Promocje i rabaty

Rabaty

System Comarch ERP XL obsługuje rozbudowany mechanizm stosowania rabatów na transakcjach. Istnieją różne rodzaje rabatów. Większość z nich jest wyświetlona na liście promocji. Wartości początkowe rabatów występujących na tej liście zostały predefiniowane w oknie: Słowniki kategorii.

W systemie predefiniowane są typy rabatów:

Upust globalny dokumentu (GLO), w którego skład wchodzą rabaty:

 • Upusty globalne kontrahenta (typ: KNT) – definiowany na karcie kontrahenta (zakładka: Handlowe)
 • Upusty globalne form płatności (typ: PLT) – definiowany w oknie: Formy płatności, (z poziomu konfiguracji, zakładka: Sprzedaż/Formy płatności).

Upust dla kontrahenta (KNU) – definiowany na karcie kontrahenta, na zakładce: Upusty.

 • Upust na towar (TWU) – ten typ upustu dotyczy tylko upustów zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce Upusty w wersji 3.2. Od wersji 4.0, upustu dla towaru nie można definiować. Jego funkcję przejmie typ: PRM.
 • Promocja dla towaru (PRM) – definiowany z poziomu listy promocji. W porównaniu do upustu typu TWU, które były zależne tylko od kodu towaru, typ PRM, zawierają funkcjonalność upustów TWU, KNU oraz innych, nowych elementów niezawartych w wymienionych promocjach. Informacje o definiowaniu promocji znajdują się w rozdziale – Okno: Promocja.

Ponadto możliwe jest zastosowanie rabatów na konkretnym dokumencie (tzw. rabaty specjalne). Rabaty takie, to:

 • Rabat operatora na nagłówku – procentowy rabat modyfikowany na dokumencie, na zakładce Nagłówek. Rabat ten, obok rabatu globalnego form płatności (PLT) i rabatu globalnego kontrahenta (KNT), wchodzi w skład rabatu globalnego.
 • Rabat operatora (na pozycji) – jest to rabat, jaki operator stosuje na elemencie transakcji (pozycji) konkretnego dokumentu, np. poprzez modyfikację ceny.
 • Kontrola marży minimalnej – jeżeli poprzednie rabaty spowodowały zejście poniżej marży minimalnej pojawia się rabat korekcyjny, podnoszący wartość/cenę.
 • Ilość x Cena = Wartość – precyzja ceny. Rabat stosowany w przypadku, gdy cena/wartość na elemencie zmieniła się w wyniku zaznaczenia pola: IxC=W lub cena z dokładnością do groszy.
 • Korekta wartości ujemnych – jeżeli jakiś rabat spowodował zejście ceny/wartości poniżej zera, wówczas cena/wartość podnoszona jest do 0.
 • Wartość/cena końcowa zerowa lub Wartość/cena początkowa zerowa lub Wartość/cena początkowa/końcowa zerowa – gdy cena/wartość początkowa lub końcowa (zależnie od sposobu liczenia rabatów – od ceny bądź od wartości) jest równa zero, to wtedy stosowany jest upust specjalny. Jeżeli rabat spowoduje zejście ceny poniżej zera, wtedy cena podnoszona jest do zera.

Moduł: Promocje, umożliwia ustalanie specjalnych cen, rabatów procentowych albo kwotowych dla wybranych towarów, kontrahentów, które będą obowiązywać w zadanym okresie. Cena sprzedaży zostanie wyliczona według reguł określonych w promocji, jeśli:

 • Towar znajduje się na liście towarów objętych promocją lub należy do grupy towarów objętej promocją.
 • Ilość towaru w pozycji dokumentu jest, co najmniej taka, jak próg określony dla tego towaru w promocji.
 • Kontrahent główny albo docelowy, w zależności od ustawień w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż, na zakładce Parametry 1, znajduje się na liście kontrahentów objętych promocją lub należy do grupy kontrahentów objętej promocją.
 • Wybrana forma płatności znajduje się na liście form płatności przypisanych do promocji oraz termin maksymalny nie przekracza terminu przypisanego do danej formy płatności.
 • Określony na dokumencie sposób dostawy znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji.
 • Data wystawienia dokumentu zawiera się w okresie obowiązywania promocji.
 • Operator należy do centrum, dla którego obowiązuje promocja.

Kolejność naliczania rabatów definiowana jest na liście promocji. W stosunku do rabatów, wyświetlonych na tej liście, rabaty specjalne są naliczane zawsze jako ostatnie (według kolejności ich stosowania dla danej transakcji).

Przyklad
Po wyliczeniu rabatów na towar: TOW 1, jego cena wynosi 5 zł. Jednak operator ostatecznie ustala, na elemencie transakcji, cenę towaru na 6 zł. Cena ta (zmodyfikowana przez rabat operatora na pozycji) będzie ceną ostateczną dla transakcji.

Możliwe jest również zdefiniowanie typu promocji: Cena początkowa, który będzie określał cenę wyjściową do naliczania rabatów. Więcej informacji o tym typie promocji znajduje się w rozdziale: Promocja typu: Cena początkowa.

Ze względu na dużą różnorodność rabatów występujących w systemie, operator może w prosty sposób dokonać analizy udzielonych dla danej transakcji rabatów, w oknie: Struktura udzielonego rabatu.

Struktura udzielonego rabatu

Okno: Struktura udzielonego rabatu, zostanie wyświetlone po naciśnięciu na pasku narzędzi przycisku: [Struktura udzielonego upustu]. Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar.

Na pasku statusu (u dołu ekranu) zostanie wyświetlona informacja o sposobie naliczania rabatów na elemencie:

 • rabat liczony od ceny początkowej
 • rabat liczony od wartości początkowej
 • rabat liczony od ceny końcowej
 • rabat liczony od wartości końcowej.

Na sposób liczenia rabatów mają wpływ parametry z konfiguracji (zakładka Sprzedaż/Parametry 1):

 • Rabaty liczone od ceny,
 • Licz upusty dla dokumentów przychodowych od wartości początkowych.

Dokładny opis parametrów znajduje się w rozdziale: Konfiguracja, zakładka: Sprzedaż/ Rabaty i promocje.

Wszystkie wartości w oknie wyświetlają się w takiej walucie, w jakiej przeliczane są rabaty, np. w przypadku elementu FS, gdy zaznaczone będzie pole: od księgowych (okno: Element transakcji, zakładka: Kalkulacje) będzie to zawsze waluta systemowa. Natomiast, gdy pole to będzie odznaczone, to wyświetlona zostanie waluta ustalona na elemencie.

Uwaga

Lista udzielonych rabatów nie zostanie wyświetlona, jeśli:

– w konfiguracji, na zakładce: Sprzedaż/Parametry 1 został odznaczony parametr: Rejestruj strukturę udzielonego rabatu oraz

– obiekt rabatowy nie ma przeliczonych promocji (nie wykonano na obiekcie rabatowym żadnej akcji, np. nie zmieniono ilości na elemencie transakcji).

Okno: Struktura udzielonego rabatu jest wyświetlane w trybie zaawansowanym. Funkcjonalność ta jest dostępna dla operatora, który na swojej karcie, na zakładce: Uprawnienia/Ogólne, ma zaznaczony parametr: Otwieraj okno w trybie zaawansowanym. Dzięki niej, posługując się przy otwartym oknie strzałkami ( , ) wyświetlonymi na pasku narzędzi, możliwe jest wyświetlanie danych struktury udzielonego rabatu dla kolejnych pozycji na dokumencie, dla którego taka struktura jest prezentowana.

Struktura udzielonego rabatu.
Struktura udzielonego rabatu.

W oknie wyświetlona jest lista rabatów, ułatwiająca analizę udzielonych upustów dla kontrahenta na dany towar. Poszczególne pola wskazują:

Dokument – dokument, z poziomu którego wyświetlane jest okno: Struktura udzielonego rabatu.

Kontrahent – kontrahent wybrany na bieżącym dokumencie jako główny albo docelowy, zależnie od ustawień w Konfiguracji na zakładce Sprzedaż, na zakładce Parametr1.

Towar – towar z bieżącego dokumentu, na który zostały udzielone upusty.

Wartości:

Cena netto Ilość Wartość netto
Wartość początkowa Jednostkowa cena netto, pobrana z karty towaru (z zaznaczoną na karcie towaru opcją: Ustaw jako cenę proponowaną). Ilość sztuk, wybrana w nagłówku dokumentu Iloczyn ceny netto i ilości, wskazanych w nagłówku bieżącego dokumentu
Rabat Procentowa wartość ostatecznego rabatu efektywnego udzielonego na towar Ilościowa wartość rabatu, wyliczona jako procent od jednostkowej ceny netto Wartość netto rabatu dla towaru na dokumencie
Wartości końcowe Jednostkowa cena netto, po odliczeniu rabatu efektywnego Końcowa wartość towaru na dokumencie, po odliczeniu wartości rabatu efektywnego dla ilości wskazanej w elemencie transakcji

W oknie znajdują się dwie zakładki. Wspólne są dla nich funkcje:

[Podgląd promocji] – otwiera do podglądu promocję zaznaczoną na liście. Niemożliwa jest tutaj edycja promocji, której dokonuje się w oknie: Promocje.

[Pozostaw okno na wierzchu] – po jego naciśnięciu okno, w którym została uruchomiona ta funkcja, będzie wyświetlone na pierwszym planie – niezależnie od otwarcia innych okien.

Zakładka: Rabaty pozycji

Na zakładce znajdują się wszystkie rabaty dla towaru wybranego na dokumencie. Kolejność liczenia rabatów ustala się w oknie: Lista promocji.

Rabat globalny, wyświetlany na zakładce: Rabaty pozycji, jest sumą rabatów z zakładki: Rabaty nagłówka.

Zakładka: Rabaty nagłówka

Na zakładce znajdują się rabaty:

 • upust globalny kontrahenta – przenoszony z karty kontrahenta (zakładka: Handlowe, pozycja: Rabat),
 • upust formy płatności – zdefiniowany w konfiguracji (zakładka: Sprzedaż/Formy płatności).
 • upust operatora na nagłówku dokumentu – upust zdefiniowany przez operatora na bieżącym dokumencie, na zakładce Nagłówek.

Składają się one na rabat globalny dokumentu, przenoszony na zakładkę Rabaty pozycji.

W przypadku towarów dla których zdefiniowano na Karcie towaru KGO w oknie Struktura udzielonego rabatu pojawi się informacja czy upusty uwzględniają cenę z KGO czy bez.

Kolejność liczenia rabatów

Kolejność liczenia rabatów określa się w oknie: Lista promocji. Funkcje służące do tego celu, to:

[Przesuń w dół pozycję na liście] – przesuwa promocję zaznaczoną na liście o jedną pozycję w dół.

[Przesuń w górę pozycje na liście] – przesuwa promocję zaznaczoną na liście o jedną pozycję w górę.

Rabaty będą liczone w takiej kolejności, w jakiej są wyświetlone na liście. Zmiana kolejności na liście, spowoduje automatyczną zmianę priorytetu dla danej promocji.

Uwaga
Niezależnie od kolejności wyświetlenia na liście, promocje typu: KNT (rabaty globalne kontrahenta) oraz PLT (rabaty globalne form płatności) będą liczone zawsze w ramach rabatu globalnego.

Lista promocji

Aby wyświetlić listę promocji, należy wybrać opcję: Zestawienia, z menu głównego, a następnie: Promocje. W oknie znajdują się cztery zakładki, które różnią się porządkiem, w jakim wyświetlane są promocje.

Lista promocji wg opcji: Rabat pozycji.
Lista promocji wg opcji: Rabat pozycji.
Lista promocji wg opcji Rabaty nagłówka.
Lista promocji wg opcji Rabaty nagłówka.
Lista promocji wg opcji: Cena początkowa.
Lista promocji wg opcji: Cena początkowa.
Lista promocji wg opcji Budżety rabatowe.
Lista promocji wg opcji Budżety rabatowe.

Lista promocji może być zawężana do promocji o określonym statusie. Dostępne opcje:

 • Wszystkie
 • Niepotwierdzone – wyświetlane na liście w kolorze zielonym
 • Potwierdzone – wyświetlane na liście w kolorze czarnym
 • Zamknięte – wyświetlane na liście w kolorze czerwonym.

Możliwe jest również odfiltrowanie promocji według:

Daty obowiązywania – daty, która mieści się w przedziale czasowym obowiązywania promocji.

Rodzaju dokumentu – rodzaju dokumentów, jakich dotyczy promocja.

Stan – stan realizacji promocji.

Typ – typ promocji. Jeden z typów predefiniowanych w systemie, w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator).

Rozw [Ukryj/Pokaż filtry dodatkowe] – służy ukryciu lub pokazaniu grupy filtrów dodatkowych.

Promocje można dodawać, edytować i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj],  [Zmień], [Usuń]. Usunąć można jedynie promocję niepotwierdzoną.

Ponadto na liście promocji znajduje się przycisk: [Dołącz do etapu]. Umożliwia on dodanie kontrahentów przypisanych do zaznaczonej na liście promocji, do wybranej kampanii CRM (konkretnie do wybranego etapu kampanii). Naciśnięcie przycisku otwiera okno: Lista kampanii do wyboru. W oknie należy wskazać kampanię, a następnie etap, do którego mają zostać przypisani kontrahenci. Po zaznaczeniu wybranego etapu, należy nacisnąć przycisk: [Wybierz]. Kontrahenci zostaną przypisani do etapu. Szczegóły kampanii i jej etapów dostępne są w module: CRM.

Ponadto w oknie znajdują się parametry:

Rabaty pozycji – filtr zawężający wyświetlenie promocji do uwzględnianych na pozycjach.

Rabaty nagłówka – filtr zawężający wyświetlanie promocji do uwzględnianych na nagłówkach.

Cena początkowa – Filtr zawężający wyświetlanie promocji typu: Cennik.

Na liście promocji wg nazwy można również w kolumnie nazwa przy pomocy lokatora filtrować promocje.

Promocja typu PRM

Promocja typu PRM, zakładka: Nagłówek

Na zakładce znajdują się parametry i opcje:

Potwierdzona – zaznaczenie spowoduje uaktywnienie promocji, czyli jej stosowanie przy wyliczaniu ceny.

Zamknięta – zaznaczenie spowoduje wyłączenie stosowania promocji przy wyliczaniu ceny.

Nazwa – nazwa promocji. Nazwa ta jest unikalna – nie może być dwóch promocji o tej samej nazwie.

Data początkowa, Data końcowa – zakres dat, w których promocja obowiązuje. Reguły naliczania rabatów/cen określone w promocji zostaną zastosowane, jeśli data dokumentu sprzedaży zawiera się w podanym zakresie. Istnieje możliwość podania daty promocji:

 • bez ograniczeń czasowych – promocja zawsze aktywna,
 • w dniach – data będzie obowiązywała w podanym przedziale czasowym (wg dni),
 • w dniach i godzinach – promocja będzie obowiązywała od wskazanego dnia i godziny do wskazanego dnia i godziny,
 • tylko w godzinach – promocja będzie aktywna we wskazanych godzinach (promocja cykliczna godzinna) – wtedy należy zaznaczyć pole: Ważna w godzinach,
 • w dniach i godzinach – promocja będzie aktywna we wskazanym przedziale czasowym (wg dni) i w określonych godzinach (promocja cykliczna). Godziny obowiązywania promocji definiuje się po zaznaczeniu opcji: Ważna w godzinach.
Promocja typu PRM, zakładka: Nagłówek.
Promocja typu PRM, zakładka: Nagłówek.

Promocja pakietowa – zaznaczenie spowoduje pojawienie się okienka z wyborem rodzaju promocji pakietowych: Stałego lub Elastycznego.

Po potwierdzeniu promocji w oknie promocji znajduje się przycisk którego nacisnięcie lub najechanie na niego kursorem powoduje pojawienie się infomacji na temat promocji: data jej utworzenia oraz operator który ją utworzył oraz informacja o operatorze który ja ostatnio modyfikował.

Typ promocji – typ promocji zdefiniowany w oknie: Kategorie (moduł: Administrator).

Priorytet – określa kolejność stosowania rabatów do pozycji dokumentu w sytuacji, gdy spełnione są warunki więcej niż jednej promocji. Zero oznacza najwyższy priorytet. Więcej informacji o kolejności liczenia rabatów znajduje się w rozdziale: Kolejność liczenia rabatów.

Sposób łączenia – zaznaczenie decyduje o sposobie, w jakim upusty mają być stosowane w stosunku do poprzednio udzielonych upustów:

 • Dodaj – udzielone rabaty będą dodawane.

Przyklad
Uwaga
Na towar: TOW 1 zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedną na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji: Dodaj, rabat z obydwu promocji na towar: TOW 1, wyniesie 15%. Będzie on liczony od ceny początkowej: 10 zł. Cena po uwzględnieniu obu rabatów wyniesie 8,5 zł (10 zł – 1,5 zł (15%) = 8,5 zł).

 • Mnóż – rabaty będą mnożone.

Przyklad
Na towar TOW 1, zdefiniowano 2 promocje (upust procentowy). Jedna na 10%, drugą na 5%. Cena początkowa towaru: TOW 1 = 10 zł. Przy zaznaczonej opcji, rabat po uwzględnieniu pierwszej promocji: 10 zł – 1zł (10%) wyniesie 9zł. Drugą promocję nalicza się już od 9zł: 9zł – 0,45 (5%) = 8,65. Cena po uwzględnieniu obu rabatów rabatów wyniesie 8,65 zł.

Pomiń następne promocje – po zaznaczeniu parametru, promocje, które są następne w kolejności za bieżącą promocją nie będą naliczane.

Rodzaj dokumentów – służy wskazaniu rodzaju dokumentów, jakich będzie dotyczyć promocja.

Powtarzać co: – pozwala na zastosowanie promocji cyklicznej. Więcej w rozdziale:Promocje cykliczne.

Uwagi – pole na wpisanie ewentualnych uwag.

Uwaga
W przypadku promocji, na której dodano towar z zaznaczoną opcją: Narzut na cenę zakupu, na nagłówku promocji nie jest możliwe wskazanie innego rodzaju dokumentów niż Rozchodowe.

Uwaga
Domyślnie w pola: Sposób łączenia, rodzaj dokumentów, priorytet, wprowadzane są wartości zdefiniowane dla typu promocji w oknie: Kategorie, klasa: Priorytety rabatów. Opis typów priorytetów rabatów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Promocja, zakładka: Kontrahenci

Promocja będzie dostosowana do kontrahentów przypisanych do niej bezpośrednio oraz do należących do przypisanej grupy. Objęcie kontrahenta promocją polega na dodaniu go do listy widocznej na zakładce Kontrahenci. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk [Dodaj] i wybrać kontrahenta z rozwiniętej listy. Dodanie kontrahenta na promocję jest możliwe również za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy kontrahentów.

Gdy promocja jest typu KNT to na liście pojawia się jeszcze jedna kolumna, z rabatem w %.

Promocja typu PRM, zakładka: Kontrahenci
Promocja typu PRM, zakładka: Kontrahenci

Aby objąć promocją grupę kontrahentów, należy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Na zakładce dostępny jest przycisk [Usuń], przy pomocy którego można usunąć kontrahenta lub grupę z listy objętych promocją. Możliwe jest również jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych kontrahentów.

Na liście kontrahentów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetleni kontrahenci, których nazwy zaczynają się od tej litery.

Z menu rozwijanego za pomocą przycisku: można również wybrać opcję: Dodaj nieokreślonego. Opcja ta pozwala na zastosowanie promocji dla tych dokumentów, w których nie wybrano żadnego kontrahenta. Ma to istotne znaczenie w przypadku paragonów.

Promocja typu PRM, zakładka: Towary

Promocja typu PRM będzie stosowana do towarów:

 • przypisanych do niej bezpośrednio lub
 • należących do przypisanej grupy lub grupy podrzędnej (po przypisaniu grupy głównej promocja będzie obowiązywać dla wszystkich towarów w tej grupie).

Na zakładce dostępne są przyciski:

[Dodaj] – służy wybraniu towaru na promocję. Aby objąć promocją grupę towarów, należy wybrać opcję: Dodaj grupę, z menu rozwijanego za pomocą przycisku: i wskazać odpowiednią grupę na rozwiniętej liście. Dodanie towaru na promocję jest możliwe również za pomocą mechanizmu przeciągnięcia z listy towarów. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Upust, w którym wskazuje się towar podlegający promocji, określa się typ promocji (opis typów poniżej) oraz jej próg i wartość. Dla każdego typu promocji możliwe jest określenie upustu o wartości ujemnej.

Po użyciu przysku [Dodaj] system wyświetli okno ‘Towary’. W oknie tym Operator ma możliwość wskazania konkretneto towaru przez przycisk lub grupy towarów przez rozwijaną listę . Wybór konkretnego towaru może odbyć się również poprzez wpisanie kodu towaru lub numeru EAN towaru w polu. Co do zasady system będzie działał w ten sposób, że w pierwszej kolejności będzie sprawdzał czy istnieje towar o takim kodzie towaru i jeżlei tak to doda go na daną promocję. Jeżeli system nie znajdzie towaru o wskazanym kodzie to sprawdzi czy istnieje towar o takim numerze EAN. Jeżeli nie isnieje na bazie towar o podanym kodzie lub numerze EAN system wyświetli okno z listą grup towarów. Funkcjonalnpość dotycząca możliwości dodania towaru przez wpisanie kodu towaru lub numeru EAN jest dostępna dla promocji: PRM, pakietowej stałej, pakietowej elastycznej, KNU, CEN, Budżet OPE,  Budżet KNT, Funkcjonalnosć dostępna również na formatce wyboru Gratisu dostępnych w promocjach: pakietowej stałej, pakietowej elastycznej, promocji WTR.

[Edytuj parametry promocji] – po zaznaczeniu towaru, objętego promocją, umożliwia określenie progu ilościowego oraz typu promocji (poprzez wybranie jednej z opcji w kolumnie: Typ). Próg ilościowy może być zerowy, co oznacza, że warunki promocji zostaną zastosowane niezależnie od ilości.

[Usuń] – przy pomocy którego można usunąć towar lub grupę z listy objętych promocją. Możliwe jest również jednoczesne usunięcie kilku zaznaczonych towarów.

; [Przesuń towar w dół/do góry na liście] – służy określeniu kolejności liczenia upustów dla grup towarów (nie pojedynczych towarów).

W wersji 2016.0 została wprowadzona zmiana w zakresie kolejności w jakiej System ustala wielkość należnego dla towaru rabatu z tytułu danej promocji, jeżeli została ona oparta na grupach towarowych. O tym, czy System będzie „rozpoczynał analizę” od grupy, do której towar bezpośrednio należy decyduje parametr: Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna. Parametr dostępny jest na poniższych formatkach promocji na zakładce ‘Towary’:

 • PRM-nie pakietowa
 • TWU
 • KNU
 • CEN

Przyklad

Towar T1 należy do dwóch grup:

Grupa A

Grupa B – domyślna

Zdefiniowano promocję PRM1 z elementami j.n.:

Grupa A, próg 5szt, rabat 10%

Grupa B, próg 5szt, rabat 8%

T1, próg 6szt, rabat 6%

Scenariusz:

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 x 6szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%

Włączony:

FS na T1 x 6szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%

Przyklad

(grupa, do której towar należy ważniejsza, niż grupa do niej nadrzędna)

Towar T1 należy do dwóch grup:

Grupa A

Grupa B – domyślna

Zdefiniowano promocję PRM2 z elementami j.n.:

Grupa główna, próg 4szt, rabat 9%

Grupa A, próg 2szt, rabat 10%

Grupa B, próg 7szt, rabat 8%

T1, próg 7szt, rabat 6%

Przyklad

Towar T1 należy do dwóch grup:

Grupa A

Grupa B – domyślna

Grupa C jest bezpośrednio nadrzędna w stosunku do grupy A

Zdefiniowano promocję PRM2 z elementami j.n.:

Grupa główna, próg 4szt, rabat 9%

Grupa A, próg 2szt, rabat 10%

Grupa B, próg 7szt, rabat 8%

Grupa C, próg 4szt, rabat 7%

T1, próg 7szt, rabat 6%

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 9%

Włączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%

Scenariusz:

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 9%

Włączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%

Przykład 3

Towar T1 należy do dwóch grup:

Grupa A

Grupa B – domyślna

Grupa C jest bezpośrednio nadrzędna w stosunku do grupy A

Zdefiniowano promocję PRM2 z elementami j.n.:

Grupa główna, próg 4szt, rabat 9%

Grupa A, próg 2szt, rabat 10%

Grupa B, próg 7szt, rabat 8%

Grupa C, próg 4szt, rabat 7%

T1, próg 7szt, rabat 6%

Scenariusz:

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa podrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 9%

Włączony:

FS na T1 x 8szt -> Rabat 6%

FS na T1 x 5szt -> Rabat 10%

Promocja typu PRM, zakładka: Towary.
Promocja typu PRM, zakładka: Towary.

Rodzaje promocji:

Rabat od ceny sprzedaży – na elemencie dokumentu cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o zdefiniowany na promocji rabat procentowy lub wartościowy.

 • Narzut na cenę zakupu – rodzaj promocji stosowany wyłącznie dla elementów dokumentu rozchodowego. Cena sprzedaży ustalona zostanie na podstawie ceny zakupu podniesionej o zdefiniowany na promocji narzut procentowy lub wartościowy.

Uwaga
Usunięta została niedogodność w zakresie braku naliczania promocji typu narzut na cenę zakupu dla pozycji towarowych, dla których nie zdefiniowano cennika. Od wersji 2021.1 System nalicza tego typu promocję również na pozycjach z zerową ceną początkową. Poprawa dotyczy zarówno narzutu procentowego, jak i wartościowego.
 • Stała cena – stała cena na dany towar. Operator ma możliwość ustawienia próg również dla tego typu promocji. Ponadto można określić typ ceny: Netto lub Brutto.
Formatka: Towar promocji
Formatka: Towar promocji

Typy promocji PRM:

 • Procentowy – jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat procentowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat).
 • Wartościowy – jeśli ilość w pozycji dokumentu sprzedaży jest, co najmniej taka, jak próg, to dla tej pozycji zostanie naliczony rabat wartościowy według kolumny: Wartość (dodatkowy lub jedyny, w zależności od ustawienia parametru promocji: Naliczaj rabat).

Uwaga

Rabat wartościowy jest liczony tylko:

– w walucie systemowej

– netto.

W wersji 2016.0 systemu została wprowadzona funkcjonalność określenia promocji dla konkretnej dostawy danego towaru. Promocję dla określonej dostawy można ustalić na karcie promocji przy spełnieniu poniższych warunków:

Towar należy do promocji typu PRM, która nie jest promocją pakietową

Na karcie promocji, zakładka: Ogólne w sekcji Rodzaj dokumentu wybrano opcję „wszystkie” lub „rozchodowe”

Konkretną dostawę, dla której będzie naliczana promocja można zdefiniować dla pojedynczego towaru albo produktu. Funkcjonalność nie jest obsługiwana dla grup towarowych, usług, kosztów i towaru avista

Dostawę, dla której rabat zostanie naliczony, można określić na zakładce: Dostawy podczas dodawania towaru na promocję.

Formatka: Towar promocji, zakładka: Dostawy
Formatka: Towar promocji, zakładka: Dostawy

Po naciśnięciu przycisku: [Dodaj] zostanie wyświetlone okno: Zasoby

 Formatka: Zasoby, wybór partii towaru
Formatka: Zasoby, wybór partii towaru

Towary z wybranymi dostawami oznaczone są na liście towarów na karcie promocji ikoną „towaru” przy kodzie danej pozycji.

Promocja typu PRM, zakładka: Towary.
Promocja typu PRM, zakładka: Towary.

Na liście towarów znajduje się lokator na pierwszej literze towaru. Po wybraniu litery na klawiaturze, w pierwszej kolejności, na zakładce zostaną wyświetlone towary, których nazwy zaczynają się od tej litery.

Promocja typu PRM, zakładka: Zestawy

Promocją mogą być objęte zestawy towarów. Zestawy ustalane są na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety. Przy zestawie, warunki promocji można określić osobno dla każdego składnika. Zakładka zawiera dwie listy. Górna jest listą zestawów, dolna – listą składników podświetlonego zestawu. Zestaw definiuje się na karcie towaru, na zakładce Zamienniki/Komplety.

Promocja typu PRM, zakładka: Zestawy.
Promocja typu PRM, zakładka: Zestawy.

Określanie parametrów promocji dla składników jest analogiczne jak dla towarów, przy czym nie jest stosowany próg ilościowy. Zestawy można dodawać do listy przyciskiem: [Dodaj] oraz z niej usuwać przyciskiem: [Usuń]. Możliwe jest również jednoczesne usuwanie wielu zaznaczonych zestawów. Naciśnięcie przycisku: [Dodaj] spowoduje wyświetlenie okna: Wybór zestawu.

Promocja typu PRM, wybór zestawu.
Promocja typu PRM, wybór zestawu.

W oknie wyświetlane są składniki zestawu z ich ilościami, wynikające z kompletów. Zestaw można wybrać poprzez wpisanie jego kodu lub wskazanie na liście otwieranej przyciskiem .

Uwaga
Warunki promocji na zestaw zostaną zastosowane, jeśli będzie on dodany do dokumentu poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw. Do dokumentu zostaną wtedy dodane składniki zestawu, przy czym nie będzie możliwa zmiana ich ilości, która wynika z kompletu. Jeżeli Użytkownik zmieni na elemencie ilość składnika zestawu, spowoduje to wyświetlenie komunikatu o rozłączeniu zestawu.

Uwaga
Jeżeli ten sam towar został wybrany dla promocji na zakładce Towary i Zestawy, i na obydwu zakładkach ustalono inny rabat wartościowy, to uwzględniany będzie tylko rabat na zestaw.

Możliwa jest sytuacja, gdy jeden towar zostanie dodany w kliku miejscach na jednej promocji – na zakładce Towary może zostać dodany jako osobny towar, lub dodany w ramach grupy. Ten sam towar może być następnie składnikiem zestawu dodanego na zakładce Zestawy. Należy pamiętać, iż na elemencie transakcji, jedna promocja może być naliczona tylko jeden raz. W przypadku, gdy jeden towar znajduje się w kilku miejscach promocji, upust jest naliczany w następującej kolejności:

W pierwszej kolejności, liczony jest upust dla zestawu (jeśli do elementu jest dodawany zestaw, poprzez wybór opcji: Dodaj zestaw).

Jeśli promocją nie objęto zestawu, wtedy liczony jest upust na towar dodany bezpośrednio na promocję (na zakładce Towary). Jeżeli towar dodany jest parę razy bezpośrednio na promocje, wówczas naliczony zostanie upust o największym progu, ale mniejszej bądź równej ilości na elemencie dokumentu.

Przyklad

Promocją PROM 1, objęto towar TOW 1, którego cena wynosi 10 zł. Dodano go w oknie: Promocja, na zakładce Towary dwukrotnie:

jako TOW 1, z upustem procentowym 10 %, przy progu ilościowym = 1,

jako TOW 1, z upustem procentowym 20 %, przy progu ilościowym = 2.

Następnie na elemencie faktury sprzedaży, dodano TOW 1 w ilości 1 szt. Upust dla tego towaru wyniesie 10 %, a cena po rabacie = 9 zł.

Jeżeli na elemencie faktury zostanie zmieniona ilość TOW 1, na 2 szt, wtedy zostanie wyliczony upust 20%, a cena wyniesie 8 zł.

W ostatniej kolejności naliczany będzie upust na grupę towaru, do której należy towar. Jeżeli na promocji jest parę grup, do których należy jeden towar, wówczas naliczy się upust o najmniejszej liczbie pojedynczej (ustalanej za pomocą przycisków: i ).

Uwaga
Naliczenie upustu dla jednego towaru, na jeden z powyższych sposobów powoduje, że inne upusty zdefiniowane w tej promocji (dla tego towaru) nie będą naliczane.

Promocja typu PRM, zakładka: Formy płatności

Forma płatności stanowi dodatkowy wymiar promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się formę płatności oraz maksymalny termin spłaty.

Promocja typu PRM, zakładka: Formy płatności.
Promocja typu PRM, zakładka: Formy płatności.

Po wybraniu formy płatności automatycznie przepisany zostanie domyślny dla niej termin płatności (określony w konfiguracji na zakładce: Sprzedaż/Formy płatności). W przypadku dodania formy płatności z opcją <Wszystkie> pozostałe rekordy dotyczące wyszczególnionych form płatności zostaną usunięte z listy.

Zakładka występuje również na promocji typu: PLT (upust globalny form płatności). Na zakładce wyświetlone są formy płatności ze zdefiniowanymi rabatami (różnymi od 0). Wysokość rabatów dla poszczególnych form płatności definiuje się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Formy płatności.

Promocja typu PRM, zakładka: Sposób dostawy

Sposób dostawy stanowi dodatkowe kryterium do naliczenia promocji typu PRM i CEN. Na zakładce określa się sposób dostawy. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaży, jeżeli będą spełnione pozostałe kryteria oraz na nagłówku dokumentu zostanie wskazany sposób dostawy, który znajduje się na liście sposobów przypisanych do promocji.

Promocja typu PRM, zakładka: Sposób dostawy.
Promocja typu PRM, zakładka: Sposób dostawy.

Sposoby dostawy można dodawać i usuwać przy użyciu przycisków: [Dodaj] i  [Usuń]. Natomiast edycja rekordu możliwa jest poprzez wybór z listy zdefiniowanych sposobów dostawy. Dodanie rekordu <Wszystkie> na zakładce spowoduje usunięcie pozostałych wpisów z listy określających sposoby dostawy.

Promocja typu PRM, zakładka: Magazyny

Na zakładce magazyny istnieje możliwość wskazania magazynu, w tym również magazynu oddziałowego.

Promocja, zakładka: Magazyny.
Promocja, zakładka: Magazyny.

Magazyny można dodawać i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj] i  [Usuń]. Pod listą znajduje się również standardowy filtr wraz z konstruktorem filtra.

[Utworzył] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja dotycząca utworzenia karty: data jej utworzenia oraz operator który ją utworzył oraz informacja o operatorze który ją ostatnio modyfikował.

W przypadku określenia magazynów na promocji oraz wybraniu z listy magazynów na definicji dokumentu dla danego centrum (zakładka Magazyny) magazynu źródłowego <Wszystkie>, wówczas przy wystawianiu dokumentu dla kontrahenta przypisanego do promocji pakietowej nie podnosi się okno z promocjami. Również po naciśnięciu przycisku okno się nie pojawia. Okno pojawia się jeżeli na definicji dokumentu dla danego centrum oraz na promocji są wskazane te same magazyny lub jeżeli w obydwu przypadkach wybrana jest opcja <Wszystkie>.

Promocja typu PRM, zakładka: Miejsca w strukturze firmy

Na zakładce wskazuje się centra, dla których obowiązuje promocja. Promocja będzie uwzględniona w wyliczeniu ceny sprzedaży, jeśli operator wystawiający dokument należy do jednego z centrów umieszczonych na liście. Centra można dodawać i usuwać przy pomocy przycisków: [Dodaj] i  [Usuń]. Możliwe jest również usunięcie na raz większej liczby zaznaczonych centrów. Wskazanie centrum jest niezbędne do tego, by promocja została uwzględniona. Przypisanie centrum nadrzędnego do promocji spowoduje, że będzie ona uwzględniona we wszystkich centrach, należącego do tego centrum. Dotyczy to tylko promocji typu: PRM.

Możliwe jest również przypisanie wielu oddziałów jednocześnie, korzystając z trybu multiselect w jakim wyświetlana jest lista centrów.

Promocja typu PRM, zakładka: Miejsce w strukturze firmy.
Promocja typu PRM, zakładka: Miejsce w strukturze firmy.

Promocja typu PRM, zakładka: Atrybuty

Na zakładce istnieje możliwość przypisania atrybutów do promocji. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do konkretnej promocji, należy uprzednio przypisać je do obiektu: Promocje, w module: Administrator (okno: Definicja atrybutów).

Przypisanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach (więcej informacji znajduje się w części: Interfejs systemu Comarch ERP XL i dokumentacji modułu: Administrator).

Promocja typu PRM, zakładka: Załączniki

Na zakładce istnieje możliwość dodawania załącznika.

Promocje limitowane

Wprowadzona została funkcjonalność pozwalającą na definiowanie na promocji limitów, po wyczerpaniu których promocja przestaje obowiązywać. Limit taki będzie mógł przybrać jedną z poniższych postaci:

 • Limit Ilości, dotyczący maksymalnej ilości „towaru/towarów”, dla której dana promocja obowiązuje
 • Limit Wartości, dotyczący maksymalnej kwoty rabatu, jaka może zostać udzielona w ramach danej promocji
 • Limit wielkości refundacji, dotyczący udzielania danej promocji aż do wyczerpania określonej kwoty refundowanej, stanowiącej część kosztów udzielonej promocji, jaką pokrywa dostawca/producent, lub inny podmiot zewnętrzny.

Ww. funkcjonalność dotyczy promocji nie-pakietowych typu PRM. W przypadku dwóch pierwszych typów limitów funkcjonalność została obsłużona zarówno na dokumentach sprzedaży, jak i zakupu, w przypadku ostatniego z nich, na dokumentach sprzedaży.

Promocje limitowane j.w. zostały obsłużone na zamówieniach, dokumentach handlowych oraz zleceniu serwisowym ZSR, nie będą zaś naliczane na ofertach.

Promocja do wyczerpania ilości

Promocja z limitem typu „Ilość” może przyjąć dwie formy: limitu zdefiniowanego dla całej promocji oraz limitu zdefiniowanego na poszczególnych elementach promocji, czyli poszczególnych towarach w promocji.

Limit ilościowy zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że promocja ta dotyczy łącznej ilości określonej na promocji, niezależnie od tego, na jakich towarach z promocji zostanie ona naliczona. Limit ilościowy zdefiniowany zaś na elemencie promocji oznacza, że promocja dla tego towaru obowiązuje do wyczerpania ilości zdefiniowanej na tym towarze.

Ww. limity funkcjonują rozłącznie, tj. jeżeli zdefiniowano limit ilościowy na nagłówku, wówczas nie można go określić na elementach i odwrotnie.

W przypadku limitów ilości/wartości definiowanych na poszczególnych towarach przyjęto zasadę, zgodnie z którą, jeżeli towar ten jest dodany do promocji wielokrotnie (np. z uwagi na różne rabaty w zależności od progu minimalnego), limit na wszystkich pozycjach wskazujących na ten towar jest taki sam. Limitów nie można definiować na grupach towarowych w promocji.

W przypadku refundacji możliwe jest jej zdefiniowanie na różnym poziomie dla tego samego towaru, możliwe jest również jej określenie na grupie towarowej w promocji.

 • Limit ilościowy dla całej promocji

Do definiowania limitów dla całej promocji służy sekcja „Limit” na formatce promocji PRM, aktywna po zaznaczeniu checkboxa „Limit”. Limit w postaci łącznej ilości, dla której obowiązuje promocja jest definiowany po wskazaniu opcji „Ilość” jako typ limitu. Pozostałe rodzaje limitów tej sekcji zostały omówione w dalszej części dokumentu.

Definiowanie limitu ilości dla całej promocji
Definiowanie limitu ilości dla całej promocji

Na promocji, która została już potwierdzona udostępniona została stosowna informacja o ilości wykorzystanej z danej promocji oraz pozostającej do wykorzystania. Informacja ta jest dostępna z zakładki {Nagłówek} promocji na specjalnej formatce, podnoszonej przyciskiem umieszczonym w sekcji „Limit”.

Informacja o ilości wykorzystanej i do wykorzystania na promocji z limitem ilościowym zdefiniowanym w nagłówku promocji
Informacja o ilości wykorzystanej i do wykorzystania na promocji z limitem ilościowym zdefiniowanym w nagłówku promocji

 • Limit ilości dla poszczególnych elementów promocji

Limit Ilości dla promocji można zdefiniować na poszczególnych elementach (czyli towarach) promocji nie-pakietowej PRM, dla której nie określono Limitu w nagłówku. Limit ten można zdefiniować:

– Na formatce elementu (towaru) w promocji, w sekcji „Limit”

Limit Ilości dla konkretnego towaru w promocji
Limit Ilości dla konkretnego towaru w promocji

-Poprzez seryjną zmianę dla zaznaczonych elementów promocji

Zmiana limitu ilości dla kilku zaznaczonych elementów promocji
Zmiana limitu ilości dla kilku zaznaczonych elementów promocji

-Poprzez edycję metodą edit-in-place na liście towarów w promocji

Typ i wielkość limitu dla poszczególnych towarów w promocji, dostępna do edycji wprost na liście
Typ i wielkość limitu dla poszczególnych towarów w promocji, dostępna do edycji wprost na liście

-Z wykorzystaniem operacji „wypełnij wszystkie wg bieżącego” w menu kontekstowym listy Towarów na promocji

Kopiowanie wielkości limitu na pozostałe elementy promocji
Kopiowanie wielkości limitu na pozostałe elementy promocji

-Podczas dodawania towarów na promocję z arkusza kalkulacyjnego kolumny Typ limitu (0- brak, 1-ilościowy, 2-wartościowy) oraz Limit

W zakresie tego samego towaru w promocji przyjęta została zasada, zgodnie z którą w danej promocji obowiązują takie same reguły co do wielkości limitu ilości/wartości, niezależnie od tego, na ilu elementach promocji, z jakimi progami, dostawami, czy typem rabatu ten towar się znajduje. Zmiana dokonana więc na jednym rekordzie, zostanie uwzględniona również na innych rekordach wskazujących na ten sam towar.

Zasada ta oznacza również, że stopień wykorzystania promocji dla danego towaru liczony będzie „łącznie”, nie zaś z dokładnością do poszczególnych pozycji promocji z tym towarem. Jeżeli więc zdefiniowano przykładowo limit ilościowy, wówczas każdy element transakcji z tym towarem, na którym naliczono tą promocję, będzie pomniejszał pozostający limit, niezależnie od tego, czy został naliczony po przekroczeniu określonego progu, czy też w wyniku rozchodu konkretnej dostawy.

Przyklad

Zdefiniowano promocję PRM1 z elementami j.n.

T1: próg 1; dostawy: dst1; rabat 5%; limit 10szt

T1: próg 1; dostawy: wszystkie; rabat 2%; limit 10szt

T1: próg 6; dostawy: wszystkie, rabat 4%; limit 10szt

Użytkownik rejestruje FS1 na 5szt T1 z dst1, System nalicza rabat 5% (limit pozostały, po naliczeniu PRM to 5szt (10-5))

Użytkownik rejestruje FS2 na 5szt T1 z dst2, System nalicza rabat 2% (pozostały limit po naliczeniu PRM to 0szt (5-5)

Użytkownik rejestruje FS3 na T1 – promocja nie zostanie już naliczona, bez względu na ilość na elemencie FS i bez względu na dostawę, z której nastąpi rozchód.

Jeżeli limit ilościowy dla tego samego towaru ma być inny w zależności np. od progu, wówczas należy zarejestrować odrębne promocje dla tego towaru.

Limitu ilości/wartości nie będzie można zdefiniować na grupie towarowej w promocji.

Na promocji, która został już potwierdzona, udostępniona została informacja o ilości towaru, dla której naliczono już promocję oraz o ilości, dla której można ją jeszcze naliczyć. Jest ona dostępna zarówno na specjalnej formatce podnoszonej z karty elementu promocji – dla pojedynczego towaru, jak i na zakładce {Towary} danej promocji, dla poszczególnych towarów. Ta ostatnia informacja prezentowana jest na żądanie Operatora, po naciśnięciu przycisku pioruna.

Ilość wykorzystana i do wykorzystania dla towaru w promocji limitowanej
Ilość wykorzystana i do wykorzystania dla towaru w promocji limitowanej
Ilość wykorzystana i do wykorzystania dla poszczególnych towarów w promocji limitowanej
Ilość wykorzystana i do wykorzystania dla poszczególnych towarów w promocji limitowanej

Promocje z limitem ilościowym zostały obsłużone na zamówieniach sprzedaży i zakupu ZS, ZZ, zleceniu serwisowym ZSR, dokumentach handlowych sprzedaży i zakupu: FS, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, FZ, PZ, PZI, FRR, PKA oraz formatce łatwej sprzedaży.

Nie przewiduje się „częściowego” naliczenia promocji w sytuacji, gdy co prawda promocja nie została jeszcze „wyczerpana”, jednak ilość niewykorzystana jest mniejsza niż ilość, jakiej dotyczy bieżąca transakcja.

Przyklad

W PRM1 dla T1 zdefiniowano rabat 10%, limit 100szt. Dotychczas naliczono już promocję dla 97szt, Ilość pozostająca to 3szt.

Jeżeli teraz Operator zarejestruje FS na 6szt T1, wówczas promocja nie zostanie naliczona, bowiem ilość na elemencie przekracza ilość, dla której promocja może jeszcze zostać naliczona, System nie będzie naliczał np. 5% (połowę), byłoby to bowiem dość nieoczekiwane i niezgodne z warunkami promocji. Aby promocja została naliczona, Operator musi zmniejszyć ilość na elemencie na 3szt a pozostałą ilość dodać na odrębnym elemencie.

W przypadku Limitu zdefiniowanego w nagłówku promocji, zdefiniowana na niej ilość będzie „konsumowana” każdorazowo przy naliczeniu tej promocji udzielanej na dowolnym towarze, niezależnie od tego, czy towar został do niej przypisany wprost, czy też poprzez grupę towarową, do której należy.

W przypadku limitów definiowanych na elementach (towarach) w promocji limit ilości/wartości dotyczy limitu promocji naliczonej na tym konkretnym towarze. Aby jednak limit został obsłużony dla niego prawidłowo, towar, z określonym limitem powinien znaleźć się na promocji. Promocja naliczona bowiem na towarze, który nie został dodany bezpośrednio do promocji, lecz jedynie należy do grupy towarowej na promocji, jest udzielana bez żadnego limitu.

Promocja do wyczerpanie wartości rabatu

Promocja z limitem typu „Wartość rabatu” również może przyjąć dwie formy: limitu zdefiniowanego dla całej promocji oraz limitu zdefiniowanego na poszczególnych towarach w promocji.

Limit „Wartości rabatu” zdefiniowany na nagłówku promocji oznacza, że łącznie, z tytułu tej promocji System może naliczyć rabat w kwocie netto w walucie Systemowej nie większej, niż kwota określona w nagłówku promocji, niezależnie na jakim towarze zostanie ona naliczona.Limit „Wartości rabatu” zdefiniowany na elemencie promocji (taki sam dla wszystkich rekordów wskazujących na dany towar) oznacza, że łączna kwota rabatu naliczona dla tego towaru nie może przekroczyć kwoty określonej na tym towarze w promocji.

Ww. limity będą funkcjonować rozłącznie, tj. jeżeli limit zdefiniowano na nagłówku, wówczas nie jest on definiowany na elementach i odwrotnie.

 • Limit „Wartość rabatu” dla całej promocji

Maksymalna wartość rabatu dla promocji jest definiowana w opisywanej już sekcji „Limit” formatki promocji nie-pakietowej PRM.

Podobnie jak dla promocji z limitem ilościowym, również dla promocji z określoną wartością maksymalną rabatu udostępniona została informacja o kwocie już wykorzystanej oraz pozostającej do wykorzystania z tej promocji.

 • Limit wartościowy dla poszczególnych elementów promocji

Limit wartościowy można definiować na poszczególnych towarach promocji nie-pakietowej PRM, dla której nie określono Limitu w nagłówku. Limit ten, podobnie jak w przypadku limitu Ilości można definiować:

-Na formatce elementu (towaru) w promocji, w „Limit”

Limit typu „Wartość rabatu” dla konkretnego towaru w promocji
Limit typu „Wartość rabatu” dla konkretnego towaru w promocji

-Poprzez seryjną zmianę dla zaznaczonych elementów promocji

-Poprzez edycję metodą edit-in-place na liście towarów w promocji

-Z wykorzystaniem operacji „wypełnij wszystkie wg bieżącego” w menu kontekstowym listy Towarów na promocji

-Podczas dodawania towarów na promocję z arkusza kalkulacyjnego: kolumny Typ limitu (0- brak, 1-ilościowy, 2-wartościowy) oraz Limit

Zasady ustalania limitu typu „Wartość rabatu” na wielu rekordach z danym towarem oraz na grupie towarowej są identyczne, jak w przypadku limitu ilościowego, to znaczy na grupie towarowej limit nie jest definiowany, natomiast na danym towarze w promocji jest on taki sam, niezależnie do tego na ilu rekordach tej promocji on występuje. Jeżeli więc na promocji znajduje się towar z określonym limitem wartości rabatu, oznacza to, że limit ten będzie „konsumowany” przy każdej transakcji z tym towarem, na której naliczona została ta promocja, niezależnie od tego, czy jej naliczenie nastąpiło na podstawie rekordu promocji z tym towarem, jego określonym progiem, czy też z tytułu jego przynależności do grupy towarowej na promocji.

Podobnie jak w przypadku promocji z limitem ilościowy, również w przypadku limitu Wartości rabatu udostępniona została stosowna informacja o kwocie już wykorzystanej oraz pozostającej do wykorzystania dla danego towaru oraz listy towarów w promocji.

Wartość rabatu wykorzystana i pozostająca do wykorzystania dla towaru w promocji limitowanej
Wartość rabatu wykorzystana i pozostająca do wykorzystania dla towaru w promocji limitowanej
Wartość wykorzystana rabatu oraz pozostająca do wykorzystania dla poszczególnych towarów w promocji limitowanej
Wartość wykorzystana rabatu oraz pozostająca do wykorzystania dla poszczególnych towarów w promocji limitowanej

Promocje z limitem wartościowym zostały obsłużone na tych samych dokumentach, co promocje z limitem ilościowym, inny jest jednak mechanizm kontroli ich naliczania.

Oprócz sprawdzania dotychczasowych warunków, koniecznych do naliczenia danej promocji, System sprawdza, czy naliczenie danej promocji na elemencie transakcji nie spowodowałoby przekroczenia dozwolonej kwoty rabatu. Do takiego porównania stosowane są wielkości netto w walucie Systemowej, niezależnie od waluty, w jakiej zostały zarejestrowane wcześniejsze transakcje „konsumujące” zdefiniowany limit wartości rabatu.

W przypadku Limitu zdefiniowanego w nagłówku promocji, zdefiniowana na niej Wartość rabatu jest „konsumowana” każdorazowo przy naliczeniu tej promocji udzielanej na dowolnym towarze, niezależnie od tego, czy towar został do niej przypisany wprost, czy też poprzez grupę towarową, do której należy.

W przypadku limitów definiowanych na towarach w promocji, określona na nim wielkość rabatu dotyczy wyłącznie promocji naliczonej na transakcjach z tym towarem. Promocja naliczona na towarze, który nie został dodany bezpośrednio do promocji, lecz jedynie należy do grupy towarowej na promocji, udzielana jest bez żadnego limitu. Dopiero dodanie towaru i zdefiniowanie dla niego limitu spowoduje, że naliczana dla niego promocja „konsumuje” limit promocyjny zdefiniowany na towarze, niezależnie od tego, czy została naliczona na podstawie elementu promocji typu „towar”, czy w związku z przynależnością towaru do grupy na promocji.

Promocja refundowana

Promocja refundowana jest szczególnym rodzajem promocji sprzedażowej, w której część kosztów udzielonego w jej ramach rabatu ponosi Dostawca/Producent, lub inny Podmiot. W nagłówku takiej promocji definiowana jest maksymalna wartość refundacji dla danej promocji, rozumiana jako wartość netto w walucie Systemowej, natomiast na towarach w tejże promocji definiowany jest sposób ustalanie kwoty refundowanej dla transakcji dokonanej danym towarem, na którym tej promocji udzielono.

Promocja będzie naliczana aż do wyczerpania kwoty refundowanej określonej w nagłówku promocji.

Promocję nie-pakietową PRM można oznaczyć jako refundowaną poprzez zaznaczenie checkboxa „Limit” i wskazanie opcji „Kwota refundowana” jako rodzaju limitu.

Informacja o kwocie refundacji wykorzystanej oraz pozostającej do wykorzystania dostępna jest na promocji, która została już potwierdzona, na dedykowanej do tego formatce otwieranej przyciskiem j.n.

Limit w postaci maksymalnej kwoty refundacji na promocji oraz informacja o stopniu jej wykorzystania
Limit w postaci maksymalnej kwoty refundacji na promocji oraz informacja o stopniu jej wykorzystania

Jeżeli daną promocję oznaczono jako promocję refundowaną, wówczas na jej poszczególnych pozycjach (towarach w promocji) Operator może definiować zasady refundacji, czyli określać jaka część naliczonego przez Firmę rabatu, zostanie zwrócona przez Dostawcę, Producenta, lub inny podmiot ponoszący częściowo koszty danej promocji.

Typ refundacji elementu promocji
Typ refundacji elementu promocji

Inaczej niż w przypadku limitów ilości/wartości, na promocji refundowanej można określić różne zasady refundacji dla tego samego towaru (z innym progiem, czy też wielkością rabatu), można je określać również na rekordach wskazujących na grupy towarowe.

Wielkość refundacji można określić jako konkretną wielkość (kwotę) rabatu od elementu transakcji, kwotę rabatu od każdej „sztuki” towaru, lub jako % wielkość udzielonej kwoty rabatu:

 • „Wartość”: metoda ta oznacza, że bez względu na ilość/wartość/kwotę rabatu na elemencie dokumentu, na którym naliczono tą promocję, kwota refundowana dla elementu ma zostać ustalona na poziomie określonej kwoty
 • „Wartość jednostkowa”: wielkość refundacji zdefiniowana jako określona kwota od każdej „sztuki” towaru, dla której naliczono promocję
 • „Procent z kwoty rabatu”: wielkość refundacji zdefiniowana jako określony procent z kwoty naliczonego rabatu z tytułu danej promocji

Przyklad

PRM1: T1: rabat 20%; wielkość refundacji: Wartość 10,00PLN

Bez względu na ilość na elemencie transakcji, kwota refundowana wyniesie 10,00 PLN:

FS1 T1 10szt, naliczono promocję PRM1 w kwocie 100,00, kwota refundacji: 10,00 PLN

FS2 T1 20szt, naliczono promocję PRM1 w kwocie 200,00, kwota refundacji 10,00 PLN

Przyklad

PRM2: T1: rabat 10%; wielkość refundacji 10,00 PLN/szt

Podczas sprzedaży 1szt towaru, kwota refundacji wyniesie 10,00PLN, podczas sprzedaży 3szt: 30,00PLN itp.

Przyklad

PMR3: T1 rabat 8%; wielkość refundowana: 50%

Ww. oznacza, że połowa kwoty udzielonego rabatu będzie refundowana przez Dostawcę/Producenta. Jeżeli więc cena początkowa towaru wynosi 100,00PLN, sprzedane zostaną 3szt towaru, System naliczy 8% rabatu, czyli kwotę 24,00, kwota refundowana wyniesie 12,00.

Przyklad
Operator definiuje promocję na towar T2 w wysokości 6%, z czego 2% pokrywa Dostawca/Producent, pozostałe 4% zostaną poniesione przez Firmę. W takim wypadku wielkość refundacji należy zdefiniować na poziomie 33,33% (2/6*100)

Możliwe jest również zdefiniowanie refundacji dla wielu zaznaczonych elementów oraz z wykorzystaniem operacji „Wypełnij wszystkie wg bieżącego”. Refundacje nie są obsługiwane podczas dodawania towarów z arkusza kalkulacyjnego .

 • Obsługa na dokumentach

Promocje refundowane zostały obsłużone na dokumentach sprzedaży: zamówieniach sprzedaży ZS, zleceniu serwisowym ZSR, dokumentach handlowych sprzedaży: FS, WZ, PA, FSE, WZE, WKA, oraz formatce łatwej sprzedaży.

Oprócz sprawdzania dotychczasowych warunków, koniecznych do naliczenia danej promocji, System sprawdza, czy udzielenie promocji „refundowanej” na danym elemencie nie spowoduje przekroczenia maksymalnej wielkości kwoty refundowanej z tej promocji. Jeżeli wielkość refundacji zostałaby w ten sposób przekroczona, wówczas promocja nie zostanie zastosowana.

Nie przewiduje się „częściowego” naliczenia promocji w sytuacji, gdy co prawda kwota refundacji nie została jeszcze „wyczerpana”, jednak pozostająca z niej wartość jest niewystarczająca dla zastosowania promocji dla bieżącej ilości/wartości transakcji.

 • Rozliczenie promocji refundowanej

Na promocji refundowanej, która została już potwierdzona, dostępna jest zakładka {Rozliczenie refundacji}, na której prezentowana jest informacja o refundacji już wykorzystanej, obliczonej na podstawie transakcji objętych tą promocją oraz refundacji pozostającej do wykorzystania. Dodatkowo Operator może tutaj zarejestrować dokument a-vista (A)FS lub (A)FZK, rozliczający kwotę refundowaną w tej promocji, lub związać z promocją dokument wcześniej wystawiony z tytułu refundacji. Na tej podstawie System obliczy i zaprezentuje wielkość refundacji rozliczonej oraz pozostającej do rozliczenia.

Zakładka {Rozliczenie refundacji} na formatce promocji refundowanej
Zakładka {Rozliczenie refundacji} na formatce promocji refundowanej

Zakładka podzielona jest na trzy sekcje:

 • Refundacja wykorzystana
 • Rozliczenie
 • Sekcja „podsumowania”

W sekcji „Refundacja wykorzystana” prezentowana jest lista towarów przypisana do promocji, z wyliczoną kwotą należnej refundacji dla każdego z nich.

W sekcji „Rozliczenie” prezentowana jest lista dokumentów przypisanych do promocji, za pomocą których Firma rozlicza refundację z Dostawcą/Producentem, czy też innym Podmiotem. Użytkownik może taki dokument wystawić samodzielnie, poza promocją, a następnie przyciskiem węzła dostępnym w tej sekcji dokonać jego powiązania z promocją, lub też, wystawić taki dokument wprost z tej zakładki, wybierając stosowną opcję w menu przycisku plusa. Operację „Dołącz” przewidziano dla dokumentów z rejestru VAT oraz „tranagowych” dokumentów handlowych, natomiast wystawić można dokument (A)FS oraz (A)FZK.

Operacja rejestrowania faktury rozliczającej refundację oraz dołączania wcześniej zarejestrowanego dokumentu
Operacja rejestrowania faktury rozliczającej refundację oraz dołączania wcześniej zarejestrowanego dokumentu

Podczas wystawienia dokumentu „Faktura sprzedaży a-vista” System tworzy nagłówek (A)FS i dodaje do niego element z towarem a-vista na ilość 1 i wartość ustaloną na poziomie mniejszej z wartości: suma kwot refundacji wykorzystanej” na pozycjach towarowych, lub wartość refundacji pozostającej „do rozliczenia” . W przypadku wystawiania dokumentu „Korekta ręczna FZ a-vista” zaś, System tworzy nagłówek (A)FZK i dodaje na niego element z towarem a-vista na ilość 0 i wartość zgodną z wartością „przeciwną” do wartości ustalonej j.w.

Przyklad

Dla promocji PRM1 kwota refundacji „Do rozliczenia” wynosi 700,00.

Jeżeli Operator wykona operację dodania Faktury sprzedaży a-vista, wówczas utworzony zostanie dokument (A)FS na wartość 700,00

Jeżeli Operator wykona operację dodania Korekty ręcznej FZ a-vista”, wówczas utworzony zostanie dokument (A)FZK na wartość -700,00

W sekcji podsumowania prezentowana jest informacja o maksymalnej wielkości refundacji zdefiniowanej dla promocji, wartości refundacji należnej (suma z kwot Refundacji towarów), wielkości pozostającej do wykorzystania oraz o refundacji rozliczonej i pozostającej do rozliczenia. Refundacja pozostająca do rozliczenia to różnica pomiędzy wielkościami „Wykorzystana” a „Rozliczona”.

Informacja o stopniu wykorzystania i rozliczenia refundacji.
Informacja o stopniu wykorzystania i rozliczenia refundacji.

 • Promocje limitowane a Zestawy

Zgodnie z przyjętą zasadą, ustalenie limitu ilości/wartości na danym rekordzie twrpromocje wskazującym na dany towar będzie jednoznaczne z przypisaniem limitu do wszystkich rekordów z tym towarem. Co za tym idzie parametry te zostaną przypisane również na elementach promocji zdefiniowanych jako zestawy. Parametrów limitu nie można zdefiniować na zakładce Zestawy, są one dziedziczone ze zwykłych elementów promocji na dany towar. Obsługa limitów na składnikach zestawu wygląda następująco:

– na promocji z limitem Ilości/Wartośći w nagłówku – składniki zestawu, na których naliczono promocję, stosownie pomniejszają ilość/wartość do wykorzystania

– na promocji z limitem ilości/wartości na pozycjach promocji: dla składnika zestawu zastosowany zostanie limit zdefiniowany dla danego towaru w promocji, jeżeli nie dodano tego towaru jako „zwykłą” pozycję towarową do promocji, wówczas limit na składniku nie zostanie zastosowany (będzie na nim ustawiony Limit=brak)

W przypadku promocji refundowanej na razie nie przewiduje się przypisywania refundacji do elementów zestawu na promocji, jeżeli więc tylko kwota dotąd naliczonej refundacji nie przekroczy limitu refundacji zdefiniowanego w nagłówku promocji, System udzieli tej promocji na pozycjach dodawanych jako zestaw, bowiem kwota „należnej” dla nich refundacji zostanie wyliczona na poziomie 0,00.

 • Promocje limitowane a oferty

Promocje limitowane, czy to z limitem określonym w nagłówku, czy to na elemencie promocji oraz promocje refundowane nie są naliczane na ofertach.

 • Wymagalność rejestracji struktury rabatu

Dla poprawnej obsługi promocji „limitowanej” konieczne jest rejestrowanie struktury udzielonego rabatu, tylko bowiem w takim wypadku możliwe jest kontrolowanie stopnia wykorzystania poszczególnych limitów zdefiniowanych na promocji. Z tego względu, jeżeli w Systemie istnieje potwierdzona promocja tego typu, niemożliwe będzie odznaczenie parametru „Rejestruj strukturę udzielonego rabatu” w konfiguracji Systemu, o czym Użytkownik jest informowany podczas próby wyłączenia tego parametru.

Z kolei jeżeli ww. parametr w konfiguracji jest wyłączony, wówczas nie uda się potwierdzić promocji limitowanej.

Uwaga
Blokada usuwania towarów z promocji będzie dotyczyła wyłącznie tych promocji, na których zdefiniowano limit typu „refundacja”, w pozostałych przypadkach usunięcie będzie możliwe.

Promocja typu: Cena początkowa

Promocja typu Cena początkowa to specjalny rodzaj promocji, który ma zastosowanie wyłącznie do dokumentów rozchodu. Za jej pomocą można określić cenę początkową, która będzie stosowany do pobierania ceny wyjściowej do naliczania rabatów na dokumencie sprzedaży.

Przy wykorzystaniu promocji można określić rodzaj cennika tak jak rabat, czyli przypisać rodzaj ceny do kontrahenta, grupy kontrahentów, dotyczący towaru albo grupy towarów i obowiązujący w wybranym centrum struktury praw.

Przyklad
Zdefiniowano typ promocji: Cena początkowa, na towar T1 i przypisano go do kontrahenta K1. Jako rodzaj ceny dla promocji na ten towar wybrano cenę: HURT, która wynosi: 99,90 PLN (wybraną spośród cen zdefiniowanych na karcie tego towaru). Oznacza to, że w przypadku wystawienia FS na tego kontrahenta na ten towar, zostanie dla niego wprowadzona cena 99,90 czyli taka, jaka została określona jako HURT na karcie tego towaru. Cena ta będzie ceną wyjściową dla liczenia rabatów.

Promocja ta nie obejmuje zestawów. W przypadku zestawu cena początkowa będzie ustalana osobno dla każdego składnika, zgodnie z regułami ogólnymi, stosowanymi dla każdego towaru.

Dodanie promocji typu: Cena początkowa, odbywa się po zaznaczeniu wspomnianej opcji i naciśnięciu przycisku: [Dodaj]. Okno promocji typu: Cena początkowa, wygląd podobnie jak okno „zwykłej” promocji. Różnice wynikają z charakteru tego typu promocji – czyli brak dla niej zakładki: Zestawy, oraz zablokowana jest opcja wybrania rodzaju dokumentu – z tego względu, że jak wspomniano promocja dotyczy tylko dokumentów rozchodowych.

Promocja typu: Cennik, zakładka: Nagłówek.
Promocja typu: Cennik, zakładka: Nagłówek.

Na zakładce: Towary, określa się towar objęty promocją oraz wskazuje rodzaj ceny, jaki ma być stosowany podczas rozchodu wybranego towaru. Wskazanie towaru odbywa się po naciśnięciu: przycisku: [Dodaj]. Zostanie otworzone okno: Upust. W oknie, po naciśnięciu przycisku: zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy wybrać towar objęty promocją, a następnie, w polu: Rodzaj ceny, wybiera się cenę, która będzie stosowana podczas obowiązywania promocji na rozchód wybranym towarem. W przypadku wybrania rodzaju ceny: Nieustalona, to przy dodawaniu na dokument towaru objętego tą promocją, będzie pobierana cena domyślna tego towaru (ustawiona na karcie towaru).

Określanie upustu na promocję typu: Cennik po wyborze opcji: Dodaj towar na zakładce Towary
Określanie upustu na promocję typu: Cennik po wyborze opcji: Dodaj towar na zakładce Towary
Określanie upustu na promocję typu: Cennik po wyborze opcji: Dodaj grupę na zakładce
Określanie upustu na promocję typu: Cennik po wyborze opcji: Dodaj grupę na zakładce

Uwaga
Dla promocji typu Cena początkowa po wybraniu na zakładce: Towary opcji: Dodaj jest obsłużone okno z opcjiami: Kod towaru, Rodzaj ceny, Typ ceny, Cena bieżąca, natopiast po wybraniu opcji: Dodaj grupę są obłsużone pola jw. z wyłączeniem pola: Cena bieżąca.

Cenę wybiera się spośród typów cen zdefiniowanych na karcie towaru, na zakładce: Ogólne (więcej informacji w rozdziale: Karta towaru, zakładka: Ogólne). W przypadku zaznaczenia kilku towarów na promocji i wciśnięcia przycisku edycji w oknie edycji elementów promocji istnieje możliwość zmiany rodzaju ceny.

Rodzaje ceny zdefiniowane na karcie towaru, które mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cena początkowa.
Rodzaje ceny zdefiniowane na karcie towaru, które mogą zostać wybrane dla promocji typu: Cena początkowa.

Dodatkowo, po zdefiniowaniu promocji typu Cena początkowa, na Karcie kontrahenta i Karcie towaru będzie ona widoczna na zakładce: Upusty.

Karta kontrahenta, zakładka: Upusty z przypisaną promocją typu: Cena początkowa.
Karta kontrahenta, zakładka: Upusty z przypisaną promocją typu: Cena początkowa.
Karta towaru, zakładka: Upusty z przypisaną promocją typu: Cena początkowa i wybranym filtrem wg rodzaju upustu: Cennik
Karta towaru, zakładka: Upusty z przypisaną promocją typu: Cena początkowa i wybranym filtrem wg rodzaju upustu: Cennik

W wersji 2016.0 zmodyfikowano zasady ustalania rodzaju ceny w oparciu o promocję typu „Cennik”. Zmieniono warunek dotyczący przypisania kontrahenta/grupy kontrahentów do promocji typu CEN:

To, czy do promocji jest przypisany wprost kontrahent zgodny z kontrahentem z formatki „Cennik dla kontrahenta”, czy też przypisana jest grupa kontrahentów, do której on należy nie przesądza o tym, która z tych promocji jest ważniejsza. Przypisanie kontrahenta lub grupy stanowi jedynie warunek do tego, aby tą promocję wziąć pod uwagę (taki sam, jak np., warunek na typ promocji, stan, datę obowiązywania).

Wśród wielu promocji (nagłówków prmkarty), spełniających ww. warunki decyduje kolejność wg ich położenia na liście promocji tj. od najmniejszego prm_priorytetLp.

Podczas naliczania promocji będzie brany pod uwagę parametr dostępny na formatce promocji CEN Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna.

Przyklad

Kontrahent K1 należy do grupy Odbiorcy.

Dla towaru T1 zdefiniowano ceny j.n.:

– Cena A 100,00

– Cena B 80,00

Zdefiniowano dwie promocje typu CEN

CEN1: dla grupy kontrahentów Odbiorcy, T1 rodzaj ceny: Cena A

CEN2: dla kontrahenta K1, T1 rodzaj ceny: Cena B

Po wywołaniu formatki Cennik dla Kontrahenta K1 System powinien zaprezentować cenę A: 100,00 (taka sama zasada obowiązuje na dokumencie np. FS wystawianym dla K1).

Obie ww. promocje spełniają warunek: rodzaju, stanu, daty, kontrahenta, stąd „ważniejsza” jest ta z mniejszym prm_priorytetLp

Opis:

Towar T1 należy do dwóch grup:

Grupa A

Grupa B – domyślna

Grupa C jest bezpośrednio nadrzędna w stosunku do grupy A, towaru nie ma w tej grupie

Dla towaru T1 zdefiniowano ceny:

Cena A 100,00

Cena B 80,00

Cena c 60,00

Scenariusz:

Przykład 1 (towar ważniejszy niż grupa)

Zdefiniowano promocję CEN1 z elementami j.n.:

Grupa A, Cena A

Grupa B, Cena B

T1, Cena C

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 -> Cena C

Właczony:

FS na T1 -> Cena C

Z

Przyklad

definiowano promocję CEN1 z elementami j.n.:

Grupa A, Cena A

Grupa B, Cena B

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 -> Cena A

Właczony:

FS na T1 -> Cena A

Przykład 3 (grupa, do której towar należy ważniejsza, niż grupa do niej nadrzędna)

Zdefiniowano promocję CEN1 z elementami j.n.:

Grupa główna, Cena A

Grupa A, Cena B

Parametr „Grupa towaru ważniejsza niż grupa nadrzędna”

Wyłączony:

FS na T1 -> Cena A

Właczony:

FS na T1 -> Cena B

Promocje pakietowe

Promocje pakietowe definiowane są w oknie promocji PRM po wybraniu parametru ‘Promocje pakietowe’ Po zaznaczeniu wskazanego parametru Operator będzie miał możliwość wybrania rodzaju pakietu. Wyróżniamy rodzaj pakietu

 • Stały
 • Elastyczny
Promocje pakietowe
Promocje pakietowe

Po najechaniu kursorem na rodzaj promocji pakietowych wyświetlana jest informacja: Promocja obowiązuje przy zakupie wszystkich towarów dodanych do pakietu według określonych warunków.

Zaznaczenie parametru Promocja pakietowa powoduje również iż zostają wyszarzone parametry dotyczące sposobu łączenia promocji z poprzednią oraz rodzaje dokumentów których promocja ma dotyczyć.

Promocje pakietowe: wybór rodzaju promocji pakietowej: Stała Elastyczna
Promocje pakietowe: wybór rodzaju promocji pakietowej: Stała Elastyczna

W przypadku wyboru stałego pakietu promocji wówczas w zakładce Towary/Gratisy wskazujemy towary które wchodzą w skład pakietu, można również wskazać gratisy.

Promocje pakietowe: Pakiet stały, zakładka Towary/Gratis
Promocje pakietowe: Pakiet stały, zakładka Towary/Gratis

Dodanie towaru odbywa się przy pomocy przycisku [Dodaj]. Można również z menu rozwijalnego wskazać listę lub towar z grupy, funkcjonalność dotyczy również gratisów.

; [Przesuń towar w dół/do góry na liście] – umożliwia zmianę kolejności towarów oraz gratisów.

[Usuń] – przy pomocy którego można usunąć towar lub grupę towarów z okna Towary oraz Gratisy.

[Zmień] – przycisk umożliwia edycję elementu promocji oraz gratisu.

Na liście Towarów oraz gratisów można równie użyć menu kontekstowego, przy jego pomocy można dodać towar, edytować, usunąć, wypełnić wszystkie wg bieżącego, zaznaczyć/odznaczyć dany towar, zaznaczyć wszystkie towary oraz odwrócić wszystkie.

Promocje pakietowe: Pakiet stały, dodanie towaru na promocje
Promocje pakietowe: Pakiet stały, dodanie towaru na promocje

Po wciśnięciu przycisku [Dodaj] w oknie Towar należy wybrać towar przy pmocy przycisku . W przypadku wyboru Rabatu od ceny sprzedaży określamy procentowo upust oraz ilościowy próg. W przypadku wyboru stałej ceny wskazujemy: cenę, próg, walutę, typ ceny.

Dodawanie towaru działa w ten sam sposób w oknie Gratisy. Dla towaru dodanego jako gratis należy określić ilość, gdyż bez jej podania nie można potwierdzić promocji.

Wybór konkretnego towaru do promocji lub gratisu może odbyć się również poprzez wpisanie kodu towaru lub numeru EAN towaru w polu. Co do zasady system będzie działał w ten sposób, że w pierwszej kolejności będzie sprawdzał czy istnieje towar o takim kodzie towaru i jeżlei tak to doda go na daną promocję. Jeżeli system nie znajdzie towaru o wskazanym kodzie to sprawdzi czy istnieje towar o takim numerze EAN. Jeżeli nie isnieje na bazie towar o podanym kodzie lub numerze EAN system wyświetli okno z listą grup towarów. Dla tej samej sytuacji w oknie Gratisów pojawi się okno z listą towarów.

Pakiet elastyczny umożliwia zaproponowanie Klientom listy towarów, na które udzielony zostanie upust, jeżeli wartość lub ilość zakupionych towarów osiągnie określony próg. Próg ilościowy może podany być w jednostkach podstawowych lub pomocniczych. Wartość upustu może być taka sama dla każdej pozycji albo dla każdej pozycji upust może być różny. Dodatkowo do pakietu może być dodawany gratis/y, jeżeli spełniony został próg pakietu.

W zależności od ustawień na definicji pakietu elastycznego możliwe będzie zastosowanie na dokument następujących promocji:

 • Zakup dowolnego towaru z listy wg określonych warunków – na definicji promocji należy ustawić próg pakietu na równy 0. Dodanie dowolnego towaru z listy będzie spełniało założenia pakietu (min. ilość/wartość 0), a więc na dokument dodany zostanie ten towar w ramach pakietu;
 • Przy zakupie dowolnego towaru z listy wg określonych warunków, Klient otrzyma gratis/y – na definicji promocji próg pakietu ustawić na równy 0. Na liście gratisów wskazać towar/y, które będą dodawane do towaru z pakietu. Dodanie dowolnego towaru z listy będzie spełniało założenia pakietu i jeżeli do tego pakietu dodawany jest gratis, to do każdego towaru z listy dodany zostanie wskazany gratis/y;
 • Przy zakupie dowolnych towarów z listy za określoną wartość Klient otrzyma upust na te towary – na definicji promocji należy wskazać próg/progi wartościowy/we pakietu. Dla każdego progu określić warunki upustu dla towarów w ramach każdego progu. Jeżeli na definicji promocji wskazane zostaną progi wartościowe, to w zależności od wartości dokonanych zakupów, przez Klienta otrzyma towar z odpowiednim upustem
 • Przy zakupie dowolnych towarów z listy za określoną wartość Klient otrzyma gratis/y – na definicji promocji należy podać próg/progi wartościowe, dla każdego towaru określić upust i na liście Gratisy wskazać towary, które dodane zostaną do pakietu po obniżonej cenie.
 • Przy zakupie dowolnych towarów z listy w określonej ilości Klient otrzyma upust na te towary – analogicznie jak promocja c), tylko na definicji wskazać próg pakietu ilościowy.
 • Przy zakupie dowolnych towarów z listy w określonej ilości Klient otrzyma gratis/gratisy – analogicznie jak promocja c), tylko na definicji wskazać próg pakietu ilościowy.

Dodatkowo na liście gratisów jest możliwość podania kilku różnych gratisów, które powinny być dodawane w ramach pakietu. Na definicji można wskazać, które gratisy domyślnie powinny dodać się do pakietu. Na liście Towarów oraz gratisów można równie użyć menu kontekstowego, przy jego pomocy można dodać towar, edytować, usunąć, wypełnić wszystkie wg bieżącego, zaznaczyć/odznaczyć dany towar, zaznaczyć wszystkie towary oraz odwrócić wszystkie.

Jeżeli na danym gratisie włączono opcję „Mnóż”, wówczas System wylicza wartość kolumny „Ilość” wg ilości zdefiniowanej na promocji i „wielokrotności” spełniania warunku progu promocji.

Sekcja ‘Progi wg grup’ zawiera kontekstową listę progów wg grup. Progi promocji pakietowej można ,,rozbić” na wymagania dotyczące konkretnych grup towarowych. Dodanie grup odbywa się przez ikonę [Dodaj]. W ten sposób lista progów jest podzielona na dwie listy. Na liście górnej Operator ustala progi dla pakietu, dolna zaś będzie kontekstową listą progów wg grup. Lista dolna jest kontekstowa co oznacza, że dla każdego progu dla pakietu można ustalić inny próg wg grup. Podobnie jak dla progu ogólnego, również dla progów wg grup będzie można zdefiniować minimalną ilość pozycji. Ustalając minimalną ilość pozycji, definiujemy tym samym kolejny warunek promocji, czyli aby promocja pakietowa została naliczona musi zostać spełniony warunek dotyczący minimalnej ilości pozycji na dokumencie. Jeżeli operator ustali minimalną ilość równą 2 będzie to oznaczało, że należy na dokumencie dodać co najmniej dwie pozycje z dodanej listy towarów na promocji aby pakiet został naliczony.

Wyłączony parametr ‘Zamknięta lista towarów z grup’. na promocji pakietowej oznacza, że podczas dokonywania transakcji dowolnym towarem należącym do grupy towarowej dodanej na pakiet potraktowane zostanie jako transakcja spełniająca warunki pakietu, nawet wówczas, gdy towar ten nie został dodany na promocję pakietową. Włączenie ww. parametru na promocji pakietowej oznacza zaś, że jedynie transakcje dokonywane towarami przypisanymi do promocji pakietowej spełniają jej warunki.

Od wersji 2018.1 możliwe jest określanie progu ilościowego promocji pakietowej elastycznej w pomocniczej jednostce miary. Przypisanie tej jednostki będzie oznaczało, że zarówno progi ogólne tej promocji, jak i ilościowe progi dla grup towarowych, o ile je zdefiniowano, będą wyrażone w tej jednostce. W momencie sporawdzania przez system w jakim stopniu zrealizowano poszczególne progi System będzie sprawdzał ilości pozycji dokumentu we wskazanej jednostce pomocniczej na poromocji.

Przyklad
Firma sprzedaje farby dostępne w różnych pojemnikach np. farba A w pojemniku 0,5 litra, farba B w pojemniku 1litr itp. Promocja ma obowiązywać, jeżeli łączna sprzedaż farb A i B przekroczy 10 litrów
Promocje pakietowe: Pakiet elastyczny, zakładka Towary/Gratis.
Promocje pakietowe: Pakiet elastyczny, zakładka Towary/Gratis.

Aby promocja pakietowa ze wskazaną jednostką pomocniczą mogła być zastosowana na dokumencie należy upewnić się, że towary dodane do pormocji pakietowej mają przypisaną tą jednostkę jako podstawową lub pomocniczą. W przeciwny przypadku wartość w kolumnie ilości będzie równa zero mimo, że towar został dodany na dokument.

Okno promocji pakietowej z określonym progiem ilościowym w jednostce pomocniczej.
Okno promocji pakietowej z określonym progiem ilościowym w jednostce pomocniczej.

Jeżeli na promocji pakietowej zostanie zaznaczony parametr „Wymagaj użycia jm. z progu” wtedy pozycje towarowe będą dodawane na dokument we wskazanej na promocji pakietowej jednostce. Zaznaczenie wspomnianego parametru oznacza, że na elementach dokumentu z tym pakietem musi zostać użyta ta jednostka (jako jednostka główna lub pomocnicza). Jeżeli parametr będzie odznaczony wtedy takiego wymogu nie będzie, a wystarczy, aby jednostka taka była jedynie przypisana do karty towaru.

Gratisy definiowane na promocji pakietowej elastycznej również mogą być określone w wybranej przez Operaotra jednostce miary. Jednostkę tą będzie można przypisać o ile włączony będzie parametr „Edycja ilości wydawanych gratisów”.

Jednostka pomocnicza będzie sprawdzana przez System podczas ustalania i kontrolowania łącznej należnej ilości gratisów w danym progu. W tej wskazanej jednostce wyświetlana będzie również informacja o ilości należnej, przyznanej oraz pozostającej do przyznania w danym progu pakietu elastycznego z edycją ilości gratisów.

Jeżeli na progu zdefiniowano jednostkę gratisu, wówczas zostanie ona ustalona jako jednostka pomocnicza na elementach dokumenty typu gratis.

Przyklad
Jeżeli Klient kupi co najmniej 10 litrów farb, wówczas dodatkowo otrzyma 2 litry farb po symbolicznej cenie 1zł. Zdefiniowanie „litrów” jako jednostki gratisów pozwoli na operowanie farbami A i B sprzedawanymi w pojemnikach w taki sposób, aby łącznie wydać 2 litry
Okno promocji pakietowej elastycznej z dodanym gratisem w jednostce pomocniczej.
Okno promocji pakietowej elastycznej z dodanym gratisem w jednostce pomocniczej.

Pod lista wartości progu znajdują się przyciski:

[Dodaj] – dodaj wartość progu ilościową lub wartościową.

[Usuń] – usuń wartość progu.

[Importuj towary z arkusza kalkulacyjnego] – funkcjonalność służąca do zaczytania wybranych towarów do promocji pakietowej poprzez plik arkusza kalkulacyjnego w odpowiednim formacie.

Promocja od wartości transakcji

Promocje zdefiniowane, jako promocje nagłówka, mają na celu przyznanie rabatu na cały dokument, czyli na wszystkie elementy transakcji, jeżeli zaistniały warunki pozwalające na zastosowanie zdefiniowanego rabatu. Naliczenie promocji uzależnione jest od wartości transakcji.

Przyklad
Jeżeli zamówienie ma wartość powyżej 1000 PLN Klient otrzymuje 10% rabatu, natomiast dla transakcji powyżej 2000 PLN, Klient otrzymuje 20%. Wartość rabatu może być wyrażona procentowo lub wartościowo. Dodatkowo oprócz upustów istnieje możliwość dodawania dodatkowych towarów, jeżeli wartość zamówienia przekroczyła określoną wartość np. za zakupy o wartości 1000PLN Klient otrzymuje upominek.

Promocje nagłówkowe naliczane są po zakończeniu transakcji podczas zapisywania dokumentu. Jeżeli wartość dokumentu spełnia kryteria zdefiniowane na definicji promocji, to podczas zapisu dokumentu, pojawi się okno z informacją o występujących promocjach nagłówkowych, użytkownik może wskazać, którą z promocji zastosować. Wskazanie promocji wyzwoli przeliczenie wszystkich pozycji nie będących gratisem.

Promocja będzie dodawana z poziomu listy promocji po wybraniu opcji rabaty nagłówka i naciśnięciu przycisku Dodaj.

Promocja od wartości transakcji: Nagłówek
Promocja od wartości transakcji: Nagłówek

Na zakładce Wartość transakcji określamy wartości progu od którego naliczany jest rabat. W oknie Gratis dla konkretnego progu można wskazać towary które zostaną dodane do dokumentu, gdy wartość transakcji przekroczy zakładaną wartość progową. Dla towaru dodanego jako gratis należy określić ilość gdyż bez jej podania nie można potwierdzić promocji.

Promocja od wartości transakcji: Wartość transakcji
Promocja od wartości transakcji: Wartość transakcji

Na zakładce znajdują się następujące przyciski:

[Dodaj] – dodaj, przycisk umożliwia dodanie nowego rekordu w oknie Towary oraz Gratisy.

[Usuń] – przycisk umożliwia usunięcie nowego rekordu w oknie Towary oraz Gratisy.

[Zmień] – przycisk umożliwia edycję gratisu.

Promocje cykliczne

Od wersji 2014 udostępniona została funkcjonalność wprowadzenia promocji powtarzanych cyklicznie. Dzięki niej Użytkownicy systemu nie będą musieli dodawać kolejnych promocji określając w ten sposób okresy ich aktywności. Nowa funkcjonalność pozwala, by w ramach jednej promocji wskazać regularność, z jaką będzie ona występowała.

Do promocji typu: PRM, WTR oraz CEN/CENNIK została dodana możliwość wskazania jej aktywności wykraczająca poza określenie daty rozpoczęcia i zakończenia promocji, czy też godzin jej obowiązywania. Udostępniona została konfigurowalność promocji występujących z regularnymi odstępami czasu. Ustalenie zakładanej regularności sprowadza się do wskazania okresów, w których promocja będzie aktywowana, a które to okresy będą cyklicznie powtarzane.

Wyróżniamy 4 rodzaje promocji cyklicznych:

Według dni

Promocja cykliczna wg dni
Promocja cykliczna wg dni

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.04.2017

Data końcowa: 30.06.2017

Powtarzać co: 2 dni

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie obowiązywała co drugi dzień w okresie 01.04.2017 – 30.06.2017. Poza tym zakresem promocja nie będzie naliczana.

Według tygodni

Promocja cykliczna wg tygodni
Promocja cykliczna wg tygodni

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.04.2017

Data końcowa: 30.06.2017

Powtarzać co: 2 tygodnie, czwartek

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie obowiązywała w co drugi czwartek pomiędzy 01.04.2017 i 30.06.2017.

Według miesięcy

Promocja cykliczna wg miesięcy
Promocja cykliczna wg miesięcy

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.04.2017

Data końcowa: 30.06.2017

Powtarzać co: 1 miesiąc, od 10. do 15.

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie naliczana w każdym miesiącu począwszy od 01.04.2017 w dniach 01.-15. Promocja przestanie obowiązywać po 30.06.2017.

Według lat

 Promocja cykliczna wg lat
Promocja cykliczna wg lat

Na promocji ustalono zakresy obowiązywania jak poniżej:

Data początkowa: 01.04.2017

Data końcowa: Brak ograniczenia

Powtarzać co: 4 lata, lipiec, od 07. do 21.

Oznacza to, że potwierdzona promocja będzie naliczana co 4 lata, w lipcu, od 07 do 21 dnia miesiąca.

Promocja budżet rabatowy kontrahenta i operatora

Budżet rabatowy kontrahenta oraz budżet rabatowy operatora należą do promocji typu ,,Budżet rabatowy”. Ich podstawową właściwością jest to, że będą one naliczane zgodnie z uznaniem Operatora, bez automatyzmu ze strony Systemu. To Operator będzie decydował o tym czy dany rabat będzie naliczony czy też nie oraz w jakiej wartości. Promocje te będą dostępne wyłącznie dla dokumentów sprzedaży: ZS, FS, FSE, PA,WZ, WZE.

Poniżej zostaną omówione różnice występujące na formatkach promocji typu Budżet rabatowy względem innych promocji dostępnych w systemie.

Promocja rabat budżetowy, zakładka: Nagłówek

Przechodząc do Listy promocji mamy możliwość wybrania interesujących nas promocji o typie: Budżety rabatowe. W oknie pojawi się lista zdefiniowanych promocji budżetowych KNT oraz OPE. Poprzez ikonę oraz rozwijane menu mamy możliwość odfiltrowania listy zdefiniowanych promocji budżetowych operatora ze względu na przypisanego do danej promocji operatora.

Po naciśnięciu ikony [Dodaj] mamy możliwość zdefiniowania nowej promocji budżetowej. W otwartym oknie Promocji, na zakładce Nagłówek Operator może wybrać odpowiedni budżet rabatowy – kontrahenta lub operatora.

Promocja typu Budżet rabatowy, zakładka: Nagłówek
Promocja typu Budżet rabatowy, zakładka: Nagłówek

Promocja rabat budżetowy, zakładka: Kontrahenci

Definiując promocję budżet rabatowy operatora, zakładka Kontrahenci będzie podobna do tej samej zakładki w innych promocjach. Standardowo na omawianej zakładce będzie możliwe zdefiniowanie odpowiednich kontrahentów lub grup kontrahentów, wobec których tę promocję będzie można zastosować. W tej sytuacji, tworząc transakcję sprzedaży, budżet rabatowy operatora będzie mógł być użyty dla kontrahenta przypisanego do promocji lub do kontrahenta, który należy do grupy kontrahentów przypisanej do promocji. Dla promocji typu budżet rabatowy kontrahenta omawiana zakładka będzie wykazywała różnice. Podstawową zmianą jest fakt, że przy tym rodzaju promocji możliwe będzie przypisanie jedynie konkretnego kontrahenta, bez możliwości przypisania grupy kontrahentów. Dla dodanego kontrahenta możliwe będzie określenie wartości budżetu rabatowego. Budżet rabatowy określony zostanie jako wartość netto, w walucie systemowej. Wartość rabatu może być wpisywana ręcznie lub ustalona dla pozostałych kontrahentów metodą Wypełnij wszystkie wg bieżącego. Metoda ta pozwala na ustalenie wartości budżetu dla wszystkich kontrahentów promocji na podstawie budżetu kontrahenta, który obecnie wskazujemy kursorem. Udostępniona została również opcja sprawdzenia aktualnego stanu budżetu rabatowego kontrahenta. Użycie ikony Wykorzystanie budżetu zwraca wartość budżetu, wartość wykorzystaną oraz wartość do wykorzystania. Informacja o tym, że dla danego kontrahenta określona została promocja typu rabat budżetowy KNT lub OPE będzie dostępna, tak jak w przypadku innych promocji na zakładce Upusty na karcie kontrahenta.

Formatka dodania/edycji kontrahenta w promocji BUDŻET KNT
Formatka dodania/edycji kontrahenta w promocji BUDŻET KNT

Wykorzystanie budżetu – Operator ma możliwość sprawdzenia wielkości wykorzystanego oraz pozostającego do wykorzystania budżetu rabatowego danego kontrahenta

Wartość budżetu – odzwierciedla kwotę przyznanego budżetu dla wybranego kontrahenta

Wykorzystana – odzwierciedla kwotę, która została wykorzystana przez danego kontrahenta w ramach danej promocji

Do wykorzystania – odzwierciedla kwotę jaka pozostała jeszcze do wykorzystania w ramach danej promocji, jest to różnica między kwotą Wartość budżetu a kwotą Wykorzystana.

Promocja rabat budżetowy, zakładka: Operatorzy

Zakładka Operatorzy będzie dostępna tylko dla promocji budżet rabatowy operatora. Służy ona do definiowania odpowiednich operatorów, którym chcemy przyznać rabaty budżetowe. Wartość budżetu rabatowego dla danego operatora określana jest podobnie jak w przypadku promocji budżetu KNT dla danego kontrahenta. Określenie budżetu może nastąpić w formatce dodania/edycji operatora. Umożliwiona jest również opcja ,,Wypełnij wszystkie wg bieżącego”, która pozwoli na wypełnienie wartości budżetu zgodnie z budżetem operatora, który aktualnie jest wybrany kursorem. Podobnie jak w promocji budżet KNT, udostępniona została opcja sprawdzenia aktualnego stanu budżetu rabatowego operatora. Wykorzystanie budżetu zwraca wartość budżetu, wartość wykorzystaną oraz wartość do wykorzystania.

Formatka dodania/edycji operatora w promocji BUDŻET OPE
Formatka dodania/edycji operatora w promocji BUDŻET OPE

Wykorzystanie budżetu – Operator ma możliwość sprawdzenia wielkości wykorzystanego oraz pozostającego do wykorzystania budżetu rabatowego danego operatora

Wartość budżetu – odzwierciedla kwotę przyznanego budżetu dla wybranego operatora

Wykorzystana – odzwierciedla kwotę, która została wykorzystana przez danego operatora w ramach danej promocji

Do wykorzystania – odzwierciedla kwotę jaka pozostała jeszcze do wykorzystania w ramach danej promocji przez operatora, jest to różnica między kwotą Wartość budżetu a kwotą Wykorzystana.

Promocja rabat budżetowy, zakładka: Towary

Na zakładce Towary zarówno dla promocji budżetowej KNT jak i OPE, będzie możliwość zdefiniowania maksymalnego rabatu, jaki może zostać udzielony z tego budżetu dla danego towaru. Dla transakcji sprzedaży budżet rabatowy będzie mógł mieć zastosowanie dla towaru przypisanemu do tej promocji lub dla towaru należącego do grupy towarowej przypisanej do promocji. Rabat maksymalny może zostać określony w formie procentu od wartości początkowej elementu, lub w formie kwoty odliczonej od wartości elementu dokumentu. Informacja o tym, że dla danego towaru określona została promocja typu rabat budżetowy KNT lub OPE będzie dostępna, tak jak w przypadku innych promocji na zakładce Upusty na karcie towaru.

Formatka dodania/edycji towaru do promocji
Formatka dodania/edycji towaru do promocji

Po wciśnięciu przycisku [Dodaj] otworzy się automatycznie okno Towar. W oknie należy wybrać towar przy pomocy przycisku lub z rozwijanego menu . W otwartym oknie Towar Operator ma możliwość zdefiniowania wartości rabatu maksymalnego oraz określenia formy rabatu (procentowej lub wartościowej).

Uwaga
Potwierdzenie promocji typu budżet możliwe będzie wyłącznie, jeżeli w konfiguracji włączono parametr rejestracji struktury udzielonego rabatu, tylko wówczas bowiem System ma możliwość kontroli stopnia wykorzystania danego budżetu rabatowego.

Udzielanie promocji typu rabat budżetowy na dokumencie

Rabat budżetowy KNT oraz OPE może zostać udzielony na dokumentach: ZS, FS, WZ, PA, WZE i FSE. Przyznanie promocji budżetowej na dokumencie odbywa się poprzez kliknięcie ikony [Rabaty budżetowe] na dokumencie. Po wciśnięciu ikony automatycznie otwiera się okno Budżety rabatowe. Okno podzielone jest na dwie sekcje. W górnym oknie prezentowana jest lista budżetów rabatowych kontrahenta i operatora, które są możliwe do udzielenia. Dla danej promocji budżetowej prezentowana jest informacja o wartości budżetu, o wartości wykorzystanej z budżetu oraz o pozostałej wartości budżetu.

W sekcji dolnej wyświetlone zostaną elementy dokumentu. Dla elementu będzie również prezentowana informacja o maksymalnym rabacie z danego budżetu oraz wielkość udzielonego rabatu budżetowego. Informacja dotycząca danego elementu będzie prezentowana kontekstowo, czyli dla budżetu, który jest aktualnie wskazany kursorem w górnej sekcji okna.

Okno: Budżety rabatowe
Okno: Budżety rabatowe

Naliczenie rabatu wprowadzamy poprzez edycję rabatu (procentowego i kwotowego), ceny końcowej i wartości końcowej na dolnej liście. Możliwe jest również zaznaczenie odpowiednich elementów i użycie opcji Udziel maksymalnego rabatu. Funkcja ta pozwala nadać wszystkim wskazanym elementom z dolnej sekcji maksymalny rabat możliwy do naliczenia z danego budżetu rabatowego. Jeśli Operator będzie chciał powrócić do stanu sprzed edycji należy wybrać opcję Zeruj rabat.

Możliwość udzielenia maksymalnego rabatu lub wyzerowania rabatu
Możliwość udzielenia maksymalnego rabatu lub wyzerowania rabatu

Operator ma również możliwość udzielenia rabatu budżetowego z poziomu górnej sekcji okna poprzez edycję wartości Naliczono. Podana wielkość zostanie rozbita na wszystkie elementy dokumentu, które podlegają temu rabatowi proporcjonalnie do wartości po rabacie tych pozycji. Jednocześnie kontrola związana z określonym rabatem maksymalnym dla danego elementu będzie zachowana.

Informacja dotycząca udzielonego na dokumencie rabatu budżetowego KNT i OPE będzie widoczna z poziomu Struktury udzielonego rabatu.

Struktura udzielonego rabatu dla rabatu budżet KNT i OPE
Struktura udzielonego rabatu dla rabatu budżet KNT i OPE

Parametryzacja obsługi budżetów rabatowych podczas zmiany ilości na elemencie

W Konfiguracji/Sprzedaż/Parametry 1 udostępnione zostały stosowne parametry decydujące o obsłudze budżetu rabatowego przy zmianie ilości na elemencie dokumentu. Wybrany przez Operatora parametr będzie decydowała o tym, czy podczas zmiany ilości na elemencie System ma utrzymywać kwotę udzielonego rabatu budżetowego, czy też procent tego rabatu. Zdefiniowany parametr będzie działał zarówno dla dokumentu wygenerowanego z innego dokumentu, jak i dokumentu dodawanego ręcznie.

Przyklad

Dla kontrahenta K1 zdefiniowano budżet rabatowy o wartości 500,00, przypisano do niego towary j.n.:

T1 rabat maksymalny 30%

T2 rabat maksymalny 80%

Zarejestrowano ZS1, na którym naliczono z ww. budżetu rabat 50,00

Zarejestrowano ZS2:

T1 10szt cena początkowa 100,00, naliczono rabat budżetowy 100,00, czyli po rabacie: 10szt x 90,00= 900,00

Operator generuje FS na całość

FS1 10szt x 90,00 = 900,00 naliczony rabat budżetowy 100,00

Teraz Operator zmniejsza ilość na 4szt, w wyniku czego:

1. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Wartość…”, wówczas

4szt x 75,00 = 300,00, rabat budżetowy 100,00

2. Jeżeli parametr w konfiguracji ustawiony jest na „Procent..”, wówczas

– ustalenie Wartości X1, gdzie X1 to maksymalny możliwy rabat budżetowy dla danego towaru: 120,00

– ustalenie Wartości X2, gdzie X2 to kwota pozostająca niewykorzystana z danego budżetu (bez elementu bieżącego: 500-50=450,00

– ustalenie Wartości X3, gdzie X3 to ustalona „należna” wielkość rabatu budżetowego dla nowej ilości:: 100/10*4=40,00

Naliczony zostanie rabat budżetowy 40,00

4szt x 90,00 = 360,00, rabat budżetowy 40,00

Promocja typu stała cena

W systemie znajduje się możliwość sparametryzowania naliczania się promocji typu Stała cna na elementach dokumentów. Dzięki tej funkcjonalności Operator będzie miał możliwość korzystania z dotychczasowej obsługi tego typu promocji, tj. nie naliczania innych promocji/rabatów i ignorowania marży minimalnej podczas udzielania promocji typu stała cena, lub będzie miał możliwość jej poprzez odpowiednią konfigurację Systemu.

W konfiguracji Systemu na zakładce Sprzedaż Parametry1 znajdują się parametry w sekcji Dla promocji typu stała cena. Pierwszy parametr dotyczy tego, czy na elemencie, na którym zostanie zastosowana promocja typu Stała cena inne promocje i rabaty mają być naliczane, czy też nie. Drugi z parametrów decyduje o tym, czy w przypadku stosowania stałej ceny System ma kontrolować, czy ignorować marżę minimalną.

Parametry dla promocji typu Stała cena
Parametry dla promocji typu Stała cena

W przypadku, jeżeli inne rabaty i promocje poza stałą ceną mają być naliczone (włączony 1-wszy parametr), wówczas System kontroluje marżę wg standardowych zasad. Po zaznaczeniu więc 1-go checkboxa System automatycznie zaznaczy 2-gi z nich i nie pozwoli go wyłączyć.

Domyślnie oba parametry: naliczenia innych promocji i rabatów oraz kontroli marży przy stałej cenie są odznaczone.

Obsługa parametru pomijania innych promocji przy naliczaniu stałej ceny na elementach

W przypadku gdy w konfiguracji Systemu parametr „Dla promocji typu stała cena/Naliczaj inne promocje i rabaty” jest wyłączony, wówczas System na elementach na których naliczy promocję typu stała cena nie będzie naliczał innych promocji żadnego typu (PRM, KNU, TWU, PLT, KNT, WTR). Tego typu pozycje są pomijane podczas nadawania przez Operatora rabatu czy to procentowego, czy to kwotowego w nagłówku.

Jeżeli zaś ww. parametr będzie włączony, wówczas naliczenie promocji typu Stała cena” nie będzie przeszkodą do naliczenia innych promocji/rabatów dla takiej pozycji. System będzie więc kolejno naliczał promocje wg ich priorytetu, kontynuując operację również po napotkaniu i naliczeniu promocji typu stała cena. W takim wypadku rabaty nadawane w nagłówku przez Operatora (procentowy, kwotowy), jak również promocja typu WTR również będą nadawane na elementach, dla których obowiązuje promocja stała cena.

Obsługa opcjonalnej kontroli marży minimalnej na elementach ze stałą ceną

W przypadku zaznaczenia parametru Kontrola marży dla promocji typu Stała cena kontrola uaktywnia się na takim elemencie dopiero wówczas, gdy Operator próbuje zmienić cenę na elemencie (poprzez edycję ceny, czy też innego parametru na nią wpływającego) na inną, niż wynika z promocji typu Stała cena.

Przyklad
Przykład: Jeżeli cena przy marży minimalnej to 80,00, stała cena to 60,00, Operatorowi nie uda się ustalić ceny np. 70,00, może ustalić ją tylko na poziomie 60,00 lub nie mniejszej niż 80,00.

Promocja z warunkiem wymaganego progu transakcji

Opisywana promocja została skonstruowana w taki sposób, aby jednym z wymagalnych warunków naliczenia się promocji był wymagalny próg transakcji już zarejestrowanych. W tej sytuacji, aby promocja mogła być naliczona system będzie sprawdzał czy dany kontrahent osiągnął wymagany próg transakcji zarejestrowanych w systemie.

Wymagany próg transakcji warunkujący naliczenie danej promocji może przyjąć dwie formy: próg ilości, dotyczący minimalnej ilości towaru/towarów na transakcjach już zarejestrowanych oraz próg wartości, dotyczący minimalnej wartości towaru/towarów na transakcjach już zarejestrowanych.

 • Dla progu ilości możemy wyróżnić dwie formy:
  • Próg: Ilość dla całej promocji
  • Próg: Ilość dla danego elementu promocji:
 • Dla progu wartości możemy wyróżnić dwie formy:
  • Próg: Wartość transakcji dla całej promocji
  • Próg: Wartość transakcji na elemencie promocji

Operator ma możliwość określenia ram czasowych na osiągnięcie przez kontrahenta wymaganego progu transakcji. Może być on wskazany na nagłówku promocji lub na danym kontrahencie.

Wymagany próg transakcji na nagłówku promocji

Na nagłówku promocji PRM dodano sekcję ‘Wymagany próg transakcji’. Przez zaznaczenie tej opcji mamy możliwość uzależnienia nadawania danej promocji od warunku dokonanych transakcji. W zależności od tego jaki typ progu zostanie wybrany (ilość lub wartość transakcji) system będzie warunkował ilość lub wartość transakcji już zarejestrowanych w systemie. Transakcje jw. będą ustalane zbiorczo dla wszystkich elementów dodanych do promocji. Dokumentami, które będą wpływały na tenże poziom uzyskanych transakcji będą: FS, FSE, WZ, WZE, PA, WKA oraz FZ, FRR, PZ, PKA, PZI.

Zakładka Nagłówek, sekcja: Wymagany próg transakcji
Zakładka Nagłówek, sekcja: Wymagany próg transakcji

– wyświetla podgląd zdobytego progu transakcji na nagłówku promocji. Lista wyświetla zbiorcze informacje dla wszystkich dodanych do promocji elementów o wielkości już dokonanych transakcji i jednocześnie ilości jakiej brakuje, by promocja mogła zostać naliczona.

Jeżeli wybieramy opcję wymagalnego progu transakcji na nagłówku promocji to tym samym ustalamy ramy czasowe na dokonanie tych transakcji. Okres ten jest wspólny dla wszystkich kontrahentów dodanych do promocji. Datą na dokumencie, która decyduje czy dokument będzie uwzględniany w zestawieniu wymaganych transakcji jest data sprzedaży/zakupu.

Wymagany próg transakcji na elemencie promocji

Wymagalny próg transakcji może być także ustalony na konkretnym elemencie promocji. Aby było to możliwe ważnym elementem jest aby promocja nie była pakietowa, rodzaj dokumentu wybrany jako Rozchód lub Przychód oraz na danej promocji nie była zaznaczona wymagalność na nagłówku. Wskazanie wymaganego progu transakcji jest możliwe wyłącznie na pozycjach towarowych, nie jest możliwe na grupach towarowych. Jeżeli promocja ma dotyczyć grupy towarowej, wówczas zaleca się ustalenie wymaganego progu na poziomie nagłówka promocji. Wówczas ustalenie wymaganego progu transakcji będzie zarówno, gdy towar będzie dodany jawnie do promocji jak i wyłącznie poprzez grupę towarową.

W celu sprawdzenia poziomu osiągniętych transakcji przez kontrahenta wystarczy użyć funkcji ‘Podgląd zdobytego progu transakcji’ dostępnej na formatce ‘Kontrahent’. Okno z podglądem pojawi się w przypadku określenia wymagalnego progu transakcji na elemencie. W zestawieniu uwzględniane są te pozycje towarowe, dla których ustalono jakiś wymagany próg transakcji. Zestawienie nie jest udostępniane dla grupy kontrahentów.

W sytuacji, gdy wymagany próg transakcji nie jest ustalany na nagłówku promocji lecz per element towarowy, wówczas okres czasu na zdobycie wymaganego progu transakcji może być ustalany indywidualnie dla dodanych w promocji kontrahentów.

Dodatkowy warunek SQL ograniczający dokumenty uwzględniane podczas ustalania wymaganego progu transakcji

Do nagłówka promocji dodana została zakładka [SQL], na której można wprowadzić zapytanie, które będzie dodatkowym warunkiem dla dokumentów logowanych do tabeli transakcji, czyli dokumentów które są brane podczas liczenia progu transakcji. Do tabeli logowane będą transakcje, które muszą dodatkowo spełnić warunek wynikający z wprowadzonego zapytania SQL (np. uwzględniać tylko dokumenty z określoną serią).

Wprowadzone zapytanie musi zwracać wartość 0 lub 1 oznaczające czy uwzględniać czy nie daną promocję oraz musi

Przyklad

udostępniać zmienne {FiltrSQL} z warunkiem na element, dokument oraz {PrmID} z ID promocji. Przykład poniżej.

SELECT CASE WHEN TrN_TrNSeria = ” THEN 1 ELSE 0 END FROM CDN.TraNag JOIN CDN.TraElem ON TrE_GIDNumer = TrN_GIDNumer WHERE {FiltrSQL}

Prezentacja promocji z wymaganym progiem transakcji na karcie kontrahenta

Podgląd wartości osiągniętego progu transakcji możliwy jest również z poziomu karty Kontrahenta. Po podniesieniu karty Kontrahenta, zakładka Upusty, będzie widoczna funkcja ‘Podgląd zdobytego progu transakcji’ . Po użyciu funkcji Operator uzyska zestawienie dotyczące wymagalnego progu.

Karta kontrahenta, zakładka Upusty, Podgląd zdobytego poziomu transakcji.
Karta kontrahenta, zakładka Upusty, Podgląd zdobytego poziomu transakcji.

Import towarów do promocji

Opisywana funkcjonalność ma na celu ułatwienie definiowania poszczególnych promocji. Funkcjonalność dotyczy wczytywania pozycji towarowych z pliku zewnętrznego. Importu towarów na promocje będzie dotyczyć promocji typu: PRN, KNU, CEN, BUDŻET KNT, BUDŻET OPE oraz promocja pakietowa elastyczna i stała.

Import towarów do promocji pozwala operatorowi na wczytanie listy towarów z pliku zewnętrznego przygotowanego w postaci arkusza kalkulacyjnego Excel

Możliwe jest wczytanie samych towarów na podstawie kodu towaru – wówczas promocje zostaną ustawione domyślnie. Opcja bardziej zaawansowana pozwala na wczytanie listy towarów wraz z określonymi parametrami: typ promocji, próg, wartość, cena itd.

Towary można wczytać na nowe promocje jak również na już istniejące w systemie. W celu zaimportowania arkusza z towarami należy w oknie Promocji na zakładce Towary wcisnąć przycisk Przycisk [Importuj towary z arkusza kalkulacyjnego]. Po wciśnięciu pojawi się okno Wyboru pliku. Należy wskazać plik z towarami w formacie MS Excel (xls lub xlsx). Po wykonaniu importu towar pojawi się na zakładce towary. Taką sama operacje można wykonać z poziomu karty Kontrahenta na zakładce Upusty.

Import towarów do promocji.
Import towarów do promocji.
Import towarów do promocji: Wybierz plik.
Import towarów do promocji: Wybierz plik.

Arkusz do importu towarów powinien mieć odpowiednią strukturę. Arkusz do importu towaru powinien zawierać następujące kolumny (jak poniżej). Uzupełniając wartości wskazanych kolumn Operator powinien mieć na uwadze typ promocji, do której będą importowane towary.

KOD Kod towaru
RODZAJ 1 – rabat procentowy

2 – rabat wartościowy

3 – stała cena

4 – rabat typu cennik

5 – narzut procentowy

6 – narzut wartościowy

WARTOŚĆ Wysokość rabatu, narzutu lub cena
PRÓG Wysokość progu, od jakiego zaczyna się dana promocja
TYPNB Flaga ceny – netto czy brutto

N – netto

B – brutto

WALUTA Symbol waluty
RODZAJ CENY Nazwa ceny, wg której ma działać dana promocja typu Cennik np. detaliczna
GRATIS TAK (dotyczy tylko promocji pakietowych)
TYP LIMITU Typ limitu ilościowy lub wartościowy (1,2)
LIMIT Wartość limitu
Import towarów do promocji: arkusz kalkulacyjny.
Import towarów do promocji: arkusz kalkulacyjny.

 • Dodawanie towarów do promocji Rabaty pozycji

Dla promocji typu Rabaty pozycji można ustalić oraz zaimportować następujące dane: KOD (kod towaru, RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (cena lub wielkość rabatu), PRÓG, TYPNB, WALUTA (w przypadku stałej ceny), TYP LIMITU, LIMIT.

W przypadku wystąpienia kolumny RODZAJ LIMITU możliwe jest określenie, czy limit liczony jest ogółem, czy dla kontrahenta.

W przypadku nieokreślenia w pliku niektórych danych zostaną one ustawione domyślnie:

Rodzaj – rabat od ceny sprzedaży

Typ – procent

Próg – 0,000

Upust – 0,00 %

Rodzaj limitu – ogółem

 • Dodawanie towarów do promocji pakietowej stałej

W przypadku promocji pakietowej stałej oprócz importu towarów możliwe będzie również importowanie gratisów. Towar, który ma zostać zaimportowany, jako gratis musi posiadać uzupełnioną kolumnę GRATIS wartością TAK. Ilość gratisów należy uzupełniać w kolumnie PRÓG.

 • Dodawanie towarów do promocji Cena początkowa

Do promocji typu Cena początkowa można ustalić następujące dane: KOD (towaru) oraz RODZAJ CENY (nazwa ceny w systemie). W przypadku nieokreślenia rodzaju ceny zostanie ustawiona cena domyślna.

 • Dodawanie towarów do promocji Budżety rabatowe

Do promocji typu Budżety rabatowe można ustalić następujące dane: KOD (kod towaru), RODZAJ (promocji), WARTOŚĆ (wielkość rabatu), PRÓG.

 • Dla promocji pakietowych elastycznych możliwe jest importowanie nie tylko towarów i gratisów, ale także importowanie progów dla pakietów oraz progów wg grup. Opcja importu jest dostępna na zakładce ‘Towary’ na promocji. Plik MS Excel do importu towarów do promocji pakietowych został poszerzony o dodatkowe informacje, które są konieczne do poprawnego importu promocji elastycznych.

Plik do importu promocji pakietowych elastycznych może składać się z trzech arkuszy:

 • Towary
 • Progi
 • Progi wg grup

Opis arkuszy do importu towarów do promocji pakietowej elastycznej znajduje się w biuletynie: ,,Promocje w systemie Comarch ERP XL”.

 • Dodawanie towarów do promocji z wymaganym progiem transakcji

Stosowna interpretacja została obsłużona w przypadku wystąpienia w pliku kolumn: TYP PROGU TRANSAKCJI i PRÓG TRANSAKCJI. W przypadku braku możliwości prawidłowego ustalenia typu i wielkości progu na podstawie danych z arkusza, Użytkownik otrzyma stosowną informację w logu.

Interpretacja dodatkowych kolumn jest przewidziana wyłącznie w przypadku spełnienia warunków:

 • Promocja PRM nie-pakietowa
 • Odznaczona opcja: Wymagany próg transakcji w nagłówku promocji
 • Wybrane radio: Rozchodowe lub Przychodowe w sekcji: Rodzaj dokumentu w nagłówku promocji

Jednocześnie, zgodnie z wcześniej przedstawionym założeniem, jeżeli w trakcie dodania pozycji z arkusza do promocji System zinterpretuje dla niej rodzaj i wielkość wymaganego progu transakcji, zostanie ona nie tylko ustalona na dodawanym rekordzie, ale, również na innych rekordach promocji wskazujących na ten sam towarPo imporcie wyświetlany jest log z informacjami o zaimportowanych pozycjach oraz o błędach, jeśli wystąpią.

Import towarów do promocji: Walidacja danych podczas importu – poprawny import.
Import towarów do promocji: Walidacja danych podczas importu – poprawny import.

W przypadku pustego rekordu lub rekordu w którym kolumna KOD będzie pusta wówczas taki rekord jest pomijany przy imporcie.

Jeśli któraś z poniższych wartości nie będzie uzupełniona wówczas ustawione zostaną wartości domyślne (jak przy ręcznym oddawaniu nowej pozycji).

 • Brak Rodzaju – ustawiony zostanie rabat % od ceny sprzedaży (1)
 • Brak Wartości – ustawiana zostanie wartość 0,0000
 • Brak Progu – ustawiana zostanie wartość 0,0000
 • Brak TYPNB – ustawiona zostanie cena netto – N
 • Brak waluty:

Jeśli Rodzaj = 3 – waluta zostanie ustawiona na PLN

Rodzaj różny od 3 (zakres 1-6) pole waluta pozostanie puste

Import towarów do promocji: Walidacja danych podczas importu – import z błędami.
Import towarów do promocji: Walidacja danych podczas importu – import z błędami.

Promocja uzależniona od formy i terminu płatności na konkretny dzień

Funkcjonalność ma na celu uwarunkowanie naliczenia promocji na element dokumentu od formy i konkretnego domyślnego terminu płatności. Dzięki niej możliwe jest obsłużenie sytuacji, w której dostawca i odbiorca umawiają się, iż dany towar zostanie sprzedany po specjalnej cenie, pod warunkiem, że płatność nastąpi w ustalonym dniu i w umówionej formie, np. przelew zostanie zrealizowany w dniu 28/08/2017.

Data na płatności jako kolejny warunek promocji

Od wersji 2017.1 dodany został wybór czy dla danej formy płatności parametrem dodatkowym, stanowiącym o tym czy promocja będzie naliczana czy nie, ma być ilość dni na zapłatę – maksymalny termin (jak dotychczas) czy też konkretna data na płatności.

Promocja, edycja formy płatności
Promocja, edycja formy płatności

.

Powyższe opcje są rozłączne dla tej samej formy, tzn. można ograniczyć formę w zakresie maksymalnego terminu albo konkretnej daty (zakresu dat). Jako datę Od/Do można wybrać opcję: Brak ograniczenia, co pozwala na uzyskanie następującego działania Systemu:

 • Od np.: 25/06/2017, Do: 31/06/2017 – czyli jeżeli na płatności data będzie pomiędzy 25/06/2017 – 31/06/2017 to promocja zostanie naliczona; przy spełnieniu pozostałych warunków promocji
 • Od np.: Brak ograniczenia, Do: 25/06/2017 – czyli jeżeli na płatności data będzie nie późniejsza niż 25/06/2017 to promocja zostanie naliczona
 • Od np.: 25/06/2017, Do: Brak ograniczenia – czyli jeżeli na płatności data będzie nie wcześniejsza niż 25/06/2017 to promocja zostanie naliczona (opcja może być wykorzystywana na okoliczność, gdy promocją będzie chciano podwyższyć a nie obniżyć cenę, gdy zapłata będzie w późniejszym terminie); przy czym trzeba tu być czujnym, bo jak się osiągnie tą datę Od, to wszystkie dokumenty będą się kwalifikowały
 • Od: Brak ograniczenia, Do: Brak ograniczenia – w praktyce brak ograniczenia, wszystkie dokumenty będą się kwalifikowały

Uwaga
Jeżeli mowa o dacie na płatności to konkretnie oznacza to płatność, tj. Formę, ilość dni, datę Do widoczną na nagłówku dokumentu w momencie naliczania promocji/ustalania ceny elementu.

Dotychczas, gdy na liście występował rekord/forma płatności <Wszystkie> przycisk dodawania i usuwania był wyszarzony. To działanie zostało zmienione, tzn. uzależniono dodatkowo od wybranego typu czyli czy Ilość dni czy Data.

 • Jeżeli na liście wystąpi rekord <Wszystkie> i typ będzie: Ilość dni, wówczas zachowana jest dotychczasowa obsługa i wyszarzana opcja dodawania nowego rekordu. Będzie to domyślne ustawienie podczas dodawania promocji (jak dotychczas) i jednocześnie jest to jedyna sytuacja, gdy takie wyszarzenie może wystąpić.
 • Jeżeli dla formy płatności <Wszystkie> jeżeli jako typ będzie wybrana opcja: Data, wówczas nie jest blokowane dodawanie nowego rekordu, pozostawiając tym samym możliwość wskazania kolejnych dat płatności, dla których promocja ma mieć zastosowanie.
 • Blokady nie ma, bez względu na typ, gdy na liście są rekord/rekordy z konkretnymi formami płatności, a ewentualna kontrola poprawności wprowadzonych na dodawanej płatności ustawień odbywa się podczas zapisywania danej formatki płatności, jak dotychczas.

Dana forma płatności, będzie mogła wystąpić więcej razy wówczas, gdy na żadnym z rekordów nie będzie ustalonego typu: Ilość dni. Ponadto dla danej formy płatności, kolejne rekordy muszą mieć rozłączny zakres dat.

Obsługa promocji na konkretny dzień płatności

Zmiany w sposobie naliczania promocji na elementach dokumentów polegają na uwzględnieniu dodatkowego warunku, który musi być spełniony, aby dana promocja została naliczona. Od wersji 2017.1 ograniczeniem dla formy płatności może być konkretna data na płatności. Czyli obok obecnej możliwości zdefiniowania warunku dla promocji np. Przelew do 14 dni, będzie można ustalić warunek jako np. Przelew w dniach 2017/06/25 – 2017/06/28. Warunek ten jest uwzględniany wszędzie tam (na tych dokumentach), gdzie do tej pory była (i nadal będzie) weryfikowana forma płatności i maksymalny termin, o ile dokument przewiduje określenie konkretnego przewidywanego terminu płatności.

Uwaga
Jak dotąd możliwość ustalenia terminu płatności w formie konkretnej daty Do nie obejmuje zamówień. Na zamówieniach (także np. na umowach) jest możliwość wskazania wyłącznie ilości dni od daty na fakturze, co podczas dodawania pozycji na zamówienie nie stanowi informacji o dacie płatności.

Aby dana promocja, uwarunkowana płatnością na konkretny dzień mogła zostać naliczona, należy ustalić datę płatności na dokumencie widoczną na nagłówku dokumentu, jako data Do. Jeżeli ta data mieści się w zakresie dat ustalonym na promocji, wówczas ta promocja będzie naliczona (przy zgodności pozostałych warunków).

Faktura sprzedaży, data „Do” dla płatności
Faktura sprzedaży, data „Do” dla płatności

Weryfikacja czy dana promocja z warunkiem na płatność na konkretny dzień będzie uwzględniona odbywa się podczas tych samych operacji jak dotychczas uwzględnianie formy płatności i maksymalnego terminu, np.:

 • Podczas edycji nagłówka dokumentu handlowego;
 • Podczas dodawania i edycji elementów dokumentów handlowych;
 • Podczas generowania dokumentu z innego dokumentu – zgodnie z dotychczasowym działaniem Systemu, podczas generowania dokumentów z zamówień/ich elementów, na generowanym dokumencie promocje są naliczane, przy czym w zależności od tego, czy podczas generowania parametr: Przeliczaj wartości przy generowaniu dokumentów z zamówień jest zaznaczony lub nie, następuje wymuszenie ceny z zamówienia (gdy odznaczony) lub nie (gdy zaznaczony);
 • Podczas kopiowania dokumentów – podczas kopiowania dokumentu następuje standardowe wyliczenie ceny, tzn. jak podczas dodawania ręcznie nowego dokumentu i elementu, przy czym następnie ma miejsce wymuszenie ceny z kopiowanego dokumentu. Ewentualna zmiana ceny może wynikać z ograniczeń wynikających z maksymalnego rabatu operatora;
 • Podczas kopiowania elementu dokumentu – zachowując dotychczasowe działanie systemu podczas kopiowania elementu na dokumencie, nowa pozycja ma wyliczaną cenę analogicznie jak podczas jej ręcznego dodawania, bez wymuszania ceny z kopiowanego elementu;
 • Detal – dodając dokument w aplikacji sprzedaży detalicznej, a także podczas edycji elementu;
 • W przypadku ceny prezentowanej na liście towarów wywoływanej opcją: Dodaj listę, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku promocji na formę płatności i maksymalny termin.

Dodatkowy warunek nie ma znaczenia podczas ustalania ceny na dokumentach: ofert, zamówień, umów, zleceń serwisowych. Na tych dokumentach elementy mają cenę ustalaną z uwzględnieniem istniejących promocji, przy czym nie umożliwiają one wskazania konkretnej daty płatności, która w dalszej kolejności byłaby przekazywana na płatność podczas generowania dokumentu handlowego. Na tych dokumentach termin płatności jest zapisywany jako ilość dni od wystawienia lub sprzedaży faktury (w zależności od definicji dokumentu). Dopiero na fakturze, w oparciu o przekazaną ilość dni jest ustalana konkretna domyślna data płatności.

Została zachowana zasada, że w notatniku nie są naliczane promocje. Dopiero podczas generowania konkretnego dokumentu są one naliczane, przy czym następuje wymuszenie ceny z notatnika.

Operacje na formatce Płatności – zmiany wprost na formatce Płatności nie wpływają na ewentualną modyfikację ustalonej na elemencie ceny. Działanie to zostało podtrzymane także w przypadku promocji na konkretny dzień płatności. Uwzględnienie formy i terminu płatności, a także jej konkretnego dnia, które mogą być parametrami wpływającymi na zastosowanie lub nie promocji, odbywa się podczas dodawania/modyfikowania elementu i ustalane są wg danych na nagłówku dokumentu, stanowiących domyślne wskazanie wartości na płatności, która powstanie w wyniku dodania elementu.

Rabaty retrospektywne

Rabaty retrospektywne sprzedażowe oraz zakupowe służą do nadania rabatu za dokonane wcześniej transakcje w ustalonym okresie. Rabat retrospektywny sprzedaży został obsłużony dla transakcji rejestrowanych dokumentami: FS, WZ, FSE i WZE, rabat retrospektywny zakupu, którego podstawą jest zakup u dostawcy, dla transakcji dokonanych dokumentami FZ i PZ. Transakcje importowe (FAI,PZI) nie są obsłużone w omawianej funkcjonalności.

Lista rabatów retrospektywnych

Przechodząc na ‘Promocje i rabaty’ a następnie na zakładkę ‘Rabaty retro’ wyświetlimy listę zdefiniowanych rabatów retrospektywnych odpowiednio dla ‘Sprzedaży’ oraz ‘Zakupu’. Na zakładce ‘Ogólne’ wyświetlone zostaną nagłówki istniejących rabatów.

Rabaty retrospektywne, zakładka: Ogólne.
Rabaty retrospektywne, zakładka: Ogólne.

Na omawianej liście udostępniona została operacja „Generuj okresy” dla zaznaczonych przez Operatora rabatów retro, pozwalająca na automatyczne utworzenie przez System wszystkich okresów retro, które dla żądanej daty powinny zostać utworzone. Dla tej funkcji przeznaczona została osobna formatka ‘Generuj okresy’. Pozwala na określenie daty oraz (opcjonalnie) kontrahenta, dla którego mają być utworzone okresy. Na tej podstawie System odszuka potwierdzone Rabaty retro, których data końcowa nie wykracza poza datę podaną na formatce i na których włączono parametr ‘okresy rozliczeniowe’. W omawianym oknie można również opcjonalnie wskazać Kontrahenta z listy kontrahentów, dla którego mają być utworzone okresy lub też pozostawić pole z wartością <Wszyscy> jeżeli okresy mają zostać utworzone dla wszystkich kontrahentów, dla których zdefiniowano Rabaty retro. Jeżeli zostanie zaznaczone radio ,,Nalicz rabat” to dla każdego tworzonego okresu retro zostanie naliczony rabat.

Okno ‘Generuj okresy’.
Okno ‘Generuj okresy’.

Na zakładce ‘Okresy retro’ prezentowana będzie lista okresów retro dla sprzedaży lub zakupu (w zależności na jakiej zakładce znajduje się Operator). Okres retro to okres rozliczeniowy z tytułu nadanego rabatu retrospektywnego. W ramach tego okresu wyliczany będzie i rozliczany rabat należny. W omawianym oknie możliwe jest wykonanie operacji, w tym seryjnych, takich jak usunięcie okresów, naliczenie rabatu dla okresów, generowanie dokumentów rozliczających okresy, czy też oznaczanie okresów jako „zamkniętych”, czyli takich, których naliczanie i rozliczanie zostało już zakończone. Dodatkowo na liście udostępniono operację „Generuj okresy retro” , pozwalająca na automatyczne utworzenie przez System wszystkich okresów retro, które dla żądanej daty powinny zostać utworzone.

Z poziomu listy okresów retro możliwe będzie również naliczenie rabatu dla jednego lub kilku wskazanych retro okresów. Udostępniona została również opcja pozwalająca na wygenerowanie dokumentu rozliczającego dany okres retro, czy też wiele zaznaczonych okresów retro .

Lista okresów retro, zakładka: Okresy retro.
Lista okresów retro, zakładka: Okresy retro.

Rabat retrospektywny, zakładka: Nagłówek

Na zakładce ‘Nagłówek’ należy określić podstawowe dane dotyczące rabatu retro. Nadajemy wartości w odpowiednich polach:

Nazwa – nazwa definiowanej promocji;

Typ – pole służące do dodatkowego oznaczenie rabatu jedną z wartości zdefiniowanych w Słowniku kategorii;

Data początkowa, Data końcowa – ogólny zakres obowiązywania danego retro bonusu, który można dowolnie podzielić na okresy rozliczeniowe;

Typ daty – radio decydujące o tym, którą z dat – wystawiania, czy zakupu/sprzedaży uznawać za datę transakcji rozliczanych w danym okresie retro bonusu;

Okresy rozliczeniowe – radio „Okresy rozliczeniowe” oraz dwie kontrolki z ilością w cyklu i typem cyklu (dzień/miesiąc/kwartał/rok) – dane pomocnicze dla operacji generowania okresów dla kontrahenta/kontrahentów z retro bonusu;

Typ progu:

Dla retro bonusu zakupu możliwe będzie definiowanie progu: Wartościowego, Ilościowego, lub wg Ilość odbiorców (dla podstawy „Sprzedaż towarów dostawcy”)

Dla retro bonusu sprzedaży możliwy będzie próg Wartościowy, lub Ilościowy

Lista progów – lista progów z przypisanymi rabatami;

Podstawa rabatu – sekcja istotna na retro bonusie zakupu, odpowiadająca za to, czy rabat należy się z tytułu zakupu towarów u dostawcy, czy też z tytułu dokonania sprzedaży towarami dostawcy;

Typ kalkulacji – istotny na retro bonusie zakupu, decydujący o sposobie kalkulacji podstawy rabatu.

Rabat retrospektywny zakupu, zakładka: Nagłówek.
Rabat retrospektywny zakupu, zakładka: Nagłówek.

Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg kontrahentów’

W górnej części, w sekcji z listą kontrahentów należy zdefiniować odpowiednich kontrahentów, dla których rabat ma obowiązywać – nabywcy na retro bonusie sprzedaży oraz dostawcy na retro bonusie zakupu. Jeżeli chodzi o rabat retrospektywny sprzedaży to dodatkowo pojawi się waluta rozliczenia. Oznacza to, że tylko transakcje dokonywane w tej walucie będę podlegały danemu rabatowi retro, a także, że zdefiniowany na retro bonusie próg rabatowy oraz wartość rabatu (jeżeli jest wyrażona w formie upustu wartościowego), będzie rozumiana jako wartość w tejże walucie. W odróżnieniu do rabatu retrospektywnego zakupu – tutaj waluta będzie rozumiana zawsze jako waluta systemowa. W tym wypadku zarówno próg, jak i upust wartościowych traktowany będzie jako wartość w walucie systemowej, jak również wartość transakcji podlegająca retro bonusowi zakupu będzie traktowana jako wartość w walucie systemowej, bez względu na walutę wybraną na PZ lub FZ. Dokumenty importowe nie będą podlegały rabatom retrospektywnym.

W sekcji listy okresów wyświetlone zostaną okresy zdefiniowane dla kontrahenta, na który wskazuje w danej chwili kursor na górnej liście. W omawianej sekcji możliwe do wykonania operacje to:

[Dodaj] – dodanie okresu

[Zmień] – podniesienie formatki okresu retro

[Usuń] – usuń okres

[Utwórz dokument]

Jako dokument rozliczający okres kontrahenta na retro bonusie sprzedaży będzie można wystawić korektę zbiorczą (Z)FSK, (Z)FKE, lub dokument a-vista (A)FSK, (A)FZ. Korekta zbiorcza wystawiana będzie dla jednego okresu, natomiast dokument avista może być wystawiony do wielu okresów danego kontrahenta.

Na retro bonusie zakupu zaś będzie można wystawić dokumenty avista: (A)FZK i (A)FS oraz korektę zbiorczą (Z)FZK, ale wyłącznie, jeżeli podstawą rabatu na tym retro bonusie będzie „Zakup od dostawcy”.

[Nalicz rabat]

System odszuka transakcje spełniające warunki rabatu retro i naliczy dla nich rabat.

Operacja „Zamknij” w menu kontekstowym to operacja polegająca na zakończeniu rozliczania danego okresu. Dany okres rozliczeniowy będzie można oznaczyć jako „Zamknięty” przez wybranie takiej opcji w menu kontekstowym. W tej sytuacji Operator decyduje się na zakończenie naliczania i rozliczania rabatu. Będzie to również możliwe w przypadku nie całkowitego rozliczenia rabatu dokumentami rozliczającymi.

Zamknięty w ten sposób okres będzie można również otworzyć przez wybranie funkcji ,,Otwórz” w menu kontekstowym. W ten sposób okres zostanie ponownie otwarty i będzie możliwe dokończenie jego rozliczania.

Opisana operacja będzie możliwa do wykonanie przez Operatora z odpowiednimi uprawnieniami. Za nadanie takiego uprawnienie decydować będzie parametr na karcie Operatora ,,Otwieranie zamkniętych okresów”.

W sekcji z listą dokumentów rozliczeniowych prezentowane są dokumenty powiązane z danym okresem retro odpowiedniego kontrahenta, a dokładniej są to dokumenty którymi został rozliczony rabat należy z danego okresu. Omawiane dokumenty będą automatycznie wiązane podczas wystawianie dokumentów dla danego okresu. Możliwe jest również dołączenie i odłączenie dokumentu przez Operatora.

W sekcji dolnej prezentowane jest ,,podsumowanie” stopnia rozliczenia danego okresu retro bonusu. Jeżeli Operator w kontrolce „Uzgodniony” wprowadzi inną wartość rabatu, niż rabat naliczony przez System, wówczas będzie mógł skorzystać funkcji [Rozbij na elementy] po to, aby System rozbił „różnicę” na poszczególne elementy, czyli aby naliczył rabat w innej wartości, niż wynikałaby z rabatu należnego. Z rozwijanego menu Operaotr ma możliwość wybrania czy rozbicie ma być wykonane na wszystkie elementy, odfiltrowane czy zaznaczone.

Rozbij na elementy – menu rozwijane.
Rozbij na elementy – menu rozwijane.

W sekcji górnej Operator ma możliwość wykonania funkcji [Generuj okresy]

Jeżeli na formatce generowania okresów parametr „Okresy rozliczeniowe” będzie odznaczony, wówczas System uruchomi operację dodania kolejno dla każdego ze wskazanych kontrahentów jednego nowego okresu, z datami Od-Do zgodnymi z datami podanymi na formatce. Podczas takiej operacji System sprawdzi, czy taki okres nie koliduje z dotychczasowymi okresami kontrahenta i doda go tylko w przypadku stwierdzanie braku takiej kolizji.

W przypadku, gdy ww. parametr będzie zaznaczony, czyli wskazany zostanie na formatce typ okresu i jego długość, wówczas System podzieli czas zdefiniowany przez daty Od-Do formatki na okresy wynikające z tego typu i długości, czyli dla każdego ze wskazanych kontrahentów spróbuje dodać wiele nowych okresów. Również i w tym wypadku odbędzie się to pod warunkiem, że nowe okresy nie będą kolidować z dotychczasowymi.

Przyklad

Na retro bonusie zdefiniowano dla kontrahenta K1 okresy j.n.

Okres A: 2015-06-01 – 2015-06-20

Okres B: 2015-07-01 – 2015-07-20

Okres C: 2015-08-01 – 2015-08-20

Operator uruchamia formatkę tworzenia okresów i podaje na niej:

Od 2015-06-10 – do 2015-06-22 – okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem A

Od 2015-06-21 – do 2015-07-01 – okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem B

Od 2015-06-22 – do 2015-07-22 – okres nie zostanie utworzony, ponieważ koliguje z Okresem B

Od 2015-06-22 – do 2015-06-30 – okres zostanie utworzony

Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg kontrahentów’.
Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg kontrahentów’.

Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg okresów’

Zakładka ‘wg okresów’ jest podobna do zakładki ‘wg kontrahentów’ z tą różnicą, że nie ma na niej listy kontrahentów, a lista wszystkich okresów rabatu retrospektywnego. Prawa sekcja okna to sekcja poświęcona liście dokumentów spiętych. Widok jest kontekstowy, czyli uzależniony od wybranego okresu z sekcji lewej.

Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg okresów’.
Rabat retrospektywny, zakładka: Kontrahenci i okresy, ‘wg okresów’.

Rabat retrospektywny, zakładka: Towary

Zakładka ‘Towary’ dla retro bonusu sprzedaży i zakupu działa w podobny sposób. Na zakładce dodajemy towary i grupy towarowe, których dany retro bonus ma dotyczyć. Odpowiednie towary, grupy towarowe, dla których rabat ma obowiązywać definiujemy na górnej liście. Natomiast dolna lista służy zdefiniowaniu włączeń. W ten sposób możliwe jest określenie grupy towarowej, dla której rabat ma obowiązywać z wyłączeniem poszczególnego towaru.

Dodanie towarów może odbyć się przez funkcję [Dodaj towar], [Dodaj grupę], [Dodaj listę] oraz przez funkcję [Importuj towary z arkusza kalkulacyjnego] .

Rabat retrospektywny, zakładka: Towary.
Rabat retrospektywny, zakładka: Towary.

Rabat retrospektywny, zakładka: Odbiorcy

Zakładka pojawia się tylko dla rabatu retrospektywnego zakupu, na którym jako podstawę rabatu zdefiniowano ,,Sprzedaż towarów dostawcy”. W opisanym przypadku na zakładce przypisywani będę ci Odbiorcy, lub ich grupy, do których sprzedaż towarów dostawcy ma być podstawą naliczania należnego rabatu od dostawcy.

Rabat retrospektywny, zakładka: Formy płatności

Zakładka służy zdefiniowaniu dla danego retro rabatu obowiązującej formy płatności i terminu. Po określeniu konkretnej formy płatności i terminu System będzie sprawdzał wskazaną formę i termin w nagłówku dokumentu. Termin maksymalny to dodatkowe kryterium, dotyczące ilości dni, która została określona jako termin zapłaty na dokumencie. Termin maksymalny będzie interpretowany w zależności od wybranego radia jako planowana ilość dni na zapłatę lub maksymalną wielkość opóźnienia. Na zakładce możliwe jest również zaznaczenie parametru ,,Wymagana zapłata”. Jeśli zostanie on zaznaczony to naliczone zostaną w danym rabacie retro wyłącznie faktury, które zostały już zapłacone.

Przyklad

Na Rabacie retro zdefiniowano parametry j.n. na zakładce {Formy płatności}

Gotówka; termin: 3 dni

Przelew; termin: 4 dni

Włączono „Wymagana zapłata” , Termin: „Ilość dni zwłoki”

Zarejestrowano FS z formą płatności w nagłówku „gotówka”, z płatnościami j.n.

100,00 gotówka

200,00 przelew

50,00 kredyt

Dla wszystkich ww. płatności dokumentu System sprawdzi, czy zapłata do nich dokona została nie później niż 3 dni po planowanym terminie na każdej z tychże płatności.

Rabat retrospektywny, zakładka: Forma płatności.
Rabat retrospektywny, zakładka: Forma płatności.

Rabat retrospektywny, zakładka: Formy dostawy

Dla definiowanego rabatu retrospektywnego możliwe jest określenie wybranego sposobu dostawy spośród zdefiniowanych w Systemie. W tej sytuacji System podczas ustalania rabatu należnego będzie sprawdzał czy sposób dostawy wybrany na dokumencie jest zgodny z określonym na retro rabacie.

Rabat retrospektywny, zakładka: Magazyny

Przypisanie konkretnych magazynów na tej zakładce będzie oznaczało, że wyłącznie dokumenty zarejestrowane na te magazyny będą uwzględniane podczas naliczania należnego rabatu. Przez zgodność magazynu należy tutaj rozumieć magazyn w nagłówku danego dokumentu.

Rabat retrospektywny, zakładka: Miejsca w strukturze firmy

Rabat retro naliczany będzie w zakresie transakcji dokonanych w centrach, które zostaną przypisane na zakładce {Miejsca w strukturze firmy} danego rabatu retrospektywnego.

Rabat retrospektywny, zakładka: SQL

Na zakładce tej będzie można zdefiniować inne, niż wyżej opisane warunki konieczne do spełnienia, aby dana transakcja podlegała danego rabatowi retro.

Rabaty retrospektywne, zakładka Atrybuty i załączniki

Do rabatów retro można przypisywać atrybuty oraz dodawać załączniki. Funkcjonalność jest obsłużona podobnie jak dla innych promocji w Systemie.

Okres retro kontrahenta dla retro bonusu sprzedaży

Formatka przedstawia zbiorcze informacje dla Operatora dotyczące transakcji sprzedaży, dla których retro rabat został naliczony (czyli transakcje spełniające warunki zdefiniowanego rabatu), stopniu spełnienia poszczególnych progów rabatu retro, rabacie należnym, naliczonym, rozliczonym oraz inne informacje.

Lista transakcji, na których naliczono rabat będzie wyświetlona w górnej części formatki. Lista omawianych transakcji może być prezentowana w różny sposób ze względu na wybraną przez Operatora pod-zakładkę. Na zakładce {Wg elementów} prezentowane będą elementy transakcji, na zakładce {Wg dokumentów} prezentowane będą te same dane, z tym, że pogrupowane wg zgodności dokumentu, do którego należą, a na zakładce {Wg oddziałów} zbiorcze informacje o oddziałach (centrach struktury firmy), które wypracowały dany obrót i dany rabat.

W sekcji dolnej możliwe jest sprawdzenie stopnia spełnienie poszczególnych progów rabatu retro, dane dotyczące rabatu należnego/naliczonego/uzgodnionego/rozliczonego/do rozliczenia oraz lista dokumentów rozliczających dany okres retro.

Na rabacie retrospektywnym sprzedaży dokumentem rozliczającym dany okres dla kontrahenta będzie korekta zbiorcza (Z)FSK, (Z)FKE, lub dokument a-vista (A)FSK, (A)FZ. Możliwe jest również dołączenie dokumentu przez Operatora.

Od wersji 2018.1 mamy możliwość udzielenia rabatu poprzez podanie ,,ceny po rabacie retro”. Określenie tej ceny odbywa się przez edycję wartości prezentowanej w kolumnie ,,Cena po rabacie”. W ten sposób zostanie ustalona wilelkość rabatu retro dla danej pozycji. Na formatce okresu retro sprzedaży prezentowane będą kolumny ,,Cena sprzedaży” – wyświetlona zostanie w niej cena z elementu transakcji, która podlega rabatowi oraz ,,Cena po rabacie” – wyświetlona zostanie w niej cena po korekcie.

Okres retro kontrahenta.
Okres retro kontrahenta.
Okres retro sprzedaży kontrahenta – edycja ceny po rabacie.
Okres retro sprzedaży kontrahenta – edycja ceny po rabacie.

Okres retro kontrahenta dla retro bonusu zakupu

Formatka ‘Okres retro kontrahenta’ w bonusie retro zakupu będzie podobna do tej zakładki znajdującej się w retro bonusie sprzedaży pod względem parametrów. Podstawową różnicą będzie sposób naliczenia rabatu.

Dla rabatu retrospektywnego zakupu możemy ustalić różne podstawy rabatu – ,,Zakup u dostawcy” lub ,,Sprzedaż towaru u dostawcy”. W przypadku ustalenia podstawy jako ,,Zakup u dostawcy” transakcjami, spełniającymi kryteria retro bonusu oraz realizującymi poszczególne progi retro bonusu będą transakcje zakupu od tego dostawcy. W przypadku wybrania opcji ,,Sprzedaż towaru u dostawcy” liczy się nie tylko sama transakcja dostawy, ale także transakcja sprzedaży. Przypadek ten dotyczy takiego retro bonusu otrzymanego od Dostawcy, który otrzymywany jest nie dlatego, że towar został kupiony od Dostawcy, ale dlatego, że został w określonej ilości, czy też wartości sprzedany do dowolnych, lub konkretnych Odbiorców, lub też trafił do określonej ilości Odbiorców. W takim wypadku transakcjami, spełniającymi kryteria bonusu oraz realizującymi poszczególne progi będą transakcje sprzedaży.

Od wersji 2018.1 mamy możliwość udzielenia rabatu poprzez podanie ,,ceny po rabacie retro” również dla rabatu retrospektywnego zakupu z metodą kalkulacji w oparciu o wartość zakupu. Określenie tej ceny odbywa się przez edycję wartości prezentowanej w kolumnie ,,Cena po rabacie”. W ten sposób zostanie ustalona wilelkość rabatu retro dla danej pozycji. Na formatce okresu retro zakupu prezentowane będą kolumny ,,Cena zakupu” – wyświetlona zostanie w niej cena z elementu transakcji, która podlega rabatowi oraz ,,Cena po rabacie” – wyświetlona zostanie w niej cena po korekcie. Dla rabatów retro po stronie zakupu o typie ..odsprzedaży” wyżej wymienione kolumny nie będą prezentowane.

Okres retro zakupu kontrahenta – edycja ceny po rabacie.
Okres retro zakupu kontrahenta – edycja ceny po rabacie.

Elementy realizujące retro bonus „zakup od dostawcy”

Jeżeli Operator zdefiniuje rabat retrospektywny zakupu z zaznaczonym parametrem ,,Zakup u dostawcy” System będzie sprawdzał transakcje zarejestrowane z tym dostawcą dokumentami PZ i FZ zarówno te wystawione w walucie systemowej jak i te wystawione w innej walucie. W tej sytuacji dla dokumentów PZ, FZ w walucie będzie brana pod uwagę wartość końcowa na ich elementach, która zawsze wyrażona jest w walucie Systemowej.

W przypadku retro bonusu warunkowanego zakupem u dostawcy z ustawionym typem kalkulacji „Wartość zakupu” System będzie ustalał wielkość transakcji objętej retro bonusem na podstawie ceny, po jakiej towar został kupiony, czyli na podstawie wartości końcowej elementów FZ lub PZ z uwzględnieniem ewentualnych korekt. Natomiast typ kalkulacji „Katalogowa cena zakupu” oznacza, że wielkość transakcji objętej retro bonusem zostanie ustalona w oparciu o cenę „katalogową” dostawcy, czyli cenę przed ewentualnymi rabatami i promocjami.

Generowanie dokumentów do retro okresu

 • Generowanie korekty zbiorczej

Generowanie korekty zbiorczej będzie odbywało się dla elementów transakcji, na których naliczono dany retro bonus. Wartość, o jaką dany element będzie skorygowany ustalony zostanie na podstawie naliczonego rabatu. Opisane generowanie korekty zbiorczej będzie odbywało się do jednego wskazanego okresu.

 • Generowanie dokumentów A-vista do okresu kontrahenta na retro bonusie sprzedaży i zakupu

Rozliczenie rabatu retrospektywnego będzie mogło być również wykonane za pomocą dokumentu A-vista. W tej sytuacji System będzie rejestrował zobowiązanie wobec Nabywcy, lub należność od Dostawcy, wynikający z wartości należnego rabatu a nie będzie korygował poszczególnych transakcji. Podstawą wartości omawianego dokumentu będzie pozostała wartość rabatu do rozliczenia w stosunku to rabatu uzgodnionego. Dokument A –vista może zostać wygenerowany do jednego lub wielu wybranych okresów. W przypadku generowanie z wielu okresów, System utworzy wiele elementów, każdy z nich wiążąc z odpowiednim okresem retro.

Rabat retrospektywny dla grupy kontrahentów

W wersji 2021.0 Comarch ERP XL funkcjonalność rabatów retro została wzbogacona o możliwość jego naliczania dla wirtualnej grupy, złożonej z kilku kontrahentów, będących czy to oddziałami tej samej firmy, czy to spółkami jednej grupy kapitałowej, zarejestrowanymi w Systemie na odrębnych kartach kontrahentów. Kontrahenci należący do takiej grupy rabatowej będą wspólnie wypracowywać próg rabatowy, natomiast rozliczani będą oddzielnie.

Ww. funkcjonalność dostępna jest na rabacie retrospektywnym sprzedaży oraz rabacie retrospektywnym zakupu innym niż ODSPRZEDAŻ.

Tworzenie, zmiana i usuwanie grup rabatowych retro

Aby zdefiniować grupę rabatową należy dodać kontrahentów do rabatu retro, zaznaczyć stosowne rekordy, a następnie przy użyciu opcji Utwórz grupę rabatową menu kontekstowego stworzyć na ich podstawie grupę. Do utworzonej w ten sposób grupy można przypisywać kolejnych, uprzednio dodanych do rabatu retro kontrahentów, wystarczy zaznaczyć kontrahenta/kontrahentów, użyć opcji Przypisz do grupy rabatowej menu kontekstowego i w pod-menu wskazać grupę do której mają być przypięci kontrahenci.

Jeżeli kontrahent niesłusznie znalazł się w grupie rabatowej, wówczas wystarczy wykonać dla niego operację Odłącz od grupy rabatowej. Odłączenie kontrahenta od grupy nie oznacza jego usunięcia z rabatu retro, zostanie on jedynie odłączony od grupy. Oznacza to, że taki kontrahent samodzielnie będzie pracował na próg rabatowy.

Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro.
Przypisywanie kontrahenta do grupy retro i inne opcje menu kontekstowego dla grupy retro.

 

Do całkowitego usunięcia kontrahenta z rabatu retro służy opcja Usuń. Operacji usunięcia można dokonać również dla grupy rabatowej, co oznacza usunięcie z rabatu nie tylko tej grupy, ale również wszystkich przypisanych do niej kontrahentów. Usuwanie grypy odbywa się również automatycznie, podczas odłączania oraz usuwania jedynego kontrahenta z danej grupy.

Podczas tworzenia grupy rabatowej na podstawie danego kontrahenta, jak również podczas przypisywania kontrahenta do istniejącej grupy rabatowej System usuwa wszystkie okresy retro zdefiniowane dotąd dla tego kontrahenta oraz naliczony na nich rabat. Oznacza to, że w przypadku przypisania kontrahenta do grupy dla której istnieją już okresy retro należy je ponownie przeliczyć.

Dla ww. operacji wprowadzono pewne restrykcje:

 • Nie można utworzyć grupy kontrahenta na podstawie kontrahenta dla którego istnieje już rozliczony okres retro, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
 • Identyczny jw. warunek dotyczy przypisywania kontrahenta do istniejącej już grupy rabatowej
 • Nie można odłączyć/usunąć kontrahenta będącego jedynym kontrahentem grupy, dla której istnieje już rozliczony okres retro, tj. okres z wygenerowanym dla niego dokumentem rozliczającym ten rabat
 • Nie można usunąć grupy rabatowej dla której istnieje już rozliczony okres retro.

Uwaga
Jeżeli grupa rabatowa zawiera wielu kontrahentów, wówczas odłączenie/usunięcie jednego z nich jest możliwe niezależnie od tego, czy na podstawie tego kontrahenta naliczono już rabat dla grupy oraz niezależnie od tego, czy zarejestrowano już dla niego dokument rabatowy. Po odłączeniu takiego kontrahenta Użytkownik powinien nie tylko przeliczyć okresy retro tej grupy, ale również zmodyfikować/usunąć/anulować dokument rozliczający rabat retro zarejestrowany dla tego kontrahenta, jeżeli takowy został już wystawiony.
Operacja odłączania/usuwania kontrahenta z naliczonym rabatem z grupy jest poprzedzona stosownym pytaniem.

W związku z możliwością definiowania grup rabatowych zmianie uległ wygląd listy kontrahentów rabatu retro. Odtąd najpierw prezentowane są na niej grupy rabatowe a pod nimi przypisani do nich kontrahenci, a następnie kontrahenci samodzielnie pracujący na rabat retro.

Kontrahent nadal może być przypisany do danego rabatu retro jeden raz, niezależnie od tego, czy został do niego dodany w ramach jakiejś grupy rabatowej, czy też jako samodzielny podmiot rabatu.

Okres retro dla grupy rabatowej

 • Akronim grupy rabatowej

Użytkownik ma możliwość zmiany akronimu grupy rabatowej. Odbywa się to metodą edit-in-place na liście kontrahentów rabatu retro. Tak ustalona wartość prezentowana jest na górnej belce formatki okresów retro dla grupy, jak również na liście okresów retro.

Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro
Akronim grupy rabatowej na liście okresów retro
 • Filtrowanie okresów retro

Grupy rabatowe zostały uwzględnione podczas filtrowania listy okresów retro przy użyciu filtra Kontrahent. Lista okresów ograniczana jest wówczas do okresów zdefiniowanych dla kontrahenta z filtra oraz okresów tych grup rabatowych, do których ten kontrahent należy.

 • Naliczanie rabatu dla grupy retro

Funkcje odpowiedzialne za naliczanie rabatu na okresie retro zostały stosownie zmodyfikowane, uwzględniając odtąd przypadki naliczania rabatu dla transakcji zarejestrowanych dla wielu różnych kontrahentów. Dla każdej z takich transakcji naliczany jest rabat na podstawie wspólnie wypracowanego progu.

Na listę ww. transakcji, prezentowaną na formatce okresu retro dodana została kolumna z akronimem kontrahenta, dla którego zarejestrowano poszczególne transakcje. Użytkownik ma również możliwość filtrowania listy transakcji wg kontrahenta z użyciem filtra prostego.

Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów
Okres retro dla grupy rabatowej kontrahentów

 

Zmiany w zakresie generowania dokumentów z okresów retro

 • Generowanie korekt zbiorczych (Z)FSK/FKE/FZK z okresów retro grup rabatowych
 

Rozliczenie należnego rabatu grupy retro przy użyciu korekt zbiorczych odbywa się dla poszczególnych kontrahentów tej grupy, tj. po wywołaniu operacji generowania korekty zbiorczej System generuje oddzielne korekty zbiorcze dla poszczególnych kontrahentów tworzących grupę. Na każdej z takich korekt ustalana jest wartość zgodna z wartością rabatu należnemu danemu kontrahentowi.

 • Generowanie dokumentów A-vista z okresów retro grup rabatowych
 

Generowanie dokumentu A-vista odbywa się na podstawie wartości rabatu pozostającego do rozliczenia w stosunku do rabatu uzgodnionego.

Ww. zasada została utrzymana również dla grup rabatowych. Wartość tak wygenerowanego dokumentu opiewa więc na całą wartość Do rozliczenia.

Powyższe oznacza, że w przypadku takich okresów Użytkownik powinien samodzielnie generować dokument A-vista wielokrotnie, na każdym z nich ustalając kontrahenta i wartość dokumentu adekwatnie do wypracowanego przez niego rabatu. Automatyzacja takiego fakturowania dla wielu kontrahentów nie jest przewidywana.

Prezentacja rabatów retrospektywnych na karcie towaru i karcie kontrahenta, zakładka: Upusty

Odpowiedni wpis informujący o zdefiniowanym rabacie retrospektywnym prezentowany jest na karcie kontrahenta – zakładka Upusty oraz na karcie towaru – zakładka Upusty.

Karta kontrahenta, zakładka: Upusty.
Karta kontrahenta, zakładka: Upusty.
Karta Towaru, zakładka: Upusty.
Karta Towaru, zakładka: Upusty.

Uwaga
Dotychczasowy zakaz Edycja okresu retro, obejmujący rabaty retrospektywne sprzedaży i zakupu został w wersji 2019.1 rozdzielony na dwa zakazy: Edycja okresu retro zakupu oraz Edycja okresu retro sprzedaży.Uszczelniono przy tym Dodawanie/Generowanie/Usuwanie okresów z zakładki Kontrehenci rabatu retro, naliczania rabatu z listy okresów retro, Naliczania/Przeliczenia rabatu na formatce okresu retro

Obsługa prawa Widzi ceny zakupu w rabatach retro zakupu

W systemie Comarch ERP XL została wprowadzona obsługa prawa Operatora Widzi ceny zakupu na listach i formatkach rabatów retrospektywnych sprzedaży. System ukrywa informacje o cenie/wartości zakupu, należnym rabacie zakupu itp. newralgiczne dane Użytkownikowi, który nie posiada ww. prawa. Ograniczenia te polegają na:

/[Zakup]/[Okresy retro]
 • Ukryciu sekcji Rabat na formatce rabatu retro zakupu, zakładka [Kontrahenci i okresy]
 • Ukryciu kolumn: Cena zakupu, Cena po korekcie, Wartość netto, Cena po rabacie, Rabat oraz sekcji Rabat i kontrolki z wartością obrotu na formatce okresu retro zakupu
 • Ukrywanie newralgicznych danych na formatce okresu retro zakupu Użytkownikowi bez prawa Widzi ceny zakupu
  Ukrywanie newralgicznych danych na formatce okresu retro zakupu Użytkownikowi bez prawa Widzi ceny zakupu

  Limit promocji dla kontrahenta

  Dla promocji pakietowych możliwe jest określenie maksymalnej ilości pakietów dostępnych w ramach danej promocji pakietowej. Ilość ta rozumiana jest jako ilość „łączna” (zasada kto pierwszy, ten lepszy) lub jako ilość dla kontrahenta (zasada, każdy kontrahent, do którego kierowana jest dana promocja pakietowa może z niej skorzystać maksymalnie X razy). Funkcjonalność ta dostępna jest zarówno dla pakietów stałych, jak i elastycznych.

  Definiowanie maksymalnej ilości pakietów/dla kontrahenta
  Definiowanie maksymalnej ilości pakietów/dla kontrahenta

  Uwaga
  Przy zakupie określonych towarów o łącznej wartości co najmniej 500zł Klient otrzyma 30% rabatu. Z promocji tej dany Klient może jednak skorzystać w czasie jej trwania tylko dwukrotnie

  W przypadku pakietów stałych System niejako wylicza ilość „proponowanych” pakietów na podstawie „zawartości” dokumentu, nawet, jeżeli dany pakiet nie został jeszcze na dokumencie użyty. Jeżeli więc na dokumencie znajduje się odpowiednia ilości wszystkich towarów-składników pakietu, wówczas System wylicza ilość takiego pakietu, zbudowanego z tychże elementów.

  Informacja o stopniu wykorzystania ilości pakietu stałego
  Informacja o stopniu wykorzystania ilości pakietu stałego

  Ilość wykorzystana danego pakietu ustalana jest na podstawie pakietów udzielonych na zamówieniach ZS oraz tych elementach dokumentów handlowych sprzedaży, które nie realizują pakietów z zamówień (aby nie dublować ilości pakietów w scenariuszach ZS-FS). W przypadku pakietów elastycznych w ramach jednego dokumentu ilość wystąpień danego pakietu będzie wynosiła „1” niezależnie ile towarów złożyło się na próg pakietu i jakie ilości wystąpiły na każdym z nich. W przypadku pakietów stałych System wylicza ilość udzielonych pakietów na danym dokumencie na podstawie iloczyn: Ilości na elemencie/Progu na elemencie pakietu.

  Przyklad

  Promocja pakietowa elastyczna na towary:
  T1, T2, T3 o łącznym progu 10szt.

  Ww. promocji udzielono na ZS1 i ZS2

  ZS1: T1 6szt; T2 6szt; T5 10szt

  ZS2: T1 20szt; T3 5szt

  Funkcja ustalająca ilość udzielonych pakietów powinna zwrócić ilość: 2 (1 pakiet na ZS1 i 1 pakiet na ZS2)

  Przykład 2

  Promocja pakietowa stała z elementami: T1 6szt; T2 5szt

  ww. promocja została udzielona na ZS1 i ZS2

  ZS1: T1 18szt; T2 15szt; T5 10szt

  ZS2: T1 6szt; T2 5szt

  Funkcja ustalająca ilość udzielonych pakietów powinna zwrócić ilość: 4 (dla ZS1 18/6=3, dla ZS2 6/6=1; 3+1=4)

  Kontrola limitu kontrahenta podczas naliczania promocji

  W przypadku promocji limitowanej z opcją „Dla kontrahenta” System traktuje zdefiniowany limit ilości/wartości rabatu oddzielnie dla każdego Klienta, dla którego przewidziano promocję, bez względu na to, czy został do niej dodany wprost, czy poprzez grupę kontrahentów.

  Przyklad

  Promocja obowiązuje w lipcu 2017, kierowana jest do wszystkich Klientów, jednak w czasie jej trwania dany Klient może kupić po cenie promocyjnej maksymalnie 100szt towaru.

  Po zdefiniowaniu na danym towarze limitu Ilość/100 i wyborze opcji „dla kontrahenta” System będzie naliczał promocję:

  – dla kontrahenta A – aż do wyczerpania ilości 100 na transakcjach z tym kontrahentem

  – dla kontrahenta B- aż do wyczerpania ilości 100 na transakcjach z tym kontrahentem

  Itp.

  Dla tych promocji limitowanych, dla których zdefiniowany limit rozumiany jest jako limit dla kontrahenta, prezentowana jest informacja o limicie wykorzystanym/do wykorzystania dla poszczególnych kontrahentów. Jest ona jednak dostępna wyłącznie dla tych kontrahentów, którzy zostali dodani do promocji wprost, a nie poprzez grupę kontrahentów.

  Ww. informacja udostępniona zostanie z poziomu:

  • Nagłówka promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji i wybrano opcję „dla kontrahenta”
  Limit promocji.
  Limit promocji

  • Formatce „Kontrahent” podnoszonej przyciskiem lupy z zakładki {Kontrahenci} promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na nagłówku promocji i wybrano opcję „dla kontrahenta”.
  Promocja, zakładka Kontrahenci – podgląd Limitu promocji.
  Promocja, zakładka Kontrahenci – podgląd Limitu promocji

  • Formatce „Towaru” w promocji – w przypadku, gdy limit zdefiniowano na elemencie promocji i wybrano opcję „dla kontrahenta”.
  Limit promocji, Towar.
  Limit promocji, Towar

  Czy ten artykuł był pomocny?