Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier z poziomu Comarch WMS Zarządzanie

1. Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier

Konfigurator pozwala na zmodyfikowanie menu widzianego przez operatora w aplikacji Comarch WMS Magazynier na kolektorze. Konfiguracja dotyczy zarówno już zdefiniowanych przycisków, jak również dodawaniu nowych.

Aby mieć dostęp do modułu należy posiadać uprawnienie Dostęp do modułu konfiguratora menu kolektora w uprawnieniach operatora.

 

Po wybraniu przycisku „Konfiguracja menu głównego WMS Magazynier” zostaje wyświetlone okno z konfiguratorem menu.

Okno modyfikacji składa się z dwóch części:

 • Części graficznej, gdzie prezentowany jest aktualny wygląd menu aplikacji Comarch WMS Magazynier
 • Ustawień przycisków, gdzie definiowane są typy procesów/akcji podpiętych pod przycisk, wygląd, opis, nazwa przycisku oraz jego dostępność uzależniona od różnych warunków.

W części graficznej znajduje się podział na warstwy, aktualny widok menu aplikacji Comarch WMS Magazynier oraz nowe przyciski.

1.1 Warstwy

Wybierając ikonę plusa Dodaj warstwę w sekcji „Warstwy” zostaje utworzona nowa warstwa, klikając ikonę kopiowania Kopiuj warstwęzostaje skopiowana aktualna warstwa. Aby usunąć warstwę należy wybrać ikonę kosza Kosz. Aktywne warstwy są zaznaczone po lewej stronie Zaznaczenie.  Aktywna warstwa w edycji zaznaczona jest czarnym kolorem czcionki na liście warstw.

Warstwy

W ustawieniach warstw możemy skonfigurować warunek SQL (definiujący widoczność warstwy), Magazyny lub Operatorów, dla których warstwa będzie dostępna.

USTAWIENIA WARSTWY

Przykład
Poniższe zapytanie określa widoczność warstwy względem określonego profilu operatora:

select case when(
(select ProfileID from [WMS].[ProfilesSettings] where OperatorLogin = ”+ @LoginName +” ) = 3)
then 0 else 1
end

Uwaga
W przypadku aktywnych kilku warstw, na każdej z nich powinny występować warunki SQL wzajemnie wykluczające się.

Uwaga

Dla każdej opcji konfiguracyjnej wybrana może być tylko jedna warstwa.

Przykład

Jeśli warstwy są przypisane do różnych magazynów, menu główne zmieni się od razu po zmianie magazynu.

Jeśli mamy magazyn przyjęć i wiemy że na danym magazynie będą realizowane tylko przyjęcia i przesunięcia możliwe jest umieszczenie tylko takich przycisków na Menu głównym WMS Magazynier

Przykład

1.2 Widok menu magazyniera

Po wybraniu warstwy i kliknięciu jej nazwy, możliwa jest edycja nazwy tej warstwy.

Edycja nazwy

W widoku menu magazyniera edytowany przycisk jest podświetlony.

Podświetlony przycisk
Podświetlony przycisk

Aby usunąć przycisk należy przeciągnąć go poza Widok menu magazyniera, natomiast żeby dodać nowy przycisk należy wybrać odpowiedni rozmiar przycisku z 4 znajdujących się poniżej i przeciągnąć wybrany przycisk na puste pola w Widoku menu magazyniera. Nowe przyciski

Dodane już przyciski można zamieniać między sobą miejscami przeciągając przycisk w miejsce innego. Przyciski zmieniają swoje położenie, ale zachowują oryginalny rozmiar.

Po dodaniu przycisku możemy edytować wygląd przycisku w Ustawieniach przycisku. Przez kliknięcie na jego ikonę lub na pusty kwadrat (w przypadku nowych przycisków) otworzy się menu z wyborem ikony. W nowo utworzonym oknie można również dodawać nowe ikony oraz usuwać nieużywane. Możliwa jest też zmiana nazwy, szerokości, wyrównania tekstu oraz koloru przycisku.

Uwaga

Na przyciskach o rozmiarze dwóch pól nie jest wyświetlana ikona, a na przyciskach o rozmiarze jednego pola nie jest wyświetlana nazwa przycisku.

Ustawienia przycisku

W sekcji „Akcje przycisku” wybierając ikonę Ikona klucza możemy edytować lub dodawać akcje dla przycisku.

Akcje

W nowym oknie możliwe jest dodanie akcji przez wybranie ikony plusa Dodaj , edycję nazwy, akcji wywoływanej przez wybranie przycisk oraz wprowadzenie wymaganych parametrów. Po wybraniu ponownie ikony klucza Ikona klucza zostaje otworzone okno parametrów gdzie możemy edytować parametry lub dodawać nowe. Aby usunąć parametr lub akcję należy wybrać ikonę kosza Usuń.

Uwaga
W przypadku gdy do jednego przycisku zostaną dodane przynajmniej dwie akcje, po naciśnięciu danego przycisku w Comarch WMS Magazynier zostanie wyświetlone okno z wyborem akcji.

Akcja na przycisku

Możliwe akcje przycisków.

 • OpenArticlesList – otwórz listę artykułów,
 • OpenCustomersList – otwórz listę kontrahentów,
 • Logout – wyloguj,
 • Lock – zablokuj,
 • OpenLocationsList – lista położeń,
 • OpenTodayReleases – wydania na dzisiaj,
 • OpenTodayAcceptances – przyjęcia na dzisiaj,
 • OpenTodayMovements – przesunięcia na dzisiaj,
 • OpenReleasesFilteredView – okno wydań z możliwością ustawienia filtra,
 • OpenAcceptancesFilteredView – okno przyjęć z możliwością ustawienia filtra,
 • OpenMovementsFilteredView – okno przesunięć z możliwością ustawienia filtra,
 • OpenStocktakingList – inwentaryzacje na magazynie,
 • OpenLogisticUnitsBarcodes – okno wydruków kodów kreskowych na paletę,
 • LoadConfigurationsView – okno konfiguracji,
 • OpenFilteredDocuments – okno dokumentu z filtrem – przyjmuje argument DocumentTypeId określający rodzaj dokumentu,
 • LoadArticleView – okno szczegółów artykułu – wyświetlanie artykułu dla argumentu ArticleId,
 • AddNewArticle – dodanie nowego artykułu,
 • OpenMovementsOnDate – otwarcie listy przesunięć na daną datę – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów :
  • RealizationType – stan dokumentów:
   • 0 – wszystkie dokumenty,
   • 1 – dokumenty do realizacji,
   • 2 – dokumenty zrealizowane,
  • DateFrom – data od,
  • DateTo – data do,
 • OpenAcceptancesOnDate – otwarcie listy przyjęć na daną datę – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów :
  • RealizationType – stan dokumentów:
   • 0 – wszystkie dokumenty,
   • 1 – dokumenty do realizacji,
   • 2 – dokumenty zrealizowane,
  • DateFrom – data od,
  • DateTo – data do,
 • OpenDocumentsList – otwarcie dowolnej lista dokumentów – istnieje możliwość ustawienia dodatkowych parametrów:
  • RealizationType – stan dokumentów:
   • 0 – wszystkie dokumenty,
   • 1 – dokumenty do realizacji,
   • 2 – dokumenty zrealizowane,
  • DateFrom – data od,
  • DateTo – data do,
  • DocumentType – typ dokumentu:
   • 1 – przyjęcia,
   • 2 – wydania,
   • 3 – przesunięcia,
 • OpenDocumentPreview – otwarcie dokumentu do poglądu,
 • RunProcess (akcja uruchomienia procesu) + wymagane argumenty:
  • ProcessId– typ procesu,
  • DocumentType – typ dokumentu,
  • WarehouseId – Id magazynu (jak nie zostanie podany, zostanie pobrany z aktualnie zalogowanego),
  • DocumentId (opcjonalnie),
  • PositionId (opcjonalnie).

 

Przykład

Dodawanie nowego przycisku wyświetlającego listę wydań.

Należy przeciągnąć przycisk na wolne pola w widoku menu głównego. Jeśli wybierzemy przycisk o większym rozmiarze niż jest wolnych miejsc na widoku, przycisk odpowiednio się zmniejszy.Przeciągnięcie

Następnie klikamy na podgląd ikony na ustawieniach przycisku (w tym przypadku puste pole).

Zostanie wyświetlone okno z wyborem ikony. Po wybraniu ikony należy zapisać wybór zapis

Następnie wprowadzamy nazwę, wybieramy położenie tekstu na przycisku oraz wybieramy kolor przycisku.

Na polu „Akcja przycisku” należy wybrać ikonę plusa nowyEtap co spowoduje otworzenie okna z akcjami przycisku.

 

W nowo otwartym oknie klikamy na pole „Akcja przycisku” Wyświetli się lista akcji z której wybieramy OpenDocumentsList.

Następnie klikamy na ikonę klucza Ikona klucza  na akcji aby przejść do okna parametrów.

W oknie parametrów dla tej akcji jest dodany parametr DocumentType dla którego musimy ustawić typ dokumentu.

Aby ustawić typ klikamy na pole „Typ dokumentu”, zostanie wyświetlona lista z której należy wybrać „Wydania”.

Aby wyjść z okna parametrów i akcji należy zapisać zmiany zapis w każdym z okien.

 

Czy ten artykuł był pomocny?