Zlecenie wydania z magazynu i awizo dostawy

Wstęp

Zlecenie wydania z magazynu i awizo dostawy są dokumentami magazynowymi, które można wystawiać z poziomu listy pulpitu dyspozytora lub z poziomu listy dokumentów handlowych listy zamówień dla pozycji zaznaczonych na liście.

Dokumenty te umożliwiają:

 • Utworzenie jednego zlecenia/awiza z wielu dokumentów
 • Utworzenia zlecenia/awiza z dokumentów różnego typu
 • Agregowanie pozycji dokumentu
 • Przydzielanie magazyniera/opiekuna do dokumentu/pozycji dokumentu
 • Przydzielanie zasobów do dokumentu/pozycji dokumentu
 • Oznaczanie statusu dla pozycji dokumentu, co umożliwi wyliczenie stopnia realizacji zlecenia/awiza

Dokumenty ZWM/AWD mogą być generowane dla całych dokumentów, jak również możliwe jest dla zaznaczonych dokumentów wskazanie pozycji oraz ilości danej pozycji do przeniesienia na zlecenie/awizo.

Możliwe jest również dodawanie pozycji do zlecenia/awiza będącego w buforze poprzez wskazanie dokumentu, z którego pobrane mają zostać elementy. Funkcjonalność ta pozwoli na wystawienie zlecenia/awiza do dokumentów różnego typu, np. ZWM do zamówienia sprzedaży i RW. Dokumenty ZWM/AWD widoczne są na liście dokumentów wydań i przyjęć magazynowych.

Pulpit dyspozytora

Zaznaczenie parametru w Konfiguracji uaktywnia Ikonę znajdująca się w module Sprzedaż. Również tą funkcjonalność można uruchomić z poziomu menu Dokumenty.

Pulpit dyspozytora, zakładka Dokumenty.

Operacje na liście dokumentów można wykonywać:

 • wybierając opcje z menu rozwijanego strzałką umieszczoną obok przycisku [Dodaj] lub
 • wybierając opcję z menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy.

W prawej części okna umieszczone są przyciski podstawowych operacji.

W oknie znajdują się funkcje:

Filtr – filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów.

Data wydania/przyjęcia – filtr umożliwia wskazanie konkretnej daty oraz godziny wydania oraz przyjęcia dokumentu.

Dokumenty – filtr umożliwia zawężenie lub rozszerzenie listy dokumentów poprzez wybór opcji: Wszystkie, Zlecenia wydania, Awiza przyjęcia

Status– filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów w określonym stanie: Wszystkie, Niezatwierdzone, Zatwierdzone, W realizacji, Zrealizowane, Aktywne, Zamknięte.

Magazyny – filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów ze wskazanego magazynu.

Trasa – filtr umożliwia zawężenie listy do dokumentów, na których dodano wybrana w polu trasę.

Kontrahent – umożliwia zawężenie listy dokumentów wystawionych dla wskazanego kontrahenta

Spedytor – umożliwia zawężenie listy dokumentów, na których wybrano wskazanego w filtrze spedytora.

Lista za – wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie.

Pod listą dokumentów Pulpitu dyspozytora znajdują się następujące opcje: [Realizuj pozycje]– umożliwia sumowanie wartości netto związanych dokumentów oraz przychód i koszt, zamykanie pozycji, zamykanie dokumentu

[Dołącz] – umożliwia dodanie opiekuna. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: lista można wskazać również zasób.

[Odłącz] – umożliwia odłączenie opiekuna. W menu rozwijanym za pomocą przycisku: lista można odłączyć również zasób.

[Dodaj] – umożliwia dodanie nowego dokumentu (domyślnie otwiera się dokument ZWM).
W menu rozwijanym za pomocą przycisku: lista można dodać dokument ZWM lub AWD.

[Edytuj pozycję] – przycisk umożliwia podniesienie pozycji.

[Usuń] – usuwanie podświetlonego rekordu,

[Zamknij okno] – zamknięcie okna

Pulpit dyspozytora, zakładka Elementy.

Na zakładce Elementy są dostępne dodatkowe filtry w stosunku do zakładki Dokumenty.

W oknie znajdują się funkcje:

Dokument – można wskazać dokument Zlecenia wydania lub Awiza dostawy.

Towar – filtr umożliwia filtrowanie listy dokumentów z uwzględnieniem towaru.

Magazynier – wybranie magazyniera zawęża listę dokumentów do związanych z określonym opiekunem.

Zasób – wybranie zasobu zawęża listę dokumentów do związanych ze wskazanym zasobem.

Definicja dokumentu ZWM/AWD

Układ zakładek Ogólne, Magazyny, Serie, Rodzaje kontrahentów, Atrybuty jest analogiczny jak dla dokumentów WM/PM. Zamiast daty zatwierdzenia na dokumentach ZWM/AWD na zakładce ogólne figuruje data zamkniecia. Pełni ona taką samą rolę jak w przypadku dokumentów WM/PM.

Na zakładce Inne znajdują się poniższe parametry:

Rezerwacje:

 • Uwzględniaj rezerwacje – przy zaznaczonym parametrze, od ilości w zasobie odliczane będą ilości we wszystkich aktywnych rezerwacjach. Jeżeli parametr nie zostanie zaznaczony, wtedy odliczane będą tylko aktywne rezerwacje z przypisanym zasobem.
 • Chronologia rezerwacji – parametr ma znaczenie dla ustalenia kolejności realizacji rezerwacji o tym samym priorytecie. Przy parametrze zaznaczonym, realizowane będą rezerwacje z wcześniejszą datą ważności. Jeżeli daty ważności będą te same –
  o kolejności realizacji zadecyduje data realizacji, jeżeli natomiast data realizacji jest taka sama, wtedy o kolejności rezerwacji zadecyduje data utworzenia rezerwacji.

Realizacja:

 • Realizacja bez edycji – zaznaczenie parametru pozwala na realizację pozycji bez edycji formularza realizacji pozycji.
 • Pozwalaj na realizacje ilości większej niż zlecona – zaznaczenie parametru umożliwia realizację większej ilości niż zlecona, przy zatwierdzaniu tego parametru pojawi się ostrzeżenie.
 • Pozwalaj na zmianę położenia – parametr pozwala na akceptację każdego położenia, na którym zlokalizowana jest zadeklarowana do pobrania partia towaru.

Panel pomocniczy:

 • Dopisywanie ilości
 • Nadpisywanie ilości

Łącz pozycje dokumentów źródłowych – parametr umożliwia łączenie pozycji z dokumentów źródłowych.

Automatyczne zamykanie dokumentu – dokument może zostać automatycznie zamknięty, jeżeli dokument osiągnie stan Zrealizowany/Do zamknięcia. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Automatyczne zamykanie pozycji dokumentu – pozycja dokumentu może przejść w stan Zamknięta po osiągnięciu stanu Zrealizowana. Parametr jest domyślnie zaznaczony.

Definicja dokumentów ZWM/AWD: zakładka Inne.

Zlecenie wydania z magazynu/awizo dostawy

Układ na dokumencie ZWD/AWD jest taki sam jak na dokumentach WM/ PM. Po zatwierdzeniu dokumentu (odznaczeniu parametru Do bufora) układ listy elementów ulega zmianie – pojawią się dodatkowe kolumny oraz wyświetlane są tzw. realizacje.

Na dokumentach ZWM i AWD możliwe jest przydzielenie opiekuna. Opiekuna możemy przydzieli do jednej pozycji dokumentu lub do wszystkich pozycji. Opiekun wybierany jest z listy operatorów.

Jeżeli na pozycji dokumentu wskazany zostanie opiekun, to tylko on będzie mógł dodać realizację do tej pozycji. Jeśli opiekun nie zostanie wskazany, to realizację będzie mógł dodać operator należący do centrum, które jest właścicielem dokumentu.

Do zlecenia wydania z magazynu i awiza dostawy istnieje możliwość przydzielenia zasobów. W tym celu wykorzystana jest lista zasobów znana z modułów Produkcja i Serwis.

Przydział zasobów odbywa się na zasadzie ręcznego dołączenia danego zasobu. Użytkownik może skorzystać ze standardowych funkcji dostępnych dla zasobów – wykresu obciążenia zasobów oraz terminarza zasobu.

Zakładka Ogólne dokumentu ZWM/ AWD.

Przy pomocy przycisku [Dodaj] możemy wskazać towar, listę towarów lub istnieje możliwość wskazania dokumentu handlowego, elementu dokumentu handlowego, dokumentu zamówienia lub elementu zamówienia. Przycisk umożliwia dołączenie opiekuna. Lista rozwijalna znajdująca się obok przycisku umożliwia również dołączenie zasobu, odłączenie zasobu oraz opiekuna.

Dodanie elementu.
Element, zakładka: Magazynier.

Na zakładce Nagłówek istnieje możliwość wskazania Trasy oraz Spedytora, jak również wskazanie sposobu Dostawy. Funkcjonalność wyboru Spedytora oraz Trasy jest taka sama jak dla dokumentów Transportowych. Można również określić Priorytet zlecenia lub awiza. Priorytety można zdefiniować w Słownikach kategorii – Dokumenty WMS.

Zakładka nagłówek dokumentu ZWM/ AWD.

Pozostałe zakładki dokumentu mają analogiczny wygląd i funkcjonalność jak dokumenty WM/PM.

Po wyjęciu dokumentu z bufora, aktywuje się przycisk [Realizacja pozycji]. Na dokumencie pojawiają się również nowe kolumny oraz wyświetlane są realizacje. Po wciśnięciu przycisku Realizacja pozycji pojawia się okno Elementu, w którym można określić ilość jaka ma być zrealizowana. Można również wpisać kod EAN, wskazać położenie, cechę wybranego towaru.

Realizacja pozycji dokumentu ZWM/ AWD, zakładka: Ogólne.

Po dodaniu realizacji pozycji oraz wskazaniu ilości, jaka ma być zrealizowana przez dokument można taki dokument zamknąć. Na dokumencie, z którego wygenerowano dokument ZWM/AWD zmienia się wówczas status na Zatwierdzone lub w przypadku gdy dokument nie zrealizował w całości dokumentu handlowego wówczas status dokumentu nie ulegnie zmianie i w dalszym ciągu dokument będzie w statusie Do wygenerowania.

Dokument ZWM/ AWD, zakładka: Ogólne.

Czy ten artykuł był pomocny?