Grupy zasobów

Zasoby to środki produkcji i osoby w procesie produkcyjnym. Zasoby można pogrupować w grupy zasobów i przyporządkować do centrów kosztowych.

Każdy zasób wykorzystywany w procesie produkcyjnym może zostać przypisany do grupy zasobów. Decyzja o szczegółowości poziomu zarządzania zasobami i ich planowania zależy od zapotrzebowania na poszczególne informacje w procesie produkcyjnym. Aplikacja Grupy zasobów jest wykorzystywana przy budowaniu struktury procesu produkcyjnego w aplikacji Operacje.

Możliwe jest pogrupowanie policzalnych, identycznych zasobów z wykorzystaniem aplikacji Grupa Zasobów. Pogrupowanie zasobów umożliwia sprawniejsze zarządzanie procesem produkcyjnym oraz planowanie użycia zasobów z większą efektywnością.

Przykład
Firma posiada cztery centra obróbcze, które w systemie są przypisane do jednej grupy zasobów. Po dodaniu powyższej grupy zasobów do operacji planowanie produkcji w momencie otwarcia zlecenia produkcyjnego będzie odbywać się automatycznie dla całej grupy zasobów.

Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – zawiera podstawowe dane tworzonej grupy zasobów.
 • Obszaru roboczego – pozwala zdefiniować dodatkowe wartości dla grupy zasobów.
Aplikacja Grupy zasobów

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Grupy zasobów

W nagłówku aplikacji Grupy zasobów znajdują się następujące przyciski:

 • [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej grupy zasobów, dodanie nowej wersji grupy zasobów oraz duplikację grupy zasobów.
 • [Usuń] – umożliwia usunięcie grupy zasobów lub dodanie znacznika usuwania. Grupy zasobów nie będzie można usunąć, jeśli jest wykorzystywany w strukturze produkcyjnej.

Przy tworzeniu nowej grupy zasobów w nagłówku wypełniamy poniższe pola:

 • Grupa zasobów (pole obowiązkowe) – opis/numer identyfikacyjny grupy zasobów Identyfikacja zasobów i grup zasobów musi być inna.
 • Obowiązuje od – data od której będzie wykorzystywana nowa wersja grupy zasobów. Pole staje się aktywne w momencie utworzenia nowej wersji grupy zasobów.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa grupy zasobów
 • Typ zasobów (pole obowiązkowe) – rodzaj dodawanej grupy zasobów:
  • Nieznany – nieokreślony typ grupy zasobów
  • Osoba – zasób osobowy
  • Obiekt – zasób materialny np. maszyna
 • Typ wydajności produkcyjnej (pole obowiązkowe) – przypisanie sposobu planowania danego zasobu:
  • Zależna od czasu – planowanie w czasie użycia grupy zasobów. W takim przypadku należy określić tygodniowy model czasu (dla zasobu lub przypisanej grupy zasobów)
  • Nieograniczona – planowanie nieograniczonych zasobów np. energia, zużycie wody. Ten typ zasobów nie podlega harmonogramowi w trakcie składania zamówienia.
 • Model tygodniowy – składa się z modeli czasowych i zmian przypisanych do każdego dnia. Pozwala określić profil wydajności. Musi być przypisany do grupy zasobów, dla których Typ wydajności produkcyjnej jest zdefiniowany jako Zależnie od czasu. Konfigurację modelu tygodniowego umożliwia aplikacja Modele tygodniowe, która zawiera w sobie dane czasowe zmian produkcyjnych. Więcej informacji nt. czasów w produkcji w instrukcji – Czas w produkcji.
 • Jednostka produkcji – jednostka, w której zapisywane są specyfikacje lub wyświetlane są moce zasobów.
  • Dla zasobów, dla których typ wydajności produkcyjnej jest zdefiniowany jako zależnie od czasu musi być ustawiona jednostka o typie czas.
  • Dla zasobów, dla których typ wydajności produkcyjnej jest zdefiniowany jako nieograniczony ustawiona może być dowolna jednostka.
 • Jednostka zasobów – jednostka, w której liczone są grupy zasobów.
 • Centrum kosztowe – miejsce powstania kosztów. Jeśli nagłówek Controlling jest aktywowany w obszarze Konfiguracja, każda grupa zasobów musi być:
  • Przypisana do centrum kosztowego
   lub
  • Miejsce powstawania kosztów musi być przypisane do grupy zasobów oznacza to, że centrum kosztowe można przypisać do poszczególnych zasobów, a także do grup zasobów.
 • Lokalizacja – miejsce, w którym znajduje się dana grupa zasobów. Lokalizację można edytować tylko wtedy, gdy wprowadzana jest nowa grupa zasobów lub nowa wersja istniejącej grupy zasobów. Lokalizacje grupy zasobów i zasobów muszą być zgodne.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji Grupa zasobów

Zakładka Parametry

Funkcja pozwala ustawić dodatkowe parametry grupy zasobów. Parametrem może być rok produkcji maszyny, średnica tulei. Zdefiniowane parametry można wykorzystywać do budowania formuł oraz warunków, które następnie mogą być wykorzystywane w aplikacji Operacje lub aplikacji Marszruty.

Przykład
Jeśli firma produkcyjna ma jedno centrum obróbcze i wykonuje na nim różne zlecenia to możliwe jest zdefiniowanie czasu obróbki poszczególnych obiektów jako Parametr. Następnie w aplikacji Operacje należy dodać warunek, że dla danego detalu czas operacji określany jest na podstawie zdefiniowanego parametru.

W każdej z sekcji dostępnej na zakładce Parametry dostępne są przyciski:

 • [Właściwości] – pozwala edytować edytowalne pole.
 • [Dodaj] – dodanie nowego parametru.
 • [Usuń] – usuwa wybrane parametry.
 • [Organizuj] – funkcja dostosowania widoku parametrów w kolumnach.

Na zakładce Parametr dostępne są akcje:

 • Stały parametr – parametr, który będzie przepisany bezpośrednio do zasobu, który zostanie umieszczony w danej grupie zasobów.
 • Zmienny parametr – parametr, który może być edytowany w zasobie oraz w grupie zasobów.
 • Zmienny parametr w operacji – jest widoczny i podlega edycji w aplikacji Operacje.

Liczba definiowanych parametrów dla zasobu jest dowolna.

Zakładka Klasyfikacja

Nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla Grupy zasobów należy dodać Klasyfikację zasobów.

Zakładka Tekst

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do grupy zasobów.

Zakładka Uprawnienia

Pozwala na przypisanie uprawnień do zasobu dla organizacji naszej firmy.

Uwaga
Jeśli funkcja Uprawnienia do treści jest aktywowana w aplikacji Konfiguracja, aplikacja Zasoby zawiera tabelę Uprawnienia. W celu dodania organizacji w sekcji uprawnienia dla aplikacji Zasoby wymagane jest przypisanie partnera do co najmniej jednej organizacji w danych podstawowych.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?