Lista operacji kasowych/bankowych

image_print

Lista operacji kasowych/bankowych to lista wpłat i wypłat, które odpowiadają wpływom i rozchodom środków finansowych w kasie lub na rachunku bankowym.

Lista operacji kasowych/bankowych dostępna jest z poziomu Finanse pod przyciskiem [Operacje k/b].

Widoczność operacji kasowych/bankowych na liście jest uzależniona od centrum, do którego zalogowany jest operator. Operacja jest widoczna na liście, jeżeli:

 • została dodana przez centrum bieżące (centrum, do którego zalogowany jest operator)
 • została dodana przez centrum podrzędne w stosunku do bieżącego
 • została dodana przez centrum, które udostępnia ją (poprzez określenie widoczności dla typu dokumentu) centrum bieżącemu lub podrzędnemu w stosunku do bieżącego

Dodatkowo na liście widoczne są wyłącznie te operacje, na których wskazany jest rejestr kasowy/bankowy dostępny w danym centrum.

Uwaga
Na operacji k/b widoczna jest zawsze waluta systemowa firmy, w której operacja została wystawiona.
Lista operacji kasowych/bankowych

Na liście znajdują się Standardowe przyciski oraz dodatkowo:

 • [Dodaj] – dodaje operację o typie Przychód z możliwością zmiany na Rozchód
 • [Dodaj wpłatę] – dodaje operację o typie Przychód
 • [Dodaj wypłatę] – dodaje operację o typie Rozchód
 • [Renumeruj Lp] – służy do uzyskania poprawnej numeracji operacji w przypadku powstania luk w numeracji
 • [Koryguj] – umożliwia dodanie korekty do zaznaczonej na liście operacji
 • [Księguj poprzez konto przeciwstawne] – służy do automatycznego księgowania operacji z wykorzystaniem konta i dziennika cząstkowego rejestru oraz konta przeciwstawnego wskazanego na operacji
 • [Operacje] – umożliwia wykonanie seryjnych zmian dla zaznaczonych operacji. Przycisk jest aktywny wyłącznie, jeżeli operator należy do grupy posiadającej uprawnienie Zmiany seryjne na operacjach z zakładki Inne uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zdecydowania o szczegółowości loga wyświetlanego podczas zmiany. Przy wykonywaniu zmian seryjnych obowiązują takie same zasady jak podczas ręcznej edycji operacji. Elementy, które mogą zostać zmienione:
  • Forma płatności
  • Data dokumentu
  • Rejestr
  • Status rozliczenia
  • Płatnik
  • Konto księgowe
  • Usunięcie rozliczeń i kompensat (wymaga uprawnień Wykonywanie rozliczeń/ Wykonywanie kompensat)
Parametry zmiany seryjnej operacji
[Atrybuty] – umożliwia seryjną aktualizację atrybutów dla zaznaczonych operacji. Po wybraniu tego przycisku wyświetlone zostaje okno służące do określenia parametrów zmiany seryjnej.

Lista operacji k/b składa się z kolumn:

 • Lp.
 • Numer raportu – numer raportu, do którego należy dana operacja k/b
 • Numer dokumentu – numer operacji zależny od ustawienia parametru Domyślna numeracja automatyczna dostępnego w konfiguracji systemu
 • Data dokumentu
 • Kod podmiotu
 • Przychód – wartość operacji o typie Przychód
 • Nazwa podmiotu
 • Rozchód – wartość operacji o typie Rozchód
 • Waluta – zależna od waluty ustawionej w filtrze
 • Status
  • R – rozliczona
  • N – nierozliczona
  • NP – nie podlega rozliczeniu
 • Tytułem
 • Konto przeciwstawne – konto księgowe wskazane na operacji
 • Do wysłania – kwota do wysłania

oraz kolumn domyślnie ukrytych:

 • Data operacji
 • Do rozliczenia
 • Dostępność – stanowisko POS, na którym ma być dostępna dana operacja
 • Forma płatności
 • Godzina – godzina dodania operacji
 • Kasa/Rachunek – nazwa rejestru, do którego została wprowadzona operacja
 • Korekta – dla operacji korygującej w tej kolumnie wyświetlany jest wykrzyknik
 • Kwota VAT – kwota operacji o typie Podzielona płatność – Operacja VAT
 • NIP podmiotu
 • Numer obcy
 • Numer bonu
 • Opis
 • Podzielona płatność
  • Nie – zapłata bez użycia mechanizmu podzielonej płatności
  • Zapłata – zapłata z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
  • Operacja VAT – zapis techniczny przeksięgowania na rachunek VAT
 • Rodzaj bonu
 • Rozliczono – kwota, która została już rozliczona
 • Stan – informacja o tym, czy dokument został zaksięgowany
 • Typ – informacja o tym, czy jest to operacja przychodowa czy rozchodowa
 • Uzgodniono – informacja o tym, czy zostało uzgodnione, że dane z wyciągu bankowego są zgodne z zapisami księgowymi. Więcej informacji znajduje się w kategorii Bank Reconciliation.
 • Waluta systemowa – waluta systemowa firmy, w której została wystawiona dana operacja
 • Właściciel – centrum struktury firmy, które jest wystawcą dokumentu
 • Wpływa na saldo
 • Stan – prezentuje jeden z dwóch stanów operacji: Zaksięgowany lub Niezaksięgowany.
Uwaga
Aby możliwe było sumowanie pod listą operacji kasowych/bankowych, należy wybrać w filtrze konkretną walutę lub opcję Wszystkie w walucie systemowej.

 

Szczegółowy opis działania filtrów znajduje się w kategorii Wyszukiwanie i filtrowanie danych.

 

Czy ten artykuł był pomocny?