Udzielenie skonta

Udzielone skonto zostaje w systemie udokumentowane, jako operacja skonto. Formularz tej operacji jest identyczny jak operacji kasowej/bankowej. Operacja skonto jest możliwa tylko do odczytu, użytkownik nie ma możliwości wprowadzania na niej zmian.

Formularz operacji skonto

Cechy operacji skonto:

 • Nie podlega rozliczeniu (wersja polska) lub jest rozliczana (pozostałe wersje)
 • Jest powiązana z płatnością
 • Nie może istnieć samoistnie, tzn. bez powiązania z żadną płatnością
 • Powstaje w wyniku rozliczania płatności (nie można jej dodać ręcznie)
 • Nie można jej usunąć (usunięcie następuje w momencie usunięcia rozliczenia płatności)
 • Podlega księgowaniu
Przykład

W dniu 13.11.2017 została wystawiona (zatwierdzona) FS na wartość = 350,00 PLN.
Jej płatność została podzielona na 2 różne, o wartościach: 100,00 PLN i 250,00 PLN. Każda
z tych płatności rozliczana jest oddzielnie. W poniższym przykładzie jako pierwsza rozliczana jest płatność w wysokości 100,00 PLN, do której zostało przypisane skonto.

 • Wartość płatności = 100,00 PLN z datą wystawienia 13.11.2017
 • Skonto: 10%, 15 dni
 • Opóźnienie płatności: 30 dni
 • Planowany termin płatności: 13.12.2017
 • Data ważności skonta: 28.11.2017
 • Operacja = 100,00 PLN z datą do 28.11.2017 (warunek skonta spełniony)

Przed rozliczeniem:

Płatność: 

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 0,00 PLN
 • Udzielone skonto = 0,00 PLN
 • Do rozliczenia = 100,00 PLN

Operacja:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 0,00 PLN
 • Do rozliczenia = 100,00 PLN

Rozliczenie operacji:

Płatność:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 100,00 PLN
 • Udzielone skonto = 10,00 PLN (100,00 PLN * 10%)
 • Do rozliczenia = 0,00 PLN

Operacja:

 • Wartość = 100,00 PLN
 • Rozliczono = 90,00 PLN (100,00 PLN – skonto 10,00 PLN)
 • Do rozliczenia = 10,00 PLN
 • Powstała operacja skonto na wartość = 10

W systemie istnieje możliwość udzielenie skonta także na dokumentach wyrażonych w walutach obcych. Mechanizm ten jest analogiczny jak w przypadku dokumentów w walucie PLN. Poniższy przykład prezentuje udzielnie operacji skonta na fakturze zakupu w walucie EUR.

Przykład
 • Dodano Skonto 3 o warunkach: 30%, 2 dni
 • Na karcie kontrahenta określono termin płatności jako 30 dni oraz przypisano Skonto 3
 • Na FZ dodano artykuł : Towar 3 – podlegający operacji skonto. Kwota FZ wynosi 100,00 EUR, kurs 1:4.
 • Na płatności FZ na zakładce Skonto system prezentuje wartości na fakturze jakie zostaną wyliczone jeśli warunki skonta zostaną spełnione:
Zakładka Skonto na płatności faktury zakupu w walucie EUR
 • Termin płatności dla FZ: 27.06.2019, płatność uregulowano w dniu: 28.05.2019 – warunki skonta zostały spełnione. Płatność rozliczono operacją KW po kursie 1:4,5.
 • W ramach zapłaty za FZ, system automatycznie wygenerował dokumenty:
  • KWFZ o wartości 30,00 EUR
  • SK o wartości 30,00 EUR w ramach naliczonego rabatu
Rozliczona płatność dokumentu FZ dla którego zostało naliczone skonto
 • W ramach rozliczenia FZ z KW po różnych kursach, system utworzył automatycznie dokument różnicy kursowej o wartości: 35,00 PLN.

W ramach powstania operacji skonto następuje powiązanie pomiędzy dokumentami związanymi z tą operacją. Dlatego też, w systemie może wystąpić blokada, która nie pozwoli na usunięcie rozliczenia. Jeśli korekta powstała w ramach naliczenia skonta została zaksięgowana, nie ma możliwości usunięcia rozliczenia. Podczas takiej próby system wyświetli komunikat: „Błąd: Nie można usunąć rozliczenia, ponieważ istnieje do niego rozrachunek”.
W takim przypadku w pierwszej kolejności należy odksięgować korektę, a w następnym kroku usunąć rozliczenie dokumentów. Natomiast, jeśli pozostałe dokumenty biorące udział w naliczeniu skonta zostaną zaksięgowane, nie blokuje to możliwości usunięcia tego rozliczenia.

 

Czy ten artykuł był pomocny?