Współpraca między Platformą Comarch IoT a Comarch ERP XL

Wstęp

Platforma Comarch IoT

Platforma Comarch IoT to platforma niezależna od Systemu ERP XL. Spośród najważniejszych funkcjonalności, które udostępnione są obecnie po stronie platformy można wymienić:

 • Możliwość rejestracji czujników i integracji Platformy z czujnikami różnych rodzajów
 • Możliwość tworzenia reguł, których spełnienie skutkuje zdarzeniem po stronie Platformy.

Czujniki to urządzenia, które mogą pełnić rozmaite funkcje, w zależności od ich charakteru, producenta, możliwości współpracy z maszynami itp. Platforma Comarch IoT umożliwia ich ewidencjonowanie oraz wymianę danych między czujnikami a Platformą. Wskutek tego mogą do niej napływać informacje różnego rodzaju – w zależności od tego, jaki czujnik został z Platformą połączony.

Otrzymywanie informacji po stronie platformy IoT odbywa się w postaci alertów, czyli wiadomości zarejestrowanych na podstawie danych otrzymanych przez czujniki.

Platforma może zatem otrzymywać bardzo wiele informacji, jednak nie wszystkie te informacji muszą skutkować jakimś zdarzeniem, np. wysłaniem maila czy wykonaniem jakiejś akcji. W związku z tym została wprowadzona możliwość budowania reguł, w których wykonanie jakiejś akcji uzależnione jest od spełnienia zadanych warunków.

Komunikacja między Platformą Comarch IoT a Comarch ERP XL

Między obydwoma Systemami udostępniona jest możliwość komunikacji, polegającej na przekazywaniu z platformy IoT informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez czujniki, do systemu ERP XL.

Nie wszystkie zdarzenia zarejestrowane przez czujniki na Platformie IoT będą wysyłane do ERP XL. ERP XL będzie rejestrował wyłącznie takie zdarzenia, które zostaną wysłane przez Platformę IoT, wskutek spełnienia reguły na niej zdefiniowanej.

Przyklad
Na platformie IoT zdefiniowano regułę, która mówi, że do ERP XL zostanie wysłana informacja, jeśli dana maszyna osiągnie temperaturę przekraczającą 50°C. Czujnik wysyłają na bieżąco dane do Platformy IoT raportując obecną temperaturę przy maszynie. Jednak do ERP XL zostanie wysłana informacja o temperaturze wyłącznie wtedy, gdy przekroczy ona 50°C.

Za współpracę między ERP XL a Platformą IoT odpowiada usługa, którą należy zainstalować niezależnie od Comarch ERP XL. Szczegóły instalacji tej usługi znajdują się w dokumentacji systemu ERP XL.

Powiadomienia i akcje wykonywane po stronie ERP XL na skutek informacji o zdarzeniu otrzymanej z Platformy IoT

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu w ERP:

 • Może zostać wyświetlone powiadomienie o rejestracji takiego zdarzenia
 • Może zostać wygenerowana akcja automatyczna. W pierwszej wersji ze zdarzenia będzie mogła zostać wygenerowana akcja polegająca na rejestracji przestoju dla zasobu powiązanego z czujnikiem. W kolejnych wersjach lista akcji automatycznych będzie rozwijana. W pierwszej kolejności zostanie udostępniona możliwość automatycznego uruchomienia dowolnego procesu.
 • Może zostać wygenerowana lista zadań do wykonania przez operatora.
Komunikat wyświetlany w ERP XL o zdarzeniu zarejestrowanym i otrzymanym z platformy IoT.
Komunikat wyświetlany w ERP XL o zdarzeniu zarejestrowanym i otrzymanym z platformy IoT.

Zdarzenia otrzymane z IoT będą ewidencjonowane na nowej liście: Zdarzenia IoT.

Konfiguracja obiektów potrzebnych do komunikacji z ERP XL po stronie Platformy IoT

Uwaga
Dokładny opis konfigurowania i korzystania z platformy IoT zawarty jest w osobnej dokumentacji znajdującej się tutaj: https://docs.comarch-iot.com/#_rule_engine. W niniejszym rozdziale zawarte są jedynie zalecenia dotyczące tego jakie czynności powinny być wykonane po stronie Platformy IoT.

Generowanie tokena

Token to wygenerowany ciąg znaków umożliwiający weryfikacje Użytkownika po stronie platformy Comarch IoT, czyli będzie służył identyfikacji Użytkownika przy połączeniu z programem trzecim – w tym przypadku Comarch ERP XL. Wygenerowany po stronie Platformy IoT token musi być wprowadzony przy instalacji usługi odpowiedzialnej za komunikację między Platformą IoT a Comarch ERP XL.

Uwaga
Po wygenerowaniu tokena w platformie IoT i zamknięciu okna, dostęp do tokena będzie niemożliwy. Dlatego po jego wygenerowaniu, należy go zapisać w bezpiecznym miejscu.

Token nie musi być wygenerowany dla każdego Użytkownika Platformy IoT. Wystarczy jeden token, aby zainstalować usługę komunikującą Platformę IoT z bazą Comarch ERP XL.

Dodawanie czujników

Czujniki to urządzenia zbierające dane z maszyny, linii lub innego zasobu i wysyłające je na platformę. W pierwszej wersji integracji dodawanie czujników należy wykonać z dwóch poziomów:

 • Z poziomu platformy IoT – opis znajduje się w dokumentacji IoT (https://docs.comarch-iot.com/#_rule_engine)
 • Z poziomu ERP XL – opis znajduje się w rozdziałach: Karta czujnika, zakładka Ogólne; Karta czujnika, zakładka Zasoby; Powiązanie czujnika z zasobem.

Definiowanie reguł IoT

Reguły IoT będą decydowały o tym, jakie zdarzenia, które dotrą do Platformy IoT od czujników, będą interpretowane przez Platformę jako takie, które mają zostać przesłane dalej do ERP XL.

Czyli do Platformy będą dostarczane na bieżąco dane z czujników. Jeśli informacje otrzymane przez platformę spełnią warunek/lub warunki definiowane w regule na Platformie IoT, to zostaną one przesłane dalej do ERP XL.

Przyklad
Czujnik sprawdza poziom baterii urządzenia i wysyła odpowiednie dane do platformy IoT. Na platformie została zdefiniowana reguła, zgodnie z którą, jeśli poziom baterii spadnie poniżej 30%, ma zostać wysłana o tym informacja do ERP XL. Zatem jeśli czujnik będzie wysyłał informacje o poziomie baterii powyżej 30% wtedy dane te będą otrzymywane przez Platformę IoT, ale nie będą przekazywane dalej – do ERP XL. Dopiero otrzymanie przez Platformę informacji z czujnika, że poziom baterii spadł poniżej 30%, spowoduje to spełnienie reguły zdefiniowanej po tronie Platformy co za tym idzie wysłanie odpowiedniej informacji do ERP XL.

W pierwszej wersji współpracy platformy IoT i ERP XL konieczne jest definiowanie tej samej reguły zarówno po stronie Platformy IoT ((opis definiowania reguł znajduje się w dokumentacji IoT: https://docs.comarch-iot.com/#_rule_engine), jak i po stronie ERP XL (więcej w rozdziale Definicja zdarzeń, zakładka Komunikaty IoT).

Konfiguracja obiektów IoT po stronie ERP XL

Konfiguracja obiektów IoT po stronie ERP XL dostępna jest w module: Produkcja, z poziomu zakładki: IoT.

Zakładka: IoT, na ribbonie modułu: Produkcja.
Zakładka: IoT, na ribbonie modułu: Produkcja.

Lista czujników

Czujniki to urządzenia odbierające informacje i przesyłające je do platformy IoT, skąd następnie wysyłane są do ERP XL. Te same czujniki rejestrowane są po stronie zarówno platformy IoT (opis w rozdziale: Dodawanie czujników) jak i po stronie ERP XL. Zarejestrowanie ich po stronie ERP XL umożliwia ich powiązania z zasobami produkcyjnymi. To pozwala na identyfikację w ERP XL zdarzeń na zasobie zarejestrowanych na hali produkcyjnej (lub w innej lokalizacji) przez czujnik.

Ponieważ po stronie Platformy IoT i po stronie ERP XL rejestrujemy ten sam czujnik, istotne jest, aby jego identyfikator był identyczny w obu systemach.

Lista czujników uruchamiana jest po wybraniu z ribbona modułu: Produkcja, z zakładki: IoT opcji: Czujniki.

Opcja, za pomocą której można uruchomić listę czujników.
Opcja, za pomocą której można uruchomić listę czujników.

Na liście czujników dostępne są opcje:

[Dodaj] – za jego pomocą można dodać nowy czujnik.

[Zmień] – po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno zaznaczonego na liście czujnika. Pozwala to na podejrzenie i ewentualną modyfikację danych na jego karcie.

[Usuń] – umożliwia usunięcie czujnika z listy i z systemu ERP XL. Usunięcie czujnika z tego poziomu nie spowoduje usunięcia czujnika z Platformy IoT.

[Licz czujniki] – po jego naciśnięciu nastąpi podsumowania liczby czujników na liście.

[Przypisz do zasobu] – po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista zasobów produkcyjnych, które można przypiąć do czujnika. Możliwe jest przypięcie wielu zasobów do czujnika jednocześnie. Więcej o powiązaniu czujnika z zasobem w punkcie: Powiązanie czujnika z zasobem.

Kolory, w jakich wyświetlone są czujniki na liście oznaczają:

 • Zielony – czujnik nie jest powiązany z żadnych zasobem
 • Czarny – czujnik jest powiązany przynajmniej z jednym zasobem
 • Szary – czujnik archiwalny (nieaktywny)

Listę czujników można filtrować za pomocą filtra prostego wraz z konstruktorem, oraz parametrów:

 • Powiązane – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną wyświetlone czujniki powiązane z zasobem
 • Niepowiązane – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną wyświetlone czujniki niepowiązane z zasobem
 • Archiwalne – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną wyświetlone czujniki archiwalne.
 Lista czujników IoT.
Lista czujników IoT.

 

Karta czujnika, zakładka: Ogólne

Aby dodać nowy czujnik należy:

 • Na ribbonie modułu: Produkcja, na zakładce: IoT, nacisnąć przycisk:
 • Na otworzonej liście czujników, nacisnąć przycisk: [Dodaj].

Zostanie otworzone okno: Karta czujnika. W oknie, na zakładce: Ogólne, znajdują się parametry:

 • Numer – pole wymagane do wypełnienia, aby można było zapisać kartę czujnika. Numer czujnika zarejestrowanego tutaj (czyli po stronie ERP XL) powinien być identyczny z identyfikatorem (Device Id) czujnika zarejestrowanego po stronie Platformy IoT .
 • Nazwa – w polu można wprowadzić nazwę czujnika.
 • Opis – jeśli czujnik wymaga szerszego opisania, można wykorzystać pola: Opis na wprowadzenie takiego opisu.
 • Dodał – w polu wyświetlona jest informacja o tym, kto i kiedy zarejestrował czujnik w ERP XL. Pole jest wypełniane automatycznie i niedostępne do edycji.
 • Modyfikował – w polu wyświetlona jest informacja o tym, kto i kiedy modyfikował dane czujnika w ERP XL. Pole jest wypełniane automatycznie i niedostępne do edycji.
Karta czujnika, zakładka: Ogólne.
Karta czujnika, zakładka: Ogólne.

 

Karta czujnika, zakładka: Zasoby

Na zakładce znajduje się lista zasobów, z którymi powiązany jest czujnik. Powiązanie czujnika z zasobem pozwala na identyfikację tego, na którym zasobie w ERP XL (maszynie/linii produkcyjnej itd.) zaszło zdarzenie zgłoszone przez czujnik i zarejestrowane na platformie IoT.

Karta czujnika, zakładka: Zasoby.
Karta czujnika, zakładka: Zasoby.

 

Na zakładce znajdują się przyciski:

[Przypisz zasób] – przycisk umożliwia wiązanie zasobu z czujnikiem. Więcej o wiązaniu zasobu z czujnikiem w rozdziale: Powiązanie czujnika z zasobem.

[Odepnij od zasobu] – po naciśnięciu przycisku następuje odwiązanie czujnika od zasobu.

[Zmień] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona karta zasobu zaznaczonego na liście.

[Zgłoś przestój] – po naciśnięciu przycisku można zgłosić przestój dla zaznaczonego zasobu.

[Harmonogram operacji z zasobem] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlony harmonogram operacji z zadaniami przydzielonymi dla zaznaczonego zasobu.

Listę zasobów powiązanych z czujnikami można filtrować za pomocą filtra prostego z konstruktorem, oraz za pomocą parametrów:

 • Archiwalne – po jego zaznaczeniu zostaną wyświetlone na liście zasoby, z zaznaczonym parametrem: Archiwalny (czyli archiwalne zasoby).
 • Nieaktywne – po jego zaznaczeniu zostaną wyświetlone na liście zasoby, które były kiedyś powiązane z czujnikiem, choć obecnie takiego powiązania między nimi nie ma. Czyli wyświetlamy historyczne powiązania między zasobem a czujnikiem. Jeśli powiązanie jest nieaktywne, wtedy dla zasobu nie będą rejestrowane akcje wynikające ze zdarzenia zarejestrowanego przez dany czujnik.

Listę czujników można zawężać również wg:

 • Typu zasobu
 • Rodzaju zasobu

Zasoby wyświetlone są na liście w kolorach:

 • Czarnym – aktywne zasoby powiązane aktualnie z czujnikiem
 • Szarym – zasoby archiwalne
 • Zielonym – zasoby, które nie są aktualnie powiązane z czujnikiem, ale które w innym okresie takie powiązanie miały.

Jeden zasób powiązany z czujnikiem może być wyświetlone na liście kilka razy. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy zasób był przypinany i odpinany od czujnika. Każdy okres aktywności powiązania między czujnikiem a zasobem powoduje, że zasób będzie wyświetlony na liście powiązanych zasobów.

Powiązanie czujnika z zasobem

Powiązanie czujnika za zasobem może się odbyć:

 • Z poziomu karty czujnika
 • Z poziomu karty zasobu

Wiązanie czujnika z zasobem na karcie zasobu

Aby powiązać zasób z czujnikiem z poziomu karty zasobu należy:

 • Otworzyć kartę zasobu i wybrać zakładkę: IoT
 • Na zakładce nacisnąć przycisk: [Przypisz z listy czujników]. Zostanie wyświetlona lista czujników.
 • Na liście czujników zaznaczyć czujniki, z którymi ma zostać powiązany zasób i nacisnąć przycisk: [Wybierz].
Zakładka IoT na karcie zasobu. Na zakładce wyświetlane są czujniki IoT powiązane z zasobem.
Zakładka IoT na karcie zasobu. Na zakładce wyświetlane są czujniki IoT powiązane z zasobem.

 

Wiązanie czujnika z zasobem na karcie czujnika

Aby powiązać zasób z czujnikiem należy:

 • Na karcie czujnika wybrać zakładkę: Zasoby.
 • Na zakładce: Zasoby, nacisnąć przycisk:  [Przypisz zasób]. Zostanie wyświetlone okno: Lista zasobów.
 • Na liście zasobów należy wybrać zasób, który ma zostać powiązany z czujnikiem i nacisnąć przycisk:  [Wybierz].

Lista Definicji zdarzeń

Definicje zdarzeń to wzorce, na podstawie których będą zaczytywane do ERP XL informacje o zdarzeniach zarejestrowanych na platformie IoT. Na definicji będą zatem wskazywane czujniki, które zarejestrują zdarzenie danego rodzaju oraz zadania/akcje jakie mają zostać wykonane w ERP XL na skutek otrzymania informacji o zdarzeniu zarejestrowanym na platformie IoT.

Aby otworzyć listę definicji zdarzeń należy na ribbonie modułu: Produkcja, z zakładki: IoT wybrać opcję: Definicje zdarzeń.

Na liście wyświetlone są definicje zdarzeń zarejestrowane po stronie ERP XL w kolorach:

 • Czarny – definicja aktywna
 • Szary – definicje archiwalne (nieaktywne). W przypadku definicji nieaktywnej, nie będą rejestrowane w ERP XL zdarzenia, które byłyby skojarzone z dana definicją.

Na liście znajdują się przyciski:

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostanie otworzono okno nowej definicji zdarzenia. Opis okna znajduje się w rozdziale: Definicja zdarzeń, zakładka Ogólne.

[Zmień] – po jego naciśnięciu zostanie otworzone okno zaznaczonej na liście definicji zdarzenia z możliwością zmiany wprowadzonych danych.

[Usuń] – umożliwia usunięcie definicji z listy.

Definicja zdarzeń, zakładka: Ogólne

Na zakładce: Ogólne, dostępna są pola i parametry:

 • Kod – kod definicji zdarzenia. Pole jest wymagane do wypełnienia.
 • Nazwa – w polu można wprowadzić nazwę zdarzenia.
 • Po wystąpieniu zdarzenia: Wyświetlaj powiadomienia – zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie zakładki: Powiadomienia. Na zakładce wskazujemy jakie i dla kogo mają zostać wyświetlone powiadomienia na skutek otrzymania w ERP XL informacji o zdarzeniu z platformy IoT. Więcej o powiadomieniach w rozdziale: Definicja zdarzeń, zakładka Powiadomienia.
 • Po wystąpieniu zdarzenia: Wyświetlaj zadania do wykonania – zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie zakładki: Zadania do wykonania. Zadania do wykonania to lista czynności, które są wskazane do wykonania po wystąpieniu zdarzenia IoT. Więcej o zadaniach do wykonania w rozdziale: Definicja zdarzeń, zakładka Zadania do wykonania.
 • Po wystąpieniu zdarzenia: Wykonuj akcje – zaznaczenie parametru spowoduje uaktywnienie zakładki: Akcje. Akcje to czynności automatycznie wykonywane przez System, na skutek zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT. Więcej o akcjach w rozdziale: Definicja zdarzeń, zakładka Akcje.
 • Priorytet zdarzenia – dla zdarzeń zarejestrowanych w oparciu o daną definicję można wskazać priorytet zdarzenia. Wartość priorytetu pobierana jest ze słownika kategorii, gdzie można ją definiować w zależności od potrzeb.
 • Archiwalna – parametr decyduje o tym, czy w ERP XL będą rejestrowane zdarzenia w oparciu o daną definicję. Jeśli definicja jest archiwalna, wtedy zdarzenia, które powstaną w wyniku spełnienia komunikatu IoT wskazanego na definicji zdarzenia nie będą rejestrowane w ERP XL w oparciu o tą definicję, nawet jeśli zostaną wysłane z Platformy IoT.
Okno: Definicja zdarzenia, zakładka: Ogólne.
Okno: Definicja zdarzenia, zakładka: Ogólne.

 

Definicja zdarzeń, zakładka: Komunikaty IoT

Komunikaty IoT odpowiedniki reguł definiowanych po stronie IoT, za pomocą których będziemy interpretowali, jakie zdarzenie zostało zarejestrowana na platformie IoT. Czyli treść komunikat to „message” podany z definicji reguły w ekranie: Rule wizard (więcej w rozdziale: Reguła - Krok 3: Definicja reguły)

Uwaga
Przy definiowaniu komunikatu IoT w ERP XL, należy podać wyłącznie treść wiadomości z pola: Message, bez sekcji: {CzujnikNazwa: }.

Na liście można dodać kilka różnych komunikatów, czyli może być więcej zdarzeń zarejestrowanych po stronie ERP XLIoT, które skutkują zarejestrowaniem zdarzenia w ERP XL w oparciu o definicję tutaj zapisaną.

Okno Definicja zdarzenia, zakładka: Komunikaty IoT.
Okno Definicja zdarzenia, zakładka: Komunikaty IoT.

 

Na zakładce znajdują się przyciski:

[Dołącz] – przycisk służy powiązania komunikatu z definicją zdarzenia. Po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Komunikaty IoT (więcej w rozdziale: Lista komunikatów). Z listy komunikatów wybieramy komunikaty (czyli wiadomości z reguł IoT), które mają być kojarzone ze zdarzeniem zarejestrowanym w ERP XL.

[Zmień] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno komunikatu IoT przypisanego do definicji zdarzenia z możliwością jego edycji. Zmiana komunikatu będzie powodowała zmianę w słowniku komunikatów IoT

[Odłącz] – po naciśnięciu przycisku następuje odłączenie komunikatu od definicji zdarzenia. Czyli jeśli komunikat IoT zostanie odłączony, to po przyjściu do ERP XL takiego komunikatu z Platformy IoT nie będzie rejestrowane zdarzenie w oparciu o tą definicję zdarzenia (i nie będą wykonywane akcji i zadania wskazane na tej definicji).

Definicja zdarzenia, zakładka: Powiadomienia

Po rejestracji w ERP XL zdarzenia, które zostało wysłane z Platformy IoT, może zostać automatycznie wyświetlone powiadomienie (więcej o wyświetlaniu powiadomień w rozdziale: Wyświetlanie powiadomień o rejestracji w ERP XL zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT). Na zakładce: Powiadomienia, można wprowadzić treść takiego powiadomienia oraz wskazać odbiorców, którym taki komunikat zostanie wyświetlony.

Zakładka, będzie aktywna, jeśli na definicji zdarzenia, na zakładce: Ogólne, zostanie zaznaczony parametr: Wyświetlaj powiadomienia. Czyli wyświetlanie powiadomień będzie zależało od zaznaczenia tego parametru oraz wypełnienia pól:

Treść powiadomienia – w polu należy wskazać treść (tytuł), jaka zostanie wyświetlona w powiadomieniu.

Odbiorcy powiadomienia – na liście należy wskazać operatorów, którym zostanie wyświetlone powiadomienie o zarejestrowaniu w ERP XL zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT. Wskazanie operatorów może nastąpić:

 • bezpośrednio – za pomocą funkcji: Dodaj operatora
 • poprzez wskazanie centrum struktury firmy – za pomocą funkcji: Dodaj centrum struktury praw. Wybranie centrum będzie oznaczało, że powiadomienia zostaną wyświetlone wszystkim operatorom przypisanym do tego centrum (z wyłączeniem centrów podrzędnych).
Definicja zdarzenia, Zakładka: Powiadomienia.
Definicja zdarzenia, Zakładka: Powiadomienia.

 

Definicja zdarzenia, zakładka: Zadania do wykonania

Zadania do wykonania to lista zadań, których wykonanie jest zalecane po otrzymaniu informacji o zdarzeniu z Platformy IoT. Są to czynności, które nie są wykonywane automatycznie w systemie i nie muszą one dotyczyć pracy z obiektami rejestrowanymi w ERP XL, np. na skutek otrzymanie informacji o tym, że w danym urządzeniu poziom baterii spadł poniżej wymaganego poziomu, może spowodować konieczność wykonania zadania: Wymiana baterii, ale zadanie to nie dotyczy żadnego obiektu rejestrowanego w ERP XL.

Zakładka, będzie aktywna, jeśli na definicji zdarzenia, na zakładce: Ogólne, zostanie zaznaczony parametr: Wyświetlaj zadania do wykonania.

Na liście zadań znajdują się przyciski:

[Dodaj ze słownika] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona słownikowa lista zadań, które można wybrać na konkretną definicję zdarzenia. Lista zadań umieszczona jest w słowniku kategorii.

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno: zadanie do wykonania, w którym można wprowadzić dane zadania przypisanego wyłącznie do danej definicji zdarzenia.

[Zmień] – po naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okna zadania zaznaczonego na liście z możliwością edycji danych.

[Usuń] – po naciśnięciu przycisku zostanie usunięte zadanie z definicji zdarzenia.

[Przesuń w górę] i [Przesuń w dół] – przyciski decydują o zalecanej kolejności wykonywania zadań.

Definicja zdarzenia, zakładka: Akcje

Na zakładce można dodać akcje, które zostaną automatycznie wykonane w ERP XL na skutek rejestracji zdarzenia otrzymanego w Platformie IoT.

W wersji 2021.0 będzie możliwość tylko akcji automatycznej: Rejestracja przestoju – po naciśnięciu przycisku: Dodaj przestój. Jeśli akcja zostanie dodana na definicję zdarzenia, wtedy po zarejestrowaniu zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT w oparciu o tą definicję zostanie zarejestrowany przestój. Przestój zostanie zarejestrowany dla zasobu (lub zasobów), które są powiązane z czujnikiem, zgłaszającym zdarzenie.

W kolejnych wersjach lista akcji automatycznych, generowanych w ERP XL na skutek zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT będzie rozwijana. W pierwszej kolejności zostanie udostępniona możliwość uruchomienia dowolnego procesu.

Definicja zdarzenia, zakładka: Czujniki

Na zakładce należy wprowadzić czujniki, które mogą zgłaszać zdarzenie zawarte w definicji. Dodanie czujnika jest niezbędne dla otrzymania wiadomości z Platformy IoT. Czujnik ten musi być także wskazany w polu: Message, w kreatorze reguł po stronie Platformy IoT (więcej w rozdziale: Reguła  - Krok 3, Definicja reguły).

Na definicję zdarzenia można dodać wiele czujników. W takim przypadku, wystarczy, ze zostanie zgłoszone zdarzenie przez jeden czujnik, aby zostało ono zarejestrowane w ERP XL.

Lista czujników na definicji zdarzenia.
Lista czujników na definicji zdarzenia.

 

Lista komunikatów

Lista komunikatów to lista wiadomości zdefiniowanych w regule IoT (więcej w rozdziale: Definiowanie reguł IoT).

Lista komunikatów IoT.
Lista komunikatów IoT.

 

Na liście komunikaty wyświetlone są w kolorze:

 • Czarnym – komunikaty aktywne. Na ich podstawie rejestrowane będą zdarzenia w ERP XL
 • Szarym – komunikaty archiwalne (nieaktywne). Komunikaty archiwalne otrzymane z Platformy IoT nie będą powodowały zarejestrowania zdarzenia w ERP XL (nawet jeśli będą dodane do aktywnej definicji zdarzenia).

Na liście udostępnione są przyciski:

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone okno; Komunikatu, w którym można wprowadzić dane nowego komunikatu IoT. W oknie, treść komunikatu należy podać w polu: Nazwa (jak na: Rysunek 29). Jako treść komunikatu należy podać zawartość pola: „message” podany z definicji reguły w ekranie: Rule wizard (więcej w rozdziale: Reguła - Krok 3: Definicja reguły) bez sekcji: {CzujnikNazwa: }

Uwaga
 Przy definiowaniu komunikatu IoT w ERP XL, należy podać wyłącznie treść wiadomości z pola: Message, bez sekcji: {CzujnikNazwa: }.

[Zmień] – po naciśnięciu przycisku zostanie otworzona karta Komunikatu IoT z możliwością wprowadzenia w nim zmian.

[Usuń] – po naciśnięciu przycisku komunikat zaznaczony na liście zostanie usunięty.

Na liście znajduje się filtr: Archiwalny, którego zaznaczenie spowoduje wyświetlenie na liście komunikatów nieaktywnych.

Komunikat IoT
Komunikat IoT

Instalator usługi odpowiedzialnej za komunikację między IoT a ERP XL

Instalator – ekran powitalny

Po uruchomieniu instalatora pojawi się ekran powitalny, w którym należy nacisnąć przycisk: . Spowoduje to weryfikację potrzebnych składników do instalacji usługi.

Ekran powitalny instalatora serwisu odpowiedzialnego za komunikację ERP XL – IoT.
Ekran powitalny instalatora serwisu odpowiedzialnego za komunikację ERP XL – IoT.

 

Weryfikacja potrzebnych dodatków

Instalacja usługi

Po weryfikacji i ewentualnej instalacji dodatków należy zatwierdzić proces instalacji, klikając przycisk: .

Parametry połączenia z bazą danych ERP XL

W oknie: Parametry połączenia do bazy danych ERP XL, należy wskazać:

 • Rodzaj bazy danych ERP XL (SQL Server, PostgreSQL)
 • Nazwę serwera, na którym znajduje się baza danych ERP XL
 • Typ logowania (Zintegrowane, SQL)
Uwaga
Przy wybraniu bazy danych na PostgreSQL należy wybrać typ logowania: SQL.

Po wypełnieniu powyższych danych należy nacisnąć przycisk: i wybrać bazę danych ERP XL, które będzie komunikowała się z Platformą IoT.

Ekran, w którym należy podać parametry połączenia z bazą danych ERP XL.
Ekran, w którym należy podać parametry połączenia z bazą danych ERP XL.

 

Po wskazaniu bazy danych należy nacisnąć przycisk: .

Parametry połączenia z platformą Comarch IoT

W oknie Parametr połączenia z platformą Comarch IoT znajdują się pola:

 • Token – w tym miejscu należy wprowadzić token wygenerowany wg opisu w rozdziale: Generowanie tokena
 • Nazwa firmy – w polu należy wprowadzić nazwę firmy nadaną przy zakładaniu projektu na Platformie IoT
 • Nazwa projektu – w polu należy wprowadzić id projektu założonego po stronie Platformy IoT.
Ekran, w którym należy podać parametry połączenia z Platformą Comarch IoT.
Ekran, w którym należy podać parametry połączenia z Platformą Comarch IoT.

 

Po wypełnieniu powyższych danych, należy nacisnąć przycisk: . Zostanie wyświetlone okno, jak poniżej. Jeśli wprowadzone dotychczas dane są prawidłowe, należy nacisnąć przycisk: .

 Ekran, w którym następuje potwierdzenie danych wprowadzonych w instalatorze.
Ekran, w którym następuje potwierdzenie danych wprowadzonych w instalatorze.

 

Komunikat informujący o pomyślnej instalacji usługi.
Komunikat informujący o pomyślnej instalacji usługi.

Komunikacja między Platformą IoT a ERP XL - działanie

Rejestracja zdarzeń po stronie Platformy IoT

Rejestracja zdarzeń na Platformie IoT następuje w wyniku komunikacji Platformy z czujnikami.

Jeśli zdarzenie jest powiązane z regułą, która ma zostać wysłana do ERP XL, wtedy w ERP XL pojawia się odpowiednie zdarzenia na liście zdarzeń.

Rejestracja zdarzeń w ERP XL otrzymanych z Platformy IoT

Rejestracja zdarzeń w ERP XL otrzymanych z platformy IoT następuje, gdy zostaną spełnione łącznie warunki:

- W ERP XL jest aktywna definicja zdarzenia:

 • zawierająca treść komunikatu identyczną z wiadomością zdefiniowaną po stronie reguł IoT (więcej w rozdziale: Definicja zdarzeń, zakładka: Komunikaty IoT). Komunikat musi być aktywny.
 • został do niej przypięty czujnik, który zgłosił zdarzenie na Platformie IoT. Czujnik ten musi być również wprowadzony w sekcji: Message, po stronie reguły na Platformie IoT.

- Na platformie IoT została prawidłowa zdefiniowana reguła (więcej w rozdziale: Definiowanie reguł IoT).

- Została zainstalowana usług odpowiedzialna za komunikację między Platformą IoT a ERP XL (więcej w rozdziale: Instalator usługi odpowiedzialnej za komunikację między IoT a ERP XL).

Lista zdarzeń

Zdarzenia, które przychodzą z platformy IoT rejestrowane są ERP XL na liście zdarzeń. Lista ta jest dostępna w interfejsie modułu: Produkcja, na ribbonie: IoT.

Lista zdarzeń otrzymanych z platformy IoT, wyświetlana w module: Produkcja ERP XL.
Lista zdarzeń otrzymanych z platformy IoT, wyświetlana w module: Produkcja ERP XL.

 

Lista ma standardowe możliwości filtrowania. Ponadto na liście znajduje się przycisk: [Zmień]. Za jego pomocą można otworzyć okna zdarzenia z możliwością wprowadzenia w nim zmian. Zmiany te będą zapisywane wyłącznie w ERP XL (nie będą widoczne po stronie Platformy IoT).

Okno: Zdarzenie (w ERP XL)

Zdarzenie, zakładka: Komunikat

W oknie zdarzenia wyświetlone są podstawowe informacje o zdarzeniu:

 • Czujnik – w polu wyświetlona jest informacja o czujniku, który „zgłosił” zdarzenie na Platformę IoT. W przypadku, gdy do karty czujnika będzie podpięte jako załącznik, jego zdjęcie zostanie wyświetlone po prawej stronie komunikatu. W przypadku braku takiego załącznika, zostanie wyświetlona grafika, jak na rysunku Zdarzenie, zakładka Komunikat.
 • Czas zdarzenia – czas rejestracji zdarzenia po stronie platformy IoT
 • Priorytet zdarzenia – pobierany wg ustawienia priorytetu na definicji zdarzenia, w oparciu o którą zostało zarejestrowane zdarzenie.
 • Zasoby w zdarzeniu – na liście wyświetlone są zasoby, które uczestniczą w zdarzeniu. Lista ta będzie wypełniona, jeśli czujnik, który zgłosił zdarzenie jest powiązany z jakimś zasobem.
 • Dla zasobów w zdarzeniu udostępnione są przyciski:

[Wykres obciążenia zasobu] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlony harmonogram zadań dla zaznaczonego zasobu.

[Karta zasobu] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona karta zaznaczonego zasobu z możliwością wprowadzania na niej zmian.

 • Definicja zdarzenia – w polu wyświetlona jest informacja o tym, na podstawie jakiej definicji w ERP XL zostało zarejestrowane zdarzenie.
 Zdarzenie, zakładka: Komunikat.
Zdarzenie, zakładka: Komunikat.

 

Zdarzenie, zakładka: Zadania do wykonania

Na zakładce wyświetlone są zadania, które zalecone są do wykonania wskutek zarejestrowanego zdarzenia. Lista tych zadań przenosi się z definicji zdarzenia (więcej w rozdziale: Definicja zdarzenia, zakładka: Zadania do wykonania). Można jednak dodawać kolejne zadania za pomocą przycisków:

[Dodaj ze słownika] – po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlona słownikowa lista zadań, które można wybrać na konkretną definicję zdarzenia. Lista zadań umieszczona jest w słowniku kategorii.

[Dodaj] – po naciśnięciu przycisku zostanie otwarte okno: zadanie do wykonania, w którym można wprowadzić dane zadania przypisanego wyłącznie do danej definicji zdarzenia.

Dla danego zadania można zarejestrować jego wykonanie. Aby to zrobić, należy zaznaczyć check w kolumnie: Wykonano.

Zdarzenie, zakładka: Zadania do wykonania.
Zdarzenie, zakładka: Zadania do wykonania.

Zdarzenie, zakładka: Wykonane akcje

Na zakładce znajduje się lista akcji wykonanych automatycznie przez System w wyniku zarejestrowania zdarzenia. Akcje automatyczne do wykonania po rejestracji zdarzenia wskazuje się na definicji zdarzenia na zakładce: Akcje (więcej w rozdziale: Definicja zdarzenia, zakładka Akcje).

Wyświetlanie powiadomień o rejestracji w ERP XL zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT

Możliwe jest takie skonfigurowanie Systemu, aby wyświetlał on automatycznie powiadomienia o zarejestrowaniu zdarzenia otrzymanego z Platformy IoT. Parametry dla takiej konfiguracji wskazuje się na definicji zdarzenia, na zakładce: Powiadomienia (więcej w rozdziale: Definicja zdarzenia, zakładka Powiadomienia).

Jeśli takie powiadomienie dla danej definicji zostały skonfigurowane poprawnie, wtedy po rejestracji zdarzenia w ERP XL otrzymanego z platformy IoT, dla uprawnionego Użytkownika zostanie wyświetlone powiadomienie, czyli okno: Zdarzenia, na zakładce: Komunikat.

 

Czy ten artykuł był pomocny?