Wzorce numerów partii/seryjnych

Wzorce numerów partii/seryjnych umożliwiają budowę numeru partii/seryjnego dla półproduktów, wyrobów gotowych i produktów ubocznych na podstawie listy predefiniowanych segmentów. Predefiniowane segmenty dotyczą obiektów z zakresu nadzlecenia produkcyjnego i zlecenia produkcyjnego, które są związane bezpośrednio z wytworzeniem wyrobu (lub półproduktu/produktu ubocznego), dla którego generowany będzie numer partii/seryjny. Segmenty można grupować w ramach wzorców numerów partii/seryjnych, a następnie te wzorce przypisywać do wyrobów gotowych/półproduktów/produktów ubocznych na technologiach i na dokumentach ZP. Możliwe jest również generowanie numeru partii/seryjnego na podstawie zapytania SQL.

Segmenty numerów partii/seryjnych

Lista segmentów numerów partii/seryjnych

Lista segmentów numerów partii/seryjnych

Na liście zostały udostępnione predefiniowane segmenty, z których będzie można budować numer partii/seryjny dla wyrobu gotowego/półproduktu/produktu ubocznego:

 • Numer NZP – Numer nadzlecenia produkcyjnego, w ramach którego wytwarzany jest wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Numer ZP – Numer zlecenia produkcyjnego, w ramach którego wytwarzany jest wyrób gotowy/ półprodukt/produkt uboczny
 • Kod procesu – Kod procesu produkcyjnego, w ramach którego bezpośrednio wytwarzany jest wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Kod operacji – Kod operacji produkcyjnej, w ramach której bezpośrednio wytwarzany jest wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Kod materiału – Kod materiału, z którego bezpośrednio wytwarzany jest wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny. Pobierany będzie kod materiału, na którym zaznaczono parametr “Uwzględniaj w numerze seryjnym”
 • Kod wyrobu – Kod własny wyrobu gotowego/półproduktu/produktu ubocznego. Tzn., jeśli na ZP w ramach jednej operacji wytwarzanych będzie wiele wyrobów, to tylko kod wyrobu, dla którego generowany będzie numer partii/seryjny, będzie wchodził w skład tego numeru.
 • Kod gniazda – Kod gniazda roboczego, przypisanego do operacji wytwarzającej wyrób gotowy/ półprodukt/produkt uboczny (w której bezpośrednio wytwarzany jest wyrób gotowy/ półprodukt/produkt uboczny). Pobierany będzie kod gniazda, na którym zaznaczono parametr “Uwzględniaj w numerze seryjnym”.
 • Kod zasobu – Kod zasobu produkcyjnego, przypisanego do operacji wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny. Pobierany będzie kod zasobu, na którym zaznaczono parametr “Uwzględniaj w numerze seryjnym”
 • Numer partii/seryjny półproduktu – Numer partii/seryjny półproduktu wchodzącego jako materiał do operacji wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Data ważności wyrobu – Ustalona ilość czasu od terminu zakończenia realizacji operacji, wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Data wytworzenia wyrobu – Data zakończenia realizacji operacji, wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny
 • Data rozpoczęcia produkcji – Data rozpoczęcia realizacji operacji, wytwarzającej wyrób gotowy/półprodukt/produkt uboczny

Z poziomu listy dostępne są funkcje:

[Dodaj] – Przycisk umożliwia dodanie nowego segmentu, rozwija listę dostępnych opcji:

 • Dodaj segment – umożliwia dodanie do numeru partii/seryjnego dowolnego ciągu znaków
 • Dodaj segment SQL – umożliwia dodanie do numeru partii/seryjnego wyniku odpowiednio zbudowanego zapytania SQL

[Zmień] – przycisk edycji segmentu, dla predefiniowanych segmentów, edycja umożliwia tylko zmianę separatorów, o ile stosujemy różne dla różnych segmentów, a także ilość znaków segmentu, jaka ma zostać uwzględniona w numerze seryjnym.

[Usuń] – za pomocą opcji można usunąć dodany ręcznie segment, który nie został nigdzie użyty.

[Utwórz wzorzec numeru partii/seryjnego] – za pomocą przycisku można utworzyć nowy wzorzec numeru partii/seryjnego z zaznaczonych segmentów.

Nowy segment numeru partii/seryjnego

Segment numeru partii/seryjnego

W oknie segmentu numeru partii/seryjnego znajdują się pola:

Segment – nazwa segmentu, w przypadku segmentów predefiniowanych pole nieaktywne, dla segmentów użytkownika wartość tego pola zostanie uwzględniona w numerze partii/seryjnym.

Opis – szczegółowy opis segmentu, w przypadku segmentów predefiniowanych, pole nieaktywne.

Separator po –  separator, jaki ma być stosowany po danym segmencie w numerze seryjnym. Możliwy wybór separatora z listy lub wpisanie dowolnej wartości. Lista separatorów dostępna jest w słownikach kategorii, w gałęzi: Produkcja.

Ilość znaków – możliwe wpisanie liczby całkowitej z zakresu 0-255. Określenie liczby znaków spowoduje, że z danego segmentu pobrane zostanie maksymalnie tyle pierwszych znaków do numeru partii/seryjnego.

Segment SQL

Segment SQL numeru partii/seryjnego

Podczas dodawania segmentu SQL dostępne jest dodatkowo pole:

SQL – w polu możliwe jest wpisanie zapytania SQL. Wynik zapytania będzie pobierany jako segment do numeru partii/seryjnego

Predefiniowane segmenty numerów partii/seryjnych

Predefiniowany segment: Numer NZP

Dla segmentów predefiniowanych możliwa jest edycja ilości znaków oraz separatora.

Dla segmentów ‘Numer NZP’, ‘Kod materiału’, ‘Kod gniazda’, ‘Kod zasobu’ i ‘Numer partii/seryjny półproduktu’ dostępne jest dodatkowo pole:

Separator w – separator wewnętrzny, tzn. taki, który będzie oddzielał wartości, wynikające z danego segmentu, jeśli tych wartości będzie wiele do pobrania, do numeru partii/seryjnego. Lista separatorów dostępna jest w słownikach kategorii.

Przyklad
Dla segmentów składających się z kilku wartości, jak np. kod materiału, określona liczba znaków, będzie dotyczyła każdego z elementów tego segmentu, tzn. jeśli segment będzie się składał z 3 kodów materiałów i dla segmentu wskazano ilość znaków jako 4, wówczas w numerze seryjnym zostaną uwzględnione pierwsze cztery znaki każdego kodu materiału, a nie ogólnie pierwsze 4 znaki segmentu.

Segment: Data ważności wyrobu

Dla segmentu ‘Data ważności wyrobu’ dostępne jest pole:

Data ważności jako – umożliwia określenie segmentu jako czas od zakończenia realizacji operacji wytwarzającej wyrób.

Wzorce numerów partii/seryjnych

Wzorce numerów partii/seryjnych można dodać za pomocą przycisku [Dodaj wzorzec] dostępnego w menu głównym na zakładce: Listy, przyciskiem [Utwórz wzorzec numeru partii/seryjnego] z listy segmentów oraz z listy wzorców numerów partii/seryjnych.

Lista wzorców numerów partii/seryjnych

Lista wzorców numerów partii/seryjnych

Na liście dostępne są informacje:

 • Kod –  kod danego wzorca
 • Nazwa – nazwa danego wzorca
 • Rodzaj – rodzaj wzorca:
  •  Na podstawie segmentów – gdy wzorzec składa się z wybranych segmentów
  •  Na podstawie SQL – gdy wzorzec składa się z zapytania SQL.

Na liście dostępny jest konstruktor filtra oraz funkcje:

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego wzorca

[Zmień] – umożliwia edycję istniejącego wzorca

[Usuń] – umożliwia usunięcie wzorca, który nie został wykorzystany na wyrobie gotowym/półprodukcie/produkcie ubocznym

Wzorzec numeru partii/seryjnego, zakładka: Ogólne

Wzorzec numeru partii/seryjnego, na podstawie segmentu, zakładka: Ogólne

Wzorcem numeru partii/seryjnego jest grupa wybranych segmentów lub odpowiednie zapytanie SQL, zwracające numer partii/seryjny. Numer może przyjmować maksymalnie 255 znaków. Taki wzorzec będzie można przypisać do wyrobu w technologii, na pozycji ZP lub na odpowiednim wyrobie/półprodukcie/produkcie ubocznym, znajdującym się na realizacji operacji.

W oknie dostępne są pola i funkcje:

Kod – kod wzorca

Nazwa – nazwa wzorca

Numer partii/seryjny – opcja do wyboru:

 • Na podstawie segmentów – numer będzie konstruowany na podstawie wybranych segmentów
 • Na podstawie SQL – numer będzie zwracany przed zapytanie SQL

Dla numeru na podstawie segmentu dostępna jest lista segmentów, z których składał się będzie numer partii/seryjny. Na liście widoczny jest kod, opis, typ segmentu. Możliwy jest wybór separatora oraz ilości znaków, które zostaną pobrane do numeru. Ilość i separator pobierane są domyślnie z danego segmentu i są dostępne do edycji.

Ten sam separator po każdym segmencie – po zaznaczeniu parametru możliwe jest wybranie jednego separatora dla wszystkich segmentów we wzorcu. Możliwe jest wskazanie w polu dowolnej wartości ze słownika lub wpisanej wartości ręcznie. Przy odznaczonym parametrze dla każdego segmentu można określić inny separator.

[Przesuń w górę], [Przesuń w dół] – przyciski umożliwiają zmianę kolejności wyświetlania segmentów

[Dodaj] – umożliwia dodanie segmentów do wzorca

[Zmień] – umożliwia edycję segmentu w kontekście danego wzorca.

[Usuń] – usuwa zaznaczone segmenty.

W polu “Przykładowy numer partii/seryjny” prezentowany będzie przykładowy numer partii/seryjny wynikający z wybranych segmentów i separatorów zgodnie z kolejnością. Numer zostanie wyświetlony lub zaktualizowany po naciśnięciu [Pokaż przykładowy numer partii/seryjny].

Dla wzorca numeru partii/seryjnego na podstawie SQL dostępne jest pole:

SQL – obszar, w którym można zdefiniować odpowiednie zapytanie SQL.

Wzorzec numeru partii/seryjnego, zakładka: Wyroby w technologii

Wzorzec numeru partii/seryjnego, zakładka: Wyroby w technologii

Na wzorcu na zakładce: Wyroby w technologii prezentowane są te produkty/półprodukty/produkty uboczne z technologii, do których przypisano dany wzorzec.

Na liście dostępne są informacje:

 • Kod – w kolumnie widoczny jest kod, zdefiniowanego w danej technologii wyrobu (produktu), do którego przypisano dany wzorzec
 • Nazwa – w kolumnie prezentowana jest nazwa, zdefiniowanego w danej technologii wyrobu (produktu), do którego przypisano dany wzorzec
 • Operacja – w kolumnie widoczny jest kod operacji, w której znajduje się dany wyrób, na którym dodano wzorzec
 • Technologia – w kolumnie prezentowany jest kod technologii, do której należy wyrób

Aktualizacja numeru partii/seryjnego

Na zleceniu produkcyjnym została udostępniona funkcja aktualizacji numerów partii/seryjnych. Funkcja umożliwia aktualizację numeru na wyrobie gotowym/ półprodukcie/produkcie ubocznym. W zależności od ustawień parametrów w danym centrum możliwa jest aktualizacja numeru partii/seryjnego również na dokumencie PW „w buforze”, powiązanym z danym wyrobem, a także blokada zmiany numeru partii/seryjnego na wyrobie, w przypadku, gdy jest on powiązany już z jakimś dokumentem PW.

Edycja struktury firmy, zakładka: Produkcja

W oknie edycji danego centrum dostępne są opcje:

Blokuj dla pozycji związanych z dokumentem PW – po zaznaczeniu parametru aktualizacji numeru partii/seryjnego dla wyrobu powiązanego z dokumentem PW nie będzie wykonywana.

Wykonuj również dla PW w buforze – po zaznaczeniu parametru, podczas wykonywania aktualizacji numeru partii/seryjnego dla wyrobu, aktualizowana będzie również wartość cechy zapisana na dokumencie PW w buforze, powiązanym z danym wyrobem.

Czy ten artykuł był pomocny?