Ustawienia synchronizacji danych

Przesyłanie faktury PDF na podstawie Archiwum wydruków

Faktury przesyłane drogą elektroniczną są w tej chwili podstawą prowadzenia działalności nowoczesnej firmy. Dzięki nim, klienci oraz prowadzący firmę mogą w szybki sposób dokonać rozliczenia transakcji przy pomocy dokumentu handlowego. Kopie elektronicznych faktur wyświetlają się w panelu administracyjnym oraz w profilu klienta w zakładce zamówienia zrealizowane.

. Należy:

 • przestawić na definicji typu załącznika Archiwum danych parametru Kompresja danych na: Nie (moduł Administrator Listy/Słowniki kategorii/Typy załączników). Comarch e-Sklep nie obsługuje skompresowanych plików, dlatego umożliwiono zmianę wartości parametru Kompresja danych.
 • zapisać fakturę w formie pliku PDF, następnie powrócić do potwierdzonego zamówienia aby załączyć powstały dokument (zakładka załączniki) oraz zaznaczyć przycisk dostępności w e-Sklep.
 • w zakładce załączniki dokumentu zamówienia zaimportować zapisany wcześniej plik z fakturą oraz zaznaczyć przycisk dostępności w e-Sklep.
 • wybrać opcję Faktura lub Proforma – domyślnie ustawiona opcja Faktura (formularz Załącznika).
Ustawienia załącznika Typu Archiwum wydruków w celu przesłania przesłania do e-Sklepu

Po wykonaniu synchronizacji do e-Sklep z poziomu Szczegółów zamówienia będzie możliwość wyświetlenia Faktury sprzedaży realizującej zamówienie w systemie lub Faktury proforma.

Szczegóły Zamówienia sprzedaży po stronie e-Sklepu, FS

Zapis zamówienia z e-Sklepu jako załącznika XML

Możliwe jest zapisywanie zamówień przychodzących z e-sklepu, jako załączników dodanych za zakładce Załączniki importowanego zamówienia. Funkcjonalność przydatna w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba uzyskania jakichś dodatkowych informacji, które standardowo nie są pobierane przez system Comarch ERP XL. Aby zamówienia zapisywane były, jako załączniki XML należy w module Administrator oddziałów, na definicji danego oddziału e-Sklep zaznaczyć parametr Dane zamówienia w postaci załącznika XML Konieczne jest również dodanie w module Administrator, w opcji Słowniki kategorii/Typy złączników załącznik typu XML.


Pobieranie źródła zamówienia

Comarch e-Sklep dla każdego zamówienia rejestruje informację o źródle zamówienia, czyli określenie, gdzie zamówienie zostało złożone. Aktualnie informacja ta jest odczytywana i zapisywana na zamówieniu zaimportowanym z Comarch e-Sklep. Na liście zamówień sprzedaży ZS znajduje się dodatkowa kolumna pt. Źródło zamówienia, w której prezentowana jest informacja o źródle przesłanym z e-Sklep. Pod listą dodano filtr, który pozwala na wyświetlenie zamówień o określonym rodzaju źródła zamówienia np. e-Sklep, Allegro czy wszystkoPL.

Standardowo ustawiona jest opcja <Wszystkie>, czyli prezentowane są wszystkie zamówienia bez względu na rodzaj źródła zamówienia.

Źródło zamówienia na liście zamówień

Na potrzeby powyższej funkcjonalności w Słowniku kategorii (Moduł Administrator/ Listy/Słowniki kategorii/Transakcje) dodano nowy słownik Rodzaje źródła zamówienia. W słowniku tym zostały dodane predefiniowane wartości zgodnie z danymi przesyłanymi z Comarch e-Sklep. W przypadku pojawienia się nowych rodzajów źródła zamówienia, możliwe będzie uzupełnienie tej listy ręcznie.

Jeden towar w wielu grupach towarowych

Towary importowane z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep znajdują się w grupach towarowych. Grupy te są podstawą do grupowania towarów również w Comarch e-Sklep – będą on wyświetlane jako osobne kategorie towarów w której będą wyświetlane konkretne towary .

Jeden towar może być wyświetlany w kilku grupach towarowych po stronie e-Sklepu; w tym celu należy umieścić towar we wszystkich tych grupach po stronie Comarch ERP XL:

 • otworzyć okno: Karta towaru (z poziomu okna: Towary, wyświetlanym z poziomu modułu: Administrator oddziałów) towaru, który ma zostać umieszczony w kolejnej grupie towarowej, a następnie wybrać zakładkę: Grupy
 • na zakładce nacisnąć przycisk:  [Dodaj do grupy]. Zostanie otworzone okno: Grupy towarów
 • W oknie: Grupy towarów, wybrać grupę, do której ma zostać przypisany towar i zatwierdzić wybór przyciskiem: [Wybierz].
 • Po zatwierdzeniu wyboru grupy, towar będzie należał zarówno do poprzedniej grupy towarowej jak i nowo wybranej. Grupy, do których będzie należał zostaną wyświetlone na zakładce: Grupy.
Przypisanie towaru do dwóch grup

Obsługa towarów podobnych i akcesoriów dla towaru

Dla każdego towaru obsługiwanego w e-Sklepie istnieje możliwość zdefiniowania Towarów podobnych lub Akcesoriów, które są prezentowane w Szczegółach towaru.

Aby Towary podobne były dostępne w e-Sklepie współpracującym z Comarch ERP XL najpierw należy je zdefiniować w systemie ERP na zakładce: Zamienniki Karty towaru. Produkty będące Towarami podobnymi lub Akcesoriami muszą dodatkowo spełniać warunki: być dostępne w e-Sklep (zakładka: Aplikacje Karty towaru) i należeć do grupy towarowej eksportowanej do e-Sklep (zakładka: Grupy Karty towaru). Dodatkowo dla tych produktów powinno zostać dodane zdjęcie na zakładce Załączniki.

Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru są definiowane Towary podobne dla produktu.

Na zakładce: Zamienniki / Komplety są definiowane Akcesoria dostępne w e-Sklepie.

Aby w Comarch ERP XL dodać Zamiennik widoczny w e-Sklep należy:

 • Na zakładce Zamienniki / Zamienniki Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj]  , co spowoduje otwarcie okna: Edycja zamiennika; Należy pamiętać, aby element ten był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
 • W oknie: Edycja zamiennika należy wypełnić na zakładce: Ogólne wymagane pole: Kod oraz określić rodzaj zamiennika jako
 • Jednostronny – tworzymy zamiennik tylko dla towaru na karcie którego się znajdujemy;
 • Równoważny wszystkim – możemy stworzyć powiązanie pomiędzy różnymi towarami, jeśli T1 jest równoważny do T2, a T2 do T3, T1 będzie miał również zamiennik w T3
 • Obustronny – w tym wypadku towar staje się jednocześnie zamiennikiem
 • Dla zamiennika Jednostronnego i Obustronnego należy określić jaką ilość towaru stanowi zamiennik, Rodzaj dokumentów i na zakładce: Miejsca w strukturze firmy wskazać odpowiednie centrum lub centra
 • Zapisać wprowadzone dane przyciskiem [Zapisz]
Zamiennik jednostronny na karcie towaru

 

Aby w Comarch ERP XL dodać Komplet dostępny potem dla e-Sklep jako Akcesoria, należy:

 • Na zakładce Zamienniki / Komplety Karty towaru dodać nowy element wybierając przycisk [Dodaj], co spowoduje otwarcie listy towarów; Należy pamiętać, aby wskazany towar był dostępny dla odpowiedniego centrum i dla aplikacji e-Sklep
 • Z listy towarów należy wybrać towar lub towary mające być akcesoriami dobranymi do towaru
 • Dodatkowo na liście kompletów w kolumnie: Ile można zmodyfikować ilości akcesoriów
Komplet na karcie towaru

 

Wprowadzone zmiany w systemie należy zsynchronizować z oddziałem e-Sklepu. Po przesłaniu danych do e-Sklep i otwarciu karty produktu z tak zdefiniowanymi Towarami podobnymi i akcesoriami, będą one dostępne na karcie produktu i widoczne w następujący sposób:

Zamiennik po stronie e-Sklepu

 

Akcesoria po stronie e-Sklepu

Indywidualny koszt dostawy

Jeżeli towar posiada zaznaczony parametr: Indywidualny koszt dostawy na karcie towaru, zakładce Aplikacje wówczas koszt dostawy zostanie ustalany przez obsługę sklepu po wprowadzeniu zamówienia przez Klienta. Ustalony koszt dostawy wymaga akceptacji klienta, po której następuje proces realizacji zamówienia w sklepie

Karta towaru, Indywidualny koszt dostawy

 

W momencie zatwierdzania zakupu przez klienta otrzyma komunikat o poniższej treści:

Komunikat po stronie e-Sklepu

Promocje

Dla wersji 2019.3.2 i niższych Comarch ERP XL do Comarch ERP e-Sklep (maksymalnie do wersji 2019.6) można synchronizować promocje typu:

 • KNT
 • KNU
 • PLT
 • PRM

Aby promocja została wysłana do e-Sklepu musi:

 • zostać oznaczona dla dokumentów wszystkich bądź rozchodowych
 • być potwierdzona
 • być promocją typu Rabat od ceny sprzedaży
 • być określona na grupie zawierającej wyłącznie towary eksportowane do e-Sklepu

Od wersji Comarch e-Sklep 2020 został wprowadzony nowy sposób obsługi rabatów. W związku z tym pojawiła się możliwość przesyłania większej ilości typów rabatów Comarch ERP XL. Aktualnie możliwe rabaty do przeslania to:

 • KNT (upust globalny kontrahenta)
 • KNU (upust dla kontrahenta)
 • PRM (promocje dla towaru), za wyjątkiem promocji pakietowych
 • WTR (promocja od wartości zamówienia)
Uwaga
Uwaga: Aby przesyłanie rabatów było możliwe konieczne jest współpraca z wersją e-Sklepu co najmniej 2020. W przypadku współpracy ze starszymi wersjami e-Sklepu przesyłanie rabatów nie będzie możliwe.

Zasady przesyłania promocji (rabatów) do e-Sklepu

Podstawowym kryterium jest Centrum, do którego przypięta jest promocja

Do e-Sklepu mogą zostać przesłane rabaty zdefiniowane dla Centrum powiązanego z oddziałem sklepu lub dla centrum nadrzędnego w stosunku do Centrum powiązanego z Oddziałem e-Sklep. W szczególności przesyłane będą rabaty zdefiniowane do Centrum Głównego (tzw. roota w Strukturze firmy). Promocje, które nie są wiązane z konkretnym Centrum czyli KNT i KNU będą wysyłane zawsze.

Kryterium kontrahentów

Przesyłane będą te rabaty, które zdefiniowane są dla grupy wskazanej na oddziale e-Sklepu jako grupa do importu kontrahentów. Rabaty zdefiniowane dla innych grup nie będą wysyłane.

Ustawienie Grupy kontrahentów dla promocji przeznaczonej dla wszystkich kontrahentów

Przesyłane będą również te promocje (rabaty), które zostaną zdefiniowane dla konkretnych kontrahentów tzn. te, które na zakładce Kontrahenci mają przypisanego przynajmniej jednego kontrahenta wysyłanego do danego sklepu.

Kryterium towarów

Promocje na grupę towarów: przesyłane będą tylko te rabaty, które zdefiniowane są dla grupy towarów wskazanej na oddziale e-Sklepu lub grup jej podrzędnych.

Uwaga
Jeśli promocja ma być zastosowana dla wszystkich towarów np. jest to promocja na Grupę Główną, natomiast w konfiguracji oddziału e-Sklepu jest wskazana inna grupa, wówczas konieczne jest dodanie tej grupy do promocji na zakładce Towary.
Karta towaru, zakładka: Aplikacje

Promocja na towary: przesyłane będą tylko te rabaty, na definicji których przynajmniej jeden towar jest wysyłany do e-Sklepu. Promocjom podlegają ponadto te karty towarowe, na których zaznaczony jest na zakładce Aplikacje, parametr Podlega Rabatowaniu

Ograniczenia ze względu na formy płatności oraz sposoby dostawy

Jeśli na promocji będą wskazane konkretne formy płatności bądź sposoby dostawy, to taka promocja nie będzie wysyłana. Wysyłane będą tylko te promocje, dla których zostanie ustawiona opcja <wszystkie>.

Ograniczenia ze względu na magazyn

Jeśli na promocji na zakładce [Magazyny] będzie ustawiona opcja <wszystkie> wówczas promocja będzie wysyłana. Jeśli żaden magazyn wskazany na promocji, nie będzie przypisany do centrum powiązanego z oddziałem e-Sklep, wówczas promocja nie będzie wysyłana.

Ograniczenia ze względu na rodzaj dokumentów

Wysyłane będą tylko te rabaty, dla których w ustawieniu Rodzaj dokumentów wybrano opcję Wszystkie bądź Rozchodowe.

Inne ograniczenia

Nie są wysyłane rabaty, dla których zaznaczono parametr: Powtarzać co:, gdyż moduł rabatowy nie obsługuje cykliczności działania promocji.

Przesyłanie nagłówka promocji – parametry

Dla każdej promocji będą przesyłane następujące ustawienia nagłówka:

 • nazwa promocji
 • typ promocji
 • priorytety promocji
 • sposób łączenia z poprzednią; do wyboru: dodaj lub mnóż
 • ustawienie parametru: Pomijaj kolejne rabaty

Nie jest przesyłana informacja o Limicie oraz Wymaganym progu transakcji.

Promocja KNT

Rabaty zapisywane na karcie kontrahenta na zakładce [Handlowe] zebrane są do jednej promocji o typie KNT i będą przesyłane do określonych oddziałów e-Sklep, pod warunkiem, że kontrahent którego dotyczą ma w swoich ustawieniach wskazany dany Sklep.

Dla promocji KNT dla każdego wskazanego w promocji kontrahenta przesyłana jest wysokość rabatu do wykorzystania w e-Sklepie. Rabat ten dotyczy wszystkich towarów.

Promocja WTR

Promocja na całą wartość dokumentu przesyłana jest do e-Sklepu po warunkami opisanymi wyżej.

Promocja może być zdefiniowana dla pojedynczych kontrahentów lub dla wszystkich kontrahentów. Aby promocja zadziałała dla wszystkich kontrahentów konieczne jest wskazanie na zakładce [Kontrahenci] grupy zdefiniowanej jako grupa do importu kontrahentów z e-Sklepu.

Uwaga
W przypadku rabatów WTR nie są przesyłane infromacje o gratisach.

Promocja PRN i KNU

Promocje PRN i KNU są to promocje elementowe, które dotyczą konkretnych towarów lub grup towarowych i naliczane są na pozycjach dokumentów. Ze względu na wymogi modułu rabatowego w e-Sklepie nie wszystkie rabaty będą wysyłane identycznie jak ma to miejsce w Comarch ERP XL.

Do Comarch e-Sklep wysyłane będą elementy promocji gdzie rabat ma typ procentowy, wartościowy lub typu stała cena. Możliwe jest również wysyłania rabatów progowych procentowych i wartościowych. Jeśli na danej promocji towar będzie występował wiele razy ale z różnymi progami, wówczas zostanie przesłany jako promocja progowa. Nie jest jednak możliwe przesyłanie rabatów różnego typu dla jednej pozycji na promocji. Nie powinno być sytuacji, że dla jednego progu towaru rabat będzie procentowy, dla innego wartościowy a dla kolejnego typu stała cena. Nie jest też możliwe wysyłanie progów dla promocji typu stała cena.

Uwaga
W przypadku rabatów progowych dla każdego progu tego samego towaru musi być ustawiony ten sam typ rabatu: wartościowy lub procentowy. W przypadku nie zastosowania powyższej zasady promocja nie zostanie wysłana do e-Sklepu
.

Poprawne zdefiniowanie promocji progowych dla towarów

 

Uwaga
Umożliwiono obsługę rabatów dla klienta niezalogowanego. Dla klientów, którzy nie maja założonego konta w e-Sklepie naliczane będą rabaty przypisane do Grupy kontrahentów, która została ustawiona na oknie Konfiguracji oddziału Comarch e-Sklep na zakładce [Import] w polu Import do grupy
Uwaga
W przypadku rabatow typu stała cena wysyłanych do e-Sklepu nie należy ustawiać progów. Moduł rabatowy nie obsługuje progów ze stałą ceną. Tak więc, jeśli dla pozycji promocji wybrano opcję stała cena i równocześnie ustalono próg, to promocja taka nie zostanie przesłana do e-Sklepu. Nie ma znaczenia czy ustalono jeden czy więcej progów.
Uwaga
Do e-Sklepu nie są wysyłane informacje na temat Limitów oraz Wymaganego progu transakcji zapisane na elementach promocji. Rabat taki zadziała w e-Sklepie bez względu na ustawienia tych parametrów. Jeśli ustawienia te są wymagane, wówczas nie należy wysyłać takich rabatow do e-Sklepu.

Dla klienta niezarejestrowanego w e-sklepie można wskazać progi cenowe. Wystarczy aby:

 • dodana na promocji grupa kontrahentów była jednocześnie grupą importu kontrahentów ustawioną na oddziale e-sklepu
 • w wybranej na promocji grupie znajdowała się kartoteka klienta jednorazowego
Konfiguracja oddziału e-sklepu, zakładka import, grupa importu kontrahentów
Dodanie na promocji grupy kontrahentów zgodnej z ustawieniami e-Sklepu

Przesyłanie promocji pakietowych do Comarch e-Sklep

Wprowadzono możliwość przesyłania promocji pakietowych stałych i elastycznych do systemu Comarch e-Sklep. Naliczanie promocji pakietowych w Comarch e-Sklep będzie analogiczne jak w Comarch ERP XL, przy czym w e-Sklepie nie ma możliwości wyboru promocji pakietowych, lecz zostanie naliczony pierwszy pakiet spełniający warunku wg ustawień kolejności na liście promocji pakietowych. Nie wszystkie ustawienia promocji mogą zostać przesłane do Comarch e-Sklep ze względu na różnice w działaniu modułów rabatowych w obu systemach, co zostało opisane w kolejnych punktach.

Warunki przesyłania promocji pakietowych

Do Comarch e-Sklep przesyłamy promocje pakietowe stałe i elastyczne pod określonymi warunkami. Aby możliwe było wysłanie promocji pakietowych należy na definicji dokumentu ZS w Centrum powiązanym z oddziałem Comarch e-Sklep, na zakładce [Inne] zaznaczyć parametr: Stosuj promocje pakietowe.

Definicja dokumentu ZS – parametr dotyczący stosowania promocji pakietowych
Definicja dokumentu ZS – parametr dotyczący stosowania promocji pakietowych 

Do Comarch e-Sklep przesyłane są promocje pakietowe, które:

 • Są potwierdzone
 • Data końcowa jest większa lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
 • Data początkowa jest mniejsza lub równa dacie bieżącej, lub jest nieograniczona
 • W parametrze Rodzaj dokumentów wskazano Wszystkie lub Rozchodowe
 • Nie mają zaznaczonego parametru: Ważna w godzinach
 • Nie mają zaznaczonego parametru: Powtarzać co
 • Są przeznaczone dla e-Sklepu ze względu na Centrum
 • Zostały udostępnione dla Centrum, do którego przypięty jest oddział Comarch e-Sklep
 • Zostały udostępnione dla Centrum nadrzędnego w stosunku do powyższego
 • Zostały udostępnione dla Centrum Głównego
 • Na zakładce [Magazyny] wybrano opcję <wszystkie>
 • Na zakładce [Formy płatności] wybrano opcję <wszystkie>
 • Na zakładce [Sposób dostawy] wybrano opcję <wszystkie>
 • Zostały zdefiniowane na dowolną grupę kontrahentów
 • Na zakładce [Kontrahenci] została dodana przynajmniej jedna grupa kontrahentów
 • Lub zostały zdefiniowane dla kontrahenta eksportowanego do wskazanego e-Sklepu
 • Przynajmniej jeden kontrahent przypisany na zakładce [Kontrahenci] jest wysyłany do danego sklepu
 • Zostały zdefiniowane dla towarów eksportowanych do wskazanego e-Sklepu
 • Wszystkie towary na zakładce [Towary] mają ustawiony parametr eksport do e-Sklepu na karcie towaru
 • Nie mają ustawionej jednostki pomocniczej dla progu (dotyczy promocji pakietowych elastycznych).

Kolejność naliczania promocji w e-Sklepie

Pakiety w sklepie naliczają się bezpośrednio w koszyku bez możliwości wskazania pakietu, z którego klient chciałby skorzystać. Jeśli w koszyku znajdą się towary wchodzące w skład danego pakietu, wówczas pakiet zostanie naliczony automatycznie. Jeśli w systemie istnieje więcej niż jeden pakiet spełniający warunki dla towarów w koszyku, zostanie naliczony pakiet o najwyższym priorytecie (kolejności na liście promocji w XLu).

Do tej pory w systemie Comarch ERP XL promocje pakietowe traktowane były równoważnie i oznaczone były Priorytetem: -1, natomiast nie było możliwe ustawianie ich kolejności. W celu ustalenia, który z pakietów jest ważniejszy, dodano możliwość ustawiania na liście promocji kolejności pakietów za pomocą przycisków Przesuń w dół pozycję na liście i Przesuń w górę pozycję na liście. Kolejność pakietów możliwa jest do ustalenia w obrębie promocji pakietowych i osobno w obrębie promocji PRM. Ustalanie kolejności promocji PRM zostało zachowane. Ustalenie kolejności promocji pakietowych jest przesyłane do Comarch e-Sklep, nie ma natomiast wpływu na wyświetlanie kolejności promocji podczas wystawiania dokumentów w Comarch ERP XL.

Możliwość ustawiania kolejności promocji pakietowych za pomocą przycisków góra/dół
Możliwość ustawiania kolejności promocji pakietowych za pomocą przycisków góra/dół

Uwaga
Promocje pakietowe wysyłane są zawsze z priorytetem 0, dlatego nie należy ustawiać priorytetu 0 dla innych promocji.

Informacje dodatkowe

Z powodu różnic pomiędzy działaniem promocji pakietowych w Comarch ERP XL a działaniem modułu rabatowego w Comarch e-Sklep mogą występować pewne odstępstwa w naliczaniu promocji.

  • Limity ilości pakietów

Dla promocji pakietowych możliwy jest do ustawienia parametr Max ilość pakietów ogółem lub dla kontrahenta. W module rabatowym wykorzystywanym w Comarch e-Sklep nie ma możliwości przesłania analogicznych ustawień, dlatego ustawienie to będzie ignorowane. Oznacza to, że jeśli na pakiecie zostanie ustawiony limit, to nie będzie on respektowany w e-Sklepie. Warto rozważyć, czy pakiet z ustalonymi limitami wysyłać do e-Sklepu i ustawić odpowiednie centra na zakładce [Miejsca w strukturze firmy], jeśli promocja taka nie powinna być wysyłana.

  • Inne rabaty a promocje pakietowe

Bez względu na ustawienie parametru Pomiń rabaty nagłówka (GLO) na definicji promocji pakietowej, w Comarch e-Sklep rabaty nagłówka są zawsze pomijane. Promocje pakietowe nie łączą się z innymi rabatami.

  • Parametry dla gratisów

W module rabatowym brak dla gratisów odpowiednika opcji Mnóż. Wszystkie gratisy będą wysyłane tak jakby opcja Mnóż był zaznaczona.

Brak w module rabatowym również opcji Edycja ilości wydawanych gratisów, dlatego opcja ta będzie ignorowana.

Parametr Domyślny w Comarch e-Sklep będzie traktowany jako wymagany, czyli do spełnienia warunków pakietu konieczne będzie dodanie do koszyka gratisu określonego jako domyślny. Gratis, który nie będzie oznaczony jako domyślny nie będzie konieczny do naliczenia pakietu.

  • Naliczenie pakietów dla innej jednostki niż podstawowa

Promocja pakietowa stała

Pakiet nie zostanie naliczony, gdy towar zostanie dodany w innej jednostce niż podstawowa.

Promocja pakietowa elastyczna

Pakiet zostanie naliczony, ale nie zostaną uwzględnione przeliczniki towaru, co oznacza, że stała cena dla jednostki pomocniczej będzie taka sama jak dla podstawowej, a próg będzie spełniony przy analogicznej ilości jednostek pomocniczych jak podstawowych.

Uwaga
W przypadku promocji pakietowych elastycznych, ustawienia progu respektowane są dla każdej jednostki bez uwzględnienia przeliczników, dlatego w przypadku promocji elastycznych nie należy wysłać do e-Sklepu jednostek pomocniczych przypisanych do towarów uwzględnianych w promocji.
  • Promocja pakietowa elastyczna w towar wymagany.

Zaznaczenie parametru Wymagany na pozycji promocji elastycznej nie będzie respektowane w e-Sklepie, to oznacza, że promocja zostanie naliczona nawet wówczas, gdy wymagany towar nie zostanie dodany do koszyka.

Informacja o promocjach na dokumentach zamówień

Na dokumencie zamówienia pochodzącym z e-Sklepu można zobaczyć, jakie promocje zostały zastosowane dla pozycji zamówienia. Oznaczenie promocji pakietowej i gratisu widoczne są na liście pozycji, jak przedstawiono poniżej oraz w oknie Struktura udzielonego rabatu.

 Promocje pakietowe na zamówieniu pochodzącym z e-Sklep
Promocje pakietowe na zamówieniu pochodzącym z e-Sklep

Towar nadrzędny i atrybuty grupujące

System obsługuje możliwość określenia towaru nadrzędnego dla towarów wysyłanych do sklepu w celu zgrupowania ich w sklepie wg określonych cech. Towar nadrzędny dla określonego towaru można określić z poziomu jego karty, zakładka: Aplikacje. Towar można wskazać ręcznie poprzez wpisanie jego akronimu w polu tekstowym przy przycisku „Towar nadrzędny” albo poprzez wybór z listy towarów wywołanej poprzez kliknięcie wspomnianego przycisku:

Karta towaru, zakładka: Aplikacje

 

Przycisk wywołuje listę towarów, z poziomu której operator może wybrać towar nadrzędny i przypisać go do karty towarowej:

Lista towarów wywołana przyciskiem „Towar nadrzędny”

 

Jako towar nadrzędny może być wskazany każdy towar, który nie ma wskazanego dla siebie towaru nadrzędnego. Podobnie w drugą stronę, tj. po określeniu towaru nadrzędnego na towarze, ten towar nie może być towarem nadrzędnym dla innego towaru.

W systemie wprowadzony został także check: Grupujący w celu określenia, czy atrybut dla towaru ze wskazanym towarem nadrzędnym ma być atrybutem grupującym w Comarch e-Sklep. Check można zaznaczyć z poziomu listy atrybutów danego towaru, wymagane jest w takim wypadku uzupełnienie wartości atrybutu. Jako grupujące można wskazać atrybuty o typie Lista.

Uwaga
Aby towary podrzędne były wyświetlane w aplikacji e-Sklep należy dla każdego z nich dodać atrybut grupujący. Dzięki temu klient e-sklepu zmieniając wartość atrybutu wybiera odpowiedni artykuł podrzędny.
Karta towaru, zakładka: Atrybuty, check: Grupujący

 

E-sklep, Wyświetlenie pogrupowanych towarów

Uwaga
Towar podrzędny widoczny jest w e-Sklepie jedynie poprzez interfejs towaru nadrzędnego i nie można go podpiąć do innej grupy towarowej. Jeżeli artykuł nadrzędny zostanie usunięty, to w e- Sklepie nie będą również wyświetlane, powiązane z nim towary.

Limity kredytowe i limity przeterminowanych płatności

Do Comarch e-Sklep przekazywane są informacje o tym, czy kontrahent ma ustalony limit kredytowy. Wysokość limitu nie jest przesyłana, ta informacja wyliczana jest po stronie Comarch e-Sklep. Informacja o limicie przeterminowanych płatności zapisywana jest w Comarch ERP XL jako procentowa wartość limitu kredytowego. Jeśli zostanie ustalona w zakresie od 0-99% do e-Sklepu przekazana zostanie informacja o istnieniu limitu przeterminowanych płatności. Jeśli zostanie ustalona na 100%, do e-Sklepu zostanie przekazana informacja o braku limitu przeterminowanych płatności (limit 100% oznacza, że przeterminowane płatności mogą stanowić 100% całego limitu, a to oznacza brak limitu).

Dodatkowo w konfiguracji oddziału typu Comarch e-Sklep, na zakładce [Eksport] dodano sekcję: Zatwierdzanie zamówień po przekroczeniu limitu kredytowego z trzema opcjami do wyboru: Zezwalaj, Ostrzegaj, Blokuj. Domyślnie ustawiona opcja Zezwalaj. Parametry te są dostępne również w kreatorze oddziału, w Kroku 1.

W zależności od ustawienia tego parametru, po przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności w e-Sklepie możliwe będzie odpowiednie reagowanie podczas składania zamówień.

Konfiguracja oddziału typu Comarch e-Sklep

Przesyłanie numeru listu przewozowego

W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przesłania klientowi e-Sklepu informacji o nr listu przewozowego realizowanego zamówienia. W tym celu należy wygenerować z przesłanego z e-Sklepu dokumentu zamówienia paczkę, a z niej utworzyć wysyłkę z uzupełnionym nr listu.

Dokument Wysyłki w synchronizacji z Comarch e-Sklep

Finalnie informacja o nr listu przewozowego jest widoczna w e-Sklepie, w Strefie Klienta, w zakładce zamówienia.

Widok nr listu przewozowego po stronie Comarch e-Sklep

Przesyłanie osób kontrahenta (loginów) do wielu sklepów

Możliwość przesyłania osób przypisanych do kontrahenta do e-Sklepu pozwala na stworzenie wielu loginów dla jednego kontrahenta w e-Sklepie.

W wersji 2018.0 została wprowadzona możliwość przesyłania kontrahentów do wybranych e-Sklepów. W wersji 2017.2 wprowadzono natomiast możliwość przesyłania osób kontrahenta do e-Sklepu, poprzez wprowadzenie na karcie osoby parametru e-Sklep. W związku z możliwością wskazania na karcie kontrahenta, do którego sklepu jest wysyłany kontrahent, analogiczna funkcjonalność zostaje wprowadzona na karcie osoby. Przy czym osoba nie może być wysyłana do sklepów, do których nie jest wysyłany kontrahent.

Na karcie osoby dodano sekcję Comarch e-Sklep wraz z przyciskiem: Oddziały.

Po wybraniu opcji Oddziały wyświetla się okno z listą oddziałów, które zostały dodane na karcie Kontrahenta na zakładce [Aplikacje]. Z poziomu karty Osoby, nie można dodawać ani usuwać oddziałów e-Sklep, ponieważ Osoba, może być wysłana tylko do tych sklepów, do których wysyłany jest Kontrahent.

Można natomiast zdecydować czy Osoba kontrahenta ma być również wysyłana do danego sklepu poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Wysyłaj. Jeśli na zakładce [Aplikacje] na karcie kontrahenta zostały wskazane konkretne sklepy, na Osobie nie będzie możliwości zaznaczenia parametru wysyłaj dla pozycji Wszystkie. Należy wówczas również wskazywać konkretne sklepy.

Lista oddziałów e-Sklep wywołana z karty Osoby

 

Na karcie Osoby wysyłanej przynajmniej do jednego sklepu musi być wypełniony numer telefonu oraz adres e-mail, w przeciwnym razie nie uda się zapisać karty Osoby.

Dodatkowo należy określić, która Osoba ma mieć w danym sklepie prawa administratora, poprzez zaznaczenie parametru w kolumnie Administrator.

Uwaga

Dla każdego sklepu przynajmniej jedna osoba musi mieć ustawione prawa administratora, dlatego podczas zapisu parametrów program pilnuje, czy dla każdego ze sklepów zaznaczono na którejkolwiek z osób parametr w kolumnie Administrator.

Po wysłaniu osoby do sklepu nie będzie możliwa zmiana parametru Administrator.

Jeśli zakupy odbywają się bez zakładania konta w Comarch e-Sklep, wówczas importowany adres jest przypisywany w Comarch ERP XL do kontrahenta jednorazowego. W takiej sytuacji Osoba przypisywana jest do kontrahenta jednorazowego. Osoba ta automatycznie zostaje powiązana z importowanym w tym samym kroku adresem.Dla kontrahentów zakładanych po stronie e-Sklep, podczas importu Kontrahenta dodawana jest nowa karta Osoby, na podstawie danych wprowadzonych w e-Sklepie.

Synchronizacja zwrotów i reklamacji

W Comarch e-Sklep możliwe jest wystawianie zwrotów i reklamacji do realizowanych zamówień. Cały proces zwrotu i reklamacji realizowany jest po stronie sklepu.

Reklamacja złożona w Comarch e-Sklep trafia do Comarch ERP XL w trakcie synchronizacji.

Wraz z reklamacjami przesyłane są słowniki dotyczące żądania reklamującego oraz przyczyny reklamacji. W zależności od wartości żądania reklamującego, jest ono mapowane z predefiniowanymi w systemie bądź jest dodawane jako nowy słownik. Natomiast przyczyna reklamacji (wada) zapisywana jest jako tekst.

Dokument RLS zapisywany jest jako zatwierdzony, a w momencie jego zapisania, do Comarch E-Sklep wysyłane jest stosowne potwierdzenie. Reklamacja przesyłana jest również z odpowiednim statusem.

Dodawanie reklamacji po stronie Comarch e-Sklep

W Comarch e-Sklep jest możliwość dokonania zwrotu towaru. Na ta okoliczność w Comarch ERP XL, na jego podstawie jest generowany dokument reklamacji RLS, na zasadach podobnych jak w przypadku opisanych powyżej reklamacji. Żądanie reklamującego w tym przypadku ustalane jest jako Zwrot.

Ponieważ wygenerowany przez klienta zwrot w Comarch e-Sklep nie jest równoznaczny z wykonaniem zwrotu, czyli korekty do dokumentu handlowego (jest to dopiero reklamacja), dalsze postępowanie w przypadku reklamacji o charakterze zwrotu powinno prowadzić do wygenerowania takiej korekty. Jest to możliwe na drodze realizacji reklamacji – i do tego koniecznym jest powiazanie RLS i jej pozycji z dokumentem handlowym i jego pozycją (patrz opis powyżej), bądź w przypadku braku takiego powiązania realizacja zwrotu odbywa się niezależnie od reklamacji, przy czym dokument korekty można powiązać z tą reklamacją.

Współpraca z wszystko.pl

Od wersji 2019.0 nie jest obsługiwana współpraca z wszystko.pl za pośrednictwem oddziału typu e-Sklep. Komunikacja z wszystko.pl będzie możliwa tylko po utworzeniu niezależnego oddziału wszystko.pl.

Aby dodać nowy oddział wszystko.pl należy przejść do zakładki Oddziały w module Administrator oddziałów.

Dodawanie oddziału wszystko.pl w module Administrator oddziałów

 

Wersja 2019.0 umożliwia dodawanie tylko jednego oddziału wszystko.pl. W przypadku jeśli do tej pory konto wszystko.pl przyłączone było za pośrednictwem oddziału Comarch e-Sklep, istnieje możliwość aby przenieść je do odrębnego oddziału wszystko.pl. Należy przejść do zakładki [Ogólne] w Konfiguracji oddziału wszystko.pl a następnie wybrać przycisk [Mam już konto wszystko.pl].

Odpięcie konta wszystko.pl z e-Sklepu

 

Czy ten artykuł był pomocny?