Zmiany dla Comarch WMS

Sortowanie źródłowych rezerwacji niezasobowych przy generowaniu (W)ZWM z podziałem względem j. pom.
Zmiany wynikające z dodania rezerwacji magazynowych

W związku z udostępnieniem funkcjonalności tzw. rezerwacji magazynowych WMS w module Sprzedaż wprowadzono kilka zmian.

 • Nowe operacje dla dokumentów magazynowych

Na liście dokumentów magazynowych w oknach Pulpit dyspozytora na zakładce [Dokumenty] oraz Dokumenty/Magazynowe na zakładce [Wydania] dodano nowe polecenia w menu kontekstowym:

 • Generuj rezerwację magazynową WMS
 • Usuń rezerwację magazynową WMS
 • Lokalizacja parametru Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM

Ponieważ uruchamianie obsługi rezerwacji magazynowych WMS jest możliwe w kontekście konkretnego magazynu WMS i jednocześnie tworzenie rezerwacji jest ściśle powiązane z kontrolowaniem ilości na dokumentach (W)ZWM, to parametr Kontrola ilościowa stanów na (W)ZWM przeniesiony został z okna konfiguracji na kartę magazynu WMS. Ustawienie parametru:

 • Przy konwersji dla każdego istniejącego magazynu WMS ustawienie będzie identyczne, jak było w oknie konfiguracji przed konwersją.
 • Przy dodawaniu nowego magazynu należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu parametru.
 • Lista składników BST
Dodano nowe predefiniowane składniki BST Zarezerwowana na ZWM oraz Zarezerwowana na (W)ZWM.
 • Nowy filtr na liście rezerwacji
Na liście rezerwacji dostępnych w Historii towaru oraz Historii kontrahenta została dodana nowa pozycja filtra Zlecenie wydania z magazynu WMS. Dla takiego ustawienia w filtrze będą pokazywane rezerwacje magazynowe WMS.

Szczegółowy opis dotyczący powyższych zmian znajduje się w biuletynie XL145 – Współpraca z Comarch WMS-rezerwacje on line.


Obsługa przesunięć międzymagazynowych i przesunięć kaucji w powiązaniu z opakowaniami kaucjonowanymi WMS

W wersji Comarch ERP 2021.1 wprowadziliśmy zmianę w generowaniu dokumentów (W)AWD oraz (W)ZWM z dokumentów handlowych oraz powiązanych z nimi dokumentów kaucji –generuje się jeden wspólny dokument magazynowy, jeśli na dokumencie kaucji znajdą się towary oznaczone jako Jednostka logistyczna WMS: Opakowanie kaucjonowane. W sytuacji odwrotnej, gdy na (W)AWD oraz (W)ZWM znajdą się zwykłe towary oraz takie, które są oznaczone jako Jednostka logistyczna WMS: Opakowanie kaucjonowane, to generowany jest dokument handlowy (na zwykłe towary) oraz powiązany do nich dokument kaucji (na Opakowania kaucjonowane).

Teraz ten sam scenariusz obsłużyliśmy również dla wydań międzymagazynowych, czyli jeśli źródłowe (W)ZWM ma do zrealizowania pozycje na zwykłe towary oraz pozycje oznaczone jako Opakowania kaucjonowane WMS, to tworzymy komplet dokumentów MMW na zwykłe towary oraz (K)MMW na Opakowania kaucjonowane. MMW i (K)MMW są ze sobą powiązane.

Dodatkowo przy generowaniu MMW, jeśli źródłowy (W)ZWM ma do zrealizowania tylko pozycje oznaczone jako Opakowania kaucjonowane WMS, wówczas powstanie dokument (K)MMW nie powiązany z żadnym MMW. Tutaj mogą występować dwa scenariusze:

 • Źródłowy (W)ZWM ma pozycje na zwykłe towary, które są już powiązane z innymi dokumentami handlowymi oraz dodatkowo niepowiązane pozycje na Opakowania kaucjonowane WMS
 • Źródłowy (W)ZWM ma tylko niepowiązane pozycje na Opakowania kaucjonowane WMS

Wszystkie trzy przypadki, o których mowa powyżej przedstawiono przykładach.

Przyklad

Przykład 1:

Dokument (W)ZWM1 z pozycjami:

– Napój 500 ml * 150 szt. (zwykły towar, pozycja niezrealizowana, czyli nie powiązana z dokumentem handlowym),

– Paleta * 1 szt. (Opakowanie kaucjonowane WMS, pozycja niezrealizowana jw.).

Generuję dokument MMW. Powstają dwa:

1. MMW1 z pozycją: Napój 500 ml * 150 szt.

2. (K)MMW1 z pozycją: Paleta * 1 szt.

Obydwa utworzone dokumenty są ze sobą powiązane i powiązane też ze źródłowym (W)ZWM1.

Przykład 2:

Dokument (W)ZWM2 z pozycjami:

– Napój 500 ml * 150 szt. (zwykły towar, pozycja zrealizowana, czyli powiązana z dokumentem handlowym MMW2),

– Paleta * 1 szt. (Opakowanie kaucjonowane WMS, pozycja niezrealizowana jw.).

Generuję dokument MMW. Powstaje jeden (K)MMW2 z pozycją: Paleta * 1 szt.

Dokument nie jest powiązany z MMW2, jest powiązany jedynie ze źródłowym (W)ZWM2.

Przykład 3:

Dokument (W)ZWM3 z pozycją:

– Paleta * 1 szt. (Opakowanie kaucjonowane WMS, pozycja niezrealizowana jw.).

Generuję dokument MMW. Powstaje jeden (K)MMW3 z pozycją: Paleta * 1 szt.

Dokument nie jest powiązany z żadnym MMW, jest powiązany jedynie ze źródłowym (W)ZWM3.

Zmiany w dotychczasowych funkcjonalnościach od wersji 2022.1

Ustalanie zasobów na rezerwacje magazynowe WMS

Dotychczasowe ustalanie zasobów dla rezerwacji magazynowych WMS nie uwzględniało informacji o tym, czy dany zasób ma wygenerowany dokument (W)AWD. Teraz informacja taka jest brana pod uwagę, dzięki czemu do zarezerwowania wg FIFO lub LIFO nie zawsze będą uwzględniane wszystkie kolejne dostawy. Jeśli w kolejce znajdą się takie, które nie mają dokumentu magazynowego, wówczas zostaną one pominięte.

Dotyczy to generowania dokumentów (W)ZWM do zamówień z rezerwacjami ilościowymi.

Przyklad

Towar przyjęty trzema dostawami:

– FZ-100/22, ilość 20 szt. Wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość,

– FZ-105/22, ilość 20 szt. Brak dokumentu (W)AWD.

– FZ-117/22, ilość 20 szt. Wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS z pozycją na powyższy towar w ilości 36 szt. Na zamówieniu nie zostały utworzone rezerwacje zasobowe, jest jedna rezerwacja nieokreślona na ilość 36 szt.

Na magazynie WMS, na który jest wystawione ZS zaznaczono parametr: Rezerwuj zasoby w oparciu o: stan handlowy.

Generujemy do ZS dokument (W)ZWM. Został wystawiony na pełne 36 szt., a w rezerwacjach magazynowych zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 20 szt.

– FZ-117/22, ilość 16 szt.

Zasób z dokumentu FZ-105/22 został pominięty, ponieważ nie ma do niego dokumentu (W)AWD.

W kontekście ilości możliwej do zarezerwowania nie będzie tu żadnej różnicy, czyli nadal możliwa do zarezerwowania na zwykłych rezerwacjach magazynowych WMS będzie ilość, która jest dostępna zarówno w stanach handlowych, jak i w stanach magazynowych WMS.

W przypadku generowania dokumentów (W)ZWM do zamówień z rezerwacjami zasobowymi konieczne jest zadbanie o to, aby te rezerwacje dotyczyły dostaw z dokumentami magazynowymi. W przeciwny razie pomimo posiadanych stanów handlowych i magazynowych może okazać się niemożliwe zrealizowanie w pełni takiego zamówienia dokumentem magazynowym WMS, dla którego tworzone są rezerwacje.

Podział na dokumentach (W)ZWM względem jednostki pomocniczej po uwzględnieniu ilości z dostaw

Udostępniona w wersji 2021.1 funkcjonalność tworzenia dokumentów (W)ZWM z podziałem względem jednostki pomocniczej na zamówieniu, została teraz rozszerzona o sprawdzanie, jaka jest ilość przeliczeniowa na pełne jednostki pomocnicze na dostawach, które są pobierane na dokument magazynowy. Takie dostawy są znane w przypadku włączonych rezerwacji magazynowych WMS, czyli jeśli na magazynie WMS zaznaczono parametr: Rezerwuj zasoby…

Przyjęto tutaj zasadę, że jeśli na dostawie przeliczeniowo jest więcej niż w pełnych jednostkach pomocniczych, to każda ilość ponad te pełne jednostki jest pobierana na dokument, który nie jest oznaczony parametrem: Dokument na pełne jednostki pomocnicze.

Przyklad

Przykład (na podstawie przykładu z poprzedniego punktu):

Towar przyjęty trzema dostawami:

– FZ-100/22, ilość 20 szt. Wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość,

– FZ-105/22, ilość 20 szt. Brak dokumentu (W)AWD.

– FZ-117/22, ilość 20 szt. Wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS z pozycją na powyższy towar w ilości 36 szt. Na zamówieniu nie zostały utworzone rezerwacje zasobowe, jest jedna rezerwacja nieokreślona na ilość 36 szt.

Dodatkowo na pozycji zamówienia ustawiono jednostkę pomocniczą: paleta, z przelicznikiem 1 paleta = 8 szt. Jednostka ma ustawiony podział na dokumentach (W)ZWM

Na magazynie WMS, na który jest wystawione ZS zaznaczono parametr: Rezerwuj zasoby w oparciu o: stan handlowy.

Generujemy do ZS dokument (W)ZWM. Zostały wystawione dwa dokumenty:

1. (W)ZWM-1 na pełne jednostki pomocnicze z pozycją na 32 szt., gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 16 szt. = 2 palety,

– FZ-117/22, ilość 16 szt. = 2 palety.

2. (W)ZWM-1 na niepełne jednostki pomocnicze z pozycją na 4 szt., gdzie został ujęty zasób (pobieranie zasobów wg FIFO): FZ-100/22, ilość 4 szt. = 0,5 palety.

Zgodnie z powyższym przykładem zasób z dokumentu FZ-105/22 został całkowicie pominięty, ponieważ nie ma do niego dokumentu (W)AWD.

Kolumna Magazynowe dla PW i RW z inwentaryzacji


Na liście dokumentów handlowych w kolumnie Magazynowe dla dokumentów RW oraz PW utworzonych z inwentaryzacji na magazynie WMS wyświetlany jest stan: Nie dotyczy. Dla takich dokumentów nie jest bowiem możliwe utworzenie dokumentów magazynowych po stronie Systemu. Są one tworzone jedynie w Comarch WMS celem wyrównania stanów magazynowych.

Wskazówka
Zmiana dotyczy tylko nowo tworzonych dokumentów, czyli dotychczasowe dokumenty utworzone z inwentaryzacji na magazyn WMS będą miały nadal opis: Do wygenerowania.

Prezentowanie w komunikatach o blokadzie dokumentu informacji szczegółowych z WMS

We współpracy Comarch ERP XL z Comarch WMS istnieją sytuacje, w których przesynchronizowane dokumenty (W)AWD oraz (W)ZWM mogą być edytowane w Systemie XL lub w aplikacjach WMS albo mogą nie być jeszcze w pełni zsynchronizowane. Jeśli w takim momencie inny użytkownik próbuje je edytować, wówczas jest informowany o blokadzie dostępu spowodowanej używaniem tego rekordu przez innego użytkownika.

I jeśli blokada jest wynikiem edycji dokumentu z poziomu Systemu XL, to w komunikacie widnieje wprost akronim użytkownika blokującego dokument. Natomiast w przypadku edycji dokumentu z poziomu aplikacji WMS wyświetla się ogólnie akronim użytkownika WMSADMIN, czyli nie wiadomo dokładnie, kto lub co blokuje dany rekord. Dlatego od wersji 2024.0 w szczegółach komunikatów wskazujących na blokadę przez WMSADMIN można znaleźć informację o rzeczywistej przyczynie blokady takiego dokumentu i możliwego sposobu jej usunięcia, czyli:

 • Informacja, że dokument aktualnie jest edytowany przez konkretnego użytkownika w aplikacji Comarch WMS lub Comarch WMS Magazynier (ze wskazaniem na jego login). Blokada zostanie usunięta, jeśli ten użytkownik zakończy edycję dokumentu w podanej aplikacji.
 • Dokument nie może zostać zrealizowany, ponieważ brak danego towaru na stanie magazynu (ze wskazaniem na nazwę magazynu). Ale dokument zostanie zrealizowany automatycznie, jeśli dany towar będzie dostępny na stanie tego magazynu.
 • Dokument nie został prawidłowo przesłany za pomocą usługi synchronizacji Comarch WMS Service do aplikacji Comarch ERP XL. Należy więc sprawdzić czy usługa synchronizacji Comarch WMS Service działa poprawnie.
 • Dokument nie został jeszcze w całości przesłany za pomocą usługi synchronizacji Comarch WMS Service. Należy więc odświeżyć usługę synchronizacji Comarch WMS Service lub sprawdzić poprawność działania.

Łączenie źródłowych pozycji dokumentu (W)ZWM zgodnie z konfiguracją

Na definicji dokumentu ZWM znajduje się parametr Łącz pozycje dokumentów źródłowych, który od wersji 2023.0 jest uwzględniany na dokumencie (W)ZWM przy wielu różnych operacjach w Systemie. Po jego ustawieniu łączone są subelementy dokumentów źródłowych tak, aby na jednym elemencie znalazły się wszystkie subelementy dotyczące tej samej partii towaru oraz typu dokumentu źródłowego, co szczegółowo zostało opisane poniżej. W przypadku dokumentów, na których łączenie nie obowiązuje (parametr nie ustawiony), nie są łączone subelementy pobrane z dokumentu źródłowego, czyli każdy subelement na dokumencie magazynowym jest jednocześnie osobnym elementem.

Działanie do tej pory charakteryzowało się losowością w łączeniu subelementów na dokumencie (W)ZWM. Jeśli była zapisywana dostawa na subelemencie, to z reguły był on łączony z innymi subelementem wskazującymi na tą samą partię, ale występowały też wyjątki od tej zasady. Jeśli dostawa nie była zapisana, to łączenie nie było nigdy wykonywane. Czyli na jednym dokumencie mogły się znaleźć zarówno elementy połączone, jak i nie połączone, choć każde z nich wskazywało na tą samą partię.

W związku z tym, że łączenie odbywa się po partii towaru, która na dokumentach (W)ZWM jest znana w każdym przypadku tylko wtedy, gdy są włączone rezerwacje magazynowe WMS, to funkcjonalność zadziała tylko pod tym warunkiem. Oznacza to, że na karcie magazynu z włączoną obsługą WMS musi być zaznaczony parametr Rezerwuj zasoby w oparciu o… W przeciwnym razie łączenie będzie wykonywane na dotychczasowych zasadach.

Aby było od razu widoczne, czy System uwzględnia algorytmy łączenia/nie łączenia pozycji, to na dokumencie (W)ZWM wyświetlany jest parametr o analogicznej nazwie, jak w definicji dokumentu.

Nowy parametr na dokumencie (W)ZWM
Nowy parametr na dokumencie (W)ZWM

Mamy tutaj trzy możliwości jego ‘ustawienia’:

 • Parametr jest widoczny i zaznaczony – oznacza, że subelementy podlegają łączeniu,
 • Parametr jest widoczny i nie zaznaczony – oznacza, że subelementy nie podlegają łączeniu,
 • Parametr nie jest widoczny – oznacza działanie jak dotychczas, czyli łączenie dla wszystkich przypadków nie występuje (jest losowe, jak opisano powyżej). Z tego właśnie powodu parametr jest ukryty na wszystkich dokumentach (W)ZWM wystawionych przed konwersją.

Poniżej opisano szczegółowy wpływ działania parametru na dokumentach (W)ZWM przy wykonywaniu różnych operacji w Systemie.

 • Podczas generowania dokumentu z zamówień lub z dokumentów z modułu Produkcja źródłowymi elementami są rezerwacje tzw. sprzedażowe, które mogą zostać dodatkowo podzielone przez rezerwacje magazynowe WMS. Każda z rezerwacji źródłowej tworzy osobny subelement na dokumencie magazynowym i wówczas ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)ZWM:
  • Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement jest osobną pozycją dokumentu,
  • Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to subelementy zostają pogrupowane po partii, czyli powstaje tyle pozycji, ilu partiom są one przypisane.
Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (trzy osobne partie):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: czarny

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS-12/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jedna rezerwacja na 10 szt.)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwie rezerwacje po 5 szt.).

I kolejny dokument ZS-13/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jedna rezerwacja na 20 szt.).

Generujemy do obu dokumentów ZS jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z osobnymi pozycjami dla każdej rezerwacji z ZS:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z ZS-13/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 30 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22 i ZS-13/22.

Wskazówka
Wskazówka: Powyższe dotyczy również tworzenia dokumentów (W)ZWM z podziałem na pełne/niepełne jednostki pomocnicze.
 • Podczas generowania dokumentu (W)ZWM z danego typu dokumentów handlowych źródłowymi elementami są subelementy tych dokumentów. Każdy subelement dokumentu handlowego tworzy osobny subelement na dokumencie magazynowym i wówczas ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)ZWM:
  • Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement jest osobną pozycją dokumentu,
  • Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to subelementy zostają pogrupowane po partii, czyli powstaje tyle pozycji, ilu partiom są one przypisane.
Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (dwie osobne partie):
– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument FS-102/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jeden subelement z dostawą z FZ-100/22)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwa subelementy z dostawami po 5 szt. z FZ-105/22 i z FZ-117/22).

I kolejny dokument FS-103/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jeden subelement dostawą z FZ-117/22).

Generujemy do obu dokumentów FS jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z FS-102/22

– 5 szt. kolor: niebieski z FS-102/22

– 5 szt. kolor: niebieski z FS-102/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z FS-102/22

– 30 szt. kolor: niebieski z FS-102/22 i FS-103/22.

 • Podczas generowania dokumentu z paczek lub wysyłek, jako źródłowe mogą wystąpić zarówno zamówienia, jak i dokumenty handlowe. Mamy więc do czynienia z opcją mieszaną, gdzie źródłowymi są rezerwacje z zamówień oraz subelementy dokumentów handlowych. W tym przypadku łączenie jest wykonywane z dodatkowym uwzględnieniem typów dokumentów, czyli osobno będą powstawały pozycje o tej samej partii dla zamówień (wspólna dla ZS i ZW), a osobno dla każdego z typów dokumentów handlowych.
Przyklad

Towar z ustawioną cechą ‘kolor’ przyjęty trzema dostawami (dwie osobne partie):
– FZ-100/22, ilość 50 szt. kolor: biały

– FZ-105/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

– FZ-117/22, ilość 50 szt. kolor: niebieski

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Do paczki powiązano dokument ZS-12/22 z pozycjami na powyższy towar:

– 10 szt. kolor: biały (jedna rezerwacja na 10 szt.)

– 10 szt. kolor: niebieski (dwie rezerwacje po 5 szt.).

I kolejny dokument FS-103/22 z pozycją na powyższy towar: 20 szt. kolor: niebieski (jeden subelement z dostawą z FZ-117/22).

Generujemy do paczki jeden wspólny dokument (W)ZWM.

Jeśli nie ma być łączenia pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 5 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22

Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to powstanie dokument z pozycjami:

– 10 szt. kolor: biały z ZS-12/22

– 10 szt. kolor: niebieski z ZS-12/22

– 20 szt. kolor: niebieski z FS-103/22.

 • Podczas dołączania do dokumentu (W)ZWM różnych pozycji z dokumentów źródłowych (zamówień lub dokumentów handlowych) ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)ZWM:
  • Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy subelement ze źródłowego będzie osobną pozycją dokumentu,
  • Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to każdy dołączany subelement ze źródłowego zostanie dołączony do pozycji ze zgodną partią i zgodnym typem dokumentu źródłowego.
 • Podczas przenoszenia subelementów z dokumentów źródłowych (zamówień, dokumentów z modułu Produkcja lub dokumentów handlowych) z listy ‘Do wydania’ na górę ma znaczenie ustawienie parametru Łącz pozycje dokumentów źródłowych na (W)ZWM:
  • Jeśli nie ma nastąpić łączenie, wówczas każdy przenoszony subelement ze źródłowego będzie osobną pozycją dokumentu,
  • Jeśli ma nastąpić łączenie pozycji, to każdy przenoszony subelement ze źródłowego zostanie dołączony do pozycji ze zgodną partią i zgodnym typem dokumentu źródłowego.
 • Łączenie nie występuje nigdy dla pozycji dodawanych z ręki, czyli takich bez dokumentu źródłowego. Wówczas każda dodawana pozycja stanowi osobny rekord na (W)ZWM, nawet jeśli dotyczy partii, która na dokumencie już występuje.

Osobne ‘uprawnienie dostępu’ do okna Pulpit dyspozytora

Obok obecnego parametru z konfiguracji modułu Sprzedaż (Konfiguracja/Sprzedaż/Parametry 1) Obsługa AWD/ZWM, dodano nowy parametr Aktywny Pulpit dyspozytora. Decyduje on o tym, czy w module Sprzedaż na Ribbonie aktywny jest przycisk Pulpit dyspozytora. Dotychczas odpowiadał za to parametr Obsługa AWD/ZWM, który ma też inne znaczenie w Systemie i nie zawsze obie te funkcjonalności się ze sobą łączą. Taki przypadek może zaistnieć wtedy, gdy na zwykłych magazynach nie jest planowane operowanie na dokumentach AWD/ZWM i jednocześnie są dodane magazyny z obsługą WMS. Wówczas ustawienie parametrów powinno być następujące:

 • parametr Obsługa AWD/ZWM nie zaznaczony, co spowoduje, że przy zatwierdzaniu dokumentów handlowych nie będą się automatycznie generowały dokumenty AWD i ZWM, tylko PM i WM;
 • parametr Aktywny Pulpit dyspozytora zaznaczony, aby móc dodawać oraz obsługiwać dokumenty (W)AWD i (W)ZWM.

Dostępność nowego parametru jest zgodne z dotychczasowym, czyli jest zawsze aktywny. Na nowych bazach parametr nie jest zaznaczony, a na dotychczasowych jest ustawiany zgodnie z parametrem Obsługa AWD/ZWM.

Sortowanie źródłowych rezerwacji niezasobowych przy generowaniu (W)ZWM z podziałem względem j. pom.

W funkcjonalności tworzenia dokumentów (W)ZWM z podziałem względem jednostki pomocniczej z zamówienia źródłowego, przy pobieraniu rezerwacji źródłowych została wprowadzona zasada sortowania tych rezerwacji, jeśli są niezasobowe. Sortowanie odbywa się po ilości z sposób malejący, czyli w pierwszej kolejności brane są pod uwagę rezerwacje na największe ilości. Dzięki takiemu podejściu jest szansa, że dla znacznej części ilości zostaną odnalezione zasoby na pełne jednostki pomocnicze.

Przyklad

Towar przyjęty trzema dostawami:

– FZ-100/22, ilość 50 szt.

– FZ-105/22, ilość 50 szt.

– FZ-117/22, ilość 50 szt.

Do każdego FZ został wygenerowany i zamknięty dokument (W)AWD na pełną ilość.

Utworzono dokument ZS z pozycją na powyższy towar w ilości 130 szt. Do pozycji utworzone zostały dwie rezerwacje nieokreślone na ilości: 30 szt. oraz 100 szt.

Dodatkowo na pozycji zamówienia ustawiono jednostkę pomocniczą: paleta z przelicznikiem 1 paleta = 50 szt. Jednostka ma ustawiony podział na dokumentach (W)ZWM.

Na magazynie WMS, na który jest wystawione ZS zaznaczono parametr: Rezerwuj zasoby w oparciu o – stan handlowy.

Generujemy do ZS dokument (W)ZWM. Przed generowaniem wykonane zostaje sortowanie rezerwacji niezasobowych z ZS i ustalona ich kolejność na: 100 szt. i 30 szt. Zostały wystawione dwa dokumenty:

1. (W)ZWM-1 na pełne jednostki pomocnicze z realizacją rezerwacji ZS na 100 szt., gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 50 szt. = 1 paleta,

– FZ-105/22, ilość 50 szt. = 1 paleta.

2. (W)ZWM-1 na niepełne jednostki pomocnicze z pozycją na 30 szt., gdzie został ujęty zasób (pobieranie zasobów wg FIFO): FZ-117/22, ilość 30 szt. = 0,6 palety.

Gdyby kolejność pobierania rezerwacji z ZS była zgodna z kolejnością na pozycji ZS (30 szt. i 100 szt.), wówczas rozbicie na dokumentach (W)ZWM wyglądałoby inaczej. Pierwsza rezerwacja na 30 szt. zostałaby potraktowana jako na niepełną jednostkę pomocniczą i rozbiłaby pierwszą dostawę z FZ-100/22, wskutek czego finalnie na dokumentach byłoby:

1. (W)ZWM-1 na pełne jednostki pomocnicze z częściową realizacją rezerwacji na 100 szt., gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO): FZ-105/22, ilość 50 szt. = 1 paleta.

2. (W)ZWM-1 na niepełne jednostki pomocnicze z pozycjami na pozostałe ilości z rezerwacji, gdzie zostały ujęte zasoby (pobieranie zasobów wg FIFO):

– FZ-100/22, ilość 30 szt. (0,6 palety) z pierwszej rezerwacji,

– FZ-100/22, ilość 20 szt. (0,4 palety) z drugiej rezerwacji,

– FZ-117/22, ilość 30 szt. (0,6 palety) z drugiej rezerwacji.

Zmiany w wyświetlaniu stanów magazynowych dla magazynów WMS

 • Na liście towarów, jeśli w obszarze filtra wybrano magazyn z ustawioną obsługą WMS oraz NIE JEST zaznaczony parametr Stany zerowe magazynu, to prezentowane są tylko te rekordy, które mają zasoby na stanie magazynowym w WMS, czyli wszystkie dla których ilość w kolumnie WMS jest większa od zera. Dotychczas filtrowanie opierało się o ilość z kolumny Magazyn, która dla towarów na magazynach WMS jest zawsze zerowa.
 • Na formatce Stany na magazynach, zakładka [Wg cech] w kolumnie Magazyn nie jest obecnie prezentowana ilość magazynowa dla magazynu z włączoną obsługą WMS. Dotychczas prezentowana ilość 0,00 sugerowała, że dla stanów handlowych brakuje stanów magazynowych, co nie jest prawdą bowiem Ilość magazynowa dla takich towarów prezentowana jest w kolumnie WMS.
Zmiana prezentowania stanów w kolumnie Magazyn dla magazynów z włączoną obsługą WMS
Zmiana prezentowania stanów w kolumnie Magazyn dla magazynów z włączoną obsługą WMS

Czy ten artykuł był pomocny?