XL128 – Przykłady zastosowania API w produkcji

Utworzenie technologii TP

Aby utworzyć technologię za pomocą API udostępnione są następujące funkcje: 

 • XLNowaTechnologia
 • XLNowaCzynnoscTechnologia
 • XLNowaFunkcjaCzynnoscTechnologia
 • XLNowyZasobCzynnoscTechnologia 

Dodanie Technologii produkcji XLNowaTechnologia

Funkcja umożliwia dodanie nowej technologii do Systemu na podstawie przekazanej struktury XLProdTechnologiaInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Kod – ustalony kod technologii 

Wpisując Kod technologii jest przepisywana wartość w polu Nazwa. Automatycznie również zostaje dodana jednostka oraz ilość np. 1 szt. Wpisując w TwrKod zostanie uzupełnione pole Produkt na technologii zakładka Ogólne.

Uzupełnienie Kodu, Nazwy i Produktu na technologii

Aby uzupełnić stawki na technologii zakładka Koszty należy uzupełnić pola :

 • StawkaStala – uzupełni stawkę stałą na operacji
 • StawkaIlosc – uzupełni stawkę za ilość
 • StawkaIloscM – mianownik stawki za ilość
 • StawkaCzas – uzupełni stawkę za czas
 • StawkaCzasM – mianownik stawki za czas
 • StawkaCzasMJedn – jednostka mianownika za czas 0- sekundy, 1-minuty, 2-godziny, 3-dni, 4-tygodni 
Stawka stała, Stawka il., Stawka czas

Dodanie operacji XLNowaCzynnoscTechnologia

Funkcja umożliwia dodanie operacji do technologii na podstawie przekazanej struktury XLProdTechnologiaCzynnoscInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Kod – ustalony kod operacji
 • Nazwa – Ustalona nazwa operacji
 • IDTechnologii – ID utworzonej wcześniej technologii (PTE_ID CDN.ProdTechnologia) 

Przy tworzeniu operacji do technologii możemy uzupełnić np. ilość, czas planowany, rozliczeniowy. Czy dana operacja ma  być wymagana, czy można stosować dowolne materiały, czy może być podzielona na wiele terminów. Aby uzupełnić te pola należy użyć:

 • CzasPlanowany – czas planowany dla operacji
 • CzasPlanowanyJedn – jednostka czasu planowanego 0-sekundy, 1-minuty, 2-godziny, 3-dni, 4-tygodnie
 • CzasRozliczeniowy – czas rozliczeniowy operacji
 • CzasRozliczeniowyJedn- jednostka czasu rozliczeniowego
 • Wamagana – czy operacja ma być wymagana
 • DowolneZasoby – czy można dodawać dowolne materiały do operacji 

Dodanie operacji z uzupełnieniem czasu planowanego i rozliczeniowego, zaznaczeniu parametru wymagana oraz dowolne materiały

Dodanie gniazda roboczego XLNowaFunkcjaCzynnoscTechnologia

Za pomocą danej funkcji można dodać gniazdo robocze do operacji w technologii, funkcja działa na podstawie przekazanej struktury XLProdTechnologiaFunkcjaInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • IdTechnologiaCzynnosc – ID utworzonej wcześniej operacji w technologii (PTC_ID CDN.ProdTechnologiaCzynnosci)
 • IdFunkcji/KodFunkcji – ID gniazda roboczego (PFU_ID CDN.ProdFunkcje)

Za pomocą funkcji można ustawić parametr Zmienna, Podrzędne oraz ilość zasobów. Należy uzupełnić:

 • Wszystkie – podrzędna na tak
 • LiczbaObiektow – liczba zasobów
 • Zmienna – zmienne zasoby na tak
Dodanie gniazda roboczego do operacji w technologii

Dodanie do operacji w Technologii produkcji XLNowyZasobCzynnoscTechnologia

Za pomocą danej funkcji można dodać materiał lub produkt do operacji w technologii, funkcja działa na podstawie przekazanej struktury XLProdTechnologiaZasobInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Kod – kod zasobu (materiału, produktu)
 • IdTechnologiaCzynnosc – ID utworzonej wcześniej operacji w technologii (PTC_ID CDN.ProdTechnologiaCzynnosci)

Za pomocą funkcji można dodać np. materiał, produkt, materiał pomocniczy, półprodukt, zmiennik, można również wskazać odpowiedni magazyn, ilość, określić koszt.

Aby dodać składniki do operacji w technologii należy skorzystać z:

 • Kod – kod towaru
 • Nazwa – nazwa towaru
 • TwrKod – kod kartoteki towarowej (bez uzupełnionego pola zostanie dodany wirtualny składnik)
 • Ilosc – ilość towaru
 • TypZasobu – 0-produkt, 1-surowiec, 2-materiał pomocniczy
 • Zamiennik – Id zasobu dla którego jest to zamiennik
 • TechnologiaZasob – Id produktu z innej operacji (aby dodać półprodukt)
 • Koszt – typ kosztu 0-rzeczywisty, 1-ewidencyjny, 2-ważony, 3-cena zakupu
 • MagNumer – GIDNumer magazynu
Dodanie materiałów, produktów do operacji w technologii

Utworzenie Zlecenia Produkcyjnego ZP

Aby utworzyć Zlecenie Produkcyjne za pomocą API udostępnione są następujące funkcje:

 • XLNoweZlecenieProd
 • XLDodajDoZleceniaProd
 • XLZamknijZlecenieProd

Dodanie nowego Zlecenia Produkcyjnego XLNoweZlecenieProd

Za pomocą danej funkcji można dodać nowe Zlecenie Produkcyjne, funkcja działa na podstawie przekazanej struktury XLZlecenieProdInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API

Aby do zlecenia produkcyjnego dodać kontrahenta, uzupełnić rezerwuj zasoby, priorytet rezerwacji czy zlecenia:

 • KntNumer/KntDNumer – GID kontrahenta głównego/docelowego
 • KntTyp/KntDTyp – typ kontrahenta głównego/docelowego
 • RezerwujZasoby – 0-rezerwuj zasoby, 1-nie rezerwuj zasobów, -1-ustawienia z definicji dokumentu
 • PriorytetRez -10 wysoki, 20-standardowy, 30-niski
 • PriorytetZlc -10 wysoki, 20-standardowy, 30-niski
Dodanie Zlecenia Produkcyjnego

Dodanie elementu/procesu do Zlecenia Produkcyjnego XLNoweZlecenieProd

Za pomocą danej funkcji można dodać element/proces do Zlecenia Produkcyjnego, funkcja działa na podstawie przekazanej struktury XLZlecenieProdElemInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Typ – dodanie elementu/procesu
 • TwrNumer/Towar – GIDNumer towaru/ kod towaru

Aby dodać element/proces należy uzupełnić wartości tj:

 • Typ – element zlecenia 14343, proces 14344
 • Technologia – Id technologii
 • TwrTyp – GIDTyp towaru
 • TwrNumer – GIDNumer towaru
 • IdZlecenia – Id zlecenia produkcyjnego
 • PlanowacOd – wartość<0-planowac na zadany termin, 0-od teraz, wartość>0-planowac od zadanego terminu
 • Ilosc – ilość towaru
Dodanie elementu zlecenia produkcyjnego
Dodany element zlecenia produkcyjnego
Dodanie procesu do zlecenia produkcyjnego

Planowanie/przeplanowanie/rozliczanie/zamykanie Zlecenia Produkcyjnego XLZamknijZlecenieProd

Za pomocą danej funkcji można zaplanować, przeplanować, rozliczyć oraz zamknąć Zlecenie Produkcyjne, funkcja działa na podstawie przekazanej struktury XLZlecenieProdZamknijInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Id – Id zlecenia produkcyjnego

Aby zaplanować zlecenie należy uzupełnić wartości:

 • Akcja – 3-planowanie, 4-planowanie całościowe, 5-przeplanowywanie, 6-rozliczanie, 7-zamknięcie

1024             – Planowanie zgrubne

1280             – Planowanie uproszczone

1536             – Planowanie szczegółowe

1792             – Planowanie wszystkie zasoby

2048             – Planowanie całościowe zgrubne

2304             – Planowanie całościowe uproszczone

2560             – Planowanie całościowe szczegółowe

2816             – Planowanie całościowe wszystkie zasoby

 

4096             – Przeplanowywanie zgrubne

4352             – Przeplanowywanie uproszczone

4608             – Przeplanowywanie szczegółowe

4864             – Przeplanowywanie wszystkie zasoby

8192             – Przeplanowywanie konfliktów zgrubne

8448             – Przeplanowywanie konfliktów uproszczone

8704             – Przeplanowywanie konfliktów szczegółowe

8960             – Przeplanowywanie konfliktów wszystkie zasoby

16896           – Dobierz zasoby szczegółowo

17152           – Dobierz zasoby wszystkie

 

8     – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia

9     – Zamknięcie bez rozliczenia

10 – Zamknięcie niezrealizowanego zlecenia bez rozliczenia

16  – Aktualizacja rezerwacji

 • Id -Id zlecenia
Zaplanowanie zlecenia produkcyjnego

Realizacja Zlecenia Produkcyjnego XL

Aby zrealizować  Zlecenie Produkcyjne za pomocą API udostępnione są następujące funkcje:

 • XLDodajCzynnoscDoProcesuProd
 • XLDodajZasobDoProcesuProd
 • XLDodajObiektDoCzynnosciProd
 • XLDodajTerminDoProcesuProd
 • XLDodajRealizacjeOperacjiProd
 • XLProdZmienIloscRealizacji
 • XLProdRealizacjaZmianaPZA

Dodanie realizacji operacji do procesu XLDodajCzynnoscDoProcesuProd

Funkcja na podstawie przekazanej struktury ProdCzynnoscProcesuInfo dodaje operację do procesu produkcyjnego.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • Proces – Id procesu produkcyjnego
 • TechnologiaCzynnosc/Realizuje – Id operacji w technologii, Id operacji realizowanej

Aby wykonać realizację operacji należy uzupełnić następujące pola:

 • Proces – Id procesu produkcyjnego
 • TechnologiaCzynnosc/Realizuje – Id operacji w technologii, Id operacji realizowanej
 • CzyGenerowacRezerwacje – czy generować rezerwacje
 • CzyPrzenosicZasobyITerminy – czy przepisywać zasoby

0 – dodaj 1 termin bez zasobów,

1 – dodaj termin i przepisz zasoby,

2 – realizuj termin (pierwszy znaleziony) bez zasobów,

3 – realizuj termin (pierwszy znaleziony) i przepisz zasoby,

4 – realizuj wszystkie terminy bez zasobów,

5 – realizuj wszystkie terminy i przepisz zasoby,

6 – realizuj pozostałe terminy bez zasobów,

7 – realizuj pozostałe terminy i przepisz zasoby

 • Ilosc – uruchamiana ilość
Realizacja pierwszej operacji zlecenia bez dodania zasobów
Realizacja pierwszej operacji zlecenia z dodaniem zasobów

Dodanie zasobu do realizacji XLDodajZasobDoProcesuProd

Funkcja na podstawie przekazanej struktury ProdZasobCzynnoscInfo dodaje zasób do realizacji.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • IdCzynnosci – Id operacji na zleceniu

Aby dodać zasób na zrealizowaną operacje należy uzupełnić opla:

 • IdCzynnosci – Id operacji zrealizowanej
 • TechnologiaZasob – Id zasobu w technologii
 • TypZasobu – 0 – produkt, 1 – surowiec, 2 – materiał pomocniczy
 • Ilosc – pobrana lub wydana ilość
Dodanie zasobu typu surowiec na realizację

Dodanie Zasobu z gniazda roboczego XLDodajObiektDoCzynnosciProd

Funkcja na podstawie przekazanej struktury ProdObiektCzynnoscInfo dodaje obiekt do operacji.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • IdCzynnosci – Id operacji na zleceniu
 • IdFunkcji – Id gniazda roboczego
 • IdObiektu – Id obiektu

Aby dodać zasób z gniazda roboczego na realizacje należy uzupełnić:

 • IdCzynnosci – Id operacji zrealizowanej
 • IdFunkcji – Id gniazda roboczego
 • IdObiektu – Id obiektu-zasobu
Dodanie obiektu zasobu na realizację

 Dodanie terminu do realizacji XLDodajTerminDoProcesuProd

Funkcja na podstawie przekazanej struktury ProdTerminCzynnoscInfo dodaje termin do operacji.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • IdCzynnosci – Id operacji realizacji na zleceniu
 • TerminOd – termin rozpoczęcia
 • TerminDo – termin zakończenia

Aby dodac kolejny termin do operacji należy uzupełnić pola:

 • IdCzynnosci – Id operacji realizowanej
 • TerminOd – termin rozpoczęcia (format daty np. 871947322)
 • TerminDo – termin zakończenia (format daty np. 871947322)
 • CzasRozliczeniowy – czas rozliczeniowy w sekundach
Dodanie terminu na realizację

Dodanie realizacji operacji XLDodajRealizacjeOperacjiProd

Funkcja umożliwia dodanie realizacji na zleceniu.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API

Aby dodać realizację na zlecenie należy uzupełnić pola:

 • OperacjaId – Id operacji na zleceniu
 • Akcja – 0 – dodanie zakończonej realizacji wg domyślnego sposobu z konfiguracji MES,1 – rozpoczęcie realizacji, 2 – zakończenie realizacji
 • Tryb – uwzględniany, jeśli dodawane jest rozpoczęcie realizacji; w pozostałych przypadkach – tryb ustalany na podstawie sposobu realizacji
 • SposobRealizacji – 0 – wg konfiguracji MES,1- realizuj termin, 2 – realizuj etap,3- realizuj wszystkie, 4 – realizuj termin bez edycji, 5 – realizuj wszystkie bez edycji, 6 – realizuj pozostałe, 7 –  realizuj pozostałe bez edycji
 • CzasZakonczenia – 0 – wg konfiguracji MES, 1 – wg konfiguracji PI, 2 – wg czasu rzeczywistego, 3 – wg planu
Rozpoczęcie realizacji operacji

Zmiana ilości operacji realizowanej XLProdZmienIloscRealizacji

Funkcja umożliwia zmianę ilości realizacji na zleceniu.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API

Aby zmienić ilość należy uzupełnić pola:

 • RealizacjaId – Id realizacji
 • TypZmiany – 0 – zmiana pola na realizacji, 1 – usunięcie realizacji
 • Ilosc – ilość jaka ma zostać ustawiona
Zmiana ilości operacji realizowanej

 Zmiana zasobu zlecenia XLProdRealizacjaZmianaPZA

Funkcja umożliwia zmianę ilości, magazynu lub usunięcie pozycji.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API

Aby zmienić ilość należy uzupełnić pola:

 • PZAId – Id zasobu na realizacji
 • TypZmiany – 0- zmiana pola na zasobie (magazyn i/lub ilość),1- usunięcie zasobu
 • Ilosc – ilość jaka ma zostać zmieniona
 • MagNumer – Id magazynu
Zmiana ilości produktu na realizowanej operacji

Generowanie dokumentów do Zlecenia Produkcyjnego

Aby utworzyć dokumenty do Zlecenia Produkcyjnego za pomocą API udostępnione są następujące funkcje:

 • XLProdObiektyDoDokumentow
 • XLProdGenerujDokumentyDlaObiektow
 • XLSpinajZasobyZDokumentami

Dodanie obiektów produkcyjnych w celu generowania dokumentów RW/PW do Zlecenia Produkcyjnego XLProdObiektyDoDokumentow

Za  pomocą funkcji XLProdObiektyDoDokumentow można zbudować listę obiektów produkcyjnych, które będą uwzględnione podczas generowania dokumentów do wskazanych obiektów lub spinania tych obiektów z dokumentami. Pojedyncze wywołanie funkcji dodaje jeden obiekt do listy. Aby dodać kolejne elementy, należy więc dla każdego z nich wywołać niniejszą funkcję. Jako parametry funkcja przyjmuje identyfikator GID obiektu dodawanego do listy.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • GidTyp – GIDTyp dokumentu dodawanego do listy
 • GidNumer – GIDNumer dokumentu dodawanego do listy

Aby dodać obiekt w celu wygenerowania dokumentu RW/PW, dowiązania już wygenerowanego dokumentu RW/PW należy uzupełnić następujące pola:

 • GidTyp – wpisać typ obiektu 14343-ZP/HPR, 14345-operacja, 14346-surowiec/produkt, lub wskazać typ wygenerowanego dokumentu 1616-RW, 1617-PW
 • GidNumer – wskazać ID zlecenia, operacji, surowca/produktu, lub wskazać numer wygenerowanego już dokumentu

Generowanie dokumentów RW/PW do Zlecenia Produkcyjnego XLProdGenerujDokumentyDlaObiektow

Funkcja pozwala na wygenerowanie dokumentów RW/PW do obiektów, dodanych za pomocą funkcji XLProdObiektyDoDokumentowInfo.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • TypDokumentu – typ generowanego dokumentu 1616-RW 1617-PW
 • TypObiektu – typ obiektu z którego generujemy dokument 14343-ZP/HPR, 14345-operacja, 14346-surowiec/produkt

Aby wygenerować dokument RW/PW należy uzupełnić następujące wartości:

 • TypDokumentu – typ dokumentu 1616-RW, 1617-PW
 • TypObiektu – 14343-ZP/HPR, 14345-operacja, 14346-surowiec/produkt
 • TrybZamykaniaDok – tryb zamknięcia dokumentu -10 – zatwierdzenie bez wydruku; -5 – zamknięcie dokumentu z ustalonym kosztem; -3 – zamknięcie otwartego dokumentu; -2 – anulowanie zatwierdzonego dokumentu; -1 – skasowanie; 0 – zatwierdzenie; 1 – bufor; 2 – drukowanie dokumentu; 10 – zatwierdzenie i wydrukowanie dokumentu
Log generowania dokumentu
Wygenerowany dokument PW

Spinanie pozycji zlecenia produkcyjnego materiału/produktu z dokumentem RW/PW XLSpinajZasobyZDokumetami

Funkcja pozwala na spinanie dokumentów RW/PW dodanych za pomocą funkcji XLProdObiektyDoPowiazania do obiektów dodanych za pomocą funkcji  XLProdObiektyDoDokumentow.

Dla funkcji należy uzupełnić wartości:

 • Wersja – numer wersji API
 • TypDokumentu – typ spinanego dokumentu 1616-RW 1617-PW
 • TypObiektu – typ obiektu do którego dowiązujemy dokument 14343-ZP/HPR, 14345-operacja, 14346-surowiec/produkt

Aby dowiązać już istniejący dokument RW/PW do obiektu należy uzupełnić następujące wartości:

 • TypDokumentu – typ dokumentu 1616-RW 1617-PW
 • TypObiektu – 14343-ZP/HPR, 14345-operacja, 14346-surowiec/produkt
 • TypOperacji – 0-bez kontroli cechy, 1-wg cechy dostawy (RW), 2-wg cechy towaru
Lista dokumentów do spięcia

Czy ten artykuł był pomocny?