Informacje o artykule

Aplikacja Informacja o artykule pozwala na tworzenie indywidualnych zestawień informacji artykule, które mogą być prezentowane w oknie dokowanym w różnych obszarach systemu.

Okno dokowane Informacje o artykule w aplikacji Klasyfikacje

Użytkownik, za pomocą trybu projektowania może dowolnie dobrać zakres informacji, które będą prezentowane dla artykułu.

Utworzone w aplikacji informacje można wyświetlić z poziomu aplikacji Artykuły, jeśli aplikacja Informacje o artykule jest ustawiona jako  domyślna dla menu kontekstowego.

Wskazówka
Aby ustawić aplikację jako domyślną dla obiektu biznesowego należy nacisnąć na pole Artykuł prawym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlona lista aplikacji powiązanych z aplikacją artykuły. Na samej górze listy znajduje się aplikacja domyślna, oznaczona pogrubioną czcionką (Informacje o artykule).

Lista aplikacji powiązanych

Po wybraniu przycisku [Właściwości] zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości jednostki biznesowej Artykuł. Należy przejść na zakładkę Menu kontekstowe, wybrać lewym przyciskiem myszy aplikację, która ma zostać ustawiona jako domyślna (Informacje o artykule) i nacisnąć przycisk [Wybrany wpis stanie się standardem dla menu kontekstowego]. Zmiany należy zapisać przyciskiem [OK].

Okno dialogowe Właściwości jednostki biznesowej Artykuł

Po zapisaniu danych, aby otworzyć zestaw określonych informacji dla konkretnego artykułu należy wybrać go w aplikacji artykuły, i w polu Artykuł nacisnąć przycisk CTRL i lewy przycisk myszy. Okno dokowane Informacje o artykule zostanie wyświetlone.

Aplikacja Informacje o artykule składa się z nagłówka, zawierającego standardowy pasek przycisków oraz obszaru roboczego, w którym dowolnie można tworzyć zestawy informacji o artykule za pomocą konfigurowalnego interfejsu.

Nagłówek

W nagłówku aplikacji Informacje o artykule, oprócz standardowych przycisków dostępny jest przycisk [Otwórz aplikację w dialogu], który otwiera aplikację w oknie dokowanym. Za pomocą przycisku [Automatycznie w tle], znajdującego się w oknie dokowanym można przypiąć widok aplikacji, aby był widoczny także podczas korzystania z innych aplikacji systemu.

W nagłówku dostępne jest także pole Artykuł, które pozwala na wskazanie artykułu, dla którego wybrany zestaw informacji ma zostać wyświetlony.

Uwaga
Nie jest możliwe dodawanie atrybutów w nagłówku aplikacji.

Obszar roboczy

Obszar roboczy aplikacji jest domyślnie pusty.

Informacje o artykule: widok domyślny

Konfigurowalny interfejs pozwala na dodawanie dodatkowych pól do obszaru roboczego.

Aby dodać nowe pola należy włączyć tryb projektowania, w oknie dokowanym wybrać ikonę Tryb projektowania i z zakładki Atrybuty, za pomocą funkcji przeciągnij i upuść, dodawać w dowolnym miejscu aplikacji wybrane pola.

Aplikacja informacje o artykule: dodawanie pól

Konfiguracja

Aplikacja Informacje o artykule nie wymaga żadnych dodatkowych ustawień w aplikacji Konfiguracja.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Informacje o artykule zastosowanie jednostka biznesowa: com.cisag.app.general.obj.Item służąca do:

  • nadawania uprawnień
  • tworzenia definicji działań
  • importu i eksportu danych

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji. Opis uprawnień znajduje się w artykule Uprawnienia.

Przyporządkowanie organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja jest aktywowana funkcja Uprawnienia do treści, to aplikacja Informacje o artykule będzie widoczna dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada on przyporządkowaną organizację podpiętą do jednej ze struktur organizacyjnych:

  • Zakup
  • Logistyka magazynowa
  • Sprzedaż
  • Rachunkowość

Dane dotyczące zastosowania artykułu są widoczne dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada on przyporządkowaną organizację podpiętą do struktury organizacyjnej odpowiadającej zastosowaniu artykułu.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja Informacje o artykule nie jest udostępniana partnerom biznesowym.

Czy ten artykuł był pomocny?