Ogólne

Po wejściu w opcje ogólne wyświetlone zostanie okno, które podzielone zostało na sześć sekcji:

  • Ogólne
   • Obsługa jednostek logistycznych – włączenie opcji aktywuje obsługę jednostek logistycznych w systemie. Po zaznaczeniu opcji, w menu Ustawienia, pojawi się kafel „Konfiguracja jednostek logistycznych”. Uwaga: po włączeniu tej funkcji nie ma możliwości jej wyłączenia,
   • Wydania tylko jednorodnych jednostek logistycznych – opcja dostępna po zaznaczeniu opcji „Obsługa jednostek logistycznych”; włączenie opcji umożliwi blokowanie wydań z nośnika, na którym znajdują się różne artykuły lub różne partie artykułu. Blokada ta ma zapobiec pomyłkom przy wydawaniu towaru przez magazynierów. Przy włączonej blokadzie, aby wydać towar
    z nośnika, na którym znajdują się różne partie towarów, magazynier będzie najpierw musiał uporządkować zasoby – dokonać przesunięcia innych partii, aby na nośniku pozostała tylko jedna partia towaru,
   • Obsługa wydruków – włączenie opcji uruchamia moduł: „Konfiguracja wydruków”,
   • Automatycznie przypisuj dyspozycje – włączenie tej opcji spowoduje, iż dyspozycje, synchronizowane z aplikacji Comarch ERP Altum, będą automatycznie przydzielane do pracowników magazynowych (brak konieczności ręcznego przydzielania dyspozycji pracownikom). Operatorzy przypisywani są tylko do nowych dyspozycji. Ich przypisanie uzależnione jest od obciążenia pracownika oraz od jego uprawnień do danego typu dyspozycji.
   • Obsługa priorytetów dyspozycji – włączenie opcji uruchamia moduł „Konfiguracja priorytetów dyspozycji”,
   • Obsługa braków zasobów – możliwość włączenia/wyłączenia obsługi braków; szczegóły dotyczące tej funkcjonalności zostały opisane w artykule Konfiguracja ustawień dokumentów w Comarch WMS
    Uwaga
    Uwaga: Parametr “Obsługa braków zasobów” nie może być zmieniony (wyszarzenie), jeżeli istnieją niezatwierdzone dokumenty wydaniowe).
   • Przesuwanie zasobów zarezerwowanych – włączenie opcji umożliwia wykonywanie wewnątrzmagazynowych przesunięć towarów, pomimo tego że są one zarezerwowane do wydania (dotyczy towaru luzem),
   • Obsługa spedycji – włączenie opcji aktywuje obsługę spedycji w systemie. Po zaznaczeniu opcji, w menu Ustawienia pojawi się kafel „Konfiguracja spedycji”,
   • Przyjęcie tylko na domyślne położenie towaru – po włączeniu opcji należy również określić magazyn, na którym możliwe będzie przyjęcie tylko tych towarów, które mają zdefiniowane położenia domyślne oraz przesuniecie towarów tylko na ich położenia domyślne.
   • Inwentaryzacja towarów nierozpoznanych – zaznaczenie opcji uprawnia operatora do dodania na odczyt towaru, który nie został odnaleziony w bazie bez przerywania inwentaryzacji,
   • Model rezerwacji:
    • Rezerwacje zasobów – rezerwuje zasoby w WMS,
    • Rezerwacje z systemu ERP – zgodnie z opcją wybraną na dokumencie w ERP Altum,
    • Brak rezerwacji – nie rezerwuje zasobów w WMS.
    Uwaga
    Ustawienie to brane jest pod uwagę w momencie synchronizacji dokumentów, dla których istnieje więcej niż jeden proces realizacji. W przypadku dyspozycji, które realizowane są jednym dostępnym procesem konfiguracji modelu rezerwacji należy dokonać w ustawieniach odpowiedniego procesu.
  • Komunikaty
   • Pomyślna realizacja pozycji – parametr ten odpowiada za pojawienie się komunikatu o pomyślnej realizacji pozycji w aplikacji Comarch WMS Magazynier; domyślnie wyłączony,
   • Częściowa realizacja pozycji – możliwość włączenie lub wyłączenia komunikatu informującego o fakcie częściowej realizacji pozycji:
    • Automatycznie – po częściowym zrealizowaniu pozycji operator zostaje przeniesiony do dalszej edycji pozycji,
    • Wybór operatora – po częściowym zrealizowaniu pozycji wyświetlony zostaje komunikat z zapytaniem o kontynuację realizacji pozycji; opcja: [TAK] – operator zostaje przeniesiony do dalszej edycji pozycji, [NIE] – operator zostaje przeniesiony do realizacji kolejnej pozycji lub na listę pozycji.
   • Częściowa realizacja dokumentu – opcja odznaczona: dyspozycja na niezrealizowane pozycje nie będzie generowana; opcja zaznaczona:
    • Automatycznie – dyspozycja na niezrealizowane pozycje generowana jest automatycznie;
    • Wybór operatora – o tym, czy dyspozycja na pozycje niezrealizowane będzie wygenerowana czy tez nie decyduje operator (wyświetlany jest komunikat z wyborem opcji).
   • Informacja o zamówieniu na towar podczas przyjęcia dostawy – po zaznaczeniu opcji magazynier realizujący przyjęcie będzie poinformowany za pomocą komunikatu typu „toast”, o tym, że przyjmowany przez niego towar jest konieczny do skompletowania zamówienia sprzedaży.
  • Inwentaryzacja
    • Łączenie pozycji oznaczonych dodatkowym EAN towaru – ustawienie dotyczy towarów, które na karcie towarów w ERP XL mają zaznaczoną opcję: oznacz dostawę kodem EAN towaru. Jeśli parametr jest odznaczony, podczas inwentaryzacji, gdy towar leży na tym samym położeniu, klasa i wartość cechy pozycji się zgadzają, pozycje różnią się tylko EANem dostawy, to takie pozycje nie są łączone (agregowane do 1 pozycji), podobnie jest przy imporcie/eksporcie inwentaryzacji do pliku, pozycje nie są łączone i jest dodana odpowiednia kolumna z EAN partii danej pozycji. W przypadku, gdy parametr jest zaznaczony, to takie pozycje są łączone na arkuszu inwentaryzacji, również podczas importu/eksportu inwentaryzacji do pliku, pozycję zostaną złączone do 1 pozycji, a kolumna z EANem partii nie będzie widoczna; parametr domyślnie jest wyłączony,
    • Podpowiadanie ilości oraz partii na odczycie po zeskanowaniu jednostki logistycznej – zaznaczenie parametru powoduje zmianę sposobu inwentaryzowania jednostek logistycznych, szczegóły funkcjonalności zostały opisane w artykule Inwentaryzacja po kodzie jednostki logistycznej,
    • Łączenie pozycji na odczytach z różnych magazynów składowych podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego:
     • Opcja odznaczona: Odznaczony (wartość domyślna) – podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego, to operator w Comarch WMS Magazynier wskazuje magazyn składowy, na którym znajduje się pozycja, a pozycje na liście odczytów są rozbite per magazyn składowy;
     • Opcja zaznaczona: podczas inwentaryzacji magazynu zbiorczego, operator na odczycie wprowadza zsumowane ilości zasobów na położeniu, bez rozróżnienia na magazyny składowe, a same pozycje na odczycie są grupowane.
    • Wprowadzanie różnicy podczas edycji odczytanej pozycji – podczas edycji zrealizowanej pozycji odczytu parametr ten określa, czy podajemy ilość, która zostanie odjęta, gdy jest on zaznaczony, od już zrealizowanej ilości dla danej pozycji. W przypadku odznaczenia tego parametru ilość wprowadzona podczas edycji zrealizowanej pozycji nadpisuje ilość wprowadzoną wcześniej na danej pozycji odczytu.
  • Lista pozycji
   • Automatyczne rozbijanie pozycji przy częściowej realizacji – włączenie parametru spowoduje rozbijanie pozycji po jej częściowej realizacji w aplikacji Comarch WMS Magazynier. Podział „Na subpozycje” – na nową pozycję będą przenoszone: opis pozycji oraz atrybuty pozycji. „Na pozycje” – na nową pozycję nie będą przenoszone: opis pozycji oraz atrybuty pozycji.
   • Pętla realizacji pozycji – odpowiada za sposób realizacji pozycji na dyspozycjach pochodzących z systemu Comarch ERP Altum. W zależności od ustawienia tego parametru, po zakończeniu realizacji pozycji, aplikacja automatycznie przejdzie do pierwszego kroku realizacji kolejnej pozycji na liście lub powróci do listy pozycji.
   • Zapis dyspozycji przy wyjściu z procesu – zapisane zostają zmiany na pozycjach przy wyjściu z dyspozycji;
    • Opcja zaznaczona: jeżeli proces realizacji dokumentu zostanie przerwany, pozycje zrealizowane zostaną zapisane, a na liście dokumentów widoczny będzie stopień realizacji dyspozycji wyrażony procentowo.
    • Opcja odznaczona: jeżeli proces realizacji dokumentu zostanie przerwany, zrealizowane pozycje nie zostaną zapisane. Na liście dokumentów dyspozycja będzie widoczna jako niezrealizowana (stopień realizacji 0%).
   • Automatyczne czyszczenie filtra na liście pozycji – dla użytkowników aplikacji, którzy preferują posługiwanie się skanerem kodów kreskowych oraz sami chcą decydować, która pozycja ma zostać następnie zrealizowana, udostępniono możliwość konfiguracji filtra na liście dyspozycji oraz ustawienia zaznaczenia pozycji. Włączenie funkcji spowoduje, że filtr zostanie wyczyszczony, na liście pozycji zostanie zaznaczona pozycja kolejna do realizacji (następnej po zrealizowanej wg określonego sortowania).
   • Usuwanie pozycji z wygenerowanej dyspozycji – pozwala na usunięcie pozycji na dyspozycji wygenerowanego z dokumentu pochodzącego z systemu Comarch ERP Altum. Opcja dostępna tylko na dyspozycjach generowanych bezpośrednio z poziomu aplikacji Comarch WMS Magazynier.
  • Synchronizacja
   • Adresy, na które wysyłane są wpisy z modułu synchronizacja – błędne wpisy z modułu synchronizacja mogą zostać wysłane na adres lub kilka adresów e-mail (wpisanych w tym polu po średniku), po wybraniu przycisku „Wyślij e-mail” na błędnych wiadomościach w module Synchronizacja; domyślnie pole jest puste.
 • Funkcje automatyczne
  • Cykliczna zmiana kodu PIN pozwala określić dzień oraz godzinę automatycznego generowania nowych kodów PIN dla operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?