Instrukcje: Artykuły widok Planowanie

1 Opis zagadnienia

Dokument ten opisuje procedury obsługi widoku Planowanie w aplikacji Artykuły.

2 Tworzenie danych planowania

Uwaga
W przypadku wariantu artykułu należy się upewnić, że powiązany z nim artykuł referencyjny posiada dane planowania i nie zostały one oznaczone do usunięcia.

Wskazówka

W widoku Planowanie:

 • nie można tworzyć aliasu artykułu, ponieważ dla tego typu artykułu dostępne do edycji są wyłącznie dane podstawowe,
 • nie można wprowadzać artykułów pochodzących z produkcji zewnętrznej.

Warunki wstępne

W środowisku jedno/wielofirmowym z aktywowaną opcją Uprawnienia do treści (aplikacja Konfiguracja, sekcja Podstawowe), wybrana organizacja musi być organizacją logistyki zapasów. Tylko ci użytkownicy, którzy zostali przypisani do organizacji odpowiedzialnej za dany artykuł, mogą tworzyć nowe właściwości artykułów.

Instrukcja tworzenia danych planowania

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego chcesz wprowadzić dane planowania.
 3. W razie potrzeby zmień status wykorzystania danych planowania w zakładce Ogólne w polu Status artykułu. Wybierz pomiędzy opcją Udostępniony i
 4. Wybierz żądany rodzaj pokrycia zapotrzebowania w polu Pokrycie zapotrzebowania w sekcji Dane planowania. W zależności od rodzaju wybranego pokrycia zapotrzebowania automatycznie aktywowane są pola odpowiedniej sekcji (Zakupy wewnętrzne/Zakupy zewnętrzne/Produkcja).
 5. Jeżeli istnieje taka potrzeba, wypełnij pozostałe pola żądanymi danymi planowania.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

3 Usuwanie danych planowania

Dane planowania nie są usuwane bezpośrednio, muszą one zostać najpierw oznaczone do usunięcia. Tylko te wersje danych planowania, których cały okres ważności mieści się w przyszłości, mogą zostać usunięte bezpośrednio, ponieważ nie były one jeszcze używane.

Uwaga
Jeżeli dane planowania artykułu referencyjnego dla określonej organizacji są oznaczone do usunięcia, warianty artykułów dla tej organizacji zostaną również oznaczone do usunięcia.

3.1. Oznaczanie danych planowania znacznikiem usuwania

Warunki wstępne

Dane planowania nie zostały jeszcze oznaczone znacznikiem usunięcia.

Instrukcja oznaczania danych planowania znacznikiem usuwania

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, którego dane planowania chcesz oznaczyć znacznikiem usuwania.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz dane artykułu.
 4. Kliknij przycisk [Wstaw znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.
Uwaga
W przypadku, kiedy otwarte zostanie okno dialogowe z ostrzeżeniem, to znaczy, że działanie dotyczy więcej niż aktualnych danych. Dzieje się tak zawsze wtedy, kiedy istnieje artykuł referencyjny lub kilka organizacji. Akcja [Usuń znacznik usuwania] nie usuwa całkowicie znacznika usuwania ze wszystkich danych, których dotyczy, patrz rozdział Usuwanie znacznika danych planowania.
 • Jeśli akcja ma wpływ na więcej niż dane planowania jednego artykułu, zostanie otwarte okno dialogowe z ostrzeżeniem.
 1. Potwierdź ostrzeżenie, jeśli jesteś pewien usunięcia znacznika usuwania.
Uwaga
Dane planowania we wszystkich wersjach zawierają znacznik usuwania. Jeżeli (aktywny OLTP) zostanie on wybrany w środowisku wielofirmowym to dane planowania zostaną oznaczone znacznikiem usuwania we wszystkich organizacjach. Jeżeli akcja ta obejmuje artykuł referencyjny, wszystkie dane planowania wariantów wygenerowane z tego artykułu zostaną również oznaczone znacznikiem usuwania.

3.2. Usuwanie znacznika usuwania danych planowania

Warunki wstępne

Dane planowania zostały oznaczone znacznikiem usuwania. W wariantach artykułu oznaczenie to można usunąć z danych planowania tylko wtedy, gdy dane planowania powiązanych artykułów referencyjnych nie zostały oznaczone znacznikiem usuwania.

Instrukcja usuwania znacznika usuwania danych planowani

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego danych planowania chcesz usunąć znacznik usuwania.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz dane artykułu.
 4. Kliknij przycisk [Usuń znacznik usuwania] na standardowym pasku narzędzi.
 • Znacznik usuwania zostanie usunięty danych planowania
Uwaga
W środowisku wielofirmowym: nawet jeżeli wybrana organizacja jest klientem (aktywny OLTP), znacznik usuwania jest usuwany tylko dla wybranej organizacji.
Uwaga
Usunięcie znacznika usuwania z artykułu referencyjnego nie ma wpływu na znacznik usuwania powiązanego wariantu artykułu.

3.3. Usuwanie wersji danych planowania

Uwaga
Usunięcie przyszłej wersji danych planowania powoduje odpowiednie przedłużenie okresu ważności poprzedniej wersji.

Warunki wstępne
Istnieje wersja danych planowania, która będzie obowiązywać dopiero w przyszłości.

Instrukcja usuwania wersji danych planowania

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, którego dane planowania chcesz usunąć.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Za pomocą przycisków [Dalej] i [Wstecz] przejdź w polu Obowiązuje od do przyszłej wersji danych planowania, która ma zostać usunięta.
 5. Kliknij na przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi. Wybrana wersja danych planowania zostanie usunięta.

4 Tworzenie nowej wersji danych planowania

Warunki wstępne
Aby wygenerować nową wersję artykułu, istotne jest, aby artykuł posiadał dane planowania. W środowisku wielofirmowym dane planowania powinny być przetwarzane dla danej organizacji.

W widoku Planowanie możesz wygenerować nową wersję dla artykułu dla następujących typów materiału:

 • Artykuł magazynowy,
 • Środek załadunku,
 • Wariant artykułu.

Instrukcja tworzenia nowej wersji danych planowania

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, z którego chcesz stworzyć nową wersją planowania.
 3. W środowisku wielofirmowym wybierz organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Kliknij przycisk [Nowa wersja] na standardowym pasku narzędzi. Zostanie wygenerowana nowa wersja danych planowania.
 5. W polu Obowiązuje od wprowadź przyszłą datę, od której dane planowania będą obowiązywać.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi. Nowa wersja danych planowania zostanie zapisana.

5 Zmiana statusu artykułu danych planowania

Status artykułu podlagającemu planowaniu można zmienić udostępniając go lub blokując.

Uwaga
Jeśli w środowisku jedno/wielofirmowym z aktywną opcją Uprawnienia do treści status zostanie określony jako Zablokowany, to obowiązuje on we wszystkich organizacjach.

Instrukcja zmiany statusu artykułu danych planowania

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego status danych planowania ma zostać zmieniony.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Zmień wartość pola Status artykułu na Zablokowany lub Udostępniony.
 5. W przypadku ustawienia wartości Zablokowany, w polu Zablokowany do wpisz przyszłą datę, po upływie której dane planowania mogą zostać użyte.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

6 Zakładka Dane magazynu

Istnieje możliwość nadpisania niektórych danych wprowadzonych w zakładce Dane magazynu.

6.1   Tworzenie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym dane planowania powinny być zaakceptowane dla danej organizacji.

Instrukcja tworzenia danych magazynu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego dane planowania mają zostać zmienione względem poszczególnych magazynów.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Przejdź do zakładki Dane magazynu.
 5. Kliknij przycisk [Dodaj] na standardowym pasku narzędzi, znajdującym się w nagłówku listy.

 1. Na liście zostanie utworzony nowy wiersz. Pola zostaną wstępnie wypełnione wartościami wprowadzonymi w zakładce Ogólne. W polu Magazyn wpisz magazyn, dla którego będą obowiązywać te dane.
 2. Dokonaj ewentualnych zmian w danych planowania dla tego magazynu.
 3. Zapisz pozycję używając przycisku [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

6.2. Usuwanie danych magazynu

Warunki wstępne

W środowisku wielofirmowym dane planowania powinny być zaakceptowane dla danej organizacji.

Instrukcja usuwania danych magazynu

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego dane planowania mają zostać zmienione względem poszczególnych magazynów.
 3. W środowisku wielofirmowym, wybierz odpowiednią organizację, dla której edytujesz artykuł.
 4. Przejdź do zakładki Dane magazynu.
 5. Wybierz dane magazynu, które mają zostać usunięte.
 6. Kliknij przycisk [Usuń] na standardowym pasku narzędzi, znajdującym się w nagłówku listy.
 7. Zapisz pozycję. Wybrane dane magazynu zostaną usunięte.

7 Zastosowanie danych planowania dla wybranej organizacji

Warunki wstępne

Funkcjonalność ta występuje tylko w środowisku wielofirmowym lub jeśli opcja Uprawnienia do treści została aktywowana w środowisku jednofirmowym za pomocą aplikacji Konfiguracja, sekcja Podstawowe.

Instrukcja zastosowania danych planowania dla wybranej organizacji

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, którego dane planowania mają zostać zastosowane.
 3. Wybierz organizację, dla której chcesz zastosować dane planowania.
 4. Kliknij [Zastosuj dane dla wybranej organizacji] w standardowym pasku narzędzi.
 5. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.
 • Dane planowania zostały zaakceptowane dla wybranej organizacji.

8 Zastosowanie edycji pobranych danych przez wybraną organizację

Uwaga
Czynność ta jest dostępna tylko w środowisku wielofirmowym. Wybrana organizacja musi mieć przypisane prawo do własnych danych podstawowych, poprzez aktywację funkcji Zezwól na edycję danych podstawowych artykułu/partnera w ustawieniach Konfiguracji.

Instrukcja zastosowania edycji pobranych danych przez wybraną organizację

 1. Otwórz aplikację Artykuły i przejdź do widoku Planowanie.
 2. Otwórz artykuł, dla którego edycja danych planowania ma być zaakceptowana przez organizację.
 3. Wybierz organizację, dla której ma zostać zastosowana edycja danych planowania.
 4. Kliknij [Zastosuj edycję pobranych danych przez wybraną organizację] w standardowym pasku narzędzi.
  Dane planowania mogą być przetwarzane dla wybranej organizacji.
 5. Jeżeli istnieje potrzeba zmień dane planowania.
 6. Kliknij przycisk [Zapisz] na standardowym pasku narzędzi.

Czy ten artykuł był pomocny?