Przegląd artykułów

Niniejszy dokument opisuje strukturę aplikacji Przegląd artykułów. W aplikacji możliwa jest prezentacja informacji o wybranych artykułach pochodzących z różnych obszarów, w których dany artykuł był wykorzystywany.

Przykład
Jeżeli dany artykuł był wykorzystywany w procesie sprzedaży i zakupu, to na odpowiednich zakładkach wyświetlone zostaną dokumenty, na których artykuł się znajdował.

Widok aplikacji Przegląd artykułów można dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, natomiast nie ma możliwości edycji danych. Za pomocą funkcji dopasowania interfejsu użytkownika można odpowiednio skonfigurować wygląd i zakres prezentowanych danych. Przedstawienie informacji o artykule jest ważne w kontekście wykonywanych zadań.

Szczegółowe informacje o zastosowaniu konfigurowalnego widoku znajdują się w dokumentacji Konfigurowalny interfejs.

Aplikacja Przegląd artykułów składa się z nagłówka i obszaru roboczego.

Aplikacja Przegląd artykułów

Nagłówek

Nagłówek aplikacji Przegląd artykułów zawiera pole Artykuł, które jest stałym elementem aplikacji i nie może zostać usunięte. W polu należy wpisać identyfikator artykułu, dla którego użytkownik chce wyświetlić informacje zawarte w różnych obszarach dotyczące artykułu wprowadzonego w polu o tej samej nazwie.

Nagłówek zawiera również dodatkowe pola, które użytkownik może ukryć w modyfikacji interfejsu:

 • Cena inwentaryzacyjna – wyświetlana jest cena inwentaryzacyjna wprowadzona w aplikacji Artykuły w widoku Rachunkowość, pola nie można edytować
 • Cena 1 – wyświetlana jest cena wprowadzona w aplikacji Artykuły w widoku Rachunkowość, pola nie można edytować.

Pole wprowadzone w aplikacji Artykuły, w widoku Rachunkowość

Obszar roboczy

W obszarze roboczym prezentowane są informacje o wybranym artykule z różnych obszarów systemu. Użytkownik może sam określić, jakie informacje będą wyświetlane. W tym miejscu nie ma możliwości edycji danych.

Obszar roboczy składa się z następujących zakładek:

 • Sprzedaż
 • Zakup

W trybie projektowania, w zakładce Atrybuty dostępne są różne atrybuty. Z reguły są one pogrupowane według zastosowania artykułu, np. Sprzedaż lub Logistyka magazynowa.  Atrybuty służą do określenia szczegółów dotyczących pozycji zamówienia sprzedaży lub faktury sprzedaży.

Zrzut ekranu z atrybutami

Aby wyświetlić dodatkowy element interfejsu w obszarze roboczym, należy aktywować tryb projektowania i przeciągnąć odpowiedni atrybut z zakładki Atrybuty w obszarze nawigacji do obszaru aplikacji metodą przeciągnij i upuść następnie zapisz widok.

Przycisk [Tryb projektowania]

Zakładka Sprzedaż

Zakładka Sprzedaż składa się z następujących sekcji:

 • Pozycje zamówienia sprzedaży
 • Pozycje faktury sprzedaży
Zakładka Sprzedaż aplikacji Przegląd artykułów

W obszarze roboczym dostępna jest tabela, w której prezentowane są żądane dane dotyczące artykułu. Użytkownik sam może określić, które informacje będą widoczne wybierając z puli odpowiednie kolumny.

Opisy pól zapytania i kolumn aplikacji znajdują się w pomocy kontekstowej lub
w dokumentach:

 • Lista: Zamówienia sprzedaży/Pozycje
 • Lista: Faktury sprzedaży/Pozycje

W obszarze roboczym istnieją również takie pola jak:

 • Kraj pochodzenia
 • Numer towaru
 • Kraj pochodzenia/region pochodzenia
 • Specjalna jednostka miary
 • Czynnik
Sekcja Pozycje zmówienia sprzedaży

Sekcja Pozycje zamówienia sprzedaży zawiera również poniższe pola:

 • Zamawiającypole pozwala na wprowadzenie lub wybranie zdefiniowanego zamawiającego
 • Numer zamówienia sprzedażypole pozwala na wprowadzenie zamówienia sprzedaży za pomocą numeru
 • Termin dostawypole pozwala na wybranie terminu dostawy za pomocą wyświetlającego się kalendarza
 • Magazynpole pozwala na wybranie zdefiniowanego magazynu
Sekcja Pozycje faktury sprzedaży

Sekcja Pozycje faktury sprzedaży zawiera również poniższe pola:

 • Odbiorca faktury pole pozwala na wprowadzenie lub wybranie zdefiniowanego odbiorcy faktury, czyli partnera z rolą klienta, który otrzymuje fakturę
 • Numer faktury sprzedażypole pozwala na wprowadzenie faktury sprzedaży za pomocą numeru
 • Data dokumentu pole pozwala na wybranie daty dokumentu za pomocą wyświetlającego się kalendarza

Zakładka Zakup

Zakładka Zakup składa się z następujących sekcji:

 • Pozycje zamówienia zakupu
 • Pozycje oferty zakupu

Pola odnoszą się do danych dyspozycji z aplikacji Artykuły. Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie: Artykuły, widok Dyspozycja.

Zakładka Zakup aplikacji Przegląd artykułów

Opisy pól zapytania i kolumn aplikacji Listy znajdują się w pomocy kontekstowej lub w odnośnych dokumentach:

 • Lista: Zamówienia zakupu / Pozycje
 • Lista: Oferty zakupu / Pozycje

W obszarze roboczym istnieje również takie pole jak:

 • Czynnik
Sekcja Pozycje zmówienia zakupu i Sekcja Pozycje oferty zakupu

Sekcja Pozycje zamówienia zakupu oraz sekcja Pozycje oferty zakupu zawiera poniższe pola:

 • Dostawcapole pozwala na wprowadzenie lub wybranie zdefiniowanego dostawcy
 • Numer zamówienia zakupupole pozwala na wprowadzenie zamówienia zakupu za pomocą numeru
 • Termin dostawy – pole pozwala na wybranie terminu dostawy za pomocą wyświetlającego się kalendarza
 • Magazyn – pole pozwala na wybranie zdefiniowanego magazynu
Pola niestandardowe

Jeśli w aplikacji Artykuły w zakładce Inne pola zostały dodane niestandardowe pola, są one również widoczne w aplikacji Przegląd artykułów.

Jeśli tryb projektowania jest aktywny, to pola niestandardowe znajdują się w drzewie struktury zakładki Atrybuty (obszar nawigacji) w węźle EXTENSION (Inne pola).

Węzeł ten jest dostępny zawsze pod węzłem danego widoku aplikacji Artykuły.

Przykładowo inne pola z widoku Sprzedaż znajdują się w węźle EXTENSION (Inne pola) pod węzłem SalesInfo (Sprzedaż).

Inne pola widoku Podstawowe znajdują się w węźle EXTENSION (Inne pola) na pierwszym poziomie drzewa struktury.

Konfiguracja

W aplikacji Konfiguracja nie ma dostępnych ustawień dla aplikacji Przegląd artykułów.

Jednostki biznesowe

Dla aplikacji Przegląd artykułów istotne są poniżej wyszczególnione jednostki biznesowe. Mają one zastosowanie m.in. podczas przyznawania uprawnień.

Opis Obiekt biznesowy
Artykuł com.cisag.app.general.obj.Item
Artykuł zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.PurchaseItem
Dane dostawcy dla artykułu zakupu com.cisag.app.purchasing.obj.SupplierPurchaseItem
Artykuł magazynowy com.cisag.app.inventory.obj.InventoryItem
Dane planowania com.cisag.app.inventory.obj.ItemPlanningData
Artykuł produkcyjny com.cisag.app.production.obj.ProductionItem
Dane księgowe artykułu com.cisag.app.financials.obj.ItemAccountingData
Artykuł sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.SalesItem
Dane klienta dla artykułu sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerSalesItem
Klasyfikacja klienta + artykuły sprzedaży com.cisag.app.sales.obj.CustomerClassificationItem
Dane dyspozycji klienta com.cisag.app.sales.obj.CustomerPlanningData

Uprawnienia

Uprawnienia mogą być przydzielane zarówno poprzez role uprawnień, jak i poprzez przyporządkowanie organizacji. Zasady dotyczące uprawnień zostały opisane w dokumentacji technicznej Uprawnienia.

Przyporządkowania organizacji

Jeśli w aplikacji Konfiguracja jest aktywowana opcja Uprawnienia do treści w polu Funkcja, to użytkownik może korzystać z aplikacji tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada przyporządkowaną organizację podpiętą przynajmniej do jednej
z poniższych struktur organizacyjnych:

 • Zakup
 • Logistyka magazynowa
 • Sprzedaż
Uwaga
Dane dotyczące zastosowania artykułu są widoczne dla użytkownika tylko wtedy, gdy w danych podstawowych partnera posiada przyporządkowaną organizację podpiętą do struktury organizacyjnej odpowiadającej zastosowaniu artykułu.

Uprawnienia dla partnerów biznesowych

Aplikacja nie jest udostępniona dla klientów.

Czy ten artykuł był pomocny?