Słowniczek pojęć

[A], [B], [C], [D], [F], [G], [H], [I], [K], [L], [M], [N], [O], [P], [R], [S], [T], [U], [W], [Z]

 

[A]

 • Aktualizacja danych – synchronizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
 • Anonimizacja – usunięcie lub zaszyfrowanie danych osobowych danego kontrahenta lub osoby kontaktowej/członka rodziny
 • Artykuł – towar lub usługa podlegająca sprzedaży/zakupowi
 • Artykuły powiązane – skojarzone ze sobą artykuły, które często są sprzedawane razem
 • Atrybuty – dodatkowe informacje o obiektach

[B]

 • BI Point – aplikacja umożliwiająca tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących działalności sklepu/firmy
 • Bon – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych usług/towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Może również służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji.
 • Bramki – licznik klientów odwiedzających sklep

[C]

 • Cena bazowa – niemodyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów
 • Cena początkowa – modyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów

[D]

 • Dokumenty handlowe – dokumenty typu ilościowo–wartościowego umieszczane w rejestrze VAT i tworzące płatności
 • Dokumenty magazynowe – dokumenty typu ilościowego dokumentujące wszelkie czynności związane z obrotem towarami w magazynie
 • Dokumenty niezatwierdzone – dokumenty zapisane w stanie Niezatwierdzony w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Dokumenty zapisane mogą być kontynuowane w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS.
 • Drukarka fiskalna – urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT)

[F]

 • Faktura sprzedaży – dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji
 • Faktura zaliczkowa – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe
  jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
 • Fantomy – powiązane ze sobą karty artykułów różniące się między sobą jakąś cechą (np. rozmiarem, kolorem). W odróżnieniu od cech/partii artykułu funkcjonalność ta umożliwia prezentację odrębnych zdjęć, opisów oraz atrybutów dla danej karty artykułu.
 • Filtry – zawężają wyświetlaną listę obiektów/danych tylko do tych, które spełniają określony warunek
 • Fiskalizacja – rejestracja sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych

[G]

 • Globalne elementy – standardowe elementy aplikacji takie jak: podstawowe przyciski, kafle, pola typu radio buton, pola typu tooltip
 • Grid – regularna siatka odpowiadająca położeniu elementów w interfejsie

[H]

 • Harmonogram – harmonogram obowiązywania rabatów podczas wybranych godzin, dni tygodnia, dni miesiąca i miesięcy
 • Historia transakcji – historia transakcji danego kontrahenta prezentująca informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów
 • Historia wydruku – historia wydruku oryginału dokumentu oraz jego kopii

[I]

 • Interfejs – obszar wizualny interakcji użytkownika z aplikacją

[K]

 • Karta lojalnościowa – karta lub bon identyfikacja kontrahenta jako stałego klienta/członka w programie lojalnościowym
 • Komplet – zestaw dwóch lub więcej artykułów, sprzedawany klientowi jako jeden produkt
 • Komunikat – wiadomość blokująca interfejs, wyświetlana w przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika
 • Kontrahent – klient, druga strona transakcji
 • Korekta – dokument korygujący dotyczący błędnej ilości lub wartości (w aplikacji obsługiwane są tylko korekty ilościowe)
 • Korekta ręczna – korekta dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie
 • KP – dowód wpłaty (kasa przyjęła), potwierdza przyjęcie pieniędzy do kasy
 • Kupon rabatowy – obiekt umożliwiający naliczenie powiązanego z nim rabatu
 • KW – dowód wypłaty (kasa wydała), oznacza wypłatę pieniędzy z kasy

[L]

 • Licznik wejść/wyjść – licznik klientów odwiedzających sklep
 • Limit kredytowy – kredyt kupiecki, występuje gdy dostawca usług/towarów zgadza się na odroczenie terminu płatności. Jest to relacja w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku.
 • Limit stanu kasy – kontrola stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej

[M]

 • Mapowanie wydruków – określenie domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów
 • Motyw – zestaw charakteryzujący wygląd graficzny aplikacji

[N]

 • Nabywca – kontrahent, który nabywa usługę/towar
 • Nota debetowa – dokumentuje należności powiązane z transakcjami, które nie podlegają opodatkowaniu VAT

[O]

 • Odbiorca – kontrahent, który odbiera usługę/towar
 • Odwrotne obciążenie – przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę
 • Oferta sprzedaży – dokument polegający na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli sprzedaży towaru/usługi według określonych warunków drugiej stronie, która może to oświadczenie zaakceptować
 • Okno płatności – okno, w którym można przyjąć/wydać pieniądze dla określonej formy płatności
 • Otwarcie dnia – procedura rozpoczęcia pracy ze stanowiskiem sprzedaży danego dnia, polegająca na przeliczeniu początkowego stanu kasy przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów handlowych

[P]

 • Paragon – dokument potwierdzający dokonanie zakupu
 • Parking – lista dokumentów niezatwierdzonych
 • Personalizacja – dostosowanie interfejsu aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • Podpis cyfrowy – sprawdza autentyczności dokumentów/wiadomości
 • Podsumowanie dnia – prezentuje zestawienie podstawowych informacji na temat aktualnego stanu kasy, sprzedaży oraz przepływów gotówki
 • Powiadomienie – nieblokujący interfejsu komunikat wyświetlany z prawej strony okna informujący o różnego rodzaju zdarzeniach
 • Profil – motyw interfejsu aplikacji dedykowany użytkownikowi
 • Promocja pakietowa – rabat polegający na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości lub wartości sprzedawanych artykułów
 • Przesunięcie międzymagazynowe – dokument dotyczący przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami firmy
 • Przyjęcie dostawy – dokument potwierdzający otrzymanie towarów przemieszczanych pomiędzy magazynami firmy

[R]

 • Rabat – obniżenie ceny dla zachęcenia do kupna
 • Rabat nagłówka – rabat nadany przez użytkownika na cały dokument (wszystkie pozycje dokumentu)
 • Rabat nagłówka od wartości transakcji – zdefiniowany w systemie ERP rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu po uzyskaniu określonej kwoty wartości dokumentu
 • Rabat użytkownika – rabat nadany przez użytkownika
 • Radio buton – element graficzny posiadający dwa stany: włączony i wyłączony, z wyborem kilku opcji. Wybranie jednej z dostępnych opcji dezaktywuje pozostałe.
 • Raporty Grand Totals – raporty rejestrujące dany okres. Umożliwiają weryfikację zgodności raportu zarchiwizowanego z raportem w aplikacji.
 • Reklamacja – dokument umożliwiający zgłoszenie wady lub niedoskonałości zakupionego towaru bądź usługi
 • Rezerwacje – zasoby towaru zabezpieczone przed rozchodowaniem innym dokumentem (np. sprzedażowym)

[S]

 • Skrót klawiszowy – klawisz lub kombinacja kilku klawiszy umożliwiająca wykonanie danej czynności w aplikacji w bardziej ergonomiczny
 • Skup – nabycie artykułów (również używanych) od kontrahenta przez operatora stanowiska POS po określonej cenie
 • Sortowanie – uporządkowanie elementów listy względem określonej cechy/wartości
 • Synchronizacja – aktualizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
 • Szuflada – element stanowiska sprzedaży służący do przechowywania pieniędzy

[T]

 • TAX FREE – dokument uprawniający podróżnych do występowania o zwrot VAT
 • Terminal płatniczy – urządzenie służące do obsługi kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo–usługowych
 • Tooltip – element graficzny wyświetlany po wskazaniu kursorem myszy na element z nim powiązany
 • Tryb online/offline – dwa możliwe tryby pracy aplikacji: połączenie z usługą synchronizacji danych z systemem ERP oraz brak połączenia

[U]

 • Usługa LS – usługa synchronizacji danych z bramkami (licznikami wejść/wyjść)
 • Usługa synchronizacji danych – usługa odpowiadająca za synchronizację danych stanowiska POS z systemem ERP

[W]

 • Widoczność kolumn – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kolumn na listach obiektów oraz listach pozycji dokumentów
 • Widoczność kafli – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kafli w oknach
 • Wymiana – proces przyspieszający zwrot artykułu oraz jego wymiany na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobnego dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

[Z]

 • Zaliczka – część należności wpłacana na poczet przyszłej dostawy towarów bądź wykonania usług w celu zabezpieczenia wykonania umowy. W aplikacji możliwe jest wygenerowanie faktury zaliczkowej (FSL) do dokumentu zamówienia sprzedaży.
 • Zamknięcie dnia – umożliwia zakończenie dnia sprzedaży po przeliczeniu kasy
 • Zamówienie sprzedaży – dokument umożliwiający złożenie zapotrzebowania na brakujący towar (w danym sklepie)
 • Zarządzanie widokami – funkcjonalność umożliwiająca modyfikację ustawień widoku
 • Zasoby – ilość towaru
 • Zdjęcia – grafika prezentująca towar
 • Zgody – zgody dotyczące przetwarzania danych, które może wyrazić kontrahent. Mogą tyczyć się konkretnego kanału komunikacji (przykładowo: telefon).
 • Zliczanie kasy – weryfikacja faktycznego stanu kasy z uwzględnieniem każdego nominału

Czy ten artykuł był pomocny?