Eksport

Faktura eksportowa (FSE)

Faktura eksportowa jest bardzo podobna do zwykłej faktury sprzedaży, poniżej zostaną, więc omówione różnice między obydwoma fakturami.

Generowanie faktury eksportowej jest zalecane, gdy ma zostać zarejestrowana transakcja wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna.

Domyślną stawką VAT dla wszystkich pozycji faktury eksportowej jest stawka VAT dla dokumentów eksportowych, określona w konfiguracji. Źródłem towarów mogą być magazyny lub składy celne. Dokument zawiera dodatkowe informacje o zgłoszeniu celnym (SAD) z nim związanym.

Dokument można wystawić tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu.

Uwaga

Fakturę eksportową można również wystawić dla kontrahenta krajowego. Na takim dokumencie Typ transakcji jest Krajowy oraz stawki VAT są Krajowe. Parametr VAT eksportowy jest w takim przypadku nieedytowalny. W przypadku zmiany kontrahenta z krajowego na zagranicznego lub zmianie typu transakcji z krajowej na wewnątrzwspólnotową lub inną zagraniczną zmieniają się stawki VAT oraz edytowalny jest parametr VAT eksportowy. Fakturę eksportową można również wygenerować z dokumentów Zamówienia sprzedaży lub Wydania magazynowego.

Na dokumencie FSE wystawianym dla kontrahenta krajowego nie jest obsługiwane KGO.

Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola, które nie występują na zwykłej fakturze sprzedaży.

VAT eksportowy – zaznaczenie parametru spowoduje, że na towary dodane na dokument, zostanie domyślnie przypisana:

  • 0% stawka VAT – dla towarów lub
  • Nie podlega – dla usług.

Odznaczenie parametru spowoduje, że towarom na dokumencie zostanie przypisana stawka zdefiniowana na karcie towaru, możliwa jednak jest modyfikacja takiej stawki. Przypisywanie stawek dla dokumentów eksportowych odbywa się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Stawki VAT. Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu.

Uwaga

Odznaczenie parametru: VAT eksportowy, na FSE spowoduje wygenerowanie płatności z tytułu VAT w walucie systemowej tylko wtedy, gdy dokument jest zatwierdzony. W przypadku dokumentu pozostającego w buforze, płatność z tytułu VAT będzie generowana w walucie nagłówka.

Uwaga

Jeżeli dokument FSE na którym parametr: VAT eksportowy, nie jest zaznaczony i dokument ten rozlicza dokumenty zaliczkowe, wówczas ograniczona jest możliwość zmiany stawki VAT na elemencie takiej FSE do stawek krajowych tj. 22%, 7% itd. bez możliwości zmiany na stawkę 0%.

Możliwa jest zmiana stawek VAT na elementach FSE, jeżeli parametr: VAT eksportowy, jest odznaczony.

Waluta – przepisywana z karty kontrahenta, jednolita dla wszystkich pozycji faktury. Może być zmieniona przed wpisaniem pierwszej pozycji.

Kurs – służy do przeliczania cen w złotych na ceny w walucie. Jeśli cena w karcie towaru jest podana w walucie, według kursu zostanie wyliczona jej wartość księgowa. Kurs będzie pobierany z dnia poprzedzającego wcześniejszą z dat sprzedaży/wystawienia dokumentu. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych.

Uwaga

Przy generowaniu korekty faktury eksportowej zostanie wyświetlone okno: Wybierz kurs dla aktualizacji, umożliwiające wybór kursu dla korygującego dokumentu.

Wartość – wskazuje wartość towaru w wybranej walucie (w jakiej dokonywana jest transakcja).

Wartość PLN – wskazuje wartość transakcji w walucie PLN (przeliczoną zgodnie z podanym kursem).

Źródło towarów – ustawienie pobierane z definicji dokumentu:

Magazyny – zaznaczenie spowoduje, że towary będą pobierane z zasobów magazynów, jak przy zwykłej fakturze. Składy celne – zaznaczenie spowoduje, że towary będą pobierane z zasobów składu celnego. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie pola: Skład, gdzie należy wskazać skład, z którego zostanie wydany towar.

Faktura eksportowa, zakładka: Ogólne.

Wybór źródła towarów jest możliwy tylko przed dodaniem pierwszej pozycji dokumentu. Wszystkie towary faktury eksportowej muszą pochodzić z tego samego źródła, czyli albo z magazynów, albo ze składów celnych.

Uwaga

Jeśli źródłem towarów są składy celne, to przy zatwierdzaniu faktury, dokumenty magazynowe nie są generowane. Na jedną FSE istnieje możliwość pobierania zasobów składu celnego w dowolnej, różnej walucie.

Z poziomu zakładki {Ogólne} jest możliwość zmiany za pomocą EiP (Edit in Place) w kolumnach: Ilość, Cena Netto, Cena Brutto (bez względu na ustawienie kierunku naliczania podatku VAT), Wartość Netto, Wartość Brutto, Rabat, bez konieczności otwierania okna elementu (dotyczy dokumentów niezatwierdzonych).

Faktura eksportowa, zakładka: Płatności

Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista zawiera jedną pozycję, czyli należność na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla sprzedaży). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia lub sprzedaży (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu. Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat). Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma również pierwotna płatność. Kolorem szarym zaznaczone są płatności dla których oznaczono parametr Nie rozliczaj, na przykład płatności FSE na kwotę podatku VAT naliczonego wg stawek krajowych z tytułu nieudokumentowania wywozu towaru poza granice kraju.

Zaznaczenie parametru Podzielona płatność (MPP) spowoduje dodanie adnotacji: ,,Mechanizm podzielonej płatności’’ na wydruku faktury wystawionej z tego dokumentu. Opcja ta będzie automatycznie zaznaczona jeśli zostaną spełnione odpowiednie wymagania (data zakupu po 31.10.2019 r., towar ma zaznaczony parametr Podzielona płatność (MPP), kontrahent jest kontrahentem krajowym, a kwota brutto jest większa lub równa 15.000,00 PLN.

Na zakładce wskazuje się także rejestr operacji kasowych lub bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru. Rejestr ten będzie pobierany:

W pierwszej kolejności z ustawień karty kontrahenta, na którego wystawiany jest dokument (okno: Karta kontrahenta, zakładka: Rozliczenia,Przypisane rejestry bankowe).

Jeżeli na karcie kontrahenta, na którego wystawiony został dokument nie został dodany rejestr bankowy, będzie on domyślnie pobierany z centrum, w którym dokument jest wystawiany (ustawienie parametru: Domyślny rejestr bankowy, na zakładce: Rejestry, w oknie: Centrum struktury firmy).

Faktura sprzedaży eksportowa, zakładka: Płatności.

[Przeliczanie płatności z wyodrębnieniem kwoty VAT] – funkcja umożliwia rozbicie płatności na płatność wynikającą z podatku VAT i pozostałą wartość wynikająca z dokumentu.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami różnice kursowe naliczone od tej części płatności, która dotyczy kwoty podatku VAT nie stanowią kosztów/przychodów firmy, w związku z tym, należy je księgować w odmienny sposób. Aby uniknąć groszowych różnic pomiędzy łączną kwotą VAT-u na dokumencie a wartością płatności przeliczonej na walutę systemową, kwota w walucie systemowej zostanie ustalona na podstawie sumy podatku VAT wszystkich rekordów tabelki VAT dokumentu, a nie poprzez przeliczenie kwoty w walucie obcej na walutę systemową. Na formatce takiej płatności prezentowane będzie oznaczenie, że jest to płatność wygenerowana na podstawie kwoty VAT. Na zatwierdzonym dokumencie o typie transakcji „krajowa” wygenerowana zostanie płatność w walucie dokumentu i z odznaczonym parametrem „nie rozliczaj”, czyli inaczej, jak na dokumentach z innym typem transakcji.

Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek

Na zakładce, w odróżnieniu od zwykłej faktury sprzedaży, istnieje możliwość anulowania 0% podatku VAT po zatwierdzeniu dokumentu. Możliwe jest modyfikowanie daty sprzedaży, np. ustawienie jej, jako daty wcześniejszej niż daty wystawienia dokumentu. Związane jest to z tym, że dokument FSE może dotyczyć również usług, które są świadczone przed wystawieniem dokumentu.

JPKFA-Parametr decyduje o umieszczeniu faktury wraz z pozycjami w pliku JPK_FA.

Faktura eksportowa, zakładka: Nagłówek.

Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz

Zakładka nie występuje na zwykłej fakturze sprzedaży. Znajdują się na niej następujące informacje:

Numer SAD – numer zgłoszenia celnego związanego z fakturą.

Rodzaj transportu – miejsce na wpisanie rodzaju transportu.

Miejsce załadunku – wskazuje miejsce załadunku towaru.

Miejsce przeznaczenia – docelowe miejsce dostarczenia towaru.

Potwierdzenie odbioru – pole zaznacza się, jeśli zostało przyjęte potwierdzenie odbioru. Jest to informacja dla Użytkownika, że możliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT.

Data potwierdzenia – data potwierdzenia odbioru.

Data wysyłki – data wysyłki towaru.

Netto, Brutto, jednostka – waga towaru. Wagę można wpisać lub obliczyć na podstawie danych z kart towarów, naciskając przycisk: .

Informacje dla urzędu celnego – miejsce na wpisanie dodatkowych informacji dla urzędu celnego.

Faktura eksportowa, zakładka: Wywóz.

Wydruki faktur eksportowych w językach obcych

Dla faktur eksportowych FSE, (s)FSE, (S)FSE, FEL oraz ich korekt jest udostępniona w Systemie grupa wydruków Faktura eksportowa (j. obce), a w niej wydruki dokumentu w języku: francuskim, niemieckim i ukraińskim.

Wydruk faktury FSE w języku francuskim i niemieckim
Wydruk faktury FSE w języku ukraińskim

Poszczególne frazy na ww. wydrukach ustalane są następująco:

  • Nazwa towaru: jeżeli zdefiniowano tłumaczenie nazwy towaru w języku wydruku, wówczas System drukuje nazwę towaru w tymże języku, jeżeli zaś tego tłumaczenia nie zdefiniowano, wówczas drukowana jesy polska nazwa tego towaru
Tłumaczenia nazwy towaru
  • Symbol jednostki towaru: jeżeli zdefiniowano tłumaczenie jednostki w języku wydruku, wówczas System drukuje symbol jednostki u w tymże języku, w przypadku braku tłumaczenia drukowany jest systemowy symbol jednostki
Tłumaczenie symbolu jednostki miary towaru
  • Nazwa formy płatności: jeżeli zdefiniowano nazwy formy płatności użytej na dokumencie, wówczas drukowane jest tłumaczenie dla języka wydruku, w przeciwnym razie drukowana jest systemowa nazwa tej formy płatności. W konwersji i kreacji bazy zostały dodane stosowane tłumaczenia standardowych form płatności w ww. językach, Użytkownik może je jednak stosowanie zmienić.
Tłumaczenie nazwy formy płatności – tłumaczenia dodane w konwersji/kreacji dla Przelewu
  • Pozostałe frazy (stałe frazy wydruku): tłumaczenie odbywa się wprost na wydruku

Wydanie Zewnętrzne Eksportowe (WZE)

Pod względem funkcjonalnym Wydanie Zewnętrzne Eksportowe jest bardzo podobne do faktury eksportowej. Dokumentuje ono wydanie towaru klientowi, przy określonych warunkach sprzedaży. Podstawowa różnica polega na tym, że nie jest to dokument umieszczany w rejestrze VAT i standardowo nie generuje on płatności, choć takie ustawienie w definicji dokumentu jest możliwe. Obie te funkcje spełnia spinacz WZE, czyli faktura eksportowa, wystawiona do jednego lub wielu dokumentów WZE. Taki dokument przejmuje pozycje z dokumentu źródłowego, nie generuje żadnego ruchu towaru, tworzy płatność i zapisy w rejestrze VAT.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że na dokumencie WZE, rozliczającym dokument zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych.

Dokument można wystawić tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu.

W wersji 2018.2 Systemu umożliwiono Użytkownikowi decydowanie z dokładnością do konkretnej transakcji o tym, czy płatność z jej tytułu ma zostać utworzona już na etapie przyjęcia/wydania towaru, czy też dopiero na etapie jej fakturowania. Domyślnie zachowanie Systemu wynika, jak dotychczas, z ustawienia parametru Generuje płatności definicji dokumentu danego centrum, natomiast uprawniony do tego Operator może to zachowanie zmienić, włączając, czy też wyłączając parametr Płatność na konkretnym niezatwierdzonym dokumencie WZE.

Ww. funkcjonalność dedykowana jest szczególnie dla tych Klientów, którzy mają przesunięty moment tworzenia płatności/przyjmowania zapłaty na etap fakturowania, a chcą obsłużyć szczególne, sporadyczne przypadki, kiedy dokonanie transakcji z danym Klientem ze względu np. na przekroczone limity kredytowe warunkowane jest pobraniem zapłaty już na etapie wydania towaru.

Włączanie/wyłączanie płatności na dokumencie WZE.

Z poziomu zakładki {Ogólne} jest możliwość zmiany za pomocą EiP (Edit in Place) w kolumnach: Ilość, Cena Netto, Cena Brutto (bez względu na ustawienie kierunku naliczania podatku VAT), Wartość Netto, Wartość Brutto, Rabat, bez konieczności otwierania okna elementu (dotyczy dokumentów niezatwierdzonych).

Uwaga

Wydanie zewnętrzne eksportowe można również wystawić dla kontrahenta krajowego. Na takim dokumencie Typ transakcji jest Krajowy oraz stawki VAT są Krajowe. Parametr VAT eksportowy jest w nieedytowalny. W przypadku zmiany kontrahenta z krajowego na zagranicznego lub zmianie typu transakcji z krajowej na wewnątrzwspólnotową lub inną zagraniczną zmieniają się stawki VAT, parametr VAT eksportowy jest nieedytowalny – wraz ze zmianą typu transakcji zmienia się również VAT z krajowego na eksportowy lub z eksportowego na krajowy.

Dokument Wydania Zewnętrznego Eksportowego może być również generowany z dokumentów Zamówienia sprzedaży lub Wydania magazynowego.

Czy ten artykuł był pomocny?