Listy

Lista banków

Okno: Banki, służy zaewidencjonowaniu wszystkich banków, jakie obsługują kontrahentów oraz firmę. Zaewidencjonowanie banków w tym oknie jest konieczne z względu na to, że wprowadzenie banku np. na karcie kontrahenta jest możliwe tylko poprzez jego wybranie ze zdefiniowanej w tym oknie listy.

Lista banków.
Lista banków.

W oknie, lista banków uporządkowana jest wg kodu, miasta (siedziby banku) i numeru kierunkowego banku. Podziałowi temu odpowiada układ zakładek. Kolumny na zakładkach są identyczne i wskazują podstawowe dane banków.

Ponadto w oknie znajdują się funkcje:

[Dodaj] – służy dodaniu nowego banku do listy.

[Zmień] – umożliwia podgląd i modyfikacje danych banku.

[Import banków] – umożliwia import banków ze wskazanego pliku.

Bank

Okno: Bank, służy zdefiniowaniu lub zmianie danych banku, który zostanie dodany do listy w oknie: Banki. Otworzenie okna następuje poprzez:

naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: [Dodaj] – jeżeli ma zostać dodany nowy bank do listy,

naciśnięcie w oknie: Banki, przycisku: [Zmień] – jeżeli mają zostać dokonane zmiany w banku znajdującym się na liście.

Bank, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola służące zdefiniowaniu danych banku. Obowiązkowe jest wypełnienie pól zatytułowanych w oknie pogrubioną czcionką.

Kod – kod banku, stanowiący identyfikator banku w systemie.

Numer kierunkowy – numer kierunkowy banku.

Nazwa – pełna nazwa banku.

NRB – zaznaczenie powoduje sprawdzanie zgodności numeru bankowego z numerem kierunkowym. Jeżeli w polu: Numer kierunkowy, zostanie wprowadzony numer o niepoprawnej długości lub będzie zawierał cyfry, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Miasto – miasto siedziby banku. Obok znajduje się pole na wprowadzenie kodu pocztowego. Jeżeli kod taki został wcześniej zdefiniowany w oknie: Lista kodów pocztowych, można go wybrać z listy rozwiniętej po naciśnięciu przycisku: [Wybierz kod pocztowy].

Ulica, Kraj, Województwo … – dokładny adres siedziby banku.

URL – adres internetowy, z którym nastąpi połączenie po naciśnięciu przycisku: .

Bank, zakładka Ogólne.
Bank, zakładka Ogólne.

Bank, zakładka: Dodatkowe

Na zakładce znajdują się pola dotyczące elektronicznej wymiany danych. W oknie znajdują się pola:

Format elektronicznej wymiany danych – z listy następuje wybór formatu wymiany danych z bankiem.

Format importu wyciągów – pola dotyczą formatu wymiany danych.

Format eksportu przelewów – pola dotyczą formatu wymiany danych.

Konto – służy podaniu numeru konta w planie kont.

Definicja – umożliwia wybór jednej z definicji banków.

Bank, zakładka Dodatkowe.
Bank, zakładka Dodatkowe.

Bank, zakładka: Usługa sieciowa

Jeżeli na karcie banku na zakładce: Dodatkowe, w którymś pól sekcji: Format elektronicznej wymiany danych zostanie wskazany formaty wymiany typu CDC (Comarch Data Connect), to na karcie banku pojawi się dodatkowa zakładka: Usługa sieciowa.

Na zakładce tej możliwe jest określenie parametrów dla usługi sieciowej takich jak: określenie strony ponoszącej koszty przelewu walutowego, wskazanie osoby kontaktowej oraz certyfikatu transportowego, koniecznego do połączeń z bankiem.

Lista walut

W oknie wyświetlona jest lista walut, w jakich mogą być rejestrowane transakcje w systemie Comarch ERP XL.

 Lista walut.
Lista walut.

W oknie znajdują się pola i funkcje:

[Dodaj kurs] – dodaje kurs waluty.

Rodzaj kursu – w polu można wskazać rodzaj kursu dla którego zostaną wyświetlone waluty.

[Aktualizuj kurs] – funkcja umożliwia aktualizację kursów poprzez import danych publikowanych przez NBP. Więcej informacji o aktualizacji kursów znajduje się w rozdziale: Aktualizacja kursów.

[Dodaj walutę] – dodaje walutę do listy walut.

[Zmień] – zmienia dane waluty.

Aktualizacja kursów walut

Aktualizacja kursów umożliwia automatyczną aktualizacje wskaźników dotyczących kursów walut. Import danych wykonywany jest na podstawie danych publikowanych przez NBP. Z tego względu należy pamiętać, że import uzależniony jest od specyfiki publikacji tych danych – informacje o kursie publikowane są koło południa w dni powszednie. Oznacza to, że próba importu danych np. z niedzieli zakończy się niepowodzeniem.

Import danych dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów można wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnożony jest przez 100.

Import będzie wykonywany tylko dla tych walut, które są zarejestrowane w Systemie (dodawanie waluty odbywa się z poziomu okna: Waluty).

Aktualizację można wykonać:

  • Z poziomu Comarch ERP XL, z poziomu okna: Waluty
  • Poprzez uruchomienie skryptu spoza Comarch ERP XL (co umożliwia aktualizację kursów w pełni automatycznie)

Uwaga
Aktualizacja kursów walut jest możliwa tylko dla programów na gwarancji.

Uwaga
Aby możliwe było pobieranie kursów walut, należy pamiętać o tym, aby odblokowany był port na którym działa HTTPS. Domyślnie jest to port nr 443 w protokole TCP.

Aktualizacja z poziomu Comarch ERP XL

Aktualizacja kursów w Comarch ERP XL odbywa się z poziomu okna: Waluty. Po wybraniu rodzaju kursu, który chcemy zaktualizować i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj kurs] zostanie wyświetlone okno: Aktualizacja kursów, w którym należy wskazać okres, za który mają zostać pobrane informacje o kursach. Poniżej należy wskazać, który z publikowanych przez NBP kursów ma posłużyć do aktualizacji. Może to być kurs średni, kupna lub sprzedaży.

Okno: Aktualizacja kursów, w którym następuje wskazanie przedziału, z którego mają zostać pobrane dane o kursach walut.
Okno: Aktualizacja kursów, w którym następuje wskazanie przedziału, z którego mają zostać pobrane dane o kursach walut.

Po określeniu odpowiedniego dnia i naciśnięciu przycisku: [Aktualizuj] zostanie wykonany import danych o kursach dla wskazanych dni. Informacje o kursach zostaną umieszczone w oknie: Waluty. W kolumnie: Opis, zostanie umieszczona informacja: Automatyczna aktualizacja, która pomoże odróżnić aktualizację automatyczną od aktualizacji zarejestrowanej ręcznie przez operatora.

Waluta

W oknie następuje definiowanie waluty, która zostanie następnie umieszczona na liście walut.

Waluta, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się podstawowe dane waluty. W kolumnach: Data i Godzina wprowadzone są dane informujące o dacie wprowadzenia aktualizacji (zarówno ręcznej – wykonanej przez operatora, jak i automatycznej).

Waluta, zakładka: Ogólne.
Waluta, zakładka: Ogólne.

W oknie znajdują się pola:

Waluta – akronim waluty.

Nazwa – nazwa waluty.

Państwo – państwo, w jakim używana jest waluta.

Konto plus/konto minus – konta, na które księguje się różnice kursowe dodatnie i ujemne. Po naciśnięciu przycisków zostanie wyświetlone okno: Wybierz konto różnic kursowych, z poziomu którego wybiera się odpowiednie konto.

W dolnej części okna znajduje się lista kursów walut.

Waluta, zakładka: Historia

Na zakładce znajduje się lista historycznych kursów waluty. Na liście znajdują się również informacje o kursach aktualizowanych automatycznie. Import danych o kursach wykonywany automatycznie dokonywany jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, jednak w tabeli kursów można wstawić kurs z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, dlatego kurs aktualizowany automatycznie przemnożony jest przez 100 (więcej informacji w rozdziale: Aktualizacja kursów walut).

Waluta, zakładka: Historia.
Waluta, zakładka: Historia.

Na zakładce znajdują się pola i funkcje:

Lista za – pola służą wyświetleniu zakresu czasowego kursów.

Rodzaj kursu – w polu wskazuje się rodzaj kursu, dla którego zostanie wyświetlona historia walut.

[Nowy] – dodaje nowy kurs waluty.

[Zmień] – umożliwia zmianę kursu.

Kursy

W oknie następuje definiowanie kursu dla danej waluty.

Kursy, zakładka: Ogólne

Na zakładce znajdują się pola:

Waluta – wskazuje walutę kursu.

Data – data kursu.

Godzina – dokładna data kursu, liczona w godz./min./sek.

Zmiana kursu następuje po dwukrotnym kliknięciu na wybrany kurs i wskazanie wartości, przez wpisanie wartości z klawiatury lub za pomocą przycisków: .

Kursy, zakładka: Ogólne.
Kursy, zakładka: Ogólne.

Kursy, zakładka: Opis kursu

Na zakładce można wprowadzić opis kursu waluty.

Lista kreatorów kodów towarów

Kreator kodów towarów umożliwia wygenerowanie kodu w prosty sposób poprzez określenie parametrów i elementów zdefiniowanych przez użytkownika.

Dodanie kodu towaru poprzez kreator jest możliwe, jeżeli na karcie wzorca towaru wybierze się jeden ze zdefiniowanych kreatorów poprzez wywołanie listy kreatorów przyciskiem . W przypadku, gdy na wzorcu jest zdefiniowany kreator, wygenerowanie kodu towaru jest możliwe także z poziomu karty towarowej i przycisku .

Z poziomu listy kreatorów kodu możliwy jest podgląd zdefiniowanych w systemie kreatorów kodów towaru, jak również dodanie nowych/usunięcie istniejących kreatorów kodu.

Lista kreatorów kodu.
Lista kreatorów kodu.

W powyższym oknie znajdują się funkcje:

[Dodaj] – dodaje nowy kreator kodu.

[Zmień] – umożliwia zmianę danych kreatora kodu dla wskazanej pozycji.

[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy kreatorów kodu.

[Wybierz]- umożliwia wybór kreatora kodu i pobranie go np. na wzorzec towaru

[Zamknij]

Okno kreatora kodu.
Okno kreatora kodu.

Kod – Kod, z którym będzie się dodawać grupa towarów

Nazwa – Nazwa, z którą będzie się dodawać grupa towarów

Separator – , który będzie wykorzystany podczas tworzenia kodu towaru. Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas kolejne człony tworzonego kodu zostaną ze sobą sklejone, zaznaczenie parametru i nie wpisanie żadnego znaku spowoduje użycie separatora członów w postaci spacji.

Autonumeracja rekordów :

  • Brak
  • Wszystkie
  • Po zdublowaniu – numeracja zostanie uruchomiona jedynie w przypadku zdublowania kodów towarów wygenerowanych poprzez kreator
  • Ilość cyfr – ilość cyfr składającą się na format numeracji kodów towarów z kreatora
  • Numer początkowy – Numer, od którego będą tworzone kody towarów poprzez kreator kodów

Przyklad

Przykład: Na pustej bazie danych (nie ma żadnego towaru). W kreatorze kodu mamy np. cecha ‘KOLOR’ z pozycjami: BIAŁY i CZARNY:

Autonumeracja z opcją ‘wszystkie

Dodaję pierwszy towar, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY 001

Dodaję kolejny, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY 002

Dodaję kolejny, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY 003

Itd.

Dodaję kolejny, wybieram CZARNY i tworzy się rekord CZARNY 001

Dodaję kolejny, wybieram CZARNY i tworzy się rekord CZARNY 002

Itd.

Autonumeracja z opcją ‘po zdublowaniu

Dodaję pierwszy towar, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY – tu nie ma numeru, bo to pierwszy kod o takim ciągu znaków!

Dodaję kolejny, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY 001

Dodaję kolejny, wybieram BIAŁY i tworzy się rekord BIAŁY 002

Itd.

Dodaję kolejny, wybieram CZARNY i tworzy się rekord CZARNY – tu nie ma numeru, bo to pierwszy kod o takim ciągu znaków!

Dodaję kolejny, wybieram CZARNY i tworzy się rekord CZARNY 001

Itd.

Dla opcji ‘wszystkie’ numer doda się zawsze do każdego utworzonego kodu.

Dla opcji ‘po zdublowaniu’ – tylko wtedy, gdy już jest kod z nazwą identyczną jak ten, który jest tworzony przez kreator. Czyli jeśli w bazie nie ma kodów o powtarzalnych członach to numer może nie wystąpić nigdy.

[Dodaj] – dodaje nowy kreator kodu.

[Zmień] – umożliwia zmianę danych kreatora kodu dla wskazanej pozycji.

[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy kreatorów kodu.

[Dodaj] – w zależności od wyboru z poziomu listy rozwijalnej można dodać element z poziomu słowników kategorii poprzez albo z poziomu klas cech poprzez . Podczas grenerowania kodu poprzez kreator będzie można wybrać odpowiednie wartości elementów, które będą tworzyć nowo wygenerowany kod.

Okno elementów kodu towaru.
Okno elementów kodu towaru.

[Wybierz] – umożliwia wybór elementu kodu towaru

[Zamknij] – zamyka okno

Np. przy poniższym przykładzie dla tak wybranych wartości elementów wygeneruje się kod „METAL DĄB”, gdzie wartości będą oddzielone separatorem wskazanym w konfiguracji kreatora i dodany zostanie numer zależnie od wskazania parametru dotyczącego autonumeracji i z formatem zdefiniowanym w konfiguracji.

Okno elementów kodu towaru.
Okno elementów kodu towaru.

[Utwórz kod] – rozpoczyna generowanie kodu po wybraniu odpowiednich wartości elementów kodu

[Zamknij] – zamyka okno

Elementy kodu towaru o rodzaju: Słownik są możliwe do zdefiniowania z poziomu listy słowników kategorii:

Lista słowników kategorii, gałąź: Elementy kodu towaru.
Lista słowników kategorii, gałąź: Elementy kodu towaru.

Lista SWW/PKWiU

Okno zawiera listę SWW i PKWiU, które Użytkownik może zarejestrować w systemie.

Lista SWW/PKWiU.
Lista SWW/PKWiU.

W oknie znajdują się funkcje:

[Dodaj] – dodaj pozycję do listy SWW/PKWiU.

[Zmień] – umożliwia zmianę danych SWW/PKWiU dla wskazanej pozycji.

[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy SWW/PKWiU.

SWW/PKWiU

W oknie następuje zdefiniowanie pozycji SWW/PKWiU, w polach:

Symbol – symbol SWW/PKWiU.

Stawka VAT – stawka VAT określona dla pozycji.

Status – status pozycji SWW/PKWiU.

SWW/PKWiU.
SWW/PKWiU.

Kody pocztowe

Okno: Lista kodów pocztowych, służy ewidencji kodów pocztowych używanych w systemie. Zdefiniowane w tym oknie kody mogą następnie być wprowadzane poprzez wybór z listy do poszczególnych okien, np. na kartę kontrahenta. Nie ma wtedy potrzeby wpisywania kodu z klawiatury, co znacznie przyśpiesza pracę z systemem.

Aby otworzyć okno, należy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kody pocztowe

Lista kodów pocztowych.
Lista kodów pocztowych.

Kody pocztowe ułożone są na dwa sposoby: wg kodu i wg miasta. Listom tym odpowiadają zakładki w oknie. Na obydwu listach kody uporządkowane są w takich samych kolumnach:

Kod – kod pocztowy dla miasta. W kolumnie tej działa funkcjonalność lokatora ograniczającego.

Miasto, Województwo, Powiat, Gmina, Kraj – lokalizacja miasta, dla którego ustalono kod pocztowy.

Położenie – dane dotyczące położenia geograficznego miasta (długość i szerokość geograficzna).

Rejon domyślny – rejon domyślny przypisany do kodu pocztowego.

Ponadto w oknie znajdują się funkcje:

[Import z pliku] – po jego naciśnięciu otwiera się okno: Aktualizacja nazw miast, które obecnie jest otwierane z Funkcjo specjalnych z opcji: Aktualizacja nazw miast.

[Dodaj] – służy dodaniu kodu pocztowego o listy.

[Zmień] – służy edycji zarejestrowanego kodu.

[Usuń] – usuwa pozycję wskazaną na liście.

[Import kodów pocztowych z pliku xls/csv do tps] – po użyciu tej funkcji system pozwoli na zaimportowanie pliku xls/csv z kodami pocztowymi a następnie będzie możliwe zapis do pliku tps. W pierwszej kolejnoisci wskazujemy ścieżkę do odpowiedniego pliku xls/csv przez ikonę . Następnie wykonujemy załadowanie danych pliku do pamięci przez ikonę [Importuj z pliku]. Aby wykonać zapis z pamięci do pliku tps należy użyć funkcji [Zapisz do tps]. Plik tps zostanie zapisany w w folderze głównym systemu Comarch ERP XL.

Okno Importu kodów pocztowych.
Okno Importu kodów pocztowych.

Poprawnie zdefiniowany plik do importu kodów pocztowych xls i csv powinien zawierać kolumny w następującej kolejności:

PNA, MIEJSCOWOŚĆ, GMINA, POWIAT, WOJEWÓDZTWO, REGION, SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ.

Możliwe jest wczytanie plików które posiadają wszystkie wymienione wyżej kolumny, oprócz (REGION, SZEROKOŚĆ, DŁUGOŚĆ).

Arkusz powinien mieć nazwę: Miejscowości.

Okno: Kod pocztowy

W oknie definiuje się kod pocztowy. Aby otworzyć okno należy w oknie: Lista kodów pocztowych:

nacisnąć przycisk: [Dodaj] – jeżeli ma zostać dodany kod pocztowy do listy,

nacisnąć przycisk: [Zmień] – aby otworzyć zarejestrowaną kartę kodu pocztowego do edycji.

Dodawanie kodu pocztowego
Dodawanie kodu pocztowego

.

W oknie znajdują się pola, których dane zostaną następnie przeniesione do kolumn w oknie: Lista kodów pocztowych. Po wprowadzeniu danych należy je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz].

Cechy

W oknie: Cechy istnieje możliwość zdefiniowania klasy cechy oraz przypisania cech do danej klasy.

Lista cech.
Lista cech.

Po wybraniu z menu Listy opcji: Cechy powstanie okno, w którym w pierwszej kolejności należy dodać klasę cechy. Okno składa się z dwóch zakładek: Ogólne oraz Tłumaczenia. Na pierwszej zakładce należy uzupełnić pole Nazwa oraz opcjonalnie można zaznaczyć parametry: Z listy oraz Zamknięta. Natomiast na zakładce Tłumaczenia można wprowadzić tłumaczenie nazwy w innym języku.

Klasa cechy.
Klasa cechy.

Okno: Cecha składa się z dwóch zakładek. Na zakładce Ogólne należy wprowadzić nazwę cechy, natomiast na zakładce Tłumaczenia istnieje możliwość wprowadzenia nazwy w języku obcym.

Dodatkowo z poziomu zakładki Ogólne istnieje możliwość potwierdzenia dostępności wartości cechy oraz klasy, do której należy w Comarch ERP e-Sklepie.

Uwaga

Odznaczenie parametru: Dostępność: e-Sklep skutkuje tym, że towar z tą wartością cechy nie będzie mógł być sprzedawany w Comarch ERP e-Sklepie.

Również towar z wartością cechy nieokreśloną nie będzie mógł być sprzedawany w Comarch ERP e-Sklepie.

Jeśli wszystkie wartości cechy będą odznaczone to nie będzie ona wysyłana do Comarch ERP e-Sklepu, natomiast wszystkie zasoby z tą cechą będą wysyłane i będzie ona traktowana jako cecha nieokreślona.

W Comarch ERP e-Sklepie możliwe jest wprowadzenie 200 znaków wartości cechy.

Cecha, zakładka: Ogólne.
Cecha, zakładka: Ogólne.
Cecha, zakładka: Tłumaczenia.
Cecha, zakładka: Tłumaczenia.

Pola w których zapisywana jest cecha, umożliwiają wprowadzenie wartości cechy o dłuższej ilości znaków.

Możliwe jest wprowadzenie 255 znaków w kontrolce z wartością cechy.

Cecha może być podana lub zmieniona bezpośrednio na dostawach a w przypadku elementów wskazujących na usługi/koszty/towar avista na subelementach dokumentów przychodowych (FZ, (A)FZ, FRR, PZ, PZI, PKA, PW, Korekt ręcznych FSK/FKE/WKK/(A)FSK/A(FWK).

Przy wprowadzaniu czy edycji wartości cech o dużej ilości znaków ułatwieniem jest możliwość skorzystania z rozwijanego menu, na którym udostępniona jest opcja [Edytuj cechę] i [Wybierz cechę z listy]. Opcja [Edytuj cechę] otwiera okno Zmiana wartości cechy.Opcja [Wybierz cechę z listy] otwiera okno z listą cech zdefiniowanych dla danej klasy ułatwiając wybór wartości cech mających długą ilość znaków.

Edycja cechy. Wybór cechy z listy.
Edycja cechy. Wybór cechy z listy.

Przycisk [Edytuj cechę] jest aktywny zawsze.

Przycisk [Wybierz z listy] jest aktywny jeżeli:

  • dokument nie jest zatwierdzony
  • W kontrolce z klasą cech dla danej wartości wprowadzono konkretną klasę cechy
  • Na karcie towaru, na zakładce Inne dla cechy wybrano opcję inną niż Przy sprzedaży/ Z zasobu

Opcja [Wybierz z listy] umożliwia przypisanie wartości cechy poprzez jej wskazanie z listy wartości zdefiniowanych dla danej klasy otwieranej w osobnym oknie, a nie w menu przycisku. Jest to przydatne dla wartości cech o długiej ilości znaków.

Dokument handlowy FS – Zakładka Dostawy. Edycja cechy. Wybór cechy z listy.
Dokument handlowy FS – Zakładka Dostawy. Edycja cechy. Wybór cechy z listy.

Opcje [Edytuj cechę] i [Wybierz cechę z listy] na dokumencie rozchodowym dostępne są również w menu rozwijalnym na zakładce Dostawy .

Obie opcje są aktywne , jeżeli :

– kursor wskazuje na subelement

– dokument nie jest zatwierdzony

– na elemencie nie podano wartości cechy

– na towarze wybrano dla cechy opcję inna niż cecha/z zasobu

 

Czy ten artykuł był pomocny?