Pulpit operatora

Pulpit operatora – informacje ogólne

Użytkownik Systemu może przygotować własny pulpit z obiektami, z których korzysta najczęściej, dzięki czemu dostęp do nich jest szybszy, a układ spersonalizowany. Dodatkowo, poza standardowymi obiektami na pulpicie można dodać widżet z odwołaniem do dowolnej strony www, innego programu czy raportów BI. Włączenie dostępu do konfiguracji pulpitu odbywa się w: Ustawieniach użytkownika.

Pulpity predefiniowane

Wraz z możliwością kreowania własnych pulpitów dla Użytkowników, w systemie znajdują się pulpity tzw. predefiniowane, stanowiące bazę jak pulpity mogą wyglądać, z przykładowymi obiektami i ułożeniem. Predefiniowane pulpity mogą być przypisane do operatorów i w proponowanej wersji używane lub można je indywidualnie modyfikować wg własnych potrzeb. Funkcjonalność dashboardów pozwala użytkownikowi zdefiniować własne pulpity, odrębnie do predefiniowanych.

Przypisywanie pulpitów predefiniowanych do operatora

Udostępnienie predefiniowanych pulpitów oraz pulpitów przygotowanych przez administratora odbywa się poprzez ich przypisanie na kartach Operatorów. Na karcie operatora znajduje się sekcja umożliwiająca dodawanie pulpitów operatora. Z uwagi na możliwość korzystania z więcej niż jednego pulpitu, na liście prezentowane są wszystkie pulpity przypisane do operatora. Wskazanie predefiniowanego pulpitu jest możliwe również na wzorcu operatora. Dzięki temu można przy pomocy funkcjonalności aktualizacji kart operatorów grupowo przypisać operatorom konkretny predefiniowany pulpit. Także dodając nową kartę operatora w kontekście wzorca, można na samym początku przypisać do niego wybrany pulpit. Analogicznie można przypisać do wybranych operatorów, predefiniowany pulpit poprzez formatkę Edycji parametrów operatorów.

Obsługa pulpitu operatora

Domyślny wygląd pulpitu operatora podzielony jest na 3 sekcje:

  • W sekcji Konfiguracja znajdują się wszystkie dostępne widżety, które można przenieść na panele.
  • Sekcja z podłączonymi pulpitami – w tej części wyświetlana jest lista pulpitów podłączonych do danego operatora.
  • Sekcja, w której są widoczne wszystkie panele podłączone do danego pulpitu

W sekcji z widokiem podłączonych pulpitów znajduje się przycisk służący do utworzenia nowego pulpitu.

Automatycznie po kliknięciu ‘Dodaj pulpit’ zostaje utworzony nowy pulpit z nazwą ‘Nowy …’. Nazwę pulpitu można zmienić poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jego nazwie. Pojawi się lista z opcjami Usuń oraz Zmień nazwę.

Na panel można dodać dowolną ilość widżetów poprzez opcję Przeciągnij i upuść. W tym celu należy wybrać interesujący nas widżet z wszystkich dostępnych w sekcji Konfiguracja i przeciągnąć go na konkretny panel. Możliwe jest również przeciągnięcie i dodanie całej grupy widżetów. Szczegółowo funkcjonalność obsługi Pulpitu operatora jest opisana w biuletynie XL030 – Obsługa dashboardów.

Obsługa Pulpitu operatora.

Czy ten artykuł był pomocny?