Lista dokumentów

 

Informacje ogólne

Dokumenty handlowe, magazynowe i transportowe podzielone są na 8 grup. Odpowiadają im poziome zakładki – listy. Każda pozioma zakładka zawiera tyle pionowych, ile jest rodzajów dokumentów w danej grupie. Na pojedynczej zakładce wyświetlane są tylko dokumenty jednego rodzaju wraz z ich korektami. Są pogrupowane według serii numeracyjnej, w obrębie serii ułożone według numerów kolejnych.

Status dokumentu oznaczony jest kolorem.

Kolor Status dokumentu
Zielony W buforze
Czarny Zatwierdzony
Niebieski Zaksięgowany
Czerwony W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony
Popielaty Anulowany
Ciemnoczerwony Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim
Fioletowy Zaznaczony parametr Nie księguj

Uwaga
Na liście nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł: Administrator, okno: Operator, zakładka Zakazy).

Na liście dokumentów handlowych w kolumnie Magazynowe wyświetlane są informacje dotyczące statusu dokumentów magazynowych:

 • Zatwierdzone – dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są potwierdzone,
 • Do wygenerowania – dokumenty magazynowe do handlowych nie są wygenerowane,
 • W edycji – dokumenty magazynowe do handlowych są wygenerowane i są niepotwierdzone,
 • Nie dotyczy – dokument handlowy zawiera elementy transakcji o typie usługa bądź koszt, które nie dotyczą dokumentów magazynowych.

Uwaga
Listę dokumentów można otworzyć za pomocą skrótu klawiatury ctrl+D.
Lista dokumentów.
Lista dokumentów.

Uwaga
Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość edycji kontrahenta.

Operacje na liście dokumentów można wykonywać:

 • naciskając przyciski
 • wybierając opcje z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku lub
 • wybierając opcję z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy.

To ostatnie zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji, takimi jak zaznaczanie na liście. W lewym dolnym rogu okna znajduje się przycisk z menu rozwijanym strzałką. Ikona przycisku odpowiada rodzajowi wyświetlanych dokumentów, zależnie od wybranych zakładek. Naciśnięcie przycisku powoduje utworzenie nowego dokumentu. Umieszczona obok strzałka rozwija listę innych możliwych do wykonania operacji. W prawej części okna umieszczone są przyciski podstawowych operacji.

W kolumnie Opis wyświetlany jest tekst z pola Opis z Nagłówka dokumentu.

W oknie znajdują się funkcje:

Idź do – wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku: [Szukaj] spowoduje odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego zakresie dokument się mieści.

Filtr – filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów.

Właściciel – filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka: Parametry/Systemowe). Korzystając z lokatora ograniczającego, lista zawężana jest do tych centrów, który w swojej nazwie zawierają wartość wpisaną w lokatorze.

Stan – filtr umożliwiający wyświetlenie dokumentów w wybranych stanie: wszystkie, niezatwierdzone, zatwierdzone, niezaksięgowane, zaksięgowane, anulowane. Domyślnie jest wybrana opcja: Wszystkie.

Cecha transakcji – filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana wskazana cecha transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla dokumentu jest ustalana za zakładce Nagłówek dokumentu.

Lista za – wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie.

[Import z ECOD] – po naciśnięciu przycisku następuje import faktury zakupu, lub korekty faktury zakupu od klienta w formacie ECOD pliku XML o określonej strukturze (przycisk na zakładce Zakup/FZ).

[Lista związanych] – wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek „w górę” oznacza, że będą wyświetlane dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek „w dół” oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem: [Kierunek wiązania]. Można również podświetlić dowolny dokument z listy i wygenerować listę związanych z nim dokumentów (z zachowaniem wybranego kierunku) naciskając przycisk: [Wygeneruj listę]. Historia dokumentów związanych obejmują również zapytania ofertowe i oferty, jeżeli dotyczą one zaznaczonego dokumentu. Na osobnych zakładkach prezentowane są dokumenty magazynowe, korekty, kaucje, księgowe oraz powiązanie z dokumentami w obiegu.

Lista dokumentów związanych.
Lista dokumentów związanych.

[Wyślij do KSeF] – Użytkownik może dokonać wysłania faktury przy użyciu stosownego przycisku pod listą dokumentów oraz za pomocą opcji Wyślij do KSeF menu kontekstowego listy FS/FSE, w tym seryjnie dla wielu zaznaczonych dokumentów.

[Eksport do formatu ECOD / Eksport do formatu COMMA] – eksport listy dokumentów:

 • (w przypadku formatu COMMA) – eksport do pliku tekstowego z przecinkiem jako separatorem pól. Plik ma domyślną nazwę vat_r.txt i jest umieszczany w: Katalogu eksportu, określonym w konfiguracji. Eksportowana jest podświetlona pozycja,, bez względu na zaznaczenie na liście. Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i są pomijane w kolejnych eksportach. Naciśnięcie przycisku z klawiszem <Ctrl> spowoduje poprzedzenie eksportu wyświetleniem okna, w którym można dokonać selekcji eksportowanych dokumentów, wyeksportować listę dokumentów.:
 • (w przypadku formatu ECOD) – eksport do pliku xml Plik generuje się z domyślną nazwą w postaci numeru wysyłanego dokumentu. i jest umieszczany w: Katalogu eksportu, określonym w konfiguracji. Eksportowane są zaznaczone dokumenty z listy. Dokumenty wyeksportowane są oznaczane i przy kolejnych eksportach zwracany jest komunikat z informacją, że ten dokument już był wysyłany do ECOD.

[Włącz/Wyłącz sumowanie] – naciśnięcie spowoduje wyświetlenie sumy wartości dokumentów.

[Księguj] – uruchamia procedurę księgowania dokumentu. Opisano ją szczegółowo w dokumentacji modułu: Księgowość.

[Opis analityczny dokumentów handlowych] – po zaznaczeniu na liście dokumentów, które mają mieć uzupełniony opis analitycznu można, z menu obok wskazanej ikony wybrać :

 • Wg wzorca opisu – po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy wskazać wzorzec dla zaznaczonego typu dokumentu oraz zdecydować, dla jakich dokumentów opis ma zostać uzupełniony
Opis analityczny dokumentów handlowych, opcja: wg. Wzorca opisu.
Opis analityczny dokumentów handlowych, opcja: wg. Wzorca opisu.

 • Wypełnij – po wybraniu tej opcji otwarte zostanie okno, w którym należy wskazać dla jakich dokumentów opis ma zostać uzupełniony. Opis na dokumencie zostanie uzupełniony na podstawie opisu analitycznego elementów lub procedury SQL, która opisuje dokumenty analitycznie.
Opis analityczny dokumentów handlowych , opcja : Wypełnij.
Opis analityczny dokumentów handlowych , opcja : Wypełnij.

[Zmień] – otwiera okno edycji lub podglądu dokumentu.

[Usuń] – naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego dokumentu, lub większej liczby dokumentów zaznaczonych. Można usunąć dokument, który nie jest zatwierdzony.

Menu kontekstowe rozwijane prawym klawiszem myszy zawiera listę wszystkich dostępnych operacji, łącznie z opcjami edycji. Zawiera wszystkie opcje przycisków prawej części okna oraz menu rozwijanego strzałką obok przycisku z lewej części. Lista opcji jest różna dla każdego rodzaju dokumentów. Niektóre operacje mogą być wykonywane na wielu zaznaczonych dokumentach.

Przykład menu kontekstowego na liście dokumentów.
Przykład menu kontekstowego na liście dokumentów.

Opcje menu listy dokumentów (pominięto te, które mogą być uruchamiane przyciskami na liście, opisane powyżej):

Łatwa sprzedaż – tworzenie faktury, paragonu lub zamówienia sprzedaży w uproszczony sposób. Operator wybiera kontrahenta, dodaje pozycje, podaje ilości, a następnie wybiera rodzaj tworzonego dokumentu.

Spinacz – tworzenie dokumentu, który przejmuje pozycje ze źródłowego nie tworząc nowych transakcji. Opcja jest dostępna na listach dokumentów, które mogą być spinaczami (faktura zakupu i faktura sprzedaży). Jej wybranie spowoduje utworzenie nowego dokumentu typu spinacz, w którym trzeba wskazać spinane dokumenty. Dla spinacza jako faktury sprzedaży źródłowymi dokumentami są WZ, dla spinacza jako faktury zakupu – PZ.

Spinacz paragonów – tworzenie faktury sprzedaży do paragonu. Dokument ma charakter spinacza, gdyż nie tworzy nowych transakcji i jest wtórny w stosunku do paragonów.

Spinacz ze wskazanego – tworzenie spinacza z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych dokumentów źródłowych.

Korekta – tworzenie korekty podświetlonego dokumentu. Wybranie opcji spowoduje utworzenie propozycji pełnej korekty ilościowej. Zawiera ona wszystkie pozycje źródłowego dokumentu z pełnymi ilościami, z uwzględnieniem już wystawionych korekt, które te ilości pomniejszyły. Jeśli korygowany dokument jest spinaczem, to jego bezpośrednia korekta nie jest możliwa. Wybranie opcji spowoduje wtedy wyświetlenie listy źródłowych dokumentów, które muszą być korygowane osobno. Z list należy wybrać dokument do korekty. Po skorygowaniu poszczególnych dokumentów, należy utworzyć ostateczny dokument jako spinacz korekt.

Korekta kaucji – tworzenie korekty dokumentu kaucji (WKK/PKK).

Korekta ręczna – tworzenie korekty bez dokumentu źródłowego. Korekta ręczna jest zwykłym dokumentem sprzedaży/zakupu, w którym ilości są ujemne lub zerowe w przypadku korekty wartościowej. Ręczna korekta wartościowa dokumentu zakupu powoduje zmniejszenie wartości pierwszego zasobu towaru, ilościowa – zmniejszenie ilości, przy czym nie jest możliwe wystawienie korekty na ilość większą, niż stan towaru.

Automatyczne korekty – tworzenie korekt ilościowych (zwrot) do dokumentów źródłowych bez ich wskazywania, jedynie poprzez wybór kontrahenta i towaru. Opcja dostępna tylko dla dokumentów sprzedaży.

Korekta zbiorcza ze wskazanego- Tworzenie zbiorczej korekty wartościowej dokumentu, uzupełnionej o dokument: dla FS- WZK (korekta Wydania Zewnętrznego) lub dla FZ- PZK (Korekta Przyjęcia Zewnętrznego).

Korekta danych – tworzenie korekty danych, która jest udostępniona dla faktur sprzedaży: FS, (s)FS, (S)FS, RA, FSL, FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL oraz wydań: WZ, WZE, WKA.

Spinacz korekt, spinacz korekt paragonów – jeśli dokument, który ma być skorygowany jest spinaczem, to najpierw należy skorygować spięte dokumenty źródłowe, a następnie, z tak powstałych korekt, utworzyć spinacz jako ostateczną korektę. Wybranie opcji spowoduje utworzenie nowego dokumentu, w którym należy wskazać spinane korekty. Wyjątek stanowi dokument WZ, z którego można bezpośrednio wygenerować spinacz korekt ze wskazanego czyli (S)FSK. Ma to zasotowanie w sytuacji, gdy chcemy wygenerować korektę ilościową na plus, a także gdy dokument zostanie zapisany do bufora i w późniejszym czasie zostanie dołączony dokument WZK.

Korekta raportu sprzedaży ze wskazanego – tworzenie spinacza korekt z poziomu listy dokumentów, które są źródłowymi dla spinaczy (WZ, PZ, PA). Nowy dokument zostanie utworzony z zaznaczonych korekt dokumentów źródłowych.

Zatwierdź – zatwierdzanie dokumentu, który jest w buforze. Jeśli jest to dokument handlowy, dokumenty magazynowe nie zostaną przy tym wygenerowane.

Zatwierdź wartość dostawy ze wskazanego – umożliwia seryjne zatwierdzanie ustalonej wartości dostaw.

Anuluj – anulowanie dokumentu (również zatwierdzonego). Dokument można anulować, jeśli nie został zaksięgowany i nie wystawiono dokumentów, dla których byłby on źródłowym, np. korekt. Z listy rozwijanej można wybrać powód (wartość zdefiniowana w słowniku kategorii), dla którego dokument został anulowany. Pole nie jest wymagane do anulowania dokumentu. Po wybraniu opcji ’Anuluj’ pojawia się okno:

Anulowanie dokumentu.
Anulowanie dokumentu.

Rzeczywistą opcją jest jedynie pozostawienie dokumentów magazynowych. Pozostawione dokumenty stają się niezwiązanymi i mogą być źródłem innego dokumentu handlowego. Pozostałe opcje są pozorne, wymagane jest wybranie wszystkich, czyli zmiana domyślnego zaznaczenia. Ma to na celu zwrócenie uwagi operatora na procesy, które są związane z anulowaniem dokumentu. Nie jest natomiast wymagane wypełnienie pola tekstowego: Powód anulowania dokumentu. Jeśli zostanie ono wypełnione, to tekst, który zostanie wpisany w tym polu, jest przenoszony do pola: Opis, na zakładce: Nagłówek na anulowanym dokumencie.

Uwaga
W przypadku generowania dokumentów rozchodowych (FS, WZ, PA, MMW, …) bezpośrednio z dokumentów przychodowych system nie uwzględnia sposobu pobierania zasobów określonego na zakładce Zasoby użytych kartotek towarowych. Aktualizuj stawki VAT na wskazanym. Funkcja umożliwiająca zmianę stawek VAT na dokumentach FZ/PZ/PKA/FS/WZ/PA/WKA/FW/FSE/WZE według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT „od brutto” cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku „od netto” zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek „krajowych”. Funkcja nie jest wołana do: korekt, spinaczy, faktur zaliczkowych, dokumentów magazynowych, dokumentów importowych FAI/PZI, korekt ręcznych

Uwaga
Od wersji 2015.2 Systemu Comarch ERP XL dodano możliwość generowania dokumentu rozchodu z wielu zaznaczonych dokumentów przychodowych. Do tej pory można było wygenerować dokument rozchodowy bezpośrednio z jednego dokumentu przychodowego.

Wydaj z magazynu – tworzenie dokumentu: Wydanie Magazynowe (WM) do dokumentu sprzedaży lub korekty zakupu. Do jednego dokumentu handlowego można utworzyć wiele dokumentów magazynowych. Wybranie opcji spowoduje utworzenie i udostępnienie do edycji dokumentu WM, zawierającego wszystkie pozycje, które nie znalazły się jeszcze na dokumentach WM, związanych ze źródłowym dokumentem handlowym.

Przyjmij do magazynu – jw. dla dokumentu zakupu lub korekty sprzedaży.

Zlecenie wydania z magazynu do dokumentów ze wskazanego – tworzenie dokumentu ZWM/AWD do wskazanych dokumentów

Zlecenie wydania z magazynu do pozycji dokumentów ze wskazanego – tworzenie dokumentu ZWM/AWD dla pozycji wskazanych dokumentów

Przyjmij kaucje/Wydaj kaucje – tworzenie dokumentu kaucji: PKA, WKA. Do jednego dokumentu handlowego można przypiąć wiele dokumentów kaucji. Nie jest przy tym wykonywana kontrola przedmiotu dokumentu handlowego i dokumentu kaucji.

Lista magazynowych – opcja dostępna dla dokumentów handlowych, do których generowane są dokumenty magazynowe. Zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy związanych dokumentów magazynowych.

Lista korekt – zaznaczenie spowoduje wyświetlenie listy korekt do podświetlonego dokumentu.

Paczka ze wskazanego –  zaznaczenie spowoduje utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów handlowych (patrz rozdział: Transport).

Wysyłka ze wskazanego – utworzenie paczki z zaznaczonych dokumentów, a następnie wysyłki z utworzonej paczki (patrz rozdział: Transport).

Zlecenie Nadania Przesyłki (ZNP) – oprócz paczek i wysyłek opcja dodana do menu kontekstowego na listach tych dokumentów, dla których można generować wysyłki, czyli dokumentów handlowych, serwisowych oraz zamówień. Po wskazaniu właściwych dokumentów jest możliwość wygenerowania z nich zleceń po uprzednim utworzeniu jednej lub kilku paczek i wysyłek. [więcej informacji na temat parametru w biuletynie dotyczącym Comarch Shipping]

Spinaj z magazynowym – jeśli dokument handlowy zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu można wskazać już istniejący dokument magazynowy zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli nie poprzez wygenerowanie z handlowego i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w dokumencie handlowym. W ten sposób oba dokumenty zostaną złączone tak, jakby były utworzone w typowej sekwencji, w której jeden z nich był źródłowym dla drugiego.

Spinaj z handlowym – operacja jw., wykonywana z poziomu listy dokumentów magazynowych.

Spinaj z zamówieniem – z zamówienia można generować dokumenty handlowe i magazynowe, co opisano w dokumentacji modułu: Zamówienia. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, do których nie wygenerowano dokumentu handlowego lub magazynowego, to zamiast generowania takiego dokumentu można wskazać już istniejący dokument zawierający te pozycje (wszystkie lub część). Musi to być dokument utworzony samodzielnie, czyli niezwiązany z zamówieniem i może zawierać wyłącznie pozycje mające odpowiedniki w zamówieniu. W ten sposób dokument zostanie złączony z zamówieniem tak, jakby był z niego utworzony.

Zaznacz, Zaznacz wszystkie (<Ctrl A>), Odwróć wszystkie – opcje zaznaczania dokumentów na liście.

Formaty listy– pozwala na zdefiniowanie formatu listy. Do wyboru są funkcje: Bieżący format, Domyślny format i Ustawienia formatu…

Nowe kolumny na listach dokumentów handlowych i importowych

Lista dokumentów handlowych i importowych została wzbogacona o nowe kolumny. Domyślnie są one ukryte, jeżeli więc Użytkownik chce z nich skorzystać powinien je włączyć na używanym przez siebie formacie listy.

Uwaga
W związku z dokonanymi w wersji 2023.0 zmianami na listach dokumentów handlowych i importowych Użytkownicy korzystający z własnych kolumn powinni po konwersji bazy stosownie zmienić ich położenie według własnych preferencji, kolumny własne bowiem znajdą się domyślnie na końcu listy kolumn.
  • [Prefiks] NIP i numer [NIP] kontrahenta głównego

Ww. kolumny zostały udostępnione na wszystkich tych listach dokumentów TraNag i ImpNag, na których prezentowany jest kontrahent.

  • [Prefiks] NIP i numer [NIP] kontrahenta docelowego

Ww. kolumny zostały udostępnione na wszystkich tych listach dokumentów TraNag i ImpNag, na których prezentowany jest kontrahent docelowy, o ile w Konfiguracji włączona jest prezentacja kontrahenta docelowego

  • [Numer obcy] dokumentu

Ww. kolumna została udostępniona na listach dokumentów sprzedaży: FS, FW, WZ, FSE, WZE, WKA i wypełniana jest wartością wprowadzoną w kontrolce Faktura formatki dokumentu sprzedaży. W przypadku ww. typów dokumentów w kontrolce tej domyślnie ustalana jest wartość zgodna z numerem systemowym dokumentu, kolumna ta będzie więc przydatna dla tych Użytkowników, którzy ten numer zmieniają, np. dla biur rachunkowych.

Ww. kolumna nie jest dostępna na listach dokumentów zakupowych, ponieważ w dużej mierze jej rolę spełnia obecna kolumna Źródłowy.

Prefiks i NIP kontrahenta oraz Numer obcy na liście dokumentów na przykładzie listy FSE
Prefiks i NIP kontrahenta oraz Numer obcy na liście dokumentów na przykładzie listy FSE
  • Wartość [VAT] wynikająca z dokumentu

Ww. kolumna udostępniona została na listach tych dokumentów handlowych, których wartość prezentowana na liście wyrażona jest zawsze w walucie systemowej, czyli na dokumentach innych niż eksportowe/importowe.

Kolumna [VAT] na liście faktur sprzedaży
  • [Data sprzedaży]

Dotąd data sprzedaży nie była prezentowana na listach dokumentów FSE i WZE, w wersji 2023.0 udostępniono ją również dla tych list. Dla dokumentów FSE/WZE jest ona wypełniana datą sprzedaży, dla korekt zaś datą korekty.

Data sprzedaży na liście FSE
  • [Data wystawienia]

Data wystawienia została udostępniona na listach dokumentów FZ, PZ, PKA i FAI, na których jej dotąd nie było.

  • [Data zakupu]

Data zakupu została udostępniona na listach dokumentów FZ, PZ, FRR i FAI, na których jej dotąd nie było. Dla dokumentów FZ, PZ, FRR, FAI jest ona wypełniana datą zakupu, dla korekt zaś datą korekty.

Data wystawienia i zakupu na liście FAI

Po udostępnieniu opisanych wyżej kolumn są one dostępne na listach przedstawionych w poniższej tabeli. Wyróżniono te kolumny i listy, które obsłużone zostały w wersji 2023.0

Lista Kontrahent główny Kontrahent docelowy Numer obcy VAT Data sprzedaży Data wystawienia Data zakupu
Prefiks NIP Prefiks NIP
FZ + + + + + + +
PZ + + + + + + +
FRR + + + + + + +
FAI + + + + + +
FS + + + + + + + +
FW + + + + + + + +
WZ + + + + + + + +
PA + + + + + + +
TF + + + + +
KK + + + + + +
FSE + + + + + + +
WZE + + + + + + +
WKA + + + + + +
PKA + + + + +
PW + + + + +
RW + + + + +

Informacje z zakresu KSeF na liście faktur

Na liście dokumentów handlowych, na zakładkach [FA] i [FSE] udostępniono nowe kolumny z informacjami dotyczącymi integracji z KSeF: Status, Numer, Data wysłania.

Dokumenty mogą przyjmować jeden z poniższych statusów KSeF:

 • Nie dotyczy. Status ten otrzymują faktury, które oznaczone są jako nie podlegające wysyłce do KSeF.
 • Nie wysłano. Taki status posiadają dokumentu oznaczone jako podlegające wysyłce, a które dotąd nie zostały wysłane.
 • Wysłano/nie odebrano UPO to status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego nie pobrano jeszcze UPO.
 • Wysłano/odebrano UPO to status dokumentu wysłanego do KSeF, dla którego pobrano UPO.
 • Odrzucono. Status ten nadawany jest dokumentom, które zostały przesłane do KSeF, ale zostały przez KSeF odrzucone.
Nowe kolumny i filtr wg Statusu KSeF na liście FS
Nowe kolumny i filtr wg Statusu KSeF na liście FS

Udostępniony został filtr pozwalających na ograniczanie listy dokumentów wg Statusu KSeF. W filtrze udostępniono ww. wartości a dodatkowo wartość Wysłano, obejmującą wszystkie wysłane dokumenty bez względu na to czy pobrano już dla nich UPO czy dopiero zostanie ono pobrane.

Obsłużone zostało filtrowanie listy dokumentów FS/FSE po numerze KSeF dokumentu przy użyciu filtra prostego. Dodatkowo tabela KSeFDokumenty, przechowująca informacje dotyczące numerów KSeF, dat wysłania dokumentów do KSeF itp. dane została udostępniona w konstruktorze filtra listy dokumentów handlowych.

Lista dokumentów, zakładka: Zakup

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Kontrahent – dane kontrahenta głównego.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego.

Data zakupu – data zakupu towaru.

Wartości – wartości netto i brutto dl transakcji.

Źródłowy – seria i numer dokumentu źródłowego.

Magazynowe – stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu.

Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Uwaga
Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego.

Lista dokumentów, zakładka: SAD/FWS

Zakładka została opisana w dokumentacji do modułu: Import.

Lista dokumentów, zakładka: Sprzedaż

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Kontrahent – dane kontrahenta głównego.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu.

Data sprzedaży – data sprzedaży, pobierana z zakładki: Nagłówek, dokumentu.

Wartości – wartości netto i brutto dla transakcji.

Źródłowy – seria i numer dokumentu źródłowego.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Uwaga
Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego.

Lista dokumentów, zakładka: Eksport

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Kontrahent – dane kontrahenta głównego.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Wartości – wartości netto i brutto dla transakcji.

Źródłowy – seria i numer dokumentu źródłowego.

Magazynowe – stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu.

Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Uwaga
Kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego.

Lista dokumentów, zakładka: Kaucje

Na zakładce, informacje o dokumentach kaucji wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer dokumentu.

Kontrahent (akronim, miasto) – dane kontrahenta.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu (dla WKA i WKK)

Data wpływu – data wpływu dokumentu (dla PKA i PKK).

Wartości – wartość brutto dokumentu.

Dokument źródłowy – numer dokumentu źródłowego.

Magazynowe – stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu.

Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Lista dokumentów, zakładka: Wewnętrzne

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Kontrahent – (na zakładkach Wewnętrzne/PW i Wewnętrzne/RW) – dane kontrahenta głównego.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego dla dokumentów PW/RW.

Magazyn – (na zakładce Wewnętrzne/MMW i Wewnętrzne/MMP) – magazyny wydania (źródłowy) i przyjęcia (docelowy) towaru.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Wartości – netto, brutto/Przed, Po – wartość transakcji netto, brutto lub przed deprecjacją i po deprecjacji (na zakładce Wewnętrzne/DP).

Źródłowy – seria i numer dokumentu źródłowego.

Magazynowe – stan dokumentu magazynowego wygenerowanego do dokumentu.

Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Filtr ‘Właściciel’ – na liście dokumentów MMW, MMP działa według następującej zasady: po wskazaniu konkretnego właściciela prezentowana jest lista dokumentów, spełniających przynajmniej jeden z poniższych warunków:

właściciel dokumentu jest zgodny ze wskazanym w filtrze właścicielem

właściciel dokumentu jest różny od wyżej wymienionego, ale magazyn docelowy dokumentu znajduje się na liście magazynów definicji MMP wyżej wymienionym centrum

Lista dokumentów, zakładka: Magazynowe

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Magazyn – magazyn, na który przyjęto towar (na zakładce Magazyn/Przyjęcia lub, z którego wydano towar Magazyn/Wydania.

Kontrahent – dane kontrahenta głównego.

Data – data przyjęcia/wydania towaru.

Do dokumentu – dokument, do którego wydano dokument: WM, PM.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Lista dokumentów, zakładka: Reklamacje

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer dokumentu.

Kontrahent główny (akronim, miasto) – dane kontrahenta.

Kontrahent docelowy – dane kontrahenta docelowego.

Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.

Stan – stan dokumentu.

Status – status reklamacji.

Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.

Opis – opis dokumentu. Nie jest możliwe sortowanie po kolumnie Opis.

Reklamacje na Liście dokumentów mogą mieć następujące stany:

 • Niezatwierdzone
 • Zatwierdzone
 • W realizacji – opisuje stan, w którym np. wysłaliśmy towar do dostawcy lub przyjęliśmy go do serwisu
 • Rozpatrzone – ustawiając ten stan mówimy, że musimy skontaktować się z klientem
 • Zamknięte
 • Anulowane
 • Dokumenty mogą być filtrowane na Liście reklamacji wg statusu:
 • Rozpatrywane
 • Uznane
 • Odrzucone

Lista dokumentów, zakładka: Transportowe

Zakładka: Transportowe/Paczki

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

 • Paczka
 • Utworzono
 • Akronim (w tej kolumnie wyświetlany jest magazyn
 • Status
 • Trasa
 • Objętość
 • Waga
 • Jm.
 • Wysyłka.
 • Cecha transakcji.
 • Opis – opis dokumentu.

Zakładka: Transportowe/Wysyłki

Na zakładce, informacje wyświetlane są w kolumnach:

Dokument – numer i seria dokumentu.

Spedytor – spedytor dla wysyłki.

Data – data wystawienia wysyłki.

Objętość.

Waga.

Jm.

Paczki.

Cecha transakcji.

Opis – opis dokumentu.

Uwaga
Uwzględnianie przez dokumenty transportowe dokumentów znajdujących się w buforze, zależy od zaznaczeniu parametru: Obsługa dokumentów na paczkach i wysyłkach, w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry 2.

Lista dokumentów, zakładka: Znajdź

Zakładka: Znajdź/Ogólne

Na zakładce można podać wiele szczegółowych parametrów filtrowania listy dokumentów. Na odszukanych dokumentach można wykonać podstawowe operacje.

Na liście znajdują się pola dotyczące następujących danych:

EAN dokumentu – po podaniu kodu EAN znajdującego się na wydruku, jest otwierany dokument o takim kodzie.

Nr dokumentu – służy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze, roku lub serii. Lista serii jest ograniczona do serii przypisanych do danego dokumentu na jego definicji w centrum głównym.

Obcy – służy do wyszukiwania dokumentu o podanym numerze dokumentu obcego.

Kontrahent – grupa czterech pól pozwalających na wyszukanie dokumentów:

 • Akronim – pole służy wpisaniu akronimu kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty.
 • Nazwa – pole służy wpisaniu nazwy kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone dokumenty.
 • Miasto – wyszukiwanie może odbyć się również na podstawie adresu (konkretnie nazwy miasta) kontrahenta, jaki został zarejestrowany w danym dokumencie.
 • Kod pocztowy – wyszukiwanie kontrahentów na podstawie kodu pocztowego,
 • Osoba – służy wyszukaniu dokumentu, w którym została określona osoba odpowiedzialna za daną sprawę, ze strony kontrahenta.

Kwota od, do – pola pozwalające określić przedział, w jakim mieści się wartość dokumentu.

Okres:

[Wybierz dolny zakres daty] – funkcja służy określenia dolnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty.

[Wybierz górny zakres daty] – funkcja służy określeniu górnego zakresu przedziału czasu, dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty.

Właściciel – pole pozwala wskazać właściciela dokumentu.

Lista dokumentów, zakładka: Znajdź.

Na liście dostępne są również przyciski:

[Lista związanych] – wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów.

[Podgląd dokumentu] – otwiera podświetlony dokument w trybie do podglądu. Umieszczona obok strzałka rozwija menu operacji, które można wykonać na podświetlonym dokumencie:

Menu operacji na dokumentach, na zakładce Znajdź.
Menu operacji na dokumentach, na zakładce Znajdź.
Uwaga
Na zakładce [Znajdź] listy dokumentów handlowych obsłużono podnoszenie formatki za pomocą dwukliku

[Znajdź dokumenty] – należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby wyświetlić listę dokumentów spełniających zadane warunki.

Pozostałe parametry:

Ile wyświetlać: po znalezieniu tej ilości dokumentów wyszukiwanie zostanie przerwane i zostanie wyświetlony wynik. Wybranie małej liczby przyspiesza wyszukiwanie.

Znaleziono: ilość dokumentów spełniających zadane warunki. Nie większa niż: Ile wyświetlać.

Zakładka: Znajdź/Atrybuty

Zakładka Atrybuty służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module. Na zakładce wyświetlone są atrybuty przypisane do dokumentów oraz do definicji dokumentów, a także przypięte do obiektów modułu: Sprzedaż, w ramach grupy atrybutów.

Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania.

Na zakładce znajdują się funkcje:

[Zmień] – służy zmianie wartości dla danego atrybutu.

[Przywróć] – przywraca wartość atrybutu.

Uwaga
Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów, stanowiących kryterium wyszukiwania.

Wydruki seryjne na liście dokumentów handlowych

Od wersji 2020.0 Comarch ERP XL dla menu wydruków seryjnych dostępnych na liście dokumentów handlowych oraz zamówień zmodyfikowano sposób działania wydruków domyślnych. To jaki wydruk zostanie wykonany dla każdego zaznaczonego dokumentu na liście, jest teraz zależne od sposobu ‘wybrania’ wydruku domyślnego przez użytkownika:

Naciśnięcie przycisku drukarki, czyli polecenie wykonania wydruku domyślnego, ale bez wybierania konkretnego wydruku spowoduje wydrukowanie domyślnego wydruku dla każdego zaznaczonego dokumentu, nawet jeśli wydruki te będą różne.

Wybór konkretnego wydruku domyślnego z listy (jako domyślny będzie widoczny tylko wydruk przypisany do pierwszego z zaznaczonych na liście dokumentów) spowoduje wydrukowanie go tylko dla tych z zaznaczonych dokumentów, które mają taki wydruk przypisany. Dla pozostałych zaznaczonych pozycji nie wydrukuje się nic.

Przyklad

Na liście faktur są przypięte dwa wydruki Faktura bez potwierdzenia oraz Faktura z potwierdzeniem. To jaki wydruk domyślny jest dostępny dla danego dokumentu jest zależne od ustawienia na nagłówku dokumentu FA, czy został on potwierdzony czy nie.

Zaznaczam na liście trzy faktury FS1, FS2 – z potwierdzeniem, FS3 – bez potwierdzenia.

 1. Wybieram wydruk domyślny za pomoca przycisku drukarki.

Wydrukowane zostały obydwa dokumenty wg różnych form wydruku, gdyż pobrany został dla każdego z nich wydruk przypisany jako domyślny.

 1. Wybieram wydruk domyślny z menu wydruków.
 2. Jeśli jako pierwsza została zaznaczona FS1, to w menu dostępny będzie jako domyślny wydruk Faktura z potwierdzeniem. Wówczas wydrukowany zostanie dokładnie ten format dla FS1 i FS2, a FS3 zostanie pominięta
 3. Jeśli jako pierwsza została zaznaczona FS3, to w menu dostępny będzie jako domyślny wydruk Faktura bez potwierdzenia. Wówczas wydrukowany zostanie dokładnie ten format dla FS3. Pozostałe faktury zostaną pominięte.

 

Czy ten artykuł był pomocny?