Traceability

Informacje ogólne

Raporty Traceability- pochodzenie wyrobu oraz wykorzystanie materiału można uruchomić w systemie:

 • Z poziomu wstążki w module Sprzedaż:
Moduł Sprzedaż, zakładka Traceability
 • Z poziomu wstążki w module Produkcja
Moduł Produkcja, zakładka Traceability
 • Z poziomu dokumentu ZP/HPR, z zakładki /[Procesy/]
 • Z poziomu innego raportu Traceability

Możliwe jest uruchomienie w systemie wielu raportów Traceability na raz.

Pochodzenie wyrobu

Pochodzenie wyrobu, to raport, w ramach którego można wyświetlić historię pochodzenia wybranej dostawy lub historię pochodzenia produktu, produktu ubocznego lub półproduktu z ZP/HPR. Dane prezentowane są na raporcie w formie drzewka oraz w formie listy. Obydwa sposoby prezentacji danych są dostępne na jednym raporcie w ramach osobnych zakładek.

Generowania raportu

W lewej części okna raportu, znajdują się pola do uzupełniania i prezentowania danych, na podstawie których generowany będzie raport. Aby możliwe było wygenerowanie raportu, należy uzupełnić dane, które jednoznacznie wskażą na jedną dostawę lub na konkretny produkt z ZP/HPR.

Traceability- pochodzenie wyrobu
Traceability- pochodzenie wyrobu

W obszarze: Znajdź pochodzenie wyrobu, należy podać dane wskazujące na konkretną dostawę lub produkt, którego historię pochodzenia chcemy pokazać na raporcie. Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola:

Wyrób – w polu wskazujemy kod towaru z listy towarów albo kod produktu z odpowiedniego dokumentu ZP lub HPR. Jeśli wybrany zostanie towar z listy towarów, wówczas raport będzie wykonywany dla konkretnej dostawy tego towaru i historia jego pochodzenia będzie raportowana zaczynając od dokumentu, który założył dostawę. Jeśli natomiast wybrany zostanie produkt/półprodukt z listy ZP lub z listy HPR, wówczas raport będzie wykonywany dla tego produktu/półproduktu, a dostawy, które są bezpośrednio z nim powiązane nie będą widoczne w raporcie. Przedstawiona na raporcie historia pochodzenia dostawy lub produktu/półproduktu z ZP będzie analogiczna w obu przypadkach.

Numer partii/seryjny – w polu wskazujemy numer partii/seryjny, określony na wyrobie lub półprodukcie, którego historię pochodzenia chcemy pokazać na raporcie.

Dokument– za pomocą przycisku Dokument, otwierane jest okno historii danego towaru, z poziomu którego można wskazać element transakcji, powiązany z dostawą, której pochodzenie będzie raportowane. Przycisk jest aktywny, jeśli w polu: Wyrób, wybrano towar z listy towarów. Jeśli raportowana jest historia pochodzenia produktu/półproduktu z ZP/HPR, wówczas w polu prezentowany jest odpowiedni numer zlecenia, z którego pochodzi dany produkt/półprodukt.

Numer obcy – numer obcy wskazany na dokumencie, uzupełniany automatycznie.

Element (Lp.) – liczba porządkowa elementu transakcji, uzupełniany automatycznie.

Dostawa – przycisk otwiera listę dostaw towaru. Przycisk jest aktywny, jeśli w polu: Wyrób, wybrano towar z listy towarów.

Pola Numer obcy, Klasa cechy, CechaData ważności, dotyczą wybranej dostawy i są automatycznie wypełniane, po wybraniu dostawy.

EAN – pole umożliwia wprowadzenie kodu EAN, określonego na dostawie i w ten sposób wskazanie dostawy, której historia pochodzenia ma zostać ujęta w raporcie. Jeśli w systemie zarejestrowano wiele dostaw o tym samym numerze EAN, wówczas do raportu wczytana zostanie domyślnie najnowsza dostawa.

[Wyczyść wprowadzone dane] – za pomocą opcji można wyczyścić kryteria generowania raportu, wprowadzone w obszarze: Znajdź pochodzenie wyrobu

[Wygeneruj raport] – opcja uruchamia generowanie raportu, na podstawie wprowadzonych danych.

Na raporcie znajdują się następujące filtry/opcje:

– za pomocą filtra można wyświetlić/ukryć dokumenty magazynowe powiązane z dokumentami handlowymi, prezentowanymi w ścieżce wytworzenia wyrobu.

[Zasoby na magazynach] – za pomocą opcji można wyświetlić dostępne na magazynach zasoby, pochodzące z zaznaczonej w drzewku dostawy.

[Lista związanych] – umożliwia wyświetlenie dokumentów związanych z danym dokumentem, prezentowanym w ścieżce pochodzenia wyrobu. Opcja nie jest aktywna dla obiektów, które nie są dokumentami.

[Zmień] – za pomocą przycisku można podnieść do edycji/podglądu formatkę wybranego z drzewa obiektu.  W  menu rozwijanym, obok przycisku, znajdują się opcje:

 • Zmień – za jej pomocą można podnieść do edycji/podglądu wybrany obiekt ze ścieżki
 • Pokaż element – za pomocą opcji można podnieść do edycji/poglądu element wskazanego dokumentu, powiązany z daną dostawą w ścieżce. Opcja aktywna tylko z poziomu dokumentu handlowego/magazynowego.
 • Pokaż dostawę – za pomocą opcji można podnieść do edycji/podglądu dostawę, z którą powiązany jest obiekt prezentowany w ścieżce. Opcja aktywna tylko z poziomu dokumentu handlowego/magazynowego

[Pochodzenie wyrobu] – przycisk uruchamia nowy raport: Traceability – pochodzenie wyrobu, dla wybranej pozycji raportu, w ramach której prezentowana jest dostawa lub wyrób/półprodukt z ZP/HPR.

[Wykorzystanie materiału] – przycisk uruchamia nowy raport: Traceability – wykorzystanie materiału, dla wybranej pozycji raportu.

Aby pokazać na raporcie historię pochodzenia konkretnej dostawy, należy uzupełnić kryteria wyszukiwania danych do raportu w ten sposób, by jednoznacznie wskazywały na daną dostawę. Można to zrobić poprzez:

 • Podanie kodu towaru i wskazanie dostawy
 • Podanie kodu towaru i wskazanie elementu transakcji z dokumentu, który jednoznacznie wskazuje na dostawę
 • Podanie kodu EAN dostawy

Aby pokazać na raporcie historię pochodzenia konkretnego wyrobu, produktu ubocznego lub półproduktu z ZP/HPR, należy uzupełnić kryteria wyszukiwania danych do raportu w ten sposób, by jednoznacznie wskazywały na dany wyrób. Można to zrobić poprzez:

 • Uruchomienie raportu bezpośrednio z poziomu wyrobu, produktu ubocznego lub półproduktu z ZP/HPR
 • Wskazanie w polu: Wyrób produktu z dokumentu ZP lub HPR
 • Podanie (unikalnego) numeru partii/seryjnego wyrobu, znajdującego się na ZP/HPR

Jeśli numer partii/seryjny nie jest unikalny, tzn. istnieje więcej wyrobów o tym samym numerze, wówczas na podstawie samego numeru partii/seryjnego raport nie zostanie wygenerowany i należy wówczas wskazać odpowiedni produkt/dostawę.

Pochodzenie wyrobu, zakładka: Drzewo

Traceability – pochodzenie wyrobu, zakładka: Drzewo

Na zakładce [Drzewo], w ramach pierwszej kolumny: Ścieżka, prezentowana jest w formie drzewka, ścieżka pochodzenia wyrobu/dostawy. W drzewku widoczne są następujące, powiązane ze sobą obiekty:

 • Dokument, którym założono analizowaną dostawę lub produkt/półprodukt z ZP/HPR
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe wyświetlane będą dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentem
 • Odpowiedni produkt/półprodukt z ZP/HPR
 • Dokument ZP/HPR lub ZK/ZD, z którego wygenerowano dokument PW, zakładający analizowaną dostawę.
  • Obok numeru ZP, prezentowane będą dokumenty NZP, do których dane ZP należy
 • Dokumenty PKJ powiązane z ZP/HPR
 • Proces produkcyjny
 • Operacja planowana z odpowiednimi zasobami produkcyjnymi
 • Realizacja operacji z odpowiednimi zasobami produkcyjnymi
 • Materiały (lub zamienniki) oraz półprodukty, z których wytworzono wyrób, którego pochodzenie śledzimy lub w przypadku, gdy analizowana dostawa pochodzi z ZK/ZD – odpowiednie pozycje ZK/ZD
 • Dokumenty RW, powiązane ze składnikami/materiałami, znajdującymi się na zleceniach
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe wyświetlane będą dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami RW
 • Dokumenty PKJ, powiązane z materiałami/wyrobami z ZP/HPR
 • Dokumenty MMW/MMP, którymi przesuwano dostawę, z której pobrano składniki do produkcji
  • Dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami MMW/MMP przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe
 • Dokumenty zakładające dostawy, z których pobrano składniki
  • Dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami – przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe
  • Cała ścieżka pochodzenia ww. dostaw

W pozostałych kolumnach, widocznych na zakładce [Drzewo], prezentowane są następujące informacje:

 • W kolumnie: Ilość, wyświetlana jest ilość pochodząca z odpowiedniej dostawy lub ilość ProdZasobu z ZP/HPR, lub produktu/składnika z ZK/ZD
  • W przypadku dokumentów, które założyły dostawę, będzie to pełna ilość z tej dostawy, natomiast w przypadku dokumentów, które pobierały dostawę – ilość, jaką pobrano z danej dostawy
 • W kolumnie: J.m., prezentowana jest jednostka miary dla ww. ilości
 • W kolumnie: Magazyn, prezentowany jest kod magazynu wskazany odpowiednio na dostawie, wyrobie, składniku, produkcie
 • W kolumnie: Data wystawienia, prezentowana jest data wystawienia danego dokumentu
 • W kolumnie: Kontrahent, prezentowany jest kontrahent, określony na dokumencie sprzedaży/zakupu
 • W kolumnie: Nr obcy, prezentowany jest numer obcy, uzupełniony na dokumencie sprzedaży/zakupu

Uwaga
Listy prezentowane w systemie w formie drzewka mają ograniczoną liczbę poziomów. W związku z tym, przy bardzo rozbudowanych (zagnieżdżonych) technologiach, może się zdarzyć, że drzewko traceability zostanie w pewnym momencie “przerwane” i dalsza jego część będzie wyświetlana zaczynając od pierwszego poziomu.

Pochodzenie wyrobu, zakładka: Dokumenty

Traceability – pochodzenie wyrobu, zakładka [Dokumenty]

Na zakładce [Dokumenty], prezentowane są w formie listy wszystkie dokumenty, które znajdują się w ścieżce wytworzenia danej dostawy lub produktu/półproduktu z ZP/HPR, a także informacje, związane z tymi dokumentami. Domyślnie dokumenty prezentowane są na liście w takiej kolejności, w jakiej występują w drzewku. Na liście znajdują się następujące informacje:

 • Dokument – w kolumnie prezentowane są numery wszystkich dokumentów, które znajdują się w ścieżce wytworzenia danej dostawy/danego produktu
 • Ilość – w kolumnie prezentowana jest ilość, pochodząca z danej dostawy
 • J.m. – w kolumnie prezentowana jest podstawowa jednostka miary dla ww. ilości
 • Wyrób/Materiał – w kolumnie prezentowany jest kod wyrobu lub materiału, którego dotyczy dany dokument, raportowany w kolumnie: Dokument
 • Magazyn – w kolumnie prezentowany jest magazyn wskazany na danej dostawie lub magazyn, z którego pobrano towar z danej dostawy
 • Data wystawienia – w kolumnie prezentowana jest data wystawienia dokumentu raportowanego w kolumnie: Dokument
 • Źródłowy – w kolumnie prezentowany jest numer dokumentu ZP/HPR/ZK/ZD, z którego wygenerowano dany dokument, prezentowany w kolumnie: Dokument.
 • Dostawa – w kolumnie prezentowany jest numer dokumentu, który założył dostawę na materiały, znajdujące się w ścieżce wytworzenia wyrobu
 • Materiał dla – w kolumnie prezentowany jest kod półproduktu/wyrobu, do wytworzenia którego potrzebny był materiał/półprodukt, prezentowany w kolumnie: Wyrób/Materiał
 • Nadzlecenie – w kolumnie prezentowany jest numer nadzlecenia produkcyjnego, do którego należy dane zlecenie
  • Jeśli dane zlecenie należy do wielu nadzleceń, wówczas dokument ZP jest prezentowany w wielu rekordach na liście
 • Kontrahent – w kolumnie prezentowany jest kontrahent, wskazany na dokumentach zakupu, którymi przyjęto dostawy na materiały/składniki
 • Nr obcy – w kolumnie prezentowany jest numer obcy z dokumentu handlowego
 • Stan – w kolumnie prezentowany jest stan dokumentu

Na zakładce: [Dokumenty], w oknie raportu Traceability- pochodzenie wyrobu, udostępniono Filtr oraz Konstruktor filtra oraz

 • Zakres dat Od/Do – zawężający prezentowane dokumenty wg ich daty wystawienia
 • Magazyn – zawężający prezentowane dokumenty do tych, które na dostawie/subelemencie mają ustawiony wybrany w filtrze magazyn

Wykorzystanie materiału

Traceability – wykorzystanie materiału, to raport, w ramach którego można wyświetlić historię wykorzystania jednej wybranej dostawy lub historię wykorzystania produktu/półproduktu z ZP/HPR. Dane są prezentowane na raporcie w formie drzewka oraz w formie płaskiej listy. Obydwa sposoby prezentacji danych są dostępne na jednym raporcie w ramach osobnych zakładek.

Generowanie raportu

W lewej części okna raportu, znajdują się pola do uzupełniania i prezentowania danych, na podstawie których generowany będzie raport. Aby możliwe było wygenerowanie raportu, należy uzupełnić te dane, które jednoznacznie wskażą na jedną dostawę lub konkretny produkt z ZP/HPR.

Traceability- pochodzenie wyrobu
Traceability- pochodzenie wyrobu

W obszarze: Znajdź wykorzystanie materiału należy podać dane wskazujące na konkretną dostawę lub produkt, którego historię wykorzystania chcemy pokazać na raporcie. Na zakładce Ogólne znajdują się następujące pola:

Materiał – w polu wskazujemy kod towaru z listy towarów albo kod półproduktu/produktu z odpowiedniego dokumentu ZP lub HPR. Jeśli wybrany zostanie towar z listy towarów, wówczas raport będzie wykonywany dla konkretnej dostawy tego towaru i historia wykorzystania będzie dotyczyła tej dostawy. Jeśli natomiast wybrany zostanie produkt/półprodukt z listy ZP lub z listy HPR, wówczas raport wykorzystania materiału wykaże miejsca bezpośredniego pobrania danego półproduktu do innych operacji na zleceniach.

Numer partii/seryjny – w polu wskazujemy numer partii/seryjny, określony na półprodukcie/produkcie, którego historię wykorzystania chcemy pokazać na raporcie.

Dokument – za pomocą przycisku Dokument, otwierane jest okno historii danego towaru, z poziomu którego można wskazać element transakcji, powiązany z dostawą, której wykorzystanie będzie raportowane. Przycisk jest aktywny, jeśli w polu: Wyrób, wybrano towar z listy towarów.

Numer obcy – numer obcy wskazany na dokumencie, uzupełniany automatycznie.

Element (Lp.) – liczba porządkowa elementu transakcji, uzupełniany automatycznie.

Dostawa – przycisk otwiera listę dostaw towaru. Przycisk jest aktywny, jeśli w polu: Wyrób, wybrano towar z listy towarów.

Pola Numer obcyKlasa cechyCechaData ważności, dotyczą wybranej dostawy i są automatycznie wypełniane, po wybraniu dostawy.

EAN – pole umożliwia wprowadzenie kodu EAN, określonego na dostawie i w ten sposób wskazanie dostawy, której historia wykorzystania ma zostać pokazana w raporcie. Jeśli w systemie zarejestrowano wiele dostaw o tym samym numerze EAN, wówczas do raportu wczytana zostanie domyślnie najnowsza dostawa.

W wersji 2022.1 systemu Comarch ERP XL w ramach jednego widoku raportu traceability umożliwiono wyraportowanie pełnej historii wykorzystania dostawy lub wyrobu/półproduktu.

W oknie raportu: Traceability – wykorzystanie materiału, udostępniono nowe opcje: Raport: Pełny albo Uproszczony, których ustawienie będzie decydowało o ostatecznej postaci raportu.

Po przeliczeniu raportu z zaznaczoną opcją Raport: Uproszczony, dane prezentowane na raporcie będą takie, jak dotychczas, tzn. prezentowane będzie tylko bezpośrednie wykorzystanie danej dostawy lub wyrobu/półproduktu ze zlecenia.

Natomiast po przeliczeniu raportu z zaznaczoną opcją Raport: Pełny, dane prezentowane na raporcie będą obejmowały pełną ścieżkę wykorzystania danej dostawy lub danego wyrobu/półproduktu, tzn. wyświetlone zostanie zarówno bezpośrednie wykorzystanie danej dostawy, jak i pełna historia wykorzystania wyrobów, które z danej dostawy powstały.

[Wyczyść wprowadzone dane] – za pomocą opcji można wyczyścić kryteria generowania raportu, wprowadzone w obszarze: Znajdź wykorzystanie materiału

[Wygeneruj raport] – opcja uruchamia generowanie raportu, na podstawie wprowadzonych danych.

– za pomocą filtra można wyświetlić/ukryć dokumenty magazynowe powiązane z dokumentami handlowymi, prezentowanymi w ścieżce wytworzenia wyrobu.

[Zasoby na magazynach] – za pomocą opcji można wyświetlić dostępne na magazynach zasoby, pochodzące z zaznaczonej w drzewku dostawy.

[Lista związanych] – umożliwia wyświetlenie dokumentów związanych z danym dokumentem, prezentowanym w ścieżce pochodzenia wyrobu. Opcja nie jest aktywna dla obiektów, które nie są dokumentami.

[Zmień] – za pomocą przycisku można podnieść do edycji/podglądu formatkę wybranego z drzewa obiektu.  W  menu rozwijanym, obok przycisku, znajdują się opcje:

 • Zmień – za jej pomocą można podnieść do edycji/podglądu wybrany obiekt ze ścieżki
 • Pokaż element – za pomocą opcji można podnieść do edycji/poglądu element wskazanego dokumentu, powiązany z daną dostawą w ścieżce. Opcja aktywna z poziomu dokumentu handlowego/magazynowego.
 • Pokaż dostawę – za pomocą opcji można podnieść do edycji/podglądu dostawę, z którą powiązany jest obiekt prezentowany w ścieżce. Opcja aktywna z poziomu dokumentu handlowego/magazynowego

[Pochodzenie wyrobu] – przycisk uruchamia nowy raport: Traceability – pochodzenie wyrobu, dla wybranej pozycji raportu, w ramach której prezentowana jest dostawa lub wyrób/półprodukt z ZP/HPR.

[Wykorzystanie materiału] – przycisk uruchamia nowy raport: Traceability – wykorzystanie materiału, dla wybranej pozycji raportu.

Aby przedstawić na raporcie historię wykorzystania konkretnej dostawy, należy uzupełnić kryteria wyszukiwania danych do raportu w ten sposób, by jednoznacznie wskazywały na jedną dostawę. Można to zrobić poprzez:

 • Podanie kodu towaru i wskazanie dostawy
 • Podanie kodu towaru i wskazanie elementu transakcji, który jednoznacznie wskazuje na dostawę
 • Podanie kodu EAN dostawy
Aby w raporcie pokazać historię wykorzystania konkretnego wyrobu lub półproduktu z ZP/HPR w innych operacjach, należy uzupełnić kryteria wyszukiwania danych do raportu w ten sposób, by jednoznacznie wskazywały na dany wyrób. Można to zrobić poprzez:

 • Uruchomienie raportu bezpośrednio z poziomu wyrobu lub półproduktu z ZP/HPR
 • Wskazanie w polu: Materiał, wyrobu z dokumentu ZP lub HPR
 • Podanie (unikalnego) numeru partii/seryjnego wyrobu, znajdującego się na ZP/HPR

Jeśli numer partii/seryjny nie jest unikalny, tzn. istnieje więcej wyrobow o tym samym numerze, wówczas na podstawie samego numeru partii/seryjnego raport nie zostanie wygenerowany i należy wówczas wskazać odpowiedni produkt.

Wykorzystanie materiału, zakładka: Drzewo

Traceability – wykorzystanie materiału, zakładka: Drzewo

Na zakładce: [Drzewo], w ramach pierwszej kolumny: Ścieżka, prezentowana jest w formie drzewka, ścieżka wykorzystania dostawy/produktu. W drzewku widoczne są następujące, powiązane ze sobą obiekty:

 • Dokument, którym założono analizowaną dostawę lub produkt/półprodukt z ZP/HPR
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe wyświetlane będą dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentem
 • Odpowiedni produkt/półprodukt z ZP/HPR
 • Dokumenty RW, którym pobrano materiał z analizowanej dostawy do ZP/HPR lub ZK/ZD
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami
 • Dokumenty ZP/HPR/ZK/ZD
  • Obok numeru ZP, prezentowane będą dokumenty NZP, do których dane ZP należy
 • Dokumenty PKJ powiązane z ZP/HPR lub z produktem
 • Proces produkcyjny
 • Operacja planowana z odpowiednimi zasobami produkcyjnymi
 • Realizacja operacji z odpowiednimi zasobami produkcyjnymi
 • Produkty, półprodukty i produkty uboczne, powstałe z materiałów pobranych analizowanej dostawy, lub z analizowanych półproduktów
 • Dokumenty PW, powiązane z produktami wytworzonymi w ramach ujętych na raporcie operacji
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe wyświetlane będą dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami PW
 • Wszystkie dokumenty, które bezpośrednio pobrały analizowaną dostawę
  • Przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe – dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami
 • Wszystkie dokumenty, które zarezerwowały zasobowo analizowaną dostawę (również rezerwacje ręczne zasobowe)
 • Dokumenty przesunięć międzymagazynowych, za pomocą których rejestrowano przesunięcia danej dostawy
  • Dokumenty magazynowe, powiązane z ww. dokumentami MMW/MMP – przy zaznaczonym filtrze: Pokaż dokumenty magazynowe

Uwaga
W ramach raportu: Wykorzystanie materiału, wyświetlane jest bezpośrednie wykorzystanie dostawy/produktu. Historia dostaw lub wyrobów/półproduktów wytworzonych kolejno z analizowanej dostawy/produktu jest możliwa do wyraportowania w ramach osobnych raportów traceability.

W pozostałych kolumnach, widocznych na zakładce: [Drzewo], prezentowane są następujące informacje:

 • W kolumnie: Ilość, wyświetlana jest ilość pochodząca z odpowiedniej dostawy lub ilość produktu z ZP/HPR, lub produktu/składnika z ZK/ZD
 • W kolumnie: J.m., prezentowana jest jednostka miary dla ww. ilości
 • W kolumnie: Magazyn, prezentowany jest kod magazynu wskazany odpowiednio na dostawie, wyrobie, składniku, produkcie
 • W kolumnie: Data wystawienia, prezentowana jest data wystawienia danego dokumentu, widocznego w ścieżce lub data utworzenia rezerwacji
 • W kolumnie: Kontrahent, prezentowany jest kontrahent, określony na dokumencie sprzedaży/zakupu
 • W kolumnie: Nr obcy, prezentowany jest numer obcy, uzupełniony na dokumencie sprzedaży/zakupu

Wykorzystanie materiału, zakładka: Dokumenty

Traceability – wykorzystanie materiału, zakładka: Dokumenty

Na zakładce [Dokumenty], prezentowane są w formie listy wszystkie dokumenty, które znajdują się w ścieżce wykorzystania danej dostawy lub produktu/półproduktu z ZP/HPR, a także informacje, związane z tymi dokumentami. Dokumenty są domyślnie prezentowane w takiej kolejności na liście, w jakiej występują w drzewku. Na liście znajdują się następujące informacje:

 • Dokument – w kolumnie prezentowane są numery wszystkich dokumentów, które znajdują się w ścieżce wykorzystania danej dostawy/produktu
 • Ilość – w kolumnie prezentowana jest ilość, pochodząca z analizowanej dostawy
 • J.m. – w kolumnie prezentowana jest podstawowa jednostka miary dla ww. ilości
 • Wyrób/Materiał – w kolumnie prezentowany jest kod wyrobu lub materiału, którego dotyczy dany dokument, raportowany w kolumnie: Dokument
 • Magazyn – w kolumnie prezentowany jest magazyn wskazany na danej dostawie lub magazyn, z którego pobrano towar z danej dostawy
 • Data wystawienia – w kolumnie prezentowana jest data wystawienia danego dokumentu lub data utworzenia rezerwacji zasobowej
 • Źródłowy – w kolumnie prezentowany jest dokument ZP/HPR/ZK/ZD, z którego wygenerowano dany dokument, prezentowany w kolumnie: Dokument.
 • Dostawa – w kolumnie prezentowany jest dokument, który założył dostawę na materiały, znajdujące się w ścieżce wytworzenia wyrobu
 • Nadzlecenie – w kolumnie prezentowany jest numer nadzlecenia produkcyjnego, do którego należy dane zlecenie
  • Jeśli dane zlecenie należy do wielu nadzleceń, wówczas dokument ZP będzie prezentowany w wielu rekordach na liście
 • Kontrahent – w kolumnie prezentowany jest kontrahent, wskazany na dostawie oraz na dokumentach sprzedaży/rezerwacjach, występujących w ścieżce wykorzystania dostawy
 • Nr obcy – w kolumnie prezentowany jest numer obcy z dokumentu handlowego
 • Stan – w kolumnie prezentowany jest stan dokumentu

Na zakładce [Dokumenty], w oknie raportu Traceability- wykorzystanie materiału, udostępniono Filtr oraz Konstruktor filtra oraz

 • Zakres dat Od/Do – zawężający prezentowane dokumenty wg daty wystawienia dokumentów
 • Magazyn – zawężający prezentowane dokumenty do tych, które na dostawie/subelemencie mają ustawiony wybrany w filtrze magazyn
 • Rezerwacje zasobowe – przy zaznaczonym filtrze, na raporcie prezentowane są również rezerwacje zasobowe, utworzone na zasoby pochodzące z analizowanej dostawy. Dodatkowo możliwe jest filtrowanie rezerwacji wg ich rodzaju. Filtr jest domyślnie zaznaczony.

Czy ten artykuł był pomocny?