Lista: Konflikty planowania

Aplikacja Lista: Konflikty planowania umożliwia użytkownikowi przegląd konfliktów planowania, które wystąpiły w trakcie planowania zapotrzebowania materiałowego. Wyświetlane są wszystkie lub tylko wybrane pochodzenia zapotrzebowania lub źródła pokrycia zapotrzebowania. Aplikacja składa się z:

 • Nagłówka – zawierającego przyciski oraz pola umożliwiające filtrację danych wyświetlanych w tabeli.
 • Obszaru roboczego – zawierającego tabelę, wyświetlającą dane zgodnie z kryteriami wyszukiwania wprowadzonymi w nagłówku.
Uwaga
Na potrzeby opisywania planowania zapotrzebowania materiałowego dokumentacja odwołuje się do przykładowego środowiska przedsiębiorstwa produkcyjnego. Narzędzia planowania zapotrzebowania materiałowego są również przeznaczone dla  przedsiębiorstw handlowych oraz organizacji wielofirmowych.

Aplikacja Lista: Konflikty planowania

Nagłówek

Nagłówek aplikacji składa się z następujących przycisków:

 • [Dodaj] – otwiera pusty arkusz listy
 • [Weryfikuj] – umożliwia sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych w aplikacji
 • [Aktualizuj] – odświeża dane w tabeli
 • [Aktualizuj] → [Aktualizuj (w tle)] – odświeża dane tabeli w tle
 • [Aktualizuj] → [Zatrzymaj] – w przypadku dużej ilości aktualizowanych danych, umożliwia zatrzymanie aktualizacji w tle
 • [Aktualizuj] → [Policz obiekty] – system przelicza ilość pozycji odpowiadających zadanym kryteriom. Informacja wyświetlana jest w postaci komunikatu informacyjnego
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wszystkie obiekty] – sumuje wszystkie wyświetlone w tabeli rekordy. Suma prezentowana jest w oddzielnym wierszu na dole tabeli. Sumowana jest wartość Ilość oraz Ilość korekty.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Sumy grup(owe)] – sumuje wszystkie grupy rekordów wyświetlone w tabeli. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu pod każdą grupą. Sumowana jest wartość Ilość oraz Ilość korekty.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Wybrane obiekty] – sumuje rekordy zaznaczone w pierwszej kolumnie tabeli. Suma wyświetlana jest w dodatkowym wierszu. Sumowana jest wartość Ilość oraz Ilość korekty.
 • [Oblicz i wyświetl sumy] → [Ukryj sumy] – ukrywa wszystkie wiersze z wartościami sum
 • [Eksportuj] – umożliwia eksport danych do pliku. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Eksport danych.
  • [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]
  • [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]
  • [Eksportuj] → [Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania]
 • [Wybierz akcję] → [Konflikt obsłużony] – umożliwia akceptację konfliktu.

Aplikacja umożliwia filtrowanie danych wg poniższych danych:

 • Klasyfikacja artykułu produkcyjnego 1 – należy wybrać klasyfikację jako cechę wyszukiwania. Dopuszczalne są istniejące klasyfikacje typu Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 1.
 • Klasyfikacja artykułu produkcyjnego 2 – należy wybrać klasyfikację jako cechę wyszukiwania. Dopuszczalne są istniejące klasyfikacje typu Klasyfikacja artykułów produkcyjnych 2.
 • Klasyfikacja artykułu zakupu 1 – należy wybrać klasyfikację jako cechę wyszukiwania. Dopuszczalne są istniejące klasyfikacje typu Klasyfikacja artykułów zakupu 1.
 • Klasyfikacja artykułu zakupu 2 – należy wybrać klasyfikację jako cechę wyszukiwania. Dopuszczalne są istniejące klasyfikacje typu Klasyfikacja artykułów zakupu 2.
 • Poziom planowania – należy wprowadzić poziom planowania, dla którego mają zostać wyświetlone konflikty planowania.
 • Oznaczenie typu konfliktu – należy wybrać typy konfliktów. Możliwe opcje to:
  • Gotowy produkt/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie
  • Półprodukt/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie
  • Początek/Termin zamówienia w poprzednim okresie
  • Zakup/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie
  • Zakup/Zlecenie w poprzednim okresie
  • Spóźniony termin produkcji
  • Spóźniony termin propozycji planowania
  • Skrócony termin zlecenia/propozycji
  • Późniejszy termin zlecenia/propozycji
  • Zbyt duża ilość zlecenia/propozycji
  • Zbyt mała ilość zlecenia/propozycji
  • Zlecenie/Propozycja nie są wymagane
  • Przekroczenie minimalnego stanu magazynowego w czasie utrwalenia
  • Za duża ilość zlecenia/propozycji w czasie utrwalenia
  • Zlecenie/Propozycja nie są wymagane w czasie utrwalenia
  • Zbyt duży stan magazynowy spowodowany wielkością partii lub zleceniem
  • Zakup/Zapytanie w poprzednim okresie
  • Późniejszy termin zlecenia/propozycji z powodu czasu przestoju przed przyjęciem na magazyn
  • Zapas poniżej stanu minimalnego po korekcie propozycji produkcji
  • Stan poniżej poziomu ponownego zamówienia po korekcie propozycji produkcji
  • (inne)

Typy konfliktów zostały szczegółowo opisane w rozdziale Opis typów konfliktów planowania zapotrzebowania materiałowego.

 • Planista ds. zakupów – należy wybrać planistę ds. zakupów. Pozwala to ograniczyć wyświetlanie konfliktów planowania dla poszczególnych artykułów. Planista ds. zakupów zostaje przypisany w danych planowania artykułu.
 • Planista ds. produkcji – należy wybrać planistę ds. produkcji. Pozwala to ograniczyć wyświetlanie konfliktów planowania dla poszczególnych artykułów. Planista ds. produkcji zostaje przypisany w danych planowania artykułu.
 • Status rezerwacji – należy określić konflikty planowania na podstawie statusu rezerwacji pochodzenia i źródeł pokrycia zapotrzebowania. Możliwe statusy do wyboru:
  • Niezarezerwowany
  • Częściowo zarezerwowany
  • W całości zarezerwowany
  • (inne)
 • Dostawca – należy wybrać dostawcę, dla którego mają zostać wyświetlone konflikty planowania. Dostawca jest przypisywany w danych planowania artykułu.
 • Artykuł – należy wybrać artykuł, dla którego mają zostać wyświetlone konflikty planowania.
 • Termin korekty – należy określić termin korekty, dla której mają zostać wyświetlone konflikty planowania.
 • Potwierdzone – pozwala wybrać czy zatwierdzone już konflikty powinny zostać wyświetlone. Możliwy wybór:
  • Tak
  • Nie
  • Ignoruj
 • Typ – należy wybrać typ pochodzenia lub pokrycia zapotrzebowania. Dostępne do wyboru są następujące typy:
  • Nieokreślone zapotrzebowanie
  • Prognoza zapotrzebowania
  • Zamówienia sprzedaży
  • Zapotrzebowanie materiałów dla udostępnionych zleceń produkcyjnych
  • Zamówienia zakupu
  • Udostępnione zlecenie produkcyjne
  • Utworzone zlecenie produkcyjne
  • Propozycja planowania
  • Zapotrzebowanie wtórne
  • Produkt uboczny
  • Propozycja zakupów
  • Ręcznie zmieniona propozycja produkcji
  • Propozycja produkcji
  • Propozycja dystrybucji
  • Rozchód ze zlecenia dystrybucyjnego
  • Przychód ze zlecenia dystrybucyjnego
  • Planowany rozchód z propozycji dystrybucji
  • Przychód z propozycji dystrybucji
  • Rozchód z propozycji dystrybucji
  • Propozycja sprzedaży
  • Zakończony rozchód
  • Zapotrzebowania wtórne zestawów
  • Przychód przez składniki zestawu
  • Zapotrzebowanie materiałowe w kompletacji
  • Przychód Dyspozycja magazynowa
  • Rozchód z dyspozycji magazynowej
  • Zapytania ofertowe zakupu
  • Rozchód przez rozpakowanie
  • Przychód przez rozpakowanie
  • Planowana propozycja z produkcji międzyzakładowej
 • Planowanie zapotrzebowania materiałowego – pozwala wybrać planowanie zapotrzebowania materiałowego, dla którego mają zostać wyświetlone konflikty planowania
 • Planista ds. zakupów – pozwala na filtrowanie konfliktów planowanie przypisanych do wybranego planisty
 • Lokalizacja – pozwala na wyświetlenie konfliktów planowania występujących dla wybranej lokalizacji

Obszar roboczy

Obszar roboczy składa się z tabeli, w której wyświetlane są wyniki zawierające konflikty planowania. Dodatkowo na pasku obszaru roboczego znajdują się następujące przyciski:

 • [Pokaż/Ukryj obszary] – umożliwia modyfikację wyświetlanej tabeli, do wyboru są poniższe funkcje:
  • Ukryj/Pokaż nagłówek listy – ukrywa/wyświetla opis kolumn tabeli.
  • Ukryj/Pokaż status wiersza – ukrywa/wyświetla kolumnę ze statusem wiersza.
  • Pokaż/Ukryj obszar grupowania i sortowania – umożliwia przeciągnięcie nazwy kolumny na wyświetlony obszar nad nagłówkiem tabeli i grupowanie danych wg wybranego atrybutu oraz ukrycie obszaru.
  • Rozszerz wszystkie grupy – rozwija zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Redukuj wszystkie grupy – zwija wszystkie zgrupowane pozycje w tabeli.
  • Pokaż wszystkie obszary – wyświetla wszystkie kolumny oraz opisy.
  • Ukryj wszystkie obszary – ukrywa wszystkie kolumny oraz opisy.

Tabela aplikacji wyświetla dane zgodnie z zadanym filtrem w nagłówku aplikacji.

Opis typów konfliktów planowania zapotrzebowania materiałowego

Dla określenia konfliktu istotna jest bazowa data planowania oraz data pierwszego okresu planowania. Data bazowa jest określana na podstawie daty utworzenia przebiegu planowania z uwzględnieniem przesunięcia czasowego.

Uwaga
Wszystkie konkretnie wysłane daty oraz terminy planowane w trakcie planowania zapotrzebowania materiałowego z datą sprzed daty bazowej są interpretowane jako Zapotrzebowanie
w poprzednim okresie
.

Gotowy produkt/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie

Dotyczy to ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży, których data wysyłki przypada w poprzednim okresie planowania.

W zależności od poziomu planowania zapotrzebowania materiałowego danego artykułu rozróżnia się, czy jest on produktem końcowym lub półproduktem. W przypadku, kiedy w skład danego artykułu nie wchodzą żadne półprodukty – planowanie zapotrzebowania materiałowego odbywa się na jednym poziomie. Oznacza to, że zostaną wygenerowane propozycje zapotrzebowania tylko dla materiałów potrzebnych do produkcji produktu końcowego. Natomiast w sytuacji, kiedy w składzie produktu końcowego zostały uwzględnione również półprodukty – ich planowanie odbywa się na kolejnych poziomach (>1). W konsekwencji półprodukty również zostaną uwzględnione w planowaniu.

Przykład

Firma produkuje przekładnie zębate, ale koła zębate do przekładni produkuje we własnym zakresie. W tym przypadku zostanie przeprowadzone planowanie dwupoziomowe:

 • Poziom 1: produkcja przekładni zębatej
 • Poziom 2: produkcja kół zębatych do przekładni.

Półprodukt/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie

Błąd planowania, który dotyczy:

 • Rezerwacji materiałowych zwolnionych zleceń produkcyjnych, których data przypada na poprzedni okres planowania.
 • Ofert sprzedaży i pozycji zamówień sprzedaży, których data wysyłki przypada w poprzednim okresie planowania.
 • Ustalonych w trakcie planowania zapotrzebowania materiałowego dodatkowych zapotrzebowań produkcyjnych (zapotrzebowanie wtórne) na półprodukt, mieszczących się wraz z datą zapotrzebowania w poprzednim okresie planowania.

Początek/Termin zamówienia w poprzednim okresie

Dotyczy to propozycji planowania, których data rozpoczęcia przypada w poprzednim okresie planowania. W systemie nie ma wówczas rozróżnienia pomiędzy propozycjami produkcji, zakupu lub dystrybucji.

Zakup/Zapotrzebowanie w poprzednim okresie

Błąd planowania, który dotyczy:

 • Propozycji zamówień zakupu, których termin realizacji wysyłki przypada w poprzednim okresie planowania.
 • Planowanych propozycji zamówień zakupu, których termin realizacji przypada w poprzednim okresie planowania.

Zakup/Zlecenie w poprzednim okresie

Konflikt planowania, który dotyczy zleceń zakupu, których termin dostawy przypada w poprzednim okresie planowania.

Spóźniony termin produkcji

Konflikt planowania, który dotyczy:

 • przyjęć pochodzących ze zwolnionych zleceń produkcyjnych, których data zakończenia przypada w poprzednim okresie planowania,
 • zwolnionych zleceń produkcyjnych dla półproduktów, których data zakończenia przypada w poprzednim okresie planowania.

Spóźniony termin propozycji planowania

Typ konfliktu planowania, który dotyczy sytuacji, gdy data propozycji ustawiona jest na dzień późniejszy niż związane z nim pochodzenie zapotrzebowania z powodu ograniczenia czasu planowania lub przypadających dni wolnych (np. dni świątecznych).

Skrócony termin zlecenia/propozycji

Typ konfliktu planowania, który dotyczy przyjęć z zamówień lub propozycji, jeżeli data przyjęcia jest wcześniejsza niż data pochodzenia  zapotrzebowania. Przyczyną tego konfliktu może być m.in. przesunięcie zamówienia sprzedaży w przyszłość po tym, jak została już wygenerowana propozycja produkcji lub zaopatrzenia.

Spóźniony termin zlecenia/propozycji

Typ konfliktu planowania, który dotyczy sytuacji, gdy w horyzoncie planowania dostępne są wystarczające ilości, ale data otrzymania zamówienia jest późniejsza niż data pochodzenia zapotrzebowania. Problem ten pojawia się głównie wtedy, gdy występują opóźnienia w dostawach od dostawców lub przesunięcia terminów w produkcji.

Zbyt duża ilość zlecenia/propozycji

Podstawowym celem planowania jest dokładne pokrycie zapotrzebowania na dany artykuł w horyzoncie planowania. Jeśli ilości pochodzenia zapotrzebowania (np. pozycje zamówienia sprzedaży) zmniejszają się, ilość powiązanego pokrycia zapotrzebowania jest zbyt duża. Ponieważ ilość nie może być automatycznie dostosowana do utworzonych już propozycji planowania i zamówień, konflikt ten jest wyświetlany, jeśli część ilości nie jest już wymagana. W odniesieniu do tego konfliktu proponuje się ilość korygującą.

Zlecenie/Propozycja nie są wymagane

Konflikt ten powstaje w sytuacji, kiedy pokrycie zapotrzebowania nie jest już potrzebne do pokrycia ilości wymaganej w horyzoncie planowania z powodu nieistniejących już pochodzeń zapotrzebowania. Zaleca się usunięcie zleceń lub propozycji zaplanowanych w związku z obliczonym zapotrzebowaniem.

Przekroczenie minimalnego stanu magazynowego w czasie utrwalenia

Typ konfliktu planowania, który dotyczy sytuacji, kiedy data zapotrzebowania mieści się w przedziale czasowym planowania, ale ilość wynikająca z zapotrzebowania prowadzi do nieosiągnięcia minimalnego stanu magazynowego.

Za duża ilość zlecenia/propozycji w czasie utrwalenia

Konflikt ten jest widoczny dla wygenerowanych propozycji i zamówień, jeżeli ich data mieści się w granicach okresu planowania, a na końcu tego okresu dostępny zapas przekracza stan minimalny. Nadwyżka ta jest mniejsza niż ilość propozycji lub zamówienia.

Zlecenie/Propozycja nie są wymagane w czasie utrwalenia

Ten typ konfliktu staje się widoczny dla wygenerowanych propozycji i zamówień w momencie, kiedy ich data mieści się w obrębie granicy okresu planowania, a na końcu tego okresu dostępny zapas przekracza stan minimalny. Nadwyżka ta jest na tyle wysoka, że propozycja lub zamówienie nie są już potrzebne do realizacji.

Zbyt duży stan magazynowy spowodowany wielkością partii lub zleceniem

Ten typ konfliktu jest podobny do typu Za duża ilość zlecenia/propozycji w czasie utrwalenia. W tym przypadku jednak nie można zaproponować ilości korekty, ponieważ wielkość partii nie pozwala na zmianę ilości. Nawet jeśli ilość zamówienia odbiega od ustalonej wielkości partii, nie jest pokazywana wielkość korekty.

Zakup/Zapytanie w poprzednim okresie

Ten typ konfliktu staje się widoczny dla wygenerowanych propozycji i zamówień w momencie, kiedy ich data dostawy przypada w poprzednim okresie planowania.

Późniejszy termin zlecenia/propozycji z powodu czasu przestoju przed przyjęciem na magazyn

Typ konfliktu planowania, który dotyczy sytuacji, gdy w horyzoncie planowania dostępne są wystarczające ilości, ale data otrzymania zamówienia jest późniejsza niż data inicjatora zapotrzebowania z uwagi na czas przestoju przed przyjęciem na magazyn.

Zapas poniżej stanu minimalnego po korekcie propozycji produkcji

Ten typ konfliktu planowania, dotyczy sytuacji w której nastąpi redukcja lub usunięcie propozycji planowania powstałej w wyniku stanów poniżej minimalnego stanu magazynowego. Taka sytuacja może mieć miejsce przy korzystaniu z ustawienia Optymalizuj przy przekroczeniu poz. ponownego zam..

Stan poniżej poziomu ponownego zamówienia po korekcie propozycji produkcji

Ten typ konfliktu planowania, dotyczy sytuacji w której to nastąpi redukcja lub usunięcie propozycji planowania powstałej w wyniku stanów poniżej ponownego poziomu zamówienia. Taka sytuacja może mieć miejsce przy korzystaniu z ustawienia Optymalizuj przy przekroczeniu poz. ponownego zam..

Eksport danych

Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj wyświetlone obiekty]

Okno dialogowe Eksport obiektów

Umożliwia eksport aktualnie wyświetlonych w tabeli danych. Wyświetla okno dialogowe Eksport obiektów. Okno dialogowe składa się z następujących zakładek, obszarów oraz pól:

 • Zakładka Format i opcje – umożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Sekcja Format wydruku – umożliwia zdefiniowanie podstawowych ustawień formatu oraz orientacji dokumentu. Składa się z pól:
   • Format – umożliwia wybór formatu pliku, do którego zostaną wyeksportowane dane. Możliwe do wyboru formaty to XLS lub PDF.
   • Format strony – umożliwia wybór rozmiaru arkusza. Dostępne są wartości A4 oraz A3.
   • Wyrównanie – umożliwia wybór orientacji eksportowanego dokumentu. Do wyboru są Format pionowy oraz Format poziomy.
  • Sekcja Zakres – umożliwia szczegółowy wybór zakresu eksportowanych danych. Składa się z pól:
   • Wszystkie obiekty – umożliwia eksport wszystkich rekordów z tabeli.
   • Wybrane obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko wybranych obiektów z tabeli.
   • Następujące rekordy danych – umożliwia w polach Od/do zdefiniowanie numerów pozycji z tabeli, które zostaną wyeksportowane.
   • Niewidoczne obiekty – umożliwia wyeksportowanie tylko danych, które są niewidoczne w tabeli.
  • Sekcja Opcje – umożliwia zdefiniowanie dodatkowych opcji eksportu:
   • Eksportuj wiersze sumujące – eksportuje dane wraz z wierszami wyświetlającymi sumy.
   • Wyświetl obrazki – eksportuje dane wraz ze zdjęciami
   • Wyświetl kolory – eksportuje dane w kolorze.
   • Zawijaj do szerokości komórki – eksportuje dane w tabeli, zawijając zawartość tekstową zgodnie ze zdefiniowaną szerokością kolumny.
   • Użyj czcionki ekranu – eksportuje dane w zdefiniowanej czcionce używanej w systemie.
   • Skalowanie – umożliwia skalowanie widoku eksportowanych danych. Skalowanie automatyczne dobiera wartość samodzielnie, brak skalowania ustawia wartość na 100%. Skalowanie niestandardowe umożliwia edycję wartości procentowej skalowania widoku.
  • Zakładka Marginesy i nagłówki/stopki – umożliwia zdefiniowanie rozmiaru marginesu oraz rodzaju danych, które mają być wyświetlane w nagłówku oraz w stopce.

Akcja [Eksportuj] → [Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania]

Okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania

Umożliwia eksport danych zgodnie z przyjętymi kryteriami filtrowania danych. Wyświetla okno dialogowe Eksportuj obiekty zgodnie z kryteriami wyszukiwania. Okno dialogowe składa się z następujących zakładek, sekcji oraz pól:

 • Zakładka Aplikacjaumożliwia zdefiniowanie szczegółowych ustawień eksportu.
  • Aplikacja w tle – definiuje aplikację, która zostanie uruchomiona w tle w celu wyeksportowania danych.
  • Obiekt deweloperski – techniczna nazwa aplikacji odpowiadającej za eksport danych.
  • Sekcja Akcja zawiera pole Nazwa pliku, w którym należy podać ścieżkę folderu docelowego oraz nazwę pliku z wyeksportowanymi danymi.
  • Zakładka Ogólne umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
   • Format wydruku umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym dane zostaną wyeksportowane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
   • Wydanie jednostek umożliwia zdefiniowanie sposobu prezentacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
   • Eksportuj nagłówki kolumn (parametr) jeśli parametr jest zaznaczony, dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
   • Odbiorca danych umożliwia dodanie odbiorcy danych w logach operacji.
   • Cel umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
  • Zakładka Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.
 • Zakładka Ustawienia umożliwia zdefiniowanie ustawień przetwarzania zlecenia w tle.
Okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania

Akcja umożliwia wygenerowanie linku, który po wklejeniu w przeglądarce umożliwi pobranie zdefiniowanego pliku z danymi. Po wybraniu akcji wyświetli się okno dialogowe Kopiuj link z kryteriami wyszukiwania. Okno dialogowe składa się z następujących zakładek:

 • Zakładka Ogólne umożliwia zdefiniowanie formatu eksportowanych danych.
  • Format wydruku umożliwia zdefiniowanie formatu pliku, w którym zostaną wyeksportowane dane. Dostępne formaty: XLS, XLSX, CSV, XML, HTML.
  • Wydanie jednostek umożliwia zdefiniowanie sposobu publikacji jednostek na dokumencie eksportu. Możliwe jest wyeksportowanie ilości i jednostki w jednej kolumnie lub w dwóch osobnych kolumnach.
  • Eksportuj nagłówki kolumn (parametr) jeśli parametr jest zaznaczony, dane są eksportowane z tytułami kolumn tabeli.
  • Krótki URI dla MS Office (parametr) – umożliwia wygenerowanie skróconego adresu URI.
  • URI usługi REST – adres linku, który po skopiowaniu umożliwi pobranie pliku z danymi.
  • Odbiorca danych umożliwia dodanie w logach operacji odbiorcy danych.
  • Cel umożliwia dodanie w logach operacji celu eksportu danych.
 • Zakładka Kolejność kolumn – umożliwia zdefiniowanie kolejności kolumn w pliku eksportu.

Konfiguracja

Dla aplikacji Lista: Konflikty planowania nie trzeba wprowadzać żadnych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Żadna jednostka biznesowa nie ma uprawnień do tej aplikacji.

Przypisania organizacji

Struktury organizacyjne służą do kontrolowania danych możliwych do wykorzystania lub edytowania. W tym celu należy aktywować pole wyboru Uprawnienia do treści w aplikacji Konfiguracji za pomocą funkcji Podstawowe.

Aby dany użytkownik mógł korzystać z aplikacji Lista: Konflikty planowania, musi być on przypisany do organizacji, która wchodzi w skład jednej z następujących struktur organizacyjnych:

 • Zakup
 • Logistyka magazynowa.

 

Funkcje specjalne

Czynności procesowe planowania zapotrzebowania materiałowego tj. akceptacja zmian, tworzenie zleceń produkcyjnych itd. mogą być wykonywane przez podmiot, który został przypisany do planowania zapotrzebowania materiałowego.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Lista: Konflikty planowania nie jest dostępna dla partnerów biznesowych.

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?