kalendarzu przypisanym do pracownika odnotowano klika wejść, a pracownik pracuje na część etatu, naliczało się zaniżone wynagrodzenie. Działanie poprawiono.
 2. Podstawa zasiłku chorobowego.
  • Poprawiono wliczanie dodatków okresowych do podstawy zasiłku chorobowego.
  • W przypadku gdy pracownik został zatrudniony w trakcie grudnia 2022 oraz miał wypłacony dodatek okresowy, podczas naliczenia wypłaty ze zwolnieniem chorobowym pojawiał się komunikat: Cannot construct data tyoe date, some of the argument have values which are not valid. Działanie poprawiono.
 3. Dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych.
  • W wypłacie nadmiarowo naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych, gdy pracownik miał w tym miesiącu odnotowane tylko nadgodziny dobowe i niedogodziny. Działanie poprawiono.
  • W niektórych przypadkach, gdy w konfiguracji kalendarza w polu Algorytm bilansowania nadgodzin w rozliczanym okresie była ustawiona opcja ‘Tylko średniotygodniowe’, nie naliczały się dopłaty do nadgodzin średniotygodniowych. Działanie poprawiono .
 4. Wynagrodzenie powyżej normy. W przypadku, gdy pracownik za dany miesiąc miał więcej niż jedną wypłatę i w pierwszej z nich było naliczone ‘Wynagrodzenie powyżej normy’ to w kolejnych wypłatach nie naliczał się ten element. Działanie poprawiono.
 5. Formularz elementu wypłaty. Poprawiono wykazywanie ilości dni normy w formularzu elementu wypłaty ‘Wynagrodzenie zasadnicze’.
 6. Algorytm 12 – wzorce płacowe.
  • Funkcja liczba Nadgodz() dostępna w algorytmie 12 w niektórych przypadkach nie zwracała nadgodzin dobowych. Działanie poprawiono.
  • Funkcja CzasPracaGodz() zwracająca czas pracy z kilku miesięcy, pomijała czas z ostatniego miesiąca. Działanie poprawiono.
 7. Limit urlopu dodatkowego (niepełnosp.):
  • W niektórych przypadkach niepoprawnie naliczał się okres dodatkowego limitu wypoczynkowego.
  • W przypadku, gdy pracownik miał prawo do kolejnego limitu urlopu dodatkowego i odnotowano zmianę wymiaru etatu niepoprawnie naliczał się limit urlopu. Działanie poprawiono.
  • W przypadku ponownego zatrudnienia pracownika w danym roku po przerwie za ten okres nie naliczał się limit urlopu dodatkowego. Działanie poprawiono.
 8. Limit urlopu dla pracowników młodocianych. Poprawiono naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych w przypadku, gdy był zatrudniony w trakcie miesiąca.
 9. Wyliczanie stażu pracy. Poprawiono wyliczanie stażu pracy pracownika, który miał wykonaną aktualizację danych w trakcie urlopu bezpłatnego.
 10. Lista pracowników. W niektórych przypadkach, Operator bez dostępu do modułu Płace i Kadry, po utracie połączenia z serwerem i ponownym jego przywróceniu miał dostęp do listy pracowników. Działanie poprawiono.
 11. Wydruk Przekroczenie progu podatkowego. W przypadku dużej liczby danych nie generował się wydruk. Działanie poprawiono.

Czy ten artykuł był pomocny?