Dyspozycja przesunięcia towaru

W celu wydania dostawy, na którą zostało złożone zapotrzebowanie w centrali, należy na liście dokumentów magazynowych wybrać przycisk [P].

Przycisk [P]
Przycisk [P]
Na liście dokumentów niezatwierdzonych (parkingu) prezentowane są dokumenty MM-:

 • wystawione z poziomu systemu ERP z zaznaczoną opcją Realizuj w POS
 • zapisane na danym stanowisku POS
Parking dokumentów magazynowych
Parking dokumentów magazynowych

Z poziomu parkingu można przy pomocy przycisku:

 • [Kontynuuj] – edytować dokument wystawiony z poziomu systemu ERP lub innego stanowiska POS (wydanie dostawy)
 • [Usuń] – usunąć dokument wystawiony na danym stanowisku POS

Wydanie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

 • są w stanie Niezatwierdzony
 • zostały utworzone w systemie ERP z opcją Realizuj w POS lub utworzone na stanowisku POS w obrębie tego samego centrum
 • w polu Magazyn źródłowy mają zdefiniowany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Obsługa okna wydania dostawy przebiega analogicznie do przyjęcia dostawy.

Formularz wydania dostawy
Formularz wydania dostawy

Na dokumencie wydania:

 • można dodać tylko te artykuły, które są wyszczególnione jako pozycje na dokumencie. Przy próbie dodania innego artykułu zostanie wyświetlony komunikat „Brak wybranego elementu na dokumencie. Artykuł [nazwa artykułu] nie zostanie dodany do MM-.”
 • nie można wprowadzić większej ilości danej pozycji (wydać większej ilość towaru) niż została określona na dokumencie MM-

Dokument wydania utworzony z poziomu systemu ERP zawiera pole Numer źródłowy, które przechowuje oryginalny numer dokumentu (z systemu ERP). Dzięki temu, mimo przenumerowania MM- podczas jego zatwierdzenia (zgodnie z numeracją stanowiska POS), nadal pozostaje możliwość znalezienia powiązania między takimi dokumentami.

Jeżeli wprowadzony towar został wydany w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności, wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość wydana).
W oknie edytowanego dokumentu dostępne są następujące przyciski:

 • [Parkuj] – ponownie parkuje dokument w celu jego dalszej realizacji na innym stanowisku POS lub dokończenia wprowadzania towaru w późniejszym terminie
 • [Zatwierdź]- zatwierdza dokument, co spowoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
 • [Drukuj]
Przykład
Centrala zgłosiła zapotrzebowanie na 4 sztuki artykułu. W tym celu z poziomu systemu ERP został utworzony dokument MM-, którego magazynem źródłowym jest magazyn lokalny sklepu XYZ. Dokument został oznaczony parametrem Realizuj w POS, a następnie zapisany. Na stanowisku POS (należącego do sklepu XYZ) pracownik regularnie raz dziennie sprawdza parking dokumentów magazynowych. Widząc dokument z centrali, zaznacza go i wybiera przycisk [Kontynuuj]. Zgodnie z opisem dokumentu, operator musi wysłać potrzebny artykuł jeszcze tego samego dnia. Po przygotowaniu dostawy operator wypełnia kolumnę Ilość wydana dokumentu MM- wartością 4 szt. Następnie wybiera przycisk [Zatwierdź].

Czy ten artykuł był pomocny?