Menu główne i pasek narzędzi

Informacje ogólne

Podstawowym narzędziem pracy z modułem: Sprzedaż, jest menu główne oraz pasek narzędzi.

Menu główne oraz pasek narzędzi(dla typu interfejsu - wstążka) modułu: Sprzedaż.
Menu główne oraz pasek narzędzi(dla typu interfejsu – wstążka) modułu: Sprzedaż.

Menu główne modułu: Sprzedaż, składa się z elementów zawierających rozwijalne listy.

System

 • Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych
 • Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu
 • Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora
 • Uzupełnij cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile w karcie zalogowanego Operatora włączono parametr pozwalający na logowanie metodą rozpoznawania twarzy. Otwiera okno podglądu z kamery i sczytuje cechy biometryczne na postawie zdjęcia wykonanego Operatorowi.
 • Usuń cechy biometryczne – opcja jest dostępna o ile cechy biometryczne są przypisane do zalogowanego Użytkownika. Usuwa cechy biometryczne tego Operatora.
 • Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji
 • Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego
 • Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których należy bieżący operator
 • Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien) dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom. Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora, definiowanej z poziomu centrum struktury praw.
 • Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien w module
 • Ustawienia użytkownika – wybór typu interfejsu, rozmiaru okien, tła tapety
 • Dodatki – okno dodawania dodatków
 • Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów
 • Koniec pracy – zamknięcie modułu: Sprzedaż.

Listy

 • Kontrahenci – lista dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów
 • Towary – lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i produkty
 • Magazyny – lista magazynów. Opis magazynów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator
 • Lista oddziałów – lista z oddziałami wg ID i wg kodu
 • Urządzenia zewnętrzne – lista urządzeń zewnętrznych i możliwość ich dodania
 • Banki – lista banków
 • Waluty – waluty dostępne w systemie oraz ich kursy
 • Grupy krajów – otwiera okno: Lista grup krajów, w którym wyświetlone są grupy krajów i w którym można zdefiniować nowe grupy. Dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator
 • SWW/PKWiU – lista kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Klasyfikacja wg PKWiU decyduje o zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT
 • Schematy kaucji – lista schematów, według których będą naliczane kaucje dla poszczególnych towarów. Informacje o kaucjach znajdują się w rozdziale dotyczącym Kaucji
 • Cechy – lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr służący do różnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu (transakcji)
 • Kody pocztowe – lista kodów pocztowych z ich przypisaniem do miejscowości
 • Samochody – lista samochodów i przejazdów
 • Trasy – lista tras oraz możliwość dodania trasy
 • Reklamacje: Definicje operacji – lista zarejestrowanych reklamacji, dodawanie definicji reklamacji
 • Kody CN – lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji towarów. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import
 • Kategorie celne – lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników celnych towaru. Opis funkcji znajduje się w dokumentacji modułu: Import
 • Słowniki kwot SAD – słowni definiowalnych kwot SAD
 • Składniki BST – lista definicji składników BST
 • Kalendarze – lista kalendarzy, dodawanie nowych kalendarzy
 • Załączniki – lista załączników i archiwum wydruków
 • Wzorce elementów umów – lista zdefiniowanych wzorców elementów umowy, czyli, z jakich standardowo elementów składają się rejestrowane umowy oraz jakie pola powinny zawierać te elementy. Zdefiniowane wzorce można importować na typy umów, co skutkuje tym, iż umowa dodana w ramach jakiegoś typu, będzie od razu uzupełniona elementami określonymi na typie umowy.
 • Projekty – otwiera się struktura projektów.
 • Technologie i konfiguratory produktu – otwiera się lista technologii i konfiguratorów produktu.

Zestawienia

 • Intrastat – otwiera okno: Deklaracje Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat. Z poziomu okna można generować nowe deklaracje
 • Inwentaryzacja – otwiera okno: Lista inwentaryzacji, w którym wyświetlona jest lista dokonanych inwentaryzacji. Możliwe jest tu również dokonanie nowych inwentaryzacji
 • Promocje i rabaty – opcja uruchamia funkcję promocji\
 • Cenniki sprzedaży -otwiera okno: Lista cenników sprzedaży, w którym możliwe jest definiowanie wielu cen towaru dla tego samego rodzaju ceny
 • Archiwalne stany towarów – otwiera okno z archiwalnymi stanami towarów, w którym możliwe jest wygenerowanie stanów dla określonej grupy towarów, na koniec wskazanego dnia
 • Raporty klasyfikacji ABC/XYZ – otwiera okno: Lista raportów klasyfikacji ABC/XYZ, w którym prezentowane są raporty. Z poziomu okna można tworzyć raporty klasyfikacji ABC/XYZ. Raporty mogą wykonać tylko Operatorzy posiadający prawo do edycji raportów klasyfikacji ABC/XYZ (parametr na Karcie Operatora). Ponadto raport można wykonać tylko na magazyny, przypisane do centrum, z którego loguje się Operator.
 • Użytkownik ma możliwość wykonania raportu na podstawie analizy BI oraz wykonania raportu ręcznego oraz globalnego.
 • Szybkie raporty SQL – otwiera okno z listą zdefiniowanych przez Użytkownika raportów utworzonych poprzez zapytania SQL. Raporty mogą być wyświetlane według zdefiniowanego formatu lub zapisywane do plików. Ich tworzenie wymaga znajomości języka SQL oraz struktury danych systemu

Księgowość

 • Płatności – lista nierozliczonych płatności
 • Preliminarz płatności – okno z preliminarzem płatności
 • Generowanie not i upomnień – okno z listami płatności, upomnień i not odsetkowych
 • Prolongaty – lista prolongat
 • Okno windykatora
 • Zapisy kasowe/bankowe – okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów kasowo/bankowych
 • Rejestry VAT – lista zapisów w rejestrach VAT
 • Rejestry kasowe/bankowe – lista rejestrów
 • Lista RKZ – lista wybranych dokumentów w zadanym okresie, pokazująca wartość sprzedaży, koszt własny sprzedaży oraz uzyskaną marżę.
 • Jednolity Plik Kontrolny – lista wygenerowanych w systemie jednolitych plików kontrolnych.

Dokumenty

 • Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych, eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych
 • Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję na moduł: Zamówienia
 • Bilans stanu towarów – dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem wybranych magazynów
 • Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu
 • Zlecenia kompletacji – umożliwia zarejestrowanie zlecenia kompletacji i dekompletacji, ich edycję oraz realizację.
 • Zlecenia serwisowe – użytkownicy mają dostęp i możliwość pracy na zleceniach serwisowych
 • Wizyty handlowe – wyświetlana jest lista wizyt z podziałem wg: nazwy, terminu, kontrahenta oraz pracownika
 • Wydatki pracowników – istnieje możliwość zarejestrowania wydatków związanych z wizytami oraz spotkaniami pracowników z kontrahentami
 • Wnioski pracowników – ikona otwiera okno, z poziomu którego możliwe jest dodanie wniosków o zaliczkę dla pracownika
 • Delegacje pracowników – z tego poziomu możliwe jest rozliczenie delegacji pracownika dodanych w aplikacji e-Pracownik
 • Plany sprzedaży – wyświetlana jest lista zarejestrowanych w systemie planów sprzedaży
 • Umowy – wyświetlana jest lista umów
 • Notatnik- służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru)

Kontrola jakości

 • Wzorce KJ – uruchamia listę wzorców kontroli jakości
 • Dodaj wzorzec – dodanie nowego wzorca kontroli jakości
 • Parametry KJ – wyświetla listę parametrów kontroli jakości, na której możemy je dodawać, usuwać, edytować, a także odpowiednio filtrować
 • Protokoły KJ – otwiera listę wszystkich dokumentów PKJ (protokoły kontroli jakości)
 • Dodaj PKJ – dodanie nowego dokumentu PKJ

Traceability

 • Pochodzenie wyrobu – raport historii pochodzenia dostawy lub wybranego półproduktu/wyrobu z ZP  
 • Wykorzystanie materiału – raport historii wykorzystania dostawy lub półproduktu/wyrobu, który został przekazany jako materiał do kolejnych operacji na ZP

Zadania

W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie:

 • Moje dokumenty w obiegu – otwiera okno: Skrzynka dokumentów z włączonym filtrem na Opiekuna wskazanego w ostatnim etapie obiegu dokumentów
 • Skrzynka dokumentów – otwiera okno: Skrzynka dokumentów z włączonym filtrem na Opiekuna – aktualnie zalogowanego Operatora
 • Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
 • Skrzynka pracownika – otwiera okno z listą zadań w podziale na zadania operatora, zadania dla centrum, zadania podległych operatorowi i zadania wykonane. Z poziomu listy możliwe jest wykonywanie wyświetlonych zadań
 • Lista procesów – otwiera okno z listą wszystkich procesów, w których zalogowany operator może wykonać akcję.

Pomoc

Tematy pomocy – otwiera dokumentację systemu COMARCH ERP XL.

 • Spis treści – służy wyszukiwaniu tematów pomocy.
 • Szukaj – prezentuje tematy pomocy.
 • O programie … – wyświetla informacje o programie, posiadanej licencji, umożliwia zgłoszenie postulatu do programu, podaje informacje o posiadanym kluczu sprzętowym oraz informacje techniczne.
 • Pomoc zdalna – możliwość nawiązania połaczenia zdalnego
 • Oferta Comarch ERP – okno z informacją o ofercie.
 • Społeczność Comarch ERP – otwiera okno z logowaniem do Comarch Cloud.
 • Wszystko.pl – okno z ofertami handlowymi z portalu wszystko.pl.
 • Ważne informacje – okno z wiadomościami produktowymi oraz promocjami dla użytkowników Comarch ERP XL.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Pierwsza, lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy, gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi w aktywnym oknie.

[Lista kontrahentów] – otwiera okno: Kontrahenci.

[Lista towarów] – otwiera okno: Towary.

[Lista płatności] – otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności.

[Zapisy kasowe/bankowe] – otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe.[Lista rejestrów VAT] – otwiera okno:

[Rejestr VAT]

[Jednolity Plik Kontrolny] – otwiera listę plików JPK

[Lista RKZ] – otwiera okno: Lista RKZ.

[Faktura sprzedaży] – umożliwia utworzenie dokumentu: Faktura sprzedaży. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji], zostanie otworzona lista, z której można wybrać inny dokument do utworzenia.

[Lista dokumentów handlowych i magazynowych] – otwiera okno: Lista dokumentów handlowych i magazynowych.

[Lista zamówień] – otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień.

[Pulpit dyspozytora] – otwiera okno: Pulpit Dyspozytora. Ikona aktywna przy włączonej obsłudze dokumentów AWD/ZWM w konfiguracji.

[Bilans rezerwacji towarów] – otwiera okno: Bilans rezerwacji towarów.

[Struktura magazynu] – otwiera okno: Struktura magazynu, w którym definiuje się lokalizacje magazynu (więcej informacji w rozdziale: Struktura magazynu).

[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien:

[Drukuj] – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. Opcja jest aktywna z poziomu dokumentu z zakładki Ogólne, jak również z menu przy adresach kontrahenta głównego/docelowego/płatnika oraz osoby u tych kontrahentów.

[Rysuj wykres] – wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków.

[Wykonanie raportu] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.

[Eksport do arkusza] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.

[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu na otwartej liście dokumentów, lub zapytań, ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.

[Historia kontrahenta] – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń z kontrahentem. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie kontrahent jest określony.

[Historia towaru] – wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar. Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony (np. podświetlony na liście pozycji dokumentu).

[Historia kontaktów] – wyświetla okno z historią konwersacji, zadań, wizyt.

[Poprzednia pozycja z listy] – po podniesieniu do edycji dokumentu, towaru, rejestru VAT, zamówienia, naciśnięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniej pozycji z listy.

[Następna pozycja z listy] – po podniesieniu do edycji dokumentu, towaru, rejestru VAT, zamówienia, naciśnięcie przycisku powoduje przejście do następnej pozycji z listy.

[Statystyka dokumentu] – Okno ma charakter informacyjny i wyświetla informacje o podstawowych danych dokumentu, takich jak wysokość marży, globalna wartość udzielonego upustu (wartość upustu wyrażona jest w walucie nagłówka) oraz o wadze i objętości towaru, będącego przedmiotem transakcji.

[Struktura rabatów] – Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar.

[Punkty lojalnościowe] – Przycisk jest dostępny z poziomu listy kontrahentów oraz z otwartej karty kontrahenta. Po jego uruchomieniu zostaje otwarte okno [Punkty lojalnościowe kontrahenta X] na którym znajduje się informacja o sumarycznej ilości punktów przyznanych i odebranych kontrahentowi a także lista dokumentów stanowiących źródło punktów dodatnich i ujemnych wraz z datą ich przyznania. Z poziomu tej listy możliwy jest podgląd dokumentów na niej umieszczonych oraz jej wydruk. Lista jest niedostępna do podglądu w przypadku braku licencji serwerowej XL Program lojalnościowy.

[Pomoc] – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele. W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.

Czy ten artykuł był pomocny?