Opis asortymentu

Opis asortymentu

Załączniki

Towary mogą być wyświetlane w Comarch e-Sklep razem z obrazami (fotografie, grafiki itp.), przedstawiającymi ich wygląd, stan itd., oraz dowolnymi plikami (.PDF, .doc, .txt itd.) przedstawiającymi ich dokumentację techniczną. Wyświetlanie obrazów oraz plików dla towaru w e-Sklep można uzyskać poprzez przypisanie odpowiedniego Załącznika z zaznaczoną opcją dostępności w e-Sklepie.

Aby przypisać obraz (plik graficzny w formacie np. JPG) do towaru jako Załącznik należy w pierwszej kolejności zaimportować do systemu ERP odpowiedni plik w formacie Załącznika.

Ewidencja Załączników prowadzona jest w oknie: Lista Załączników dostępną m.in. w module: Administrator (Comarch ERP XL).

Lista Załączników.

Aby wprowadzić nowy Załącznik typu obraz na listę, należy:

 • z poziomu modułu: Administrator, otworzyć okno: Lista załączników (funkcja: Załączniki, wybierana z menu: Narzędzia)
 • w oknie: Lista załączników, nacisnąć przycisk:  [Nowy]
 • w otworzonym oknie: Załącznik należy w polu: Typ, wskazać typ Załącznika – Obraz.
 • Następnie należy nacisnąć przycisk: [Import z pliku]. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno: Import pliku do bazy danych, w którym należy wskazać plik, jaki ma zostać zaimportowany (np. fotografię towaru w formacie JPG) i nacisnąć przycisk: [Otwórz]. Wybrany plik zostanie zaimportowany.
 • Wraz z plikiem w oknie Załącznika zostanie wprowadzona nazwa pliku, jednak może ona ulec zmianie przez operatora. Dla Załącznika należy wskazać również jej kod.

Aby załącznik był widoczny w aplikacji Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr dostępności w aplikacji: e-Sklep.

Po wprowadzeniu wymienionych danych można je zapisać, naciskając przycisk: [Zapisz zmiany].

Prawidłowa definicja załącznika

Jako zdjęcie główne towaru do e-Sklepu wysyłane jest zawsze pierwsze zdjęcie na liście załączników. Pozostałe zdjęcia są wysyłane jako dodatkowe:

Lista załączników na karcie towaru
Prezentacja zdjęcia głównego oraz dodatkowego w e-Sklepie

Uwaga
Aby zdjęcia zostały poprawnie wysyłane do e-sklepu należy w konfiguracji Systemu, w Słownikach kategorii – Typy załączników – Obrazy, odznaczyć kompresje danych zgodnie z poniższym rysunkiem
Poprawne ustawienia kompresji

Cechy towaru

We współpracy Comarch EXL oraz Comarch e-Sklep dostępna jest funkcjonalność wysyłania cech towaru. Klasę cech definiujemy z poziomu modułu Sprzedaż:

Moduł Sprzedaż, Cechy

Po zdefiniowaniu klasy cechy, na wartościach z zakresu danej klasy należy zaznaczyć parametr dostępności w e-Sklepie:

Właściwie zdefiniowana klasa cech wraz z wartościami

Klasę cech należy wybrać z poziomu wzorca towaru oraz na towarach:

Wybór klasy cech na wzorcu towaru

Teraz należy przyjąć na magazyn (udostępniony w e-Sklepie) zasoby o poszczególnych wartościach cechy i dokonać synchronizacji do e-Sklepu (z uwzględnieniem parametru Eksport stanów magazynowych). Wówczas po stronie e-Sklepu, po wejściu w szczegóły towaru pojawi się okno z cechami do wyboru:

Wybór cechy na towarze

Atrybuty (filtr listy produktów)

Aplikacja Comarch e-Sklep umożliwia ustawienie filtra listy produktów w obrębie określonych grup towarowych wysyłanych do e-Sklepu. Aby taki filtr był możliwy do ustawienia po stronie Comarch e-Sklep, w systemie Comarch ERP XL należy wykonać poniższe czynności:

Zdefiniować odpowiednią klasę atrybutów. Klasa musi być typu lista wielowartościowa. Należy zaznaczyć check dostępności w e-Sklepie zgodnie z poniższym zrzutem:

Prawidłowo zdefiniowana klasa atrybutu 

Klasę należy przypiąć do obiektów Towar oraz Grupy towarowe:

Obiekty klasy atrybutu 

Należy zdefiniować wartości atrybutu dla klasy:

Wartości dla klasy

Tak zdefiniowaną klasę należy przypiąć na grupie towarowej w obrębie której ma zostać zdefiniowany filtr. Wartość atrybutu musi pozostać jako pusta:

Klasa z pustą wartością na karcie grupy

Na towarach z kolei należy przypiąć klasę z dokładnie jedną wartością:

Klasa z określoną wartością na karcie towaru 

Tak zdefiniowany filtr pojawi się po stronie e-Sklepu:

Filtr po stronie e-Sklepu 

Dostępność towarów

Istnieje możliwość określenia dostępności towarów synchronizowanych do Comarch e-Sklep .

Na karcie towaru zakładce Aplikacje należy wskazać statusu towaru oraz określić jego dostępność.

W przypadku statusu istnieje możliwość wskazania następujących opcji:

 • Zapowiedź
 • Dostępny
 • Dostępny na zamówienie
 • Niedostępny

W przypadku wskazania statusu Dostępny istnieje dodatkowo możliwość określenia Dostępności:

 • Towar dostępny od ręki
 • Towar dostępny do 24 h
 • Towar dostępny do 48 h
 • Od 3 do 5 dni
 • Do 7 dni
 • Do 14 dni
 • Powyżej 14 dni
Statusy dostępności na karcie towaru, zakładka Aplikacje 

W przypadku wskazania statusu Zapowiedź istnieje dodatkowo możliwość uzupełnienia daty dostępności towaru. Jeśli nie uzupełnimy daty w oknie Dostępny od, domyślnie zaznaczony będzie wariant Brak Terminu.

Status Zapowiedź, wybór daty dostępności towaru

Po wskazaniu odpowiedniej opcji na karcie towaru należy wykonać synchronizacje z Comarch ERP XL. W aplikacji zostanie wyświetlona informacja odnośnie Dostępności towaru jaka została określona w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli towar/usługa był przesyłany do e-Sklepu a następnie zarchiwizowany przez zaznaczenie opcji Archiwalny to informacja o tym zostanie przesłana do e-Sklepu. Towar nie zostanie usunięty z bazy, nie będzie jednak prezentowany w interfejsie Sklepu.

Uwaga
Do e-sklepu wysyłane są stany handlowe dostępne, przy zaznaczeniu parametru Uwzględniaj rezerwacje, który znajduje się na oddziale e-Sklepu – zakładka Eksport, dodatkowo brane są pod uwagę powstałe w danym centrum rezerwacje. 

Indywidualna nazwa i opis towaru

Od wersji 2018.0 system umożliwia przesłanie indywidualnej nazwy i opisu towaru dla Comarch e-Sklep. W tym celu umożliwiono edycję nazwy dla języka polskiego w obszarze: Tłumaczenia na zakładce: Opisy i tłumaczenia karty towarowej:

Karta towaru, zakładka: Opisy i tłumaczenia

Po wywołaniu okna z tłumaczeniem dla języka polskiego operator może określić nazwę i opis, które dla tego towaru będą wysyłane do sklepu. Pola edytowane w ten sposób są niezależne od nazwy towaru z zakładki: Ogólne i od domyślnego opisu towaru z pola: Opis z zakładki: Opisy i tłumaczenia. Dane zapisane w tłumaczeniu dla j. polskiego będą wysyłane jedynie do Comarch e-Sklep.

Tłumaczenie karty towaru dla języka polskiego

Eksport pomocniczych jednostek miar towarów

Do Comarch e-Sklep mogą zostać wyeksportowane jednostki pomocnicze dla określonego towaru. Jednostki pomocnicze można wprowadzić na karcie towaru w zakładce „Jednostki i kody”.

Na definicji jednostki pomocniczej towaru znajduje się parametr Dostępność w aplikacji, który odpowiada za możliwość eksportu jednostek pomocniczych z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep. Aby skonfigurowana jednostka towaru została przesłana do Comarch e-Sklep należy zaznaczyć parametr e-Sklep.

Jednostki pomocnicze dostępne w e-Sklepie

Istnieje możliwość zaznaczenia parametru Dostępny w e-Sklep dla wielu jednostek miar towarów.

Jeśli towar ma dwie jednostki pomocnicze, to parametr można zaznaczyć dla obu jednostek.

Domyślność (parametr Domyślna) jednostki dostępnej w Comarch e-Sklep – zaznaczenie go na wybranej jednostce powoduje odznaczenie na innej, która miała wcześniej zaznaczony ten parametr. W przypadku kiedy na żadnej z jednostek pomocniczych nie ma zaznaczonego parametru Domyślna dla e-Sklep, jako jednostka domyślna traktowana jest jednostka podstawowa towaru.

Po dodaniu jednostki pomocniczej dla danego towaru, wyeksportowaniu danych następnie przejściu na Szczegóły produktu w Comarch e-Sklep będzie dostępna lista z wyborem wszystkich jednostek razem ze zdefiniowanym wcześniej przelicznikiem.

Jednostki pomocnicze wyświetlane w e-Sklepie 

Logo producenta i marka towaru

Towar wysyłany do e-Sklepu może zawierać grafikę producenta i marki towaru.

Ustawienie Logo producenta:

 • na karcie kontrahenta – zakładka załączniki, dodajemy obrazek, który pełni funkcje loga, zaznaczamy check e-Sklep (kontrahent musi być również wysyłany do e-Sklepu). Jeżeli do karty kontrahenta dołączonych jest więcej załączników typu: Obraz udostępnionych w e-Sklepie, to zostanie wysłany załącznik, który jest zdefiniowany jako pierwszy;
 • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy kontrahenta w polu Producent

Ustawienie Marki towaru:

 • nazwę marki oraz logo definiujemy w Słowniku Kategorii – Kategoria Marki Towarów;
 • na karcie towaru, zakładka ogólne, uzupełniamy pole Marka
Widoczne na stronie e-Sklepu logo producenta

 

Czy ten artykuł był pomocny?