Marszruty

Marszruta produkcyjna jest jednym z podstawowych elementów produkcji. Marszruta jest grupą operacji, która dostarcza następujących informacji:

 • Które procesy i plany pracy są wymagane w określonej kolejności?
 • Jakie dodatkowe informacje są potrzebne do produkcji?
 • Jakie formuły, warunki i funkcje zastępcze można z góry zdefiniować?

Marszruta zawiera wszystkie etapy pracy, które należy wykonać, aby utworzyć produkty. Kolejność operacji w harmonogramie pracy i wszystkie powiązane operacje posiadają odpowiedni priorytet podczas wysyłania zleceń produkcyjnych. Aplikacja składa się z nagłówka i obszaru roboczego z tabelą i edytorem pozycji.

Aplikacja Marszruty

Nagłówek

W nagłówku aplikacji Marszruty dostępne są następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Dodaj] – umożliwia dodanie nowej marszruty do systemu.
 • [Dodaj] -> [Duplikuj] – umożliwia zduplikowanie marszruty. Przycisk uaktywni się w momencie otwarcia marszruty.
 • [Dodaj] -> [Nowa wersja] – umożliwia utworzenie nowej wersji marszruty. Uaktywnia pole Obowiązuje od. Przycisk uaktywni się w momencie otwarcia marszruty.
 • [Wstaw znacznik usuwania] – pozwala na dodanie znacznika usunięcia lub usunięcie znacznika usuwania z operacji. Usunięcie marszruty jest możliwe tylko przez dodanie znacznika usuwania. Po dodaniu znacznika usuwania należy uruchomić aplikację Reorganizacja danych konfiguracyjnych produkcji w celu usunięcia marszruty. Przycisk [Wstaw znacznik usuwania] -> [Usuń] usuwający marszrutę ze skutkiem natychmiastowym jest nieaktywny.
 • [Weryfikuj wszystkie pozycje] – po wybraniu tego przycisku system sprawdza poprawność wprowadzonych danych dla wszystkich pozycji wprowadzonych w tabeli marszruty.
 • [Wybierz akcję] –> [Zwolnij wersję] – akceptuje marszrutę do dalszego przetwarzania.
 • [Wybierz akcję] -> [Opracuj wersję] – powoduje zmianę statusu dla wersji operacji na W opracowaniu. Przycisk uaktywnia się w momencie przyjęcia przez marszrutę statusu W weryfikacji – umożliwia cofnięcie statusu marszruty do opracowania.
 • [Wybierz akcję] -> [Weryfikuj wersję] – powoduje zmianę statusu dla wersji operacji na W weryfikacji.
 • [Wybierz akcję] -> [Blokuj wersję] – uniemożliwia dalsze użycie marszruty. W momencie, w którym operacja jest używana w aplikacji Technologia, wyświetlają się powiadomienia w zakładce Komunikaty.

Przyciski z grupy [Wybierz akcję] stają się dostępne po zapisaniu definiowanej marszruty.

 • Rozwijane menu kontekstowe widoku – umożliwia wybór:
  • Marszruta – widok pozwalający zdefiniować nową marszrutę.
  • Widok struktury – widok umożliwiający podgląd operacji w postaci drzewa ze zdefiniowanymi poziomami oraz powiązanymi składnikami definiowanego procesu produkcyjnego, który jest definiowany na podstawie danych wprowadzonych w widoku Marszruta. Szczegółowy opis znajduje się w artykule Widok struktury.

W nagłówku znajdują się poniższe pola:

 • Marszruta (pole obowiązkowe) – nazwa marszruty, krótki opis identyfikacyjny.
Uwaga
Dodatkowo przy nazwie marszruty znajduje się pole Wersja. Pojawia się ono w momencie uruchomienia w aplikacji Konfiguracja -> Produkcja opcji Wersjonowanie danych konfiguracyjnych. Funkcja jest uruchamiana z poziomu głównej organizacji.
 • Oznaczenie (pole obowiązkowe) – dodatkowa nazwa marszruty. Umożliwia zdefiniowanie oznaczenia w różnych językach.
 • Obowiązuje od – umożliwia zdefiniowanie daty, od której marszruta ma obowiązywać. Pole jest niedostępne, aktywuje się w momencie utworzenia nowej operacji przyciskiem [Dodaj] -> [Nowa wersja].

Zakładka Ogólne

Zakładka Ogólne umożliwia zdefiniowanie podstawowych danych dla marszruty. Składa się z następujących pól:

 • Ilość referencyjna – służy do określenia ilości (do wyprodukowania), do której odnoszą się szczegóły przypisanych operacji oraz marszrut.
 • Organizacja logistyczna – organizacja używana dla danych planu produkcji. Organizacja wybrana na pasku narzędzi jest używana w tym polu jako wartość domyślna.
 • Status – status przetwarzania marszruty. Status zmienia się w zależności od użycia przycisku [Wybierz akcję]. Status ma wpływ na dalsze przetwarzanie marszruty w systemie. Dostępne są poniższe statusy:
  • W opracowaniu – marszruta znajduje się w edycji.
  • Zwolniona – marszruta jest dopuszczona i zaakceptowana do dalszego użycia
  • Zablokowana – marszruta zablokowana. Niemożliwe jest jej użycie.
  • Nieaktualna – w momencie utworzenia nowej wersji operacji przy użyciu przycisku [Nowa operacja] -> [Nowa wersja] poprzednia wersja operacji przybiera opisywany status.
  • W weryfikacji – marszruta przyjmuje status, który wymaga sprawdzenia poprawności danych.
 • Poziom raportowania:
  • Operacja – raportowanie operacji na poziomie pracy.
  • Zasoby – raportowanie operacji na poziomie zasobów dodanych do operacji.
 • Maksymalna redukcja czasu buforowania – w tym polu należy wprowadzić maksymalną redukcję czasu bufora w procentach. Redukcja czasu bufora to metoda optymalizacji procesu produkcji dzięki elastycznym czasom buforowania. Funkcja ta określa limit redukcji czasu buforowania, którym możemy zarządzać w Zleceniu produkcyjnym lub podczas planowania produkcji można ustalić, w jakim stopniu zredukować czasy buforowania.
 • Szablon – do marszruty można przypisać dokładnie jeden szablon. Jeden szablon można wykorzystać na potrzeby wielu marszrut. Istnieje możliwość zapisania marszruty bez przypisanego szablonu. Marszruta tworzona z szablonu jest powielana ze wszystkimi pozycjami zasobów.

Zakładka Klasyfikacje

Umożliwia przypisanie marszruty do klasyfikacji, która została wcześniej utworzona w aplikacji Klasyfikacje -> Klasyfikacja planów produkcji. Możliwe jest przypisanie marszruty do następujących klasyfikacji:

 • Klasyfikacja 1 – zdefiniowania klasyfikacja planów produkcji 1
 • Klasyfikacja 2 – zdefiniowania klasyfikacja planów produkcji 2
 • Klasyfikacja 3 – zdefiniowania klasyfikacja planów produkcji 3
 • Klasyfikacja 4 – zdefiniowania klasyfikacja planów produkcji 4
 • Klasyfikacja 5 – zdefiniowania klasyfikacja planów produkcji 5

Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie opisu/tekstu do operacji.

Zakładka Filtr pozycji

Umożliwia filtrowanie pozycji w obszarze tabeli. Dostępne są filtry:

 • Obowiązuje – umożliwia filtrowanie po dacie obowiązywania danych w tabeli. Pole przyjmuje wartość domyślną – aktualną datę.
 • Klasyfikacja pozycji – umożliwia filtrowanie tabeli po klasyfikacji danych w tabeli.
 • Numer zmiany – umożliwia filtrowanie tabeli po numerze zmiany danych w tabeli.

Obszar roboczy tabela

Tabela zawiera następujące przyciski oraz pola:

 • Pozycja – w polu wyświetla się zaznaczony numer pozycji w tabeli.
 • [Edytuj] – umożliwia zmianę danych pozycji w obszarze edytora pozycji.
 • [Wstaw/Usuń znacznik usuwania] – umożliwia usunięcie operacji/marszruty z tabeli. Pozycja jest usuwana z tabeli po zapisaniu zmian.
 • [Edytuj warunki z zamiennikiem lub formułami dla zaznaczonych pozycji] – umożliwia edycję zdefiniowanych formuł i warunków wykorzystania operacji.
 • [Zmień numerację pozycji] – umożliwia zmianę sposobu numeracji pozycji w tabeli
 • [Eksport do pliku danych] – eksportuje do pliku dane z tabeli. Plik jest eksportowany w formacie XLS.

W tabeli pozycji marszruty dostępne są następujące kolumny:

 • Typ ikony w nagłówku kolumny:
  • Dla operacji
  • Dla marszruty
  •  Dla produkcji obcej zewnętrznej
  • Dla produkcji obcej wewnętrznej
  • Pozycja do usunięcia
  • Pozycja w edycji/nie zapisana
 • Pozycja – wyświetla numer przypisany do pozycji w tabeli
 • Wskazówka – wyświetla ikonę w przypadku przypisania tekstu do pozycji w edytorze pozycji w zakładce Tekst.
 • Operacja/marszruta– wyświetla nazwę operacji, marszruty oraz produkcji obcej wewnętrznej lub zewnętrznej wprowadzonych do tabeli.
 • Podstawowe zasoby – wyświetla nazwę grupy zasobów, do której przypisane są zasoby w dodanej operacji.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla operacji dodawanej do marszruty należy dodać klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Numer modyfikacji – numery te są używane w zestawieniu materiałowym, marszrutach i elementach pracy lub listach zasobów, aby móc rejestrować wprowadzane zmiany.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Stopień wydajności – wyrażony procentowo współczynnik wydajności operacji uwzględniany przy planowaniu produkcji i rezerwacji operacji.
 • Ilość – określa ilość niezbędnych operacji w celu wykonania ilości zdefiniowanej dla marszruty na zakładce Ogólne.
 • Obowiązuje od/Obowiązuje do – zakres czasu użycia dla pozycji w tabeli.
 • Automatyczne raportowanie – automatyczna informacja zwrotna wyświetlana po wykonaniu procesu. Dostępne tylko dla operacji.

Obszar roboczy edytor pozycji

Obszar ten umożliwia edycję zaznaczonej pozycji w tabeli lub dodanie nowej. Obszar składa się z zakładek opisanych poniżej. W edytorze pozycji na pasku przycisków dostępne są poniższe opcje:

 • Pole pozycja – wyświetla aktualnie edytowany numer pozycji z tabeli lub pokazuje, który numer pozycji jest wprowadzany do tabeli przy dodawaniu nowej operacji/marszruty.
 • [Nowa pozycja aktualnego typu] – umożliwia dodanie nowej pozycji do listy wg. aktualnego typu.
 • [Nowa pozycja operacji] – umożliwia dodanie do marszruty operacji.
 • [Nowa pozycja produkcji obcej] – umożliwia dodanie do marszruty nowej produkcji obcej.
 • [Nowa pozycja produkcji obcej wewnętrznej] – umożliwia dodanie do marszruty nowej produkcji obcej wewnętrznej, wykonywanej np. w innej fili naszej firmy.
 • [Nowa pozycja marszruty] – umożliwia dodanie do marszruty pozycji marszruty.
 • [Nowa wersja] – pozwala na utworzenie nowej wersji danej pozycji z tabeli. Przycisk uaktywnia się po dodaniu operacji do tabeli i jego ponownej edycji przyciskiem [Edytuj].

Edytor pozycji – Nowa pozycja operacji

Edytor pozycji nowa pozycja operacji

Edytor pozycji dla dodania nowej operacji zawiera poniższe zakładki:

Zakładka Ogólne

W przypadku dodawania operacji do marszruty dostępne są następujące pola:

 • Operacja (pole obowiązkowe) – nazwa wprowadzanej operacji zdefiniowanej w aplikacji Operacje.
 • Ilość – ilość operacji niezbędna do wykonania ilości zadanej w zakładce Ogólne w nagłówku aplikacji.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie zasób ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Stopień wydajności – wyrażony procentowo współczynnik wydajności operacji uwzględniany przy planowaniu produkcji i rezerwacji operacji.
 • Automatyczne raportowanie – parametr automatycznej informacji zwrotnej po wykonaniu procesu. Dostępna tylko dla operacji.
 • Okres obowiązywania (pole obowiązkowe) – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie data jest ustawiana na 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla operacji dodawanej do marszruty należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala na śledzenie zmian w danych pozycjach.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie tekstu/notatki do pozycji.

Zakładka Parametry

Pozwala na edycję zdefiniowanych wcześniej parametrów w aplikacji Operacje w nagłówku w zakładce Parametry.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do marszruty. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć operacji bez zakończenia operacji poprzedzającej. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do pozycji poprzedniej w tabeli np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna -> Pozycja.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Edytor pozycji – Nowa pozycja operacji produkcji obcej

Edytor pozycji nowa pozycja operacji produkcji obcej
Zakładka Ogólne
 • Operacja produkcji obcej – nazwa wprowadzanej produkcji obcej zdefiniowanej w aplikacji Operacje.
 • Ilość – ilość operacji niezbędna do wykonania ilości zadanej w zakładce Ogólne w nagłówku aplikacji.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie zasób ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Okres obowiązywania (pole obowiązkowe) – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie data jest ustawiona na 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Dostawa zwrotna po opracowaniu – parametry, który umożliwia zdefiniowanie powrotu towaru do procesu wewnętrznego.
 • Artykuł produkcji obcej – stworzony w celu możliwości przyjęcia na stan magazynowy. Artykuł ten to półwyrób od dostawcy wykorzystywany w operacji.
 • Wielkość partii – wielkość partii wysyłanej do podwykonawcy.
 • Dostawca – dostawca będący podwykonawcą operacji produkcji obcej.
 • Organizacja zakupu – organizacja zakupowa w naszej organizacji.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji operacji oddawanej do marszruty należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala grupować pozycje.
 • Rozpoczęcie procesu zakupu – umożliwia zdefiniowanie rodzaju generacji zamówienia przez operację.
  • Zamówienie zakupu – generuje automatycznie zamówienie zakupu dla operacji produkcji obcej.
  • Propozycja zakupu – generuje propozycję zakupu, która musi być przeprocesowana w zamówienie zakupu.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie tekstu/notatki do pozycji.

Zakładka Parametry

Pozwala na edycję zdefiniowanych wcześniej parametrów w aplikacji Operacje w nagłówku w zakładce Parametry.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do marszruty. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć operacji bez zakończenia operacji poprzedzającej. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do pozycji poprzedniej w tabeli np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna -> Pozycja.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Edytor pozycji – Nowa pozycja operacji produkcji obcej wewnętrznej

Edytor pozycji nowa pozycja operacji produkcji obcej wewnętrznej
Zakładka Ogólne
 • Operacja wewnętrznej produkcji obcej – nazwa wprowadzanej produkcji obcej wewnętrznej zdefiniowanej w aplikacji Operacje.
 • Ilość – ilość operacji niezbędna do wykonania ilości zadanej w zakładce Ogólne w nagłówku aplikacji.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez operację.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie zasób ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Okres obowiązywania (pole obowiązkowe) – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie data jest ustawiona na 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala grupować pozycje.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla operacji dodawanej do marszruty należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Transport
 • Pseudo-artykuł dla transportu wychodzącego – półwyrób zdefiniowany jako Pseudoartykuł w aplikacji Artykuł. Jest tworzony w celu możliwości zarządzania gospodarką magazynową w przypadku produkcji obcej.
 • Oznaczenie pseudo artykułu dla transportu wychodzącego – dodatkowy opis dla pseudo-artykułu.
 • Rodzaj zlecenie dystrybucyjnego transportu wychodzącego – definiowany w aplikacji Rodzaje zleceń dystrybucyjnych sposób przekazywania zamówień pomiędzy organizacjami wewnętrznymi firmy.
 • Magazyn źródłowy dla transportu wychodzącego – magazyn, z którego pobierany jest produkt do transportu.
 • Magazyn docelowy dla transportu wychodzącego – magazyn, do którego dostarczany jest produkt.
 • Lokalizacja docelowa (pole automatyczne) – definiuje się automatycznie po wybraniu magazynu docelowego, który jest przypisany do danej lokalizacji
 • Artykuł dla transportu powrotnego – artykuł, który wraca do procesu produkcyjnego.
 • Oznaczenie artykułu dla transportu powrotnego – dodatkowy opis dla artykułu wracającego do procesu.
 • Rodzaj zlecenia produkcyjnego – definiowany w aplikacji Rodzaje zleceń produkcyjnych.
 • Proces produkcyjny – zdefiniowany proces w aplikacji Metody produkcji.
 • Artykuł usługi – usługa zdefiniowana w aplikacji Artykuły.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie tekstu/notatki do pozycji.

Zakładka Parametry

Pozwala na edycję zdefiniowanych wcześniej parametrów w aplikacji Operacje w nagłówku w zakładce Parametry.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do marszruty. Zakładka Zależności zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć operacji bez zakończenia operacji poprzedzającej. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do pozycji poprzedniej w tabeli np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna -> Pozycja.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

Edytor pozycji – Nowa pozycja Marszruty

Edytor pozycji nowa pozycja marszruty

Edytor pozycji dla dodania nowej marszruty zawiera poniższe zakładki:

Zakładka Ogólne

w przypadku dodawania marszruty do marszruty:

 • Marszruta (pole obowiązkowe) – nazwa wprowadzanej marszruty zdefiniowanej w aplikacji Marszruty.
 • Ilość – ilość pozycji niezbędna do wykonania ilości zadanej w zakładce Ogólne w nagłówku aplikacji.
 • Odpad – wyrażony procentowo współczynnik ilości odrzutu generowany przez marszrutę.
 • Zastosowanie – umożliwia wybranie, w którym procesie zasób ma być uwzględniany:
  • (wszystkie) – zaznacza wszystkie poniższe opcje
  • Rachunek kosztów
  • Planowanie
  • Harmonogramowanie
 • Stopień wydajności – wyrażony procentowo współczynnik wydajności operacji uwzględniany przy planowaniu produkcji i rezerwacji operacji.
 • Okres obowiązywania (pole obowiązkowe) – data obowiązywania dodawanej pozycji. Domyślnie data jest ustawiona na 01.01.1000 – 31.12.9999.
 • Klasyfikacja – nadanie numeru klasyfikacji w celu strukturyzacji danych. Klasyfikacja danych jest definiowana w aplikacji Klasyfikacje. W celu dodania klasyfikacji dla marszruty dodawanej do marszruty należy dodać Klasyfikację pozycji planu produkcji .
 • Numer modyfikacji – numer przypisany w aplikacji Numery modyfikacji. Pozwala grupować marszruty.
 • Wydruk pozycji – dokument, na którym dana pozycja będzie występować przy eksporcie.
Zakładka Teksty

Umożliwia dodanie tekstu/notatki do pozycji.

Zakładka Zależności

Umożliwia powiązanie ze sobą pozycji przypisanych do marszruty. Zawiera poniższe przyciski:

 • [Dodaj] – definiowanie nowej zależności pomiędzy pozycjami. Tworzy nowy wiersz w tabeli poniżej.
 • [Usuń] – usunięcie zdefiniowanej zależności pomiędzy pozycjami.
 • Istnieje poprzednia wersja pozycji – parametr, który nie pozwala rozpocząć operacji bez zakończenia operacji poprzedzającej. Nie może zostać zdefiniowany dla pierwszej pozycji.

W tabeli znajdują się następujące kolumny:

 • Zależność – umożliwia zdefiniowanie związku pomiędzy pozycjami, opcje do wyboru:
  • Rozpoczyna się nie wcześniej niż
  • Rozpoczęcie po
  • Rozpoczyna się równolegle do
  • Kończy się równolegle z
  • Koniec nie później niż
  • Rozpoczyna się pokrywając z
 • Pozycja referencyjna
  • Pozycja – pozwala na zdefiniowanie numeru pozycji w tabeli, do której ma się odnosić zależność np. Rozpoczyna się nie wcześniej niż pozycja nr 10.
  • Poprzednik – odnosi warunek zawsze do pozycji poprzedniej w tabeli np. Pozycja nr 20 rozpoczyna się nie wcześniej niż poprzednik (pozycja nr 10).
 • Pozycja – definiuje numer pozycji, do której ma się odnosić warunek. Pole jest aktywne tylko w przypadku wybrania w polu Pozycja referencyjna -> Pozycja.
 • Nakładanie się czasu – określa maksymalny czas nakładania się czasu pomiędzy pozycjami w tabeli.

 

 

 

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?