Lista dokumentów magazynowych

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa przesunięć międzymagazynowych (MM-) polegająca na:

Uwaga
Funkcjonalność przyjmowania i wydawania dostaw wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP:

 • do modyfikacji dokumentów przesunięć międzymagazynowych
 • w przypadku przyjmowania dostaw, do tworzenia protokołu przyjęcia
Kafel [Dokumenty magazynowe]
Kafel [Dokumenty magazynowe]
W celu przejścia na listę dokumentów magazynowych, należy w menu głównym wybrać kafel [Dokumenty magazynowe].

Lista dokumentów magazynowych
Lista dokumentów magazynowych

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

 • Status dokumentu – posiada następujące kategorie:
  1. Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ w dokumentach powiązanych, gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  2. Wydane – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  3. Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  4. Do wydania – dokumenty w stanie Niezatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
 • Typ
 • Data
 • Stan
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Bez nazwy – w formie ikon:
  1. [] (symbol strzałki skierowanej w dół) – dokumenty MM-, które są przyjęciami oraz mają stan Zatwierdzony
  2. [Ѵ] (symbol zatwierdzenia) – protokoły przyjęcia wygenerowane poprawnie
  3. [!] (symbol wykrzyknika) – protokoły przyjęcia dotyczące rozbieżności pomiędzy dokumentem systemowym MM- a przyjętą dostawą
Uwaga
Jeżeli operator nie posiada uprawnienia do odczytu dokumentów MM-, ikony zatwierdzenia oraz wykrzyknika nie będą prezentowane.
 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, Niezatwierdzony, Anulowany
 • Magazyn źródłowy
 • Magazyn docelowy
 • Data wystawienia
 • Dokumenty powiązane – numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla dokumentu MM- prezentowany jest numer protokołu przyjęcia (PRP) oraz numer MM+ wygenerowanego do tego dokumentu.
 • Obsługa transakcji (domyślnie ukryta)

Z poziomu listy dokumentów magazynowych można:

Czy ten artykuł był pomocny?