Cenniki sprzedaży

Cenniki sprzedaży – opis funkcjonalności

Cenniki sprzedaży umożliwiają definiowanie wielu cen towarów dla tego samego rodzaju ceny, różniących się datą, od której mają one obowiązywać. W ten sposób Użytkownik może ze stosownym wyprzedzeniem przygotować cennik, który zacznie obowiązywać w przyszłości, korzystając przy tym z wielu metod kalkulacji i aktualizacji cen.

Cennik sprzedaży może zostać dodany ręcznie przez Operatora, skopiowany na podstawie innego cennika, utworzony przy pomocy mechanizmu aktualizacji cen z listy towarów lub utworzony w wyniku importu danych z arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga
Operacja tworzenia cennika oraz jego zmiany, w tym również dokonywana na cenniku potwierdzonym może być dokonana przez Operatora z prawem „Aktualizacja cen”.

W systemie udostępniono także formatkę Cennika dla Kontrahenta. Więcej informacji znajduje się w rozdziale: Towary (lista towarów).

Lista cenników sprzedaży

Lista cenników sprzedaży dostępna jest w modułach Sprzedaż oraz Zamówienia, i jest automatycznie ograniczna do cenników dotyczących tych rodzajów cen, do których centrum, w kontekście którego zalogowany jest Operator ma prawo.

Lista cenników sprzedaży
Lista cenników sprzedaży

Lista cenników może zostać odfilrowana według:

Rodzaju ceny – dostępnych w centrum, w kontekście którego zalogowany jest Operator

Stanu – stan dokumentu, dostępne są opcje: wszystkie, niepotwierdzone, potwierdzone, anulowane

Obowiązuje od: – data od której cennik ma zacząć obowiązywać

Towar – towar występujący na cenniku

Cenniki można zaimportować z arkusza kalkulacyjnego, dodawać, zmienić lub usuwać przy pomocy przycisków: [Import z arkusza kalkulacyjnego], [Dodaj], [Zmień], [Usuń].

Po wybraniu opcji [Dodaj] zostaje otwarte okno Edycji cennika sprzedaży.

Edycja cennika sprzedaży, zakładka: Ogólne

Okno edycji cennika sprzedaży, zakładka Ogóle.
Okno edycji cennika sprzedaży, zakładka Ogóle.

Podstawowe parametry cennika, takie jak waluta ceny, zakładana marża, sposób kalkulacji, zaokrąglenie, korekta ceny, czy też parametr aktualizacji cen przy nowej dostawie mogą być ustalone po wskazaniu na cenniku rodzaju ceny.

Uwaga

W polu Rodzaj ceny możliwe jest wybranie rodzaju ceny, która została dodana na wzorcu towaru o kodzie: Grupa główna.

Podczas dodawania towarów na cennik (inaczej niż poprzez import z pliku), System ustali stosownie cenę oraz pozostałe parametry rekordu na podstawie nagłówka cennika. Cena zostanie wyliczona w oparciu o marżę zakładaną oraz o podstawę przyjętą dla marży. Podstawą tą może być ostatnia cena zakupu towaru, lub cena od dostawcy: konkretnego, lub domyślnego dostawcy towaru.

Pozostałe parametry:

Poprzedni cennik – przycisk otwierający listę cenników sprzedaży. Po wybraniu cennika w tym polu, System ustali cenę w oparciu o cenę z innego cennika i wskazaną wielkość procentową zmiany.

Okno edycji cennika sprzedaży z wybranym poprzednim cennikiem.
Okno edycji cennika sprzedaży z wybranym poprzednim cennikiem.

Obowiązuje od – parametr pozwalający ustalić datę początku obowiązywania cennika

Aktualizuj przy nowej dostawie – cena będzie aktualizowana wyłącznie dla „aktualnej” ceny towaru

Cena aktualna danego rodzaju rozumiana jest jako cena ustalona na podstawie cennika potwierdzonego, którego data „obowiązuje od” jest nie większa od daty i godziny bieżącej i jej najbliższa.

Ikona [Aktualizacji elementów cennika] podnosi okno, w którym można dokonać seryjnej zmiany elementów cennika.

Formatka aktualizacji elementów cennika.
Formatka aktualizacji elementów cennika.

Na formatce znajduje się lista parametrów do zmiany. Po ich zaznaczeniu System dokona stosownej zmiany na zaznaczonych pozycjach cennika. W ten sposób można dokonać seryjnej zmiany parametrów ogólnych cen takich jak: waluta, zaokrąglenie, korekta, aktualizacja przy dostawie, czy też stosownie przeliczyć ceny w oparciu o wielkość marży zakładanej, czy też wielkość zmiany w stosunku do cennika „poprzedniego”.

[Import z arkusza kalkulacyjnego] – System pozwala na import towarów z arkusza kalkulacyjnego.

Uwaga

Aby System zaimportował cennik we wskazanym pliku musi znajdować się arkusz o nazwie Cennik, w którym znajdują się kolumny: Kod towaru, Cena, Waluta, Kod u kontrahenta, Kontrahent (gdy kolumna Kod towaru będzie pusta, brane będą pod uwagę dane dotyczące kodu u kontrahenta oraz kontrahenta).

Przykladowy arkusz importu cennika z arkusza kalkulacyjnego
Przykładowy arkusz importu cennika z arkusza kalkulacyjnego

[Dodaj] – umożliwia dodanie towaru lub grupy towarów na cennik sprzedaży

[Zmień] – podnosi formatkę „Cena towaru”

[Usuń] – pozwala na usunięcie wybranej pozycji z cennika

W wersji 2023.2 Comarch ERP XL funkcjonalność ustalania/aktualizacji cen towarów poprzez import danych z arkusza kalkulacyjnego została rozbudowana o identyfikację towarów w oparciu o jego kod EAN. Aby System rozpoznał dany towar należy w kolumnie Kod towaru arkusza podać EAN przypisany czy to na karcie towaru czy to na jego jednostce pomocniczej. Podawana w arkuszu cena nadal rozumiana jest jako cena towaru w jego jednostce podstawowej, niezależnie od tego, czy podany w arkuszu kod EAN jest kodem towaru, czy jednostki pomocniczej.

Import cennika z arkusza – zmiany w zakresie identyfikacji towaru na podstawie kolumny Kod towaru
Import cennika z arkusza – zmiany w zakresie identyfikacji towaru na podstawie kolumny Kod towaru

Po ww. zmianach zatem identyfikacja towaru odbywa się wg poniższych zasad:

  • Wg kodu towaru zgodnego z wartością podaną w kolumnie Kod towaru
  • Wg EANu przypisanego do karty towaru lub jednostki pomocniczej towaru zgodnego z wartością podaną w kolumnie Kod towaru
  • Wg kodu przypisanego na formatce Dostawcy towaru zgodnego z wartością podaną w kolumnie Kod u kontrahenta dla kontrahenta podanego w kolumnie Kontrahent
 

Ww. zmiany dotyczą tworzenia Cennika poprzez jego import z arkusza, dodawania towarów do wcześniej utworzonego Cennika oraz aktualizacji cen towarów dokonywanej z listy towarów.

Import cenników z arkusza – nowa identyfikacja towaru
Import cenników z arkusza – nowa identyfikacja towaru

 

Edycja cennika sprzedaży, zakładka: Nagłówek

Edycja cennika sprzedaży, nagłówek

Edycja cennika sprzedaży, zakładka Nagłówek.

Na zakładce dostępne są do edycji pola Opis oraz Data utworzenia (na niepotwierdzonym dokumencie).

Edycja cennika sprzedaży, zakładka: Atrybuty

Lista ogólnych atrybutów. Możliwe jest przypisanie atrybutów uprzednio zdefiniowanych w module:

Administrator. Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach.

Edycja cennika sprzedaży, zakładka: Załączniki

Na zakładce możliwe jest umieszczenie załączników. Dodawanie załączników odbywa się na ogólnych zasadach.

 

Czy ten artykuł był pomocny?