Konfiguracja interfejsu WMS Magazynier

1. Edycja stylów wyświetlania

Aby umożliwić operatorowi dostęp do Konfiguracji interfejsu Comarch WMS należy na profilu operatora nadać mu odpowiednie uprawnienie „Dostęp do konfiguratora interfejsu kolektora” w Comarch WMS Zarządzanie->Ustawienia->Uprawnienia operatorów. Konfiguracja interfejsu dostępna jest z poziomu Comarch WMS Zarządzanie->Ustawienia->Konfiguracja interfejsu WMS Magazynier.

1.1. Wybór ViewStyle do edycji

W celu rozpoczęcia edycji wybranych stylów wyświetlania należy w pierwszym etapie określić, który ViewStyle ma być modyfikowany. Po wejściu do Konfiguratora interfejsu WMS Magazynier prezentowany jest panel zarządczy. Z tego miejsca operator ma dostęp do podglądu (Rys. poniżej):

 • Standardowych ViewStyle – na podstawie grupy tych ViewStyle tworzone są domyślne ViewStyle dla danego systemu,
 • ViewStyle Użytkownika – odzwierciedlają wykorzystywane ViewStyle dla danej instalacji Comarch WMS,
 • Grupy ViewStyle dla profilu – style grup dla profilów operatorów.

W pierwszej kolejności pobierane są ViewStyle zdefiniowane dla użytkownika. Jeżeli użytkownik nie ma zdefiniowanych stylów wyświetlania pobierane są style z profilu operatora. W dalszej kolejności w hierarchii wyświetlania, jeśli profil operatora nie ma zdefiniowanych ViewStyle pobierane są style wyświetlania Użytkownika lub jeżeli ich nie ma – Standardowe.

Aby podejrzeć zmiany lub dostępne pliki ViewStyle dla danego profilu należy rozwinąć listę dla wybranej grupy. Po rozwinięciu prezentowane są informacje o stylach wyświetlania w grupie:

 • Nazwa ViewStyle
 • Nazwa pliku XML
 • Data i godzina ostatniej modyfikacji
 • Operator, który dokonał modyfikacji ViewStyle

Aby dokonać jakichkolwiek zmian w stylach wyświetlania należy najpierw zanzaczyć profil standardowy i skopiować wybrane ViewStyle dla innego profilu – profilu standardowego nie można edytować.
Dostępne działania jakie można wykonać po zaznaczeniu ViewStyle uzależnione są od tego do jakiej grupy należy wybrany ViewStyle:

 • Dla Standardowych:
  • Kopiowanie ViewStyle
  • Eksport zmodyfikowanego ViewStyle

Przy zaznaczeniu całego profilu np. Administratora dostępne są dodatkowe opcje.

 • Dla Użytkownika oraz pozostałych profilów operatorów:
  • Edycja wybranego ViewStyle
  • Kopiowanie ViewStyle
  • Usunięcie wybranego ViewStyle
  • Eksport zmodyfikowanego ViewStyle

Dodatkowo po wybraniu listy zmian w stylu wyświetlania dla danego profilu dostępne są opcje:

  • Konfiguracja komunikatów Toast
  • Eksport ustawień Comarch WMS Magazynier – jeśli dla danego profilu zdefiniowany zostanie ViewStyle, istnieje możliwość zmiany stylu wyświetlania dla jednego operatora należącego do tej grupy. W tym celu należy wybrać z jakiego profilu skopiować konfigurację i do jakiego operatora ją przypisać.
Uwaga
W przypadku eksportowania jednego ViewStyle pobierany jest plik XML. Jeśli użytkownik zaznaczy i wyeksportuje więcej widoków lub cały profil eksport jest do pliku .zip, w którym znajdują się właściwe pliki XML. Dzięki temu można ograniczyć liczbę pobieranych plików.

1.2. Edycja stylu komunikatu

W konfiguratorze interfejsu Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość edycji stylu komunikatu. Aby zmodyfikować dany element należy wybrać styl do edycji oraz odpowiedni szablon – ilość dostępnych szablonów jest zmienna w zależności od pliku ViewStyle. Szablon jest to element pliku ViewStyle, który określa jak ma być wyświetlany wybrany tekst w określonej sytuacji i w konkretnym miejscu w aplikacji. Każdy element może być edytowany pod kątem:

   • Pogrubienie
   • Wyrównanie tekstu
   • Kolor tekstu
   • Zawijanie tekstu
   • Rozmiar czcionki
   • Wartość, która jest prezentowana
   • Szerokość – przy pomocy rozciągania/zwężania elementów na oknie edycji

Dodatkowo użytkownik ma możliwość dodania własnego elementu za pomocą przycisku i wyświetlenia go w komunikacie.

1.3. Edycja filtra

W konfiguratorze interfejsu Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość modyfikacji działania filtra dostępnego na danym widoku. Z tego poziomu można zdefiniować:

   • Dostępność filtra do edycji przez użytkownika
   • Widoczność filtra
   • Dostępność ikony filtra pozwalającej użytkownikowi na włączanie i ukrywanie filtra
   • Funkcję AutoSelect
   • Sposób działania skanowania – pojedyncze lub wielowartościowe
   • Sortowanie kolumn
   • Sortowanie według

Dodatkowo widoczne są również kolumny na podstawie których filtr ma wyszukiwać wartości.

Użytkownik ma również możliwość dodania własnej kolumny za pomocą przycisku .

1.4. Edycja stylu listy

W konfiguratorze interfejsu Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość edycji stylu listy dla wybranego ViewStyle. Po wybraniu danego szablonu użytkownik ma możliwość modyfikacji każdego elementu w sposób podobny jak przy edycji stylu komunikatu:

   • Pogrubienie
   • Wyrównanie tekstu
   • Kolor tekstu
   • Zawijanie tekstu
   • Rozmiar czcionki
   • Wartość, która jest prezentowana
   • Szerokość – przy pomocy rozciągania/zwężania elementów na oknie edycji

Dodatkowo użytkownik ma możliwość dodania własnego elementu za pomocą przycisku i wyświetlenia go na liście.

2. Konfiguracja komunikatów typu Toast

W Comarch WMS Zarządzanie z poziomu konfiguratora interfejsu Comarch WMS Magazynier istnieje możliwość zarządzania wyglądem komunikatów typu Toast, które są wyświetlane użytkownikowi w Comarch WMS Magazynier. Komunikaty mogą być definiowane dla konkretnych grup operatorów. Aby przejść do konfiguracji należy w konfiguratorze interfejsu Comarch WMS Magazynier zaznaczyć dany profil i z dostępnych na dole ekranu opcji wybrać – Konfiguracja komunikatów.

Dostępna jest możliwość oddzielnej konfiguracji czterech rodzajów komunikatów:

   • Pomyślnej realizacji
   • Ostrzeżenia
   • Informacji
   • Błędu

Dla każdego rodzaju komunikatu użytkownik ma możliwość konfiguracji:

   • Wyświetlanie:
    • Wyświetlany czasowo
    • Wyłączany kliknięciem
   • Długość wyświetlania w milisekundach – opcja dostępna tylko jeśli rodzaj komunikatu ustawiony jako wyświetlany czasowo
   • Sposób wyświetlania – miejsce, w którym ma się pojawić Toast:
    • Górny
    • Dolny
    • Po środku
    • Wypełnienie
   • Kolor wyświetlania – ustawiany na palecie kolorów
   • Aktywny/Nieaktywny

Czy ten artykuł był pomocny?