Synchronizacja Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep

Synchronizacja  ERP XL i Comarch e-Sklep

Synchronizacja to proces ,w którym System Comarch ERP XL komunikuje się z Systemem Comarch e-Sklep przy wykorzystaniu serwisu wymiany na temat bieżącego asortymentu, zamówień i kontrahentów w tym:

informacje o towarach (Eksport cennika), miedzy innymi

 • nazwa i kod towaru
 • opisy
 • atrybuty
 • zdjęcia
 • producenci

informacje o grupach towarowych(Eksport grup)

 • nazwa grupy
 • opisy
 • zdjęcia

zmiany cen (Eksport cen) z e-Sklepu do XL-a:

 • kontrahenci zarejestrowani po stronie e-Sklepu
 • zamówienia złożone w e-Sklepie

 

Synchronizacja może być uruchamiana w sposób ręczny, automatyczny bądź odbywać się przy pomocy usługi.

Uwaga

W wersji 2021 zostało wprowadzone paczkowanie danych niebinarnych czyli przesyłanie do e-Sklepu pakietów po 5000 towarów. Paczkowanie danych jest wymagane do współpracy z wersją Comarch e-Sklep 2021.0 oraz wyższymi. Po wprowadzeniu paczkowania danych nie ma możliwości pracy ze starszymi wersjami Comarch e-Sklep.

Synchronizacja uruchamiana ręcznie

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep . Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Aby uruchomić ręcznie proces synchronizacji należy:

 • z poziomu Administratora Oddziałów otworzyć okno: Lista oddziałów (za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi modułu)
 • w otworzonym oknie wybrać typ oddziału: Comarch e-Sklep. Zostaną wówczas wyświetlone oddziały e-Sklep:
Lista oddziałów Comarche-Sklep

 

Po wyświetleniu listy oddziałów należy wskazać ten e-Sklep, z którym ma się odbyć synchronizacja. Po zaznaczeniu należy wybrać przycisk [Synchronizacja informacji z oddziałem]. Spowoduje to wyświetlenie okna z parametrami wymiany:

Parametry wymiany

 

W oknie należy określić zakres i rodzaj eksportu/importu danych. Domyślne ustawienia w/w okna pobierane są z definicji oddziału.

Na oknie Wymiana danych z oddziałem istnieje parametr: Eksport cen, który odpowiada za synchronizację cen przypisanych do danego towaru z Comarch ERP XL do Comarch e-Sklep.

Eksport cen

 

Parametr ten odpowiada za aktualizację cen nadanych w polach Cena aktualna oraz Cena poprzednia.

Zaznaczenie parametru spowoduje odznaczenie pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup oraz Eksport stanów magazynowych.

Zaznaczenie jednego z pozostałych parametrów dotyczących eksportu: Eksport cennika, Eksport grup, Eksport stanów magazynowych spowoduje odznaczenie parametru Eksport cen.

W przypadku pierwszej synchronizacji parametr Eksport cen jest odznaczony i wyszarzony.

Nie ulega zmianie synchronizacja cen towarów przy eksporcie cennika.

Ze względu na zakres wymianych danych rozróżniamy dwa typy wykonywanych synchronizacji z e-Sklepem:

 • Synchronizacja pełna – w wyniku wymiany danych będą wysyłane wszystkie informacje niezbędne w procesie tworzenia danego obszaru e-Sklepu
Konfiguracja pełnej synchronizacji
 • Synchronizacja różnicowa – polega na wysyłaniu jedynie tych informacji, które uległy zmianie. Przykładowo w przypadku zmiany opisu i ceny jednego z towarów w sklepie, nie ma sensu wysyłania całego asortymentu. Wystarczy przesłanie jednego towaru.
Konfiguracja różnicowej synchronizacji

Uwaga
Nie zaleca się częstego wysyłania pełnych synchronizacji, ponieważ może to oprócz wydłużonego czasu realizacji skutkować także nałożeniem limitu na synchronizację i jej spowolnienia.

Synchronizacja automatyczna

Automatyczna synchronizacja danych polega na automatycznej wymianie danych między Comarch ERP XL i Comarch e-Sklep. Wymiana ta polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep, zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu.

Synchronizacja automatyczna uruchamiana jest na serwerze, na którym zainstalowany jest Comarch ERP XL. Plik instalacyjny powinien znajdować się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL.

Aby uruchomić synchronizację automatyczną należy:

 • Uruchomić plik CDNSynchro. exe znajdujący się w katalogu, w którym został zainstalowany Comarch ERP XL
  Ikona synchronizatora z poziomu katalogu
 • Zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać bazę Comarch ERP XL, dla której zostanie wykonana synchronizacja. Po wybraniu bazy należy przycisnąć przycisk [Zatwierdź]
 • Następnie zostanie wyświetlone okno: Rejestracja operatora, w którym należy wskazać operatora mającego uprawnienia do korzystania z modułów: Administrator oddziałów i Zamówienia, który uruchomi automat synchronizacji po wskazaniu operatora należy nacisnąć przycisk  [Zatwierdź].

Po wykonaniu powyższych czynności nastąpi uruchomienie automatu synchronizacji. Automat widoczny jest w Tray’u pod ikonką: Funkcje automatu dostępne są z menu rozwijanego spod prawego przycisku myszy.

Menu automatu synchronizacji

 

Po wybraniu opcji: Konfiguracja wyświetlane jest okno, w którym można dokonać modyfikacji częstotliwości oraz godzin w których synchronizacja ma być wykonywana:

Okno konfiguracji częstotliwości i godzin synchronizacji

 

Częstotliwość określa się w polach:

 • Godziny synchronizacji: Od/Do – w polach ustawia się zakres godzin, w jakich aktywna ma być automatyczna synchronizacja.
 • Częstotliwość – w polu określa się częstotliwość, z jaką wykonywana będzie automatyczna synchronizacja

Po zatwierdzeniu zmian należy zapisać dane, a wprowadzone zmiany zostaną uaktywnione po ponownych uruchomieniu aplikacji.

Na czas synchronizacji ikonka w Tray’u przyjmuje postać oraz wyświetlany jest komunikat:

Komunikat świadczący o trwającej synchronizacji automatycznej

Synchronizacja z wykorzystaniem usługi

Polega na eksporcie i imporcie danych, zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi Comarch e-Sklep zdefiniowanymi podczas jego kreacji lub edycji zarejestrowanego sklepu. Nie wymaga każdorazowego uruchomienia Administratora oddziałów.

Aby uruchomić synchronizację przy pomocy usługi należy:

 • z poziomu Administratora oddziałów, w Konfiguracji logowania automatu synchronizacji, należy wybrać przycisk Synchronizacja jako usługa i w wyedytowanym oknie Ustawienia usługi uzupełnić następujące dane:
Okno ustawień logowania usługi synchronizacji

 

Nazwa usługi-nadawana przez użytkownika będzie prezentowana na liście usług w systemie Windows

Użytkownik-użytkownik domenowy, zalogowany na komputerze na którym uruchamiamy usługę

Hasło-hasło na użytkowniku domenowym

 • Operator-operator XL-owy, zalogowany do usługi. Na tym operatorze muszą znajdować się licencje niezbędne do przeprowadzenia procesu synchronizacji: Administrator, Administrator oddziałów oraz Zamówienia
 • Użytkownik Windows powinien mieć uprawnienia do logowania w trybie usługi oraz w trybie wsadowym


Status skonfigurowanej w Systemie ERP XL usługi można zweryfikować w Menadżerze Zadań, w zakładce Usługi.

Uwaga
Pole Nazwa usługi może być wyłącznie wyrażeniem jednoczłonowym.

Czy ten artykuł był pomocny?