Korekty ilościowo-wartościowe

Wstęp

W wersji Comarch ERP XL 2015.1 udostępniona została funkcjonalność korekty ceny części ilości elementu transakcji. Funkcjonalność tą wprowadzono dla transakcji sprzedaży oraz zakupu, z wyjątkiem transakcji importowych i WNT, rejestrowanych dokumentami PZI i FZI.

W przypadku korekt ceny sprzedaży, korekty takiej można dokonać w zakresie ilości wynikającej z ilości zarejestrowanej na danym elemencie dokumentu korygowanego, natomiast w przypadku korekty dokumentów zakupu, takiej operacji można dokonać tylko w zakresie ilości, która wciąż jest dostępna w Firmie, czyli dokonać „przeceny” tej części dostawy, która nie została jeszcze wyprzedana.

Formatka korekty ceny dla części ilości

Formatka korekty ceny dla części ilości, otwierana jest po naciśnięciu przycisku [korekta ceny dla części ilości] na dokumencie korygowanym.

formatka korekty ilościowo-wartościowej
Formatka korekty ceny dla części ilości.

Zakładka: Ogólne

W oknie korekty ceny dla części ilości znajdują się pola:

Towar – przycisk umożliwia otworzenie karty towaru w trybie do podglądu.

Jednostka, Ilość, Cena, Wartość, Vat prezentowane w górnej części formatki na podstawie elementu korygowanego (elementu FZ/PZ…FS/WZ…), po uwzględnieniu dotychczasowych korekt, z wyjątkiem korekty bieżącej.

Opis – pole tekstowe, domyślnie ustalane na podstawie Opisu z elementu korekty, dla której wywołana została operacja

Przyczyna korekty – pole umożliwiające wpisanie przyczyny korekty, domyślnie na podstawie „przyczyny korekty” elementu korekty, dla którego wywołana została operacja.

Sekcja {Było} – prezentuje cenę na podstawie elementu korygowanego (elementu FZ/PZ…FZ/WZ…) po uwzględnieniu dotychczasowych korekt, z wyjątkiem korekty bieżącej oraz wartość wyliczoną jako iloczyn „Ilość Ma być” x „Cena Było” z formatki. Pola niedostępne do edycji.

Sekcja {Ma być} – pole w którym podawana jest ilość dla której ma zostać dokonana zmiana ceny

Sekcja {Różnica} – różnica pomiędzy ceną „Było” a „Ma być” oraz wartością „Było” a „Ma być”.

Zakładka: Atrybuty

Zakładka służy przypisaniu atrybutów do pozycji korekty. Przypisywanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach.

Zakładka: Załączniki

Na zakładce istnieje możliwość dodania załącznika.

Uwaga

Aby możliwe było utworzenie korekty ilościowo-wartościowej Operator musi mieć prawa do dokonywania tego typu korekty (okno Operator, zakładka Parametry/Ogólne, parametr „Korekta ceny dla części ilości”) oraz korygowany dokument PZ/PW/PKA ma „ustaloną wartość dostawy”.

Prezentacja elementów korekty

Skutkiem dokonania korekty ceny dla części ilości będzie utworzenie dwóch elementów korekty:

  •  elementu korekty ilościowej na minus na ilość, której korekta ceny dotyczy i na „dotychczasową” cenę, zwanym dalej Elementem A
  •  nowego elementu transakcji na ilość, której korekta ceny dotyczy oraz na nową, skorygowaną cenę, zwanym dalej Elementem B

Po użyciu przycisku [Zmień] na elemencie, zostanie podniesiona formatka elementu technicznego korekty.

Element „techniczny” A korekty ceny dla części ilości.
Element „techniczny” B korekty ceny dla części ilości.

W przypadku korekt dokumentów zakupu element A będzie pełnił rolę technicznego „zmniejszenia” dotychczasowej dostawy, element B natomiast będzie zakładał nową dostawę, o parametrach identycznych jak ww „zwracana” dostawa, lecz o nowej cenie.

W przypadku korekty ceny dla części ilości dokonanej na korekcie dokumentu rozchodu element A „zwróci” towar z poszczególnych dostaw w określonej ilości, natomiast element B je znowu rozchoduje.

Korekta ceny dla części ilości a dokumenty magazynowe

Wykonanie korekty dla części ilości elementu zakupu wiąże się z rozbiciem oryginalnej dostawy. System zmniejsza dostawę pierwotną i tworzy jednocześnie nową dostawę, która jest wyceniona po nowej cenie. Zmiany zasobów magazynowych zostały obsłużone przez generowanie par dokumentów magazynowych WM-PM lub odpowiednio ZWM/AWD, jeżeli włączona została obsługa WMS.

Pary dokumentów tworzone są podczas zatwierdzania korekty I/C dokumentu przychodu. Generowane dokumenty są automatycznie zatwierdzone. Nie można ich anulować inaczej niż anulując dokument korekty. Mechanizm ten wynika z konieczności zachowania spójności dokumentów WM-PM.

W przypadku, gdy na dokumencie zaznaczono opcję ,,nie generuj” dokumentów magazynowych, Operator ma możliwość wygenerowania par dokumentów magazynowych do korekty I/C na żądanie.

Generowanie par dokumentów magazynowych do korekty C/I na żądanie Operatora.

Uwaga

Należy pamiętać, że z uwagi na specyfikę tworzenia par dokumentów magazynowych elementy korekt, są pomijane w dotychczasowych funkcjach generowania WM/PM oraz w funkcjach spinania dokumentów handlowych z magazynowymi.

Omawiane typy dokumentów magazynowych, z uwagi na specyfikę ich tworzenia mają stosowną adnotację zamieszczoną w opisie oraz na liście.

Stosowna adnotacja na dokumentach magazynowych generowanych dla korekt C/I.

Uwaga

Omawiane pary dokumentów magazynowych mają charakter ,,techniczny”, dlatego podczas ich tworzenia System nie sprawdza prawa do magazynów.

Dla korekt dokumentów sprzedaży mechanizm związany z generowaniem par dokumentów magazynowych będzie analogiczny z tą różnicą, że System wygeneruje najpierw dokument PM/AWD, a na jego podstawie dokument WM/ZWM.

Korekta ceny dla części ilości a procedura odwrotnego obciążenia podatkiem VAT

W przypadku gdy zmiana ceny dla części ilości dotyczy zakupu towaru podlegającemu procedurze odwrotnego obciążenia, Operator będzie musiał obsłużyć omawiany proces częściowo samodzielnie na dokumencie FWS. Podczas generowania FKS do takiego elementu, a także do jego kolejnej korekty System nie uwzględni na dokumencie FKS nowododanego na taką korektę elementu, ponieważ nie było go na dokumencie FWS. Z tego powodu, jeżeli Operator zdecyduje się na korektę części ilości powinien naliczyć lub odliczyć podatek Vat na samodzielnie wygenerowanym dokumencie FWS.

Odpowiednia informacja w tym temacie wyświetlana jest podczas wykonywania korekty ceny dla części ilości towaru, który podlega procedurze odwrotnego obciążenia oraz podczas generowania dokumentu FKS.

Ostrzeżenie podczas korekty I/C transakcji podlegającej procedurze odwrotnego obciążenia.

Korekta ceny dla części ilości a KDZ

Jeżeli do dostawy, dla której dokonywana jest zmiana ceny dla części ilości przypisano koszty dodatkowe dokumentem KDZ, wówczas podczas zatwierdzania korekty C/I System przenosi koszty dodatkowe z dostawy oryginalnej, na dostawę tworzoną w wyniku ww. częściowej zmiany ceny. Dokonuje tego poprzez tworzenia dokumentu KDZ, który dodaje do nowej dostawy koszty dodatkowe na podstawie kosztów dodatkowych przypisanych do dostawy oryginalnej, proporcjonalnie do „korygowanej ilości”.

Przyklad

FZ na 10szt towaru, Dst 1

KDZ, przypisano koszt 10,00

FZK: zmiana ceny dla 5szt:

-5szt DST1

5szt DST2

Podczas zatwierdzania ww. FZK System generuje KDZ o wartości 5,00, przypisując je do DST2

Anulowanie korekty zmiany ceny dla części ilości a dokument KDZ

Aby móc anulować FZK/PZK.. Operator, musi anulować KDZ, a dopiero po tym anulować FZK/PZK.

Korekta ceny dla części ilości a ECOD

Eksport FSK/(S)FSK

Podczas eksportu korekty, na której dokonano zmiany ceny dla części ilości wysyłane są pełne informacje o obu tworzonych w wyniku takiej korekty elementach, również z zakresu danych „sprzed korekty”. Dla nowego elementu tworzonego na takiej FSK System wysyła zerową ilość, cenę, wartość „previous”.

Uwaga

Jeżeli Firma dokonuje elektronicznej wymiany faktur oraz ich korekt za pomocą mechanizmu ECOD z danym podmiotem, wówczas zanim zacznie stosować dla niego tego typu korekty, powinna upewnić się, czy dany odbiorca tych dokumentów będzie umiał tak przesyłane dane zinterpretować.

Import FZK

Import FZK zadziała wówczas, gdy w importowanym pliku przesyłane są po sobie: element ilościowy na minus oraz nowy element (z zerową ilością Previous) na taką samą ilość bezwzględną.

Uwaga

Operacja importu FZK powiedzie się , jeżeli obie firmy – podmioty wymiany elektronicznej pracują na systemie ERP XL, może się natomiast nie udać, jeżeli System, na którym pracuje firma przesyłająca korektę traktuje tego typu zdarzenia w odmienny sposób.

Import pozycji z arkusza kalkulacyjnego na korektę automatyczną

Na formatkach korekt automatycznych FSK, WZK, WKK, PKK udostępniona została możliwość zaczytywania pozycji z arkusza kalkulacyjnego. Podczas takiego importu System identyfikuje korygowane towary, a także ustala dla każdego z nich zakres korekty. Charakter tejże korekty (ilościowa, wartościowa, cenowa, rabatowa) ustalany jest w oparciu o wskazany na formatce rodzaj korekty.

Aby System dodał w ten sposób elementy, importowany plik powinien zawierać arkusz o nazwie Towary (od wersji 2021.0 nie jest wymagana określona nazwa arkusza), a w nim kolumny o nazwach: KOD, ILOŚĆ, WARTOŚĆ.

Identyfikacja towarów dokonywana jest w oparciu o kolumnę KOD

Kolumna ILOŚĆ interpretowana jest wyłącznie podczas importu dokonywanego na formatce korekty ilościowej. Na jej podstawie System ustala żądana ilość korygowaną dla poszczególnych pozycji. Jeżeli ilość ta nie zostanie w pliku podana, wówczas ustalana jest domyślnie ilość -1

Kolumna WARTOŚĆ interpretowana jest podczas importu dokonywanego na formatce korekty wartościowej, cenowej i rabatowej i w zależności od typu korekty na jej podstawie ustalana jest wartość korekty, cena po korekcie lub wielkość rabatu. Jeżeli kolumna nie jest wypełniona, wówczas System ustala na importowych pozycjach wartość/cenę/rabat na poziomie 0.

Import pozycji na formatkę korekty automatycznej FSK

Historia zasobu pierwotnego oraz utworzonego w wyniku częściowej zmiany ceny dostawy

Zmiana ceny dla części ilości dostawy poprzez wygenerowanie korekty I/C powoduje powstanie nowej dostawy oraz nowych zasobów. Taką nową dostawę i nowy zasób zakłada dokument omawianej korekty. Operator ma możliwość sprawdzenia w Systemie informacji o pierwotnej dostawie, a także pełnej historii zasobu pierwotnego – oryginalnego oraz założonego w wyniku korekty.

Informacja o pierwotnej dostawie dla zasobu utworzonego przez korektę C/I
Historia zasobu założonego przez FZK oraz pełna historia zasobu: oryginalnego oraz założonego w wyniku FZK

Czy ten artykuł był pomocny?