Obsługa limitu kredytowego

Funkcjonalność limitu kredytowego pozwala użytkownikowi na wystawianie dokumentów handlowych na kontrahenta z określonym limitem kredytowym bez konieczności przyjęcia zapłaty.
Informacja o limicie kredytowym kontrahenta prezentowana jest:

 • na zakładce Limit kredytowy, w oknie Szczegóły kontrahenta biznesowego/detalicznego – maksymalny oraz dostępny limit
 • na dokumencie – w zależności od konfiguracji w systemie ERP, dostępny limit może być prezentowany po uwzględnieniu wartości danego dokumentu, bez uwzględniania wartości danego dokumentu bądź też nie jest w ogóle wyświetlany
 • w oknie płatności – dostępny limit
Zakładka Limit kredytowy w oknie Szczegóły kontrahenta detalicznego

W celu prawidłowego działania funkcjonalności, z poziomu systemu ERP należy dla stanowiska POS:

 • udostępnić co najmniej jedną formę płatności typu Bank lub Czek
 • określić formy płatności bez przyjmowania zapłaty

Kontrahentowi można:

 • przyznać konkretny, aktualny limit kredytowy z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje kwotę pomniejszoną o nierozliczone należności
 • nie przyznawać aktualnego limitu kredytowego z opcją Ograniczony – wówczas dostępny limit prezentuje: Brak przyznanego limitu kredytowego
 • przyznać nieograniczony limit kredytowy (opcja Nieograniczony) – wówczas dostępny limit prezentuje: Nieograniczony
Uwaga
Definiowanie kwoty limitu kredytowego oraz terminu jego obowiązywania odbywa się po stronie systemu ERP.
Uwaga
Bez względu na konfigurację z poziomu systemu ERP, zakładani kontrahenci na stanowisku POS nie mają przyznanego aktualnego limitu kredytowego z opcją Ograniczony.

Limit kredytowy wykorzystywany jest na dokumentach:

 • PAR
 • FS
 • ZS
Uwaga
Obsługa limitu kredytowego na stanowisku POS wymaga trybu pracy online. Istnieje jednak możliwość z poziomu systemu ERP określenia po jakim czasie od ostatniego połączenia z usługą synchronizacji danych obsługa limitu ma zostać blokowana.

Z poziomu systemu ERP, dla dokumentów PAR, FS oraz ZS można określić rodzaj kontroli w przypadku przekroczenia limitu kredytowego:

 • Brak kontroli – mimo braku połączenia z usługą synchronizacji danych zawsze jest możliwe zatwierdzenie dokumentu lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności
 • Ostrzeżenie – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, po zatwierdzeniu dokumentu ZS lub wybraniu formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności pojawi się informująca o tym notyfikacja
 • Blokada – w przypadku przekroczenia limitu kredytowego, aplikacja uniemożliwia zatwierdzenie dokumentu ZS lub wybranie formy płatności bez przyjmowania zapłaty w oknie płatności
Limit kredytowy uwzględniający wartość zamówienia sprzedaży

Zatwierdzenie dokumentu ZS nie pomniejsza dostępnego limitu kontrahenta. Limit zostaje pomniejszony dopiero po zatwierdzeniu okna płatności dla formy płatności bez przyjmowania zapłaty.

W oknie płatności:

 • W przypadku włączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty prezentowane są dla kontrahenta posiadającego limit kredytowy. Natomiast dla kontrahenta bez zdefiniowanego limitu kredytowego (brak aktualnego limitu z opcją Ograniczony), formy te nie są prezentowane.
 • W przypadku wyłączonej obsługi limitów kredytowych, formy płatności bez przyjmowania zapłaty są prezentowane dla każdego kontrahenta.

W przypadku korekt KIPAR/KIFS, w oknie płatności wartość kwoty limitu kredytowego jest powiększana zgodnie z wartością dokumentu.

Jeżeli stanowisko POS nie ma połączenia z usługą synchronizacji danych i limit kredytowy dla kontrahenta nie może być zweryfikowany, prezentowana jest dodatkowa informacja o czasie, który upłynął od ostatniej aktualizacji.

Informacja o ostatniej aktualizacji dla limitu kredytowego
Informacja o ostatniej aktualizacji dla limitu kredytowego
Przykład
W firmie XYZ uruchomiona jest obsługa limitów kredytowych na stanowiskach POS. Kontrahenci, którzy mają przyznany limit kredytowy są zobowiązani do uregulowania płatności do dwóch miesięcy od momentu powstania należności.
Dla dokumentów handlowych wybrana jest kontrola: Ostrzeżenie.

Do punktu sprzedażowego przychodzi stały klient, który ma przyznany miesięczny limit 1000 PLN. Operator wystawia fakturę sprzedaży na kwotę 1250 PLN. W oknie płatności zostaje wybrana forma płatności Przelew bez przyjmowania zapłaty. Po przypisaniu do formy płatności Przelew kwoty 1250 PLN pojawia się notyfikacja, że kontrahent ma przekroczony dostępny limit kredytowy. Operator prosi o konsultację przełożonego. Kierownik sklepu może zdecydować, czy cała kwota faktury powinna być zrealizowana formą płatności bez przyjmowania zapłaty czy tylko kwota odpowiadająca przyznanemu limitowi (1000 PLN).

Czy ten artykuł był pomocny?