Korekty zbiorcze

Informacje ogólne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, dało możliwość „udzielenia” rabatu w odniesieniu do dostaw towarów, dokonanych na rzecz odbiorcy w danym okresie czasu, za pomocą jednego zbiorczego dokumentu korekty. Z takiej możliwości mogą korzystać również podmioty w przypadku udzielania rabatu nie od całego okresowego obrotu, ale od obrotu danym towarem, czy asortymentem. Taka rejestracja udzielanie rabatu jest dla Użytkownika znacznie prostsza, niż konieczności rejestrowania oddzielnych korekt dla poszczególnych faktur rejestrujących obrót. Na zbiorczej korekcie wymaganych jest również mniej informacji, niż w przypadku zwyczajowych korekt.

W wersji Comarch ERP XL 2013.3 udostępniona została funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych (Z)FSK, (Z)FKE i (Z)FZK, za pomocą których można udzielić rabatu od obrotu zarejestrowanego dokumentami: FS, WZ, FSE, WZE, FZ i PZ. Jest ona oparta na mechanizmie generowania korekt WZK/WKE/PZK do poszczególnych transakcji zarejestrowanych dokumentami FS/WZ/FSE/WZE/FZ/PZ, które następnie spinane są do jednego zbiorczego dokumentu o właściwym typie. I tak, na dokument (Z)FSK spinane są dokumenty WZK korygujące transakcje dokonane dokumentami FS oraz WZ, na dokument (Z)FKE spinane są dokumenty WKE korygujące transakcje dokonane dokumentami FSE i WZE, a na dokument (Z)FZK dokumenty PZK, korygujące FZ i PZ.

Formatka korekty zbiorczej

Pola charakterystyczne dla formatek korekt zbiorczych

Formatka dokumentu korekty zbiorczej (Z)FSK, (Z)FZK, (Z)FKE została oparta na formatce spinacza korekt, z tym, że dodatkowo umieszczono na niej informacje i wyposażono w dodatkowe operacje.

Formatka zbiorczej korekty (Z)FSK.
 • Sekcja {Data}: prezentuje okres, jakiego dotyczy dana. Okres ten może być wyznaczany datami wystawienia, lub sprzedaży/zakupu faktur, od których ma być udzielony rabat. Pole z wyborem dat jest dostępne go edycji.
 • Lista dokumentów spiętych wzbogacona jest o informację o numerze spinacza, do którego spięty jest korygowany dokument WZK/WKE/PZK, o informację o dacie wystawienia, lub sprzedaży/zakupu dokumentów korygowanych.
 • Na Liście spiętych dokumentów jest dostępna opcja wielokrotnego wyboru pozwalająca na wykonywanie operacji seryjnych dla tych dokumentów takich jak: usuwanie, zatwierdzanie oraz odpinanie.
 • Operacje na liście dokumentów spiętych dostępne są zarówno przy użyciu stosownych przycisków, jak również z menu kontekstowego.
 • Korekta zbiorcza może zawierać zarówno dokumenty WZK/PZK/WKE zatwierdzane, jak i niezatwierdzone, stąd prezentowane są one we właściwej kolorystyce.
 • Lista faktur objętych daną korektą zbiorczą, z możliwością podglądu każdej z nich otwierana jest przyciskiem {Korygowane}, dostępnym na zakładce {Nagłówek}.

Uwaga

Niezatwierdzona korekta zbiorcza może mieć przypięte dokumenty, które nie są jeszcze zatwierdzone, stąd zatwierdzenie takiej korekty musi spowodować najpierw zatwierdzenie wszystkich dotąd niezatwierdzonych dokumentów spiętych i dopiero jeżeli ta operacja się uda, wówczas zatwierdzenie całego dokumentu. Jeżeli nie uda się zatwierdzić któregokolwiek ze spiętych WZK/PZK, zatwierdzenie korekty zbiorczej nie może się odbyć. Te dokumenty, których z jakiś powodów nie uda się zatwierdzić, zostaną pominięte, nie przeszkodzi to jednak w zatwierdzeniu kolejnych WZK/PZK.

Użytkownik będzie mógł zamiast zatwierdzania całej korekty zbiorczej dokonać seryjnego zatwierdzania poszczególnych dokumentów spiętych samodzielnie, a dopiero po wykonaniu tych czynności dokonać zatwierdzenia całej korekty zbiorczej.

Lista dokumentów korygowanych zbiorcza korektą na podtawie (Z)FSK.
 • Odmiennie niż na innych korektach, w przypadku korekty zbiorczej na zakładce jw. prezentowany jest kierunek VAT dokumentu (VAT od: Netto/Brutto), który do chwili przypięcie pierwszego dokumentu może być zmieniony. Pozwala to na dokonania symulacji i określenie wielkości żądanego rabatu odpowiednio rozumianego jako wartość netto, lub brutto, o czym w dalszej części dokumentu.

Uwaga

Edycja dokumentu WZK/PZK/WKE dokonywana z listy dokumentów możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy korekta zbiorcza, do której spięty jest ww. dokument nie jest w tym samym czasie edytowana. Usunięcie takich korekt wprost z listy dokumentów nie jest możliwe, operacji takiej należy dokonywać z formatki korekty zbiorczej.

W przypadku tych korekt rabatowych WZK/PZK/WKE, które zostały wygenerowane z tytułu korekty zbiorczej, niemożliwe jest ich spięcie do innego spinacza, niż spinacz- korekta zbiorcza.

Tworzenie formularza korekty zbiorczej

Korektę zbiorczą można zarejestrować bezpośrednio z listy dokumentów oraz historii kontrahenta. W wyniku tej operacji System najpierw tworzy formularz korekty zbiorczej, a następnie spina na niego zaznaczone dokumenty WZK/WKE/PZK. W ten sposób możliwe jest spinanie wyłącznie korekt wartościowych.

 • Utworzenie formularza korekty zbiorczej, podanie jej parametrów, a następnie wywołanie operacji automatycznego generowania korekt, o czym więcej w pkt. „Automatyczne generowanie korekt na korekcie zbiorczej”
 • Utworzenie formularza korekty zbiorczej, a następnie wygenerowanie korekt do transakcji wskazanych przez Operatora, o czym więcej w pkt. „Generowanie korekt do wskazanych dokumentów”
Opcje tworzenia korekty zbiorczej na przykładzie listy WZ.

Oznaczenie korekt zbiorczych na liście dokumentów

Korekty zbiorcze są stosownie oznaczane na liście dokumentów, a z racji tego, że korygują wiele transakcji, kolumna {Źródłowy} zamiast numerem korygowanego dokumentu wypełniana jest opisem „Lista dokumentów”.

Oznaczenie korekt zbiorczych na liście dokumentów.

Uwaga

Z uwagi, iż na korekcie zbiorczej możliwe jest spięcie wyłącznie korekt wartościowych, na WZK/PZK/WKE zablokowane zostały te operacje, które mogą spowodować, że dokument WZK/PZK/WKE zawierałaby elementy korygowane ilościowo. Dodatkowo dla „specyficznego” WZK/PZK/WKE wygenerowanego do FS/FZ/FSE System nie powala na zmianę „charakteru” korekty, również wówczas, gdy nie jest ona jeszcze spięta do korekty zbiorczej.

Dodatkowe Parametry korekty zbiorczej

W ramach funkcjonalności Korekty zbiorczej udostępniona została formatka, z dodatkowymi parametrami korekty zbiorczej. Formatka ta spełniała szereg funkcji, zależnych od „charakteru” korekty. To na niej zapisywana jest informacja o towarach, których dotyczy korekta rabatowa oraz o wielkoś rabatu przyznanego od obrotu tymi towarami (% rabatu, wartość rabatu lub korekta ceny na określonego poziomu).

W przypadku, gdy korekta ma dotyczyć całego obrotu, czyli na formatkę nie przypisane zostały żadne towary wówczas służy ona do:

 • zasymulowania wielkości obrotu, podania wysokości należnego rabatu (wyłącznie, gdy na korekcie nie ma spiętych żadnych dokumentów) i wygenerowania korekt dla zdefiniowanych warunków, lub
 • informacji o wielkości rabatu dotychczas udzielonego na dotychczasowych spiętych korektach oraz ewentualnego przeliczenia wielkości tegoż rabatu wg nowych podanych przez Operatora warunków (przypadek, gdy na dokumencie są już spięte dokumenty). Dane te prezentowane są na zatwierdzonej korekcie, co pozwala Użytkownikowi na szybki dostęp do informacji o wielkości obrotu, od którego naliczono „upust” i o wielkości (w tym procentowej) tegoż upustu.

Formatka składa się z dwóch niezależnych od siebie sekcji.

 • sekcja {Wartość} formatki parametrów korekty wykorzystywana jest w tych przypadkach, gdy rabat jest udzielany od całości obrotu zarejestrowanego z danym kontrahentem. Możliwy jest elastyczny wybór parametru (kwotowy, procentowy).
 • sekcja {Towary} zaś w przypadku, gdy rabat będzie udzielany wyłącznie od obrotu zarejestrowanego danym towarem, czy też danym asortymentem towarów. Aktywacja sekcji {Towary} powoduje dezaktywację sekcji {Wartość}.
Formatka Parametry korekty zbiorczej.

Sekcja {Wartość} formatki parametry korekty.

W sekcji Wartość można podać procentową wielkość rabatu jaki należy naliczyć od poszczególnych transakcji z danym kontrahentem w danym okresie. Możliwe jest to wyłącznie w przypadku, gdy nie dodano pozycji towarowych, wartości te dotyczą bowiem całego obrotu. W przypadku korekty zbiorczej, na którą nie dodano jeszcze żadnego dokumentu możliwe jest zasymulowanie wielkości obrotu. Po podaniu wielkości rabatu należy wybrać opcję „generuj automatycznie” w wyniku której System wygeneruje i zepnie poszczególne korekty. Jeżeli nie zostanie wykonane automatyczne generowanie i zamknięcie formatki, wówczas w/w symulacja zostanie „utracona”.

Wielkość symulowanego obrotu wyliczana jest bez sprawdzania szeregu warunków, które są sprawdzane podczas operacji automatycznego generowanie korekt na formatce korekty zbiorczej. System wyliczy cały „potencjalny” obrót, jednak ostatecznie po dokonaniu symulacji i wywołaniu automatycznego generowania, mogą istnieć przeszkody dla skorygowania poszczególnych transakcji, ujętych w tejże symulacji np. dany dokument nie jest jeszcze zatwierdzony, lub dany WZ nie jest jeszcze spięty do spinacza itp.

Uwaga

Podczas automatycznego tworzenia korekt od całego obrotu System nalicza rabat procentowy wg warunków podanych przez Użytkownika, ostateczna kwota udzielonego upustu może więc być inna, niż wartość prezentowana jako „Różnica” na formatce parametrów korekty w chwili dokonania symulacji. Wynika to nie tylko z możliwości dokonania w Systemie w okresie pomiędzy symulacją a fizycznym wygenerowaniem korekt operacji zmieniających warunki korygowania, ale również z kwestii zaokrągleń.

Operacja ustalania i naliczania rabatu na podstawie symulowanego obrotu na (Z)FSK

W przypadku dokumentu zawierającego już spięte dokumenty na ww formatce prezentowane są informacje o wielkości udzielonego dotychczas rabatu oraz wielkości obrotu, na podstawie którego został on naliczony. Jeżeli korekta zbiorcza nie została jeszcze zatwierdzona możliwe jest dokonania zmiany wielkości udzielonego rabatu i stosowne przeliczenie dokumentów już spiętych o ile pozwala na to ich stan.

Podczas takiej operacji System ustali wielkość korekty na podstawie nowej wartości {Różnica}, modyfikując spięte niezatwierdzone dokumenty proporcjonalnie do ich wartości sprzed korekty. Jeżeli zadeklarowana wartość rabatu jest większa, niż możliwa do naliczenia, wówczas Użytkownik jest o tym informowany.

Operacja przeliczania dokumentów spiętych wg nowego, wyższego rabatu – informacja o przekroczeniu wartości możliwej do skorygowania.

Operacja „Generuj automatycznie korekty” przebiega wg zasad identycznych, jak podczas uruchamiania tej opcji przyciskiem pod listą dokumentów spiętych, z tym, że wielkość żądanego rabatu podana jest w oparciu o obrót symulowany.

W sekcji Wartość można zaznaczyć parametr IxC=W ze źródłowego.

Jeżeli Użytkownik zaznaczy ww parametr, wówczas System generując poszczególne WZK/WZE/PZK będzie honorował ustawienie ww parametru na poszczególnych elementach korygowanych. Jeżeli parametr zgodności równania na elemencie źródłowym jest włączony, wówczas System nada taki rabat, jaki jest możliwy do nadania, aby po korekcie ww równanie nadal było spełnione. W przypadku korygowania elementu z wyłączonym parametrem równania System nada żądany rabat, nawet wówczas, gdy równanie nie będzie już spełnione. Jeżeli na formatce jw. parametr będzie odznaczony, wówczas System nie będzie sprawdzał ustawienia równania na elementach źródłowych, udzieli rabatu nie sprawdzając równania. Domyślnie ww parametr na formatce jest wyłączony. Jego ustawienie ma wpływ na zachowanie Systemu podczas poniższych operacji, samo bowiem jego przestawienie na formatce nie wywołuje żadnych zmian na korekcie zbiorczej:

 • generowania korekty zbiorczej z listy dokumentów
 • operacja „generuj automatycznie” dokonywanej z formatki korekty zbiorczej
 • operacja „generuj ze wskazanych” dokonywanej z formatki korekty zbiorczej
 • operacja „przelicz” dokonywanej z formatki „parametry korekty”.

Sekcja {Towary} na formatce Parametry korekty zbiorczej.

Sekcja jw. służy do dodawania tych pozycji towarowych, którymi obrót podlega okresowym rabatom obrotowym. W ten sposób można naliczyć rabat procentowy lub kwotowy od transakcji dokonanych wskazanym asortymentem, czy też ustalić cenę po rabacie na określonym poziomie. Wielkość podanego rabatu jest wielkością szacunkową, tj. istotną w chwili generowania korekt do poszczególnych transakcji. Zmiany dokonane już po wygenerowaniu poszczególnych korekt zarówno w zakresie wielkości czy rodzaju rabatu, jak i w zakresie listy towarów na korekcie zbiorczej nie będą miały już wpływu na wygenerowane i spięte dokumenty korekt. Wielkość rabatu nie będzie również kontrolowana podczas spinania samodzielnie wystawionych dokumentów WZK/WKE/PZK. System nie będzie również blokował edycji wygenerowanych w ten sposób korekt, stąd faktyczna wielkość rabatu może być ostatecznie inna niż wielkość zadeklarowana na formatce parametrów dodatkowych korekty zbiorczej.

Opcja naliczania rabatu wskazywana na formatce ma zastosowanie do wszystkich dodanych pozycji towarowych, natomiast poziom tego rabatu może być zróżnicowany w obrębie tych pozycji.

W przypadku takiego samego rabatu/wartości upustu/ceny ich przypisania do poszczególnych pozycji można dokonać metodą edit-in-place dla każdej pozycji, lub wykorzystać operację „kopiowania” dostępną w menu kontekstowym.

Kopiowanie rabatu na pozycjach towarowych w sekcji Towary.

W przypadku dokumentu, na który przypisano pozycje towarowe, operacja naliczania rabatu, dokonywana zarówno automatyczna, jak i do wskazanych przez Użytkownika dokumentów odbywa się wprost z formatki korekty zbiorczej.

Podczas generowania automatycznego System odszukuje te dokumenty zarejestrowane z danym kontrahentem w podanym okresie, które dotyczyły obrotu wyszczególnionymi towarami i koryguje wyłącznie pozycje z tymi towarami.

 • Jeżeli dla pozycji towarowych podano procentową wielkość rabatu, wówczas utworzenie korekty polega na zmniejszeniu/zwiększeniu wartości pozycji transakcji o podaną wielkość procentową rabatu.
 • W przypadku podania określonej ceny System skoryguje elementy transakcji danym towarem w taki sposób, aby cena po korekcie była zgodna z ceną zadeklarowaną na korekcie zbiorczej.
 • W przypadku wyboru opcji udzielania rabatu w formie określonej wartości upustu System rozbije podaną kwotę wartość na poszczególne elementy korekt z danym towarem proporcjonalne do ich wartości przed korektą.

Opcja „Przelicz spięte korekty” na formatce Parametry korekty zbiorczej

Za pomocą opcji „Przelicz spiete korekty” można przeliczyć spięte na korekcie zbiorczej dokumenty WZK, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Przeliczenie to będzie dotyczy wyłącznie przypadku, gdy korekta zbiorcza dotyczy transakcji dowolnych, a nie konkretnych towarów. Operacja przeliczania korekt dokonywana jest wówczas, gdy Użytkownik dokona przed jej wywołaniem zmiany wielkości „żądanej” korekty, poprzez zmianę wartości „różnica”, %, lub „ma być” na formatce „Parametry korekty”.

System ustala wielkość korekty na podstawie nowej wartości „Różnica”. Jeżeli niektóre ze spiętych WZK/WKE/PZK są już zatwierdzone, wówczas może zabraknąć wartości z niezatwierdzonych korekt, które można zmodyfikować tak, aby ww wartość osiągnąć.

Operacja „Przelicz spięte korekty”.

Generowanie dokumentów na korekcie zbiorczej

Jedną z możliwości rejestrowania korekty zbiorczej jest wywołanie operacji automatycznego naliczenia przez System rabatu od poszczególnych transakcji wg parametrów podanych przez Użytkownika. Operacja taka polega na wygenerowaniu i spięciu na korektę zbiorczą z poziomu której jest wykonywana odpowiednio: dokumentów WZK wygenerowanych do FS/WZ – w przypadku korekty zbiorczej (Z)FSK, dokumentów WKE wygenerowanych do FSE/WZE – przypadek zbiorczej (Z)FKE, czy też PZK wygenerowanych do FZ/PZ – przypadek zbiorczej (Z)FZK.

Operacja automatycznego generowania korekty dla transakcji FZ/PZ.

Na korekcie zbiorczej (Z)FZK po wywołaniu tej operacji System odszukuje dokumenty FZ oraz spięte do spinacza PZ, zarejestrowane dla kontrahenta, dla którego wystawiana jest korekta zbiorcza. Te dokumenty winny być zarejestrowane w okresie zdefiniowanym zakresem dat Od-Do korekty zbiorczej. Do wyfiltrowanych w ten sposób dokumentów, system generuje dokumenty PZK, odrębne dla każdego z tych dokumentów, a następnie spina je do korekty zbiorczej. Podczas weryfikacji dokumentów przychodowych pomijane są te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty PZ/FZ, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej.

 • W przypadku korekty zbiorczej (Z)FKE System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie dokumentów WKE do transakcji zarejestrowanych dokumentami FSE i WZE.
 • W przypadku korekty (Z)FSK System dokonuje ww. operacji poprzez generowanie WZK do FS i WZ, przy czym podczas takich operacji pomijane są dokumenty WZ nie spięte do spinacza. ale również te o nieustalonej wartości dostawy oraz te dokumenty WZ/FS, które posłużyły do podmiany wyprzedanej dostawy korygowanej.

Sposób generowania korekt zależy od tego, czy ma ona dotyczyć całego obrotu z danym kontrahentem, czy też obrotu zarejestrowanego określonym asortymentem. Przypisanie listy towarów, dla których ma zastosowania rabat obrotowy odbywa się na dodatkowej formatce {Parametry korekty zbiorczej}, opisanej szerzej w dalszej części dokumentu.

Mechanizm generowania korekt wartościowych WZK/WKE/PZK w wyniku rejestrowania korekty zbiorczej różni się od standardowego mechanizmu tym, że w tym przypadku System ignoruje ustawienie parametru „generuje płatności” na źródłowym WZ/WZE/PZ i w przypadku takich WZK/WKE/PZK płatności nie są tworzone, powstają one dopiero na korekcie zbiorczej.

Generowanie korekt do wskazanych dokumentów

W wyniku operacji system otwiera listę transakcji z historii kontrahenta, dla którego wykonywana jest korekta. Po wskazaniu przez Użytkownika dokumentów System generuje dla każdego z nich odrębną korektę WZK/WKE/PZK i spina ja z bieżącą korektą zbiorczą. W ten sposób Użytkownik wskazuje, których konkretnie transakcji ma dotyczyć korekta rabatowa.

Rodzaj i wartość tak generowanych korekt zależny jest od danych zapisanych na korekcie zbiorczej:

 • jeżeli jest to korekta, na której nie ma jeszcze dokumentów spiętych i nie przypisano do niej towarów, wówczas przed generowaniem dokumentów prezentowana jest stosowna formatka parametrów dodatkowych korekty, na której Użytkownik może podać wielkość rabatu, który ma zostać udzielony. System generuje na tej podstawie poszczególne korekty, udzielając na każdej z nich rabatu procentowego zgodnego z podanym na ww. formatce.
 • jeżeli operacja dokonywana jest na korekcie zbiorczej bez towarów, lecz z już przypiętymi dokumentami, wówczas System generuje korekty dla wszystkich elementów dokumentu źródłowego, korygując je o wielkość procentową wynikającą z wielkości procentowej dotąd „udzielonej” na korekcie zbiorczej.
 • W przypadku korekty zbiorczej z przypisanymi towarami System generuje korekty wyłącznie dla elementów wskazanych dokumentów, które te towary zawierają. Sposób generowania korekt wynika z parametrów zapisanych w sekcji {Towary} formatki „Parametry korekty”, o czym więcej w pkt „Sekcja {Towary} formatki parametrów dodatkowych korekty zbiorczej”
 • Dla korekty zbiorczej transakcji (Z)FKE po wybraniu dokumentów do listy dokumentów podpiętych, system informuje o konieczności przypisania kursu waluty do zastosowania dla dokumentu korekty zbiorczej. Do wyboru operator ma kurs bieżący lub z pierwszego spinanego dokumentu.

Korekty zbiorcze do spinaczy elementów

W wersji 2019.1 udostępniona została możliwość rejestrowania zbiorczych korekt wartościowych do faktur typu spinacze elementów, w tym możliwość rozliczania za ich pomocą rabatów retrospektywnych dla transakcji objętych tego typu dokumentami.

Dla transakcji rejestrowanych w ścieżce PZ/WZ/WZE- spinacz (s)FZ/FS/FSE funkcjonalność zbiorczych korekt rabatowych obsłużona została następująco:

 • Dla każdego ze wskazanych dokumentów (s)FZ/FS/FSE System generuje korekty wartościowe PZK/WZK/WKE na podstawie elementów ww. spinaczy, a następnie spina je na (Z)FZK/FSK/FKE
 • Ww. dokument PZK/WZK/WKE traktowany jest jak korekta spinacza, czyli przykładowo takie PZK nie aktualizuje zasobów, kosztów itp. Dokumenty te są natomiast uwzględniane w łańcuszku korekt dokumentu (s)FS/FSE/FZ
 • System generuje dodatkowo „towarzyszące” PZK/WZK/WKE do dokumentów PZ/WZ/WZE spiętych na korygowanym spinaczu i to takie PZK stosownie korygują wartość magazynu oraz koszt własny sprzedaży
  • Ww. dokumenty towarzyszące generowane są podczas zatwierdzania korekty zbiorczej
  • Towarzyszące PZK generowane są każdorazowo, natomiast o tym, czy System wygeneruje WZK/WKE towarzyszące decyduje parametr Koryguj wartość źródłowego po zmianie ceny na zakładce [Inne] definicji dokumentu FS/FSE
Generowanie korekty zbiorczej (Z)FSK do faktur typu spinacz elementów (s)FS

Korektę zbiorczą (Z)FSK/FKE/FZK do faktur typu spinacze elementów można rejestrować w identyczny sposób, jak dla pozostałych typów dokumentów, tj. za pomocą operacji j.n.

 • Generowanie z listy dokumentów handlowych
 • Generowanie (Z)FSK/FKE/FZK z historii kontrahenta
  • Generowanie z okresu retro i listy okresów retro
  • Operacja Generuj automatycznie dokonywana z formatki korekty zbiorczej
  • Operacja Generuj korekty do wskazanych dokonywana z formatki korekty zbiorczej

Operacje na liście dokumentów spiętych

Oprócz standardowych operacji wykonywanych na liście dokumentów spiętych spinacza, takich jak dołączanie i odłączanie dokumentów, z poziomu formatki korekt zbiorczych możliwa jest również edycja niezatwierdzonego dokumentu spiętego, zatwierdzanie poszczególnych korekt, jak również ich usuwanie. Do wykonania wymienionych operacji, w tym również seryjnie, dla zaznaczonych dokumentów, służą stosowne przyciski pod listą dokumentów oraz opcje w menu kontekstowym.

 • Operacja usuwania dokumentów WZK/WKE/PZK ma na celu wycofanie się z korekt wygenerowanych przy niewłaściwych parametrach korekty wprost z poziomu korekty zbiorczej, bez konieczności ich odszukiwania na liście WZ/WZE/PZ. Operacja taka powoduje usunięcie dokumentów z Systemu, a nie tylko z korekty zbiorczej.
 • Przypinanie dokumentów jest operacją pozwalającą na dołączenie dokumentów WZK/WKE/PZK do bieżącej korekty zbiorczej. Mogą to być korekty wystawione do WZ/WZE/PZ, a także te korekty zarejestrowane do FS/FSE/FZ, które z jakichś powodów zostały odłączone wcześniej od korekty zbiorczej, Użytkownik nie ma bowiem możliwości wygenerowania WZK wprost z FS, czy też WKE z FSE, czy PZK do FZ. Inaczej, niż w przypadku innych spinacza dokument przypisany na korektę zbiorczą nie musi być zatwierdzony, a z uwagi na specyfikę korekt zbiorczych nie jest wymagana zgodność źródłowego spinacza dokumentów WZK, sprawdzane są natomiast inne warunki, takie jak zgodność kontrahenta, czy też właściwy typ korekty, spiąć można bowiem wyłącznie korekty wartościowe. Funkcja [Przypnij] dostępna jest z poziomu formatki faktury korygującej zbiorczej. Aby odpiąć od faktury korygującej zbiorczej zawarty na niej element – spięty dokument WZK/WKE/PZK, należy podświetlić wiersz kwalifikujący się do odpięcia od faktury korekty zbiorczej, po czym należy uruchomić ikonkę [Odepnij] .

Uwaga

Pomimo niezgodności daty dokumentu korygowanego z okresem korekty zbiorczej dany dokument WZK/WKE/PZK zostanie spięty na korektę zbiorczą, Użytkownik powinien w takiej sytuacji zmienić stosownie zakres dat na formatce korekty zbiorczej. Podczas spinania system nie sprawdza również, czy na spinanej korekcie znajdują się pozycje towarowe zdefiniowane na korekcie zbiorczej.

 • Zatwierdzanie wskazanych spiętych korekt WZK/WKE/PZK oznacza akceptację przez Użytkownika dokumentów wygenerowanych przez System. Może być dokonane przez Operatora poprzez wywołanie opcji z menu kontekstowego. Te niezatwierdzone spięte korekty, dla których ta operacja nie została wykonana, zostaną zatwierdzone podczas zatwierdzania korekty zbiorczej.
Zatwierdzanie dokumentów WZK z formatki korekty zbiorczej.

Zatwierdzanie, usuwanie i anulowanie korekty zbiorczej

Niezatwierdzona korekta zbiorcza może mieć przypięte dokumenty, które nie są jeszcze zatwierdzone, stąd zatwierdzenie takiej korekty powoduje najpierw zatwierdzenie wszystkich dotąd niezatwierdzonych dokumentów spiętych i dopiero jeżeli ta operacja się uda, wówczas zatwierdzenie całego dokumentu. Jeżeli nie uda się zatwierdzić któregokolwiek ze spiętych WZK/WKE/PZK, wówczas korekta zbiorcza nie jest zatwierdzana.

Operacja usuwania korekty zbiorczej może zostać wykonana z jednoczesnym usunięciem wszystkich dokumentów spiętych na tej korekcie lub ich zachowaniem. Jeżeli wygenerowane dokumenty WZK/PZK/WKE nie zostaną usunięte automatycznie, powinny być usunięte ręcznie; pozostawienie dokumentów może powodować błędy na wartościach dokumentów spinanych do korekty zbiorczej. To w jaki sposób zostanie ostatecznie wykonana operacja usunięcia uzależnione jest od odpowiedzi udzielonej przez operatora na dodatkowym oknie systemowym.

Usuwanie korekt pomocniczych podczas usuwania korekty zbiorczej (Z)FSK

Podobna funkcjonalność udostępniona została podczas anulowania korekty zbiorczej – Użytkownik może wraz z nią anulować dokumenty w niej spięte, wystarczy zaznaczyć stosowny parametr w oknie anulowania korekty.

 

Opcja anulowanie dokumentów spiętych podczas anulowania korekty zbiorczej (Z)FSK

Uwaga

W związku z brakiem standaryzacji w zakresie elektronicznej wymiany zbiorczych korekt rabatowych dokumenty te nie podlegają operacji eksportu do platformy Ecod.

Wykluczanie z księgowania dokumentów pomocniczych korekty zbiorczej do spinaczy elementów

Wprowadzony został opcjonalny mechanizm automatycznego oznaczania parametrem Nie księgujdokumentów PZK, WZK, WKE generowanych jako korekty pomocnicze korekt zbiorczych (Z)FZK, (Z)FZK, (Z)FKE do spinaczy elementów (s)FZ, (s)FS, (s)FSE. Mechanizm ten zostanie zastosowany o ile na definicji spinacza włączony zostanie parametr Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów.Parametr ten jest nadrzędny w stosunku do parametruNie księgować definicji PZ, WZ, WZE.

 

Parametr wykluczania z księgowania pomocniczych PZK korekty zbiorczej do (s)FZK

Przyklad

Na definicjach FZ i PZ parametr Nie księguj jest wyłączony, na definicji FZ parametr Nie księguj dokumentów spiętych korekty zbiorczej do spinaczy elementów jest włączony. Zarejestrowano poniższe dokumenty:

PZ-1 / 2 0 2 0( s ) F Z-1 / 2 0 2 0 d o w w .( Z ) F Z K d o ( s ) F Z .W wyniku powyższego System generuje:1 . P Z K-2 d o ( s ) F Z i s p i n a g o d o ( Z ) F Z K2 . P Z K-3 d o P ZKsięgowane będą: ( Z ) F Z K o r a z P Z K-3 . D o k u m e n t P Z K-2 księgowany nie będzie.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?