Przyczyna zwolnienia z podatku VAT

Wstęp

W wersji Comarch ERP XL 2016.3 dodana została możliwość wskazania przyczyny zastosowania stawki zwolnionej w danej transakcji.

Uwaga

W wersji 2016.3, w przypadku dokumentów synchronizowanych z systemów zewnętrznych, przyczynę zwolnienia należy wskazać ręcznie po zaimportowaniu dokumentu w Comarch ERP XL.

Słownik przyczyn

Przyczyna zwolnienia z podatku VAT oparta została na zamkniętym słowniku kategorii, dodanym w gałęzi: Transakcje jako „Przyczyna zwolnienia z VAT”. Na formatce, poza wskazaniem przyczyny zwolnienia (Wartość), rozumianej jako konkretny przepis prawny, można wskazać podstawę zwolnienia, tzn. zwolnienie wynika z polskiej ustawy, dyrektywy unijnej, innej podstawy.

Jednocześnie udostępnione zostały trzy predefiniowane przyczyny

Słownik uniwersalny, kategoria: Przyczyna zwolnienia z VAT.

Przypisywanie na dokumentach

Przypisywanie przyczyny zastosowania stawki zw. jest na nagłówku dokumentu i odnosi się ona do wszystkich elementów z taką stawką na dokumencie. Nie ma możliwości wpisywania ręcznie wartości z poziomu dokumentu, tzn. poza wartością pustą możliwy jest wybór z zamkniętej listy słownikowej. Kontrolka dla wskazania przyczyny zwolnienia z VAT jest zawsze dostępna na nagłówku dokumentu, domyślnie z wartością pustą. Użytkownik dodając element ze stawką zw. może (przed lub po dodaniu elementu) wskazać konkretną przyczynę zwolnienia ze stawki VAT.

Uwaga

W pierwszej wersji zakłada się, że nie będą mieszane przyczyny zwolnienia na jednym dokumencie. Dla takiego rozwiązania przygotowana została również schema JPK_FA

Dokumenty, zakładka {Nagłówek}, przyczyna zwolnienia z VAT.

Powyższe zostało obsłużone na dokumentach j.n.

 • OS, OZ, ZS, ZZ
 • FZ, (S)FZ, (A)FZ, PZ, PZI, FRR – w także na formatce uproszczonej faktur a-vista
 • FS, (S)FS, RA, (A)FS, FW, (A)FW, WZ, PA – w także na formatce uproszczonej faktur a-vista
 • FSE, (S)FSE, WZE
 • WKA, PKA
 • I ich korektach

Podczas dodawania nowego dokumentu jako przyczyna zwolnienia ustalana będzie wartość pusta, dodatkowo:

 • na skopiowanym dokumencie – na podstawie kopiowanego
 • na korekcie – na podstawie korygowanego
 • na generowanym – na podstawie „źródłowego” (np. ZS)
 • na spinaczach – na podstawie pierwszego spinanego dokumentu z niepustą wartością
 • na korektach zbiorczych – na podstawie pierwszego spinanego dokumentu z niepustą wartością
 • na dokumentach generowanych np. do zbiorczych korekt, jeżeli najpierw jest nagłówek spinacza i dopiero później następuje generowanie np. WZK, wówczas na tych WZK wg nagłówka spinacza

Zmiana przyczyny na zatwierdzonym dokumencie

Dodatkowo dla uprawnionych użytkowników jest możliwość zmiany przyczyny zwolnienia na zatwierdzonym dokumencie. Stosowne uprawnienie nadawane jest na karcie operatora, jako wspólne dla operacji zmiany przyczyny korekty jak i zmiany przyczyny zwolnienia z VAT. Odpowiedni parametr dostępny jest na zakładce {Parametry/Ogólne} jako „Zmiana przyczyny korekty/zw. z VAT na zatw. dokumencie”.

Karta Operatora, zakładka {Parametry/Ogólne}, Zmiana przyczyny korekty/zw. z VAT na zatw. Dokumencie.

Seryjne ustalanie przyczyny zwolnienia z VAT

Jednocześnie udostępniona została możliwość seryjnego ustalania przyczyny zwolnienia z VAT na zatwierdzonych dokumentach. Jest ona dostępna z poziomu rejestru VAT, jako kolejny parametr dla opcji: Zmień seryjne faktury dostępnej w menu kontekstowym na liście rejestrów VAT.

Rejestr VAT, seryjna zmiana przyczyny zwolnienia z VAT.

Ustalanie nowej wartości przyczyny zwolnienia z VAT, analogicznie jak w przypadku zmiany na nagłówku dokumentu możliwe jest dla operatorów z uprawnieniem: Zmiana przyczyny korekty/zw. z VAT na zatw. dokumencie.

Wydruki

Na wydrukach faktur sprzedaży i zakupu oraz ich korekt również jest drukowana informacja o przyczynie zwolnienia z podatku VAT.

Uwaga

Podanie przyczyny zwolnienia jest wymagane na fakturach i ich korektach, w związku z tym modyfikacja dotyczy wydruków tychże dokumentów. Wydruki innych dokumentów nie były zmieniane.

Przyczyna zwolnienia z VAT na wydrukach dokumentów.

Na wydrukach pojawia się dodatkowa informacja: Przyczyna zwolnienia z VAT. Sekcja ta przekazuje informację o przyczynie zastosowania stawki zwolnionej i analogicznie jak na nagłówku odnosi się do elementów ze stawką ZW na tymże dokumencie. Drukowanie informacji ma miejsce wówczas, gdy wartość przyczyny zwolnienia na nagłówku dokumentu jest niepusta. W przeciwnym razie sekcja nie jest drukowana. Poniżej lista zmodyfikowanych wydruków:

Wydruki FS, (A)FS, (S)FS

 • Faktura VAT Faktura VAT (dodatkowy opis pozycji)
 • Faktura VAT (z rabatem)
 • Faktura VAT (grupa kod)
 • Faktura VAT (uproszczona)
 • Faktura VAT (duplikat)
 • Faktura VAT (duplikat uproszczonej)
 • Faktura VAT (tekstowa)
 • Faktura VAT (kaucje)
 • Faktura VAT (tekstowa) – kaucje
 • Faktura sprzedaży VAT (grupa kod)
 • Faktura sprzedaży VAT (grupa kod – kaucje)

Wydruki FSK, (A)FSK, (S)FSK

 • Faktura VAT – korekta
 • Faktura VAT – korekta (dodatkowy opis pozycji)
 • Faktura VAT – korekta (uproszczona)
 • Faktura VAT – korekta (duplikat)
 • Faktura VAT – korekta (duplikat uproszczonej)
 • Korekta FS VAT – tekstowa
 • Faktura VAT – korekta (kaucje)
 • Korekta do FS niezarejestrowanej
 • Korekta do FS niezarejestrowanej (wzór 2)
 • Faktura sprzedaży VAT (grupa kod)
 • Faktura sprzedaży VAT (grupa kod – kaucje)

Wydruki FZ, (A)FZ, (S)FZ

 • Faktura zakupu

Wydruki korekt FZK, (A)FZK, (S)FZK

 • Faktura zakupu – korekta
 • Faktura zakupu – korekta niezarejestrowanej

Wydruki korekt zbiorczych (Z)FSK

 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źródłowe)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źródłowe -duplikat)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źródłowe i towary)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źr. i towary – duplikat)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (duplikat)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (elementy)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (elementy – duplikat)

Wydruki korekt zbiorczych (Z)FZK

 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źródłowe)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (dok. źródłowe i towary)
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza
 • Faktura VAT – korekta zbiorcza (elementy)

Czy ten artykuł był pomocny?